Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Петрик Крістіна Юріївна

кандидатка педагогічних наук

старша викладачка катедри початкової освіти

Наукометрика

Google Scholar

qhOF8AoAAAAJ&sortby

Publons

AAL-2238-2020

Scopus iD

ResearchGate iD

Kristina_Petryk

Біографія

 

Народилася 15 жовтня 1989 р. у м. Челябінськ.

У 2013 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Мова та література (російська, англійська або німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури в загальноосвітній школі. У 2016 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю 7.01010201 «Початкова освіта», 7.03010301 «Практична психологія», кваліфікація – організатор початкової освіти, вчитель початкової школи та практичний психолог.

З 2011 року по 2012 рік працювала секретарем Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

З 2012 року по 2016 рік – провідним фахівцем Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, диспетчером факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, асистентом кафедри початкової освіти БДПУ за сумісництвом.

З 2019 року – диспетчер факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

З 2015 року по 2019 рік – навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету з відривом від виробництва.

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (наукова керівниця – докторка педагогічних наук, професорка Людмила КОВАЛЬ).

З вересня 2020 року – старша викладачка катедри початкової освіти БДПУ.

Нагороджена подякою ректора БДПУ за сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти (2015 р.), за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти (2016 р.), почесною Грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за захист кандидатської дисертації та з нагоди Дня науки.

 

2016

 1. Петрик К. Ю. Теоретичні засади проблеми підготовки майбутніх учителів до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії молодших школярів.Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки.Чернігів, 2016. Вип. 135. С. 124–128.
 2. Петрик К. Ю. До питання про сутність поняття «підготовка майбутніх учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів».Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2016. Вип. 55. С. 31–37.
 3. Петрик К. Ю. Особистісно-орієнтований підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії молодших школярів.Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження С. Ф. Русової, м. Чернігів, 18–19 лют. 2016 р. Чернігів, 2016. С. 187–190.
 4. Петрик К. Ю. Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів: теоретичний аспект.Актуальні проблеми психології та педагогіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11–12 лист. 2016 р. Харків, 2016. С. 40–43.
 5. Петрик К. Ю. Упровадження діяльнісного підходу в процес підготовки майбутніх учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів.Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький, 17 лист. 2016 р. Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 317–320.

 

2017

 1. Петрик К. Ю. Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.Педагогічні науки : зб. наук. пр. Херсон, 2017. Випуск LXXV. C. 170–173.
 2. Петрик К. Ю. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology in the age of globalization – 2017. Budapest, 2017. V (62), Issue 142. Р. 36–40.
 3. Петрик К. Ю. Використання потенціалу інтерактивної навчальної взаємодії з метою залучення студентів до рефлексивної діяльності.Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Бердянськ, 20–21 квіт. 2017 р. Бердянськ, 2017. C. 142–144.
 4. Петрик К. Ю. Застосування системного підходу в процесі підготовки майбутніх учителів до організації інтерактивної навчальної взаємодії молодших школярів.Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ міжнар. конгресу, м. Одеса, 18–21 трав. 2017 р. Одеса, 2017. С. 191–192.
 5. Петрик К. Ю. Створення освітнього студентоцентрованого середовища в процесі дидактико-методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи.Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., м. Бердянськ, 14 верес. 2017 р. Бердянськ, 2017. C. 110–114.

 

2018

 1. Петрик К. Ю. Готовність майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018. № 5 (160). С. 173–178.
 2. Петрик К. Ю. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: фаховий журнал. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2018. Вип. 61. C. 235–239.
 3. Петрик К. Ю. Інноваційний аспект формування позитивної мотивації у майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 5–6 берез. 2018 р. Полтава, 2018. С. 127–129.
 4. Петрик К. Ю. Використання інноваційних форм у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 23–24 трав. 2018 р. Полтава, 2018. С. 133–136.

