Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Малицька Олена Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Наукометрика

Google Scholar

TWrJwZMAAAAJ&hl

Researcher iD

http://www.researcherid.com/rid/E-8665-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 29 березня 1968 року у м. Харкові.

У 1992 році закінчила художньо-графічний факультет Харківського державного університету за спеціальністю «Образотворче мистецтво, художня праця та креслення».

Стаж роботи в загальноосвітньому освітньому закладі – 14 років. Має кваліфікацію «Вчитель I категорії».

З 1993 року працює викладачем Бердянського державного педагогічного університету.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови навчання молодших школярів основам образотворчої мови» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор В. П. Котляр).

У творчому здобутку Олени Володимирівни дві персональні виставки (Харків, 2001 р.; Київ, 2003 р.). Вона є членом спілки дизайнерів України.

Малицька О. В. нагороджена почесними грамотами Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, грамотами університету за успіхи в педагогічній і науковій діяльності, Почесним дипломом МОН України за участь у Четвертій виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті».

2012

 1. Малицька О.В. Системний підхід у формуванні ключових компетенцій випускників педагогічного ВНЗ / О.В.Малицька // Педагогіка та психологія: теорія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”, 2012. – С. 30-39.
 2. 2. Малицька О.В. Застосування психолого-педагогічних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи: арт-терапія / О.В.Малицька // Дошкільна та початкова освтіа: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Суми : СДПУ, 2012. – С. 57-59.
 3. Малицька О.В. Формування професійної культури майбутнього вчителя початкової школи // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління: матеріали міжвузівських психолого-педагогічних Деміденківських читань (Бердянськ, 23-24 квіт. 2012 р.). – Бердянськ, 2012. – С.21-25.
 4. Малицкая Е.В. Готовность будущего учителя начальной школы к национальному воспитанию учащихся средствами искусства / Е.В.Малицкая //Доклад на YII Международной конференции “Гражданско-нравственное становление и развитие школьников” – Москва, 19.04.2012.

2013

 1. Малицька О.В. Методика викладання образотворчого мистецтