Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Нестеренко Марина Миколаївна

Старша викладачка катедри початкової освіти

Кандидатка педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

uMWG_kUAAAAJ

Researcher iD

E-4601-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Marina_Nesterenko

Біографія

Народилася17 жовтня 1988 р. у м. Бердянську Запорізькоїобласті.

У 2011 році закінчила Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти.

З2008 року по 2009 рік працювала секретарем деканату факультету початкової освіти та практичної психології.

З 2013 року – старший лаборант кафедри початкової освіти в Бердянському державному педагогічному університеті. З 2018 року – старший викладач кафедри початкової освіти.

З 2015 року – навчається в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти та, працює над дисертаційним дослідженням за темою «Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти» (керівник – доктор педагогічних наук, професор Людмила Вікторівна Коваль).

Нагороджена грамотою Бердянського державного педагогічного університету (2008 р.) за сумлінне виконання своїх професійних обов`язків та з нагоди святкування 50-річчя факультету початкової освіти та практичної психології; грамотою Бердянського державного педагогічного університету (2009 р.) за активну участь у підготовці та проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта»; почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти та з нагоди Дня працівників освіти (2014 р.).

2016

 1. Нестеренко М. М. Креативний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження С. Ф. Русової. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 108–110.
 2. Нестеренко М. М Проблема розвитку теорії уроку в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: історичний аспект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 150-157.
 3. Нестеренко М. М. Аксіологічний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до моделювання сучасного уроку в початковій школі. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 грудня 2016 р. Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. С. 100–103.
 4. Нестеренко М. М. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до моделювання сучасного уроку в початковій школі. Становлення і розвиток педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 грудня 2016 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 96–98.

2017

 1. Нестеренко М. М. Професійна підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в початковій школі: сутність і структура. Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2017. № 6. С. 152-156.
 2. Нестеренко М. М. Сутність педагогічного мислення майбутнього вчителя в структурі його професійної підготовки до моделювання уроку в початковій школі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 20-21 квітня 2017 р.). Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2017. С. 123-125.
 3. Нестеренко М. М. Сутність поняття «моделювання уроку» в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнар. конгресу, 18-21 травня 2017 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 96–98.
 4. Нестеренко М. М. Феномен готовності майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроку в системі їх професійної підготовки. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., 14 вересня 2017р. Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2017. С. 101-103.

2018

 1. Нестеренко М. М Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроків: досвід освітніх систем зарубіжних країн. Теорія і практика освіти в сучасному світі: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2018 р. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 62-66.
 2. Нестеренко М. М. Варіативність початкової освіти як наукова проблема. Літні наукові підсумки 2018 року: тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 червня 2018 р. Дніпро : НБК, 2018. С. 43-49.
 3. Коваль Л.В., Попова О.І., Нестеренко М.М. Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до моделювання сучасного уроку в початковій школі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 3. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 85–94.
 4. Нестеренко М. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в контексті варіативності початкової освіти. Гірська школа українських Карпат: наукове фахове видання з педагогічних наук. № 19. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. С. 148–151.

2019

 1. Нестеренко М. М. Моделювальна компетентність як орієнтир і результат підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Випуск LXXXVІ. Херсон: ХДУ, 2019. С. 465–469.
 2.  Нестеренко М. Актуальність функціонування початкової освіти в умовах варіативності. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: тези доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., 6-8 червня 2019 р. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 315 с.
 3. Коваль Л.В., Нестеренко М.М. Стратегії ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до моделювання уроку в Новій українській школі. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., 20-21 вересня 2019 р. Харків: Вид-во “Ранок”, 2019. 204 с.

2020

 1. Коваль Л., Нестеренко М. Теоретичні та практичні засади формування проектувально-моделювальної компетентності як показника якості професійної підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи: колективна монографія/за заг.ред. Л. Коваль, А. Крамаренко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопільська міська друкарня, 2020. 368 с. С. 303–363.
 2. Нестеренко М.М. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах реформування початкової освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 69. 196 с. Т. 3. С. 59–64.
 3. Коваль Л., Попова О., Нестеренко М. Трансформаційні зміни в професійній підготовці майбутніх педагогів у контексті впровадження ідей Концепції Нової української школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 304–312
 4. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації інформатичної освітньої галузі в умовах варіативності сучасних підручників. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (14 вересня 2020 року). Бердянськ, 2019.  С.64-66.
 5. Nesterenko Maryna. Implementation of scientific approaches to effective professional training of future informatics teachers in primary school under distance educational process. Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies: monograph/Edited by Aleksander Ostenda, Oksana Dzhus. Monograph 41. Poland: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 392 p. PP. 65–71.