 

2020

 1. Коваль Л., Петрик К. Педагогіка партнерства в координатах модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.NEWINCEPTION :науковий журнал / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. С. І. Стрілець. 2020. № 1. С. 7–13.
 2. Петрик К. Ю. Особистісно-гуманна домінанта вчителя початкової школи в умовах дистанційного навчання. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (16 вересня 2020 року). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 72–75.
 3. Петрик К. Ю. Гуманістична позиція майбутнього вчителя як домінанта ціннісно-смислового розуміння освітнього процесу в початковій школі.Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26–27 листопада 2020 року). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 78–82.
 4. Petryk K. Humane pedagogy as a fundamental vector of preparation of the future primary school teacher for the organization of interactive educational interaction of students.Organizational problems of life quality management in the conditions of globalization : monographEditors: Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020.  428 р., P. 101–114. illus., tabs., bibls. ISBN 978-83-66567-20-7.
 5. Петрик К. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка».Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. № 34. Т. 4. С. 259–265.
 6. Петрик К. Методологічний концепт підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки». Запоріжжя: ЗНУ, Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 2 (35). С. 127–134.
 7. Петрик К. Ю. Іншомовна комунікативна компетентність як один із пріоритетних напрямків змісту професійної підготовки здобувачів вищої освіти.Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25 лютого 2021 р.). Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2021. С. 98–103.

 

2021

 1. Петрик К. Ю. Використання інтерактивних навчальних технологій у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх педагогів. Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (11–12 червня 2021 р.). Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 2021. С. 47–48.
 2. Петрик К., Кравченко К. Інтерактивні навчальні технології у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2021 року.Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2021. Том 1. С. 126–128.
 3. Петрик К., Дерев’янко О. Розвиток креативного мислення в учнів початкової школи засобами LEGO на уроках іноземної мови. Нова українська школа очима студентів: матеріалиІІI Всеукраїнської Інтернет-конференції з міжнародною участю (19 травня2021 р.)/ відп. за вип. І. В. Мозуль.Глухів : ГНПУ імені Олександра Довженка, 2021. С. 25–26.
 4. Петрик К. Ю. Інтерактивні методи навчання як засіб формування Soft Skills майбутніх учителів початкової школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь :Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С. 72–75.
 5. КОВАЛЬ Л., ПЕТРИК К.Інтерактивна навчальна взаємодія в координатах розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : монографія. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 266 с.
 6. ПЕТРИК К., УДОВЕНКО А. Інноваційні технології на уроках англійської мови як засіб розвитку особистості здобувача початкової освіти. The IX International Science Conference «Trends of development modern science and practice» (November 16–19, 2021). Stockholm, Sweden. 588 p. P. 391–394. 
 7. Петрик К. Ю. Застосування стратегій методики CLIL у процесі навчання іноземної мови майбутніх учителів початкової школи. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25–26 листопада 2021 року). Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 282–284.
 8. Петрик Крістіна. Діяльнісна домінанта практико-орієнтованої підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2021. Вип. 3. С. 132–141.

 

2022

 1. Петрик К. Ю., Сапранкова К. В. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Modern science: innovations and prospects. Abstracts of the the 12th International scientific and practical conference (August 21-23, 2022). SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 145-150. URL : https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-21-23.08.22.pdf
 2. Петрик К. Ю., Коваль К. В. МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Science, innovations and education: problems and prospects. Abstracts of the 14th International scientific and practical conference (August 25–27, 2022). CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. Pp. 237–240. URL : https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-25-27.08.22.pdf
 3. Петрик К. Ю., Печеневська Д. В. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Problems of the development of modern science. Abstracts of the ХХXIV International Scientific and Practical Conference (August 30 – September 02, 2022). Madrid, Spain. 2022. Рр. 228–230. URL : https://isg-konf.com/problems-of-the-development-of-modern-science/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=NEW-EN+UKR-Sbornik_materialov_konferencii_dostupen&utm_content=1135838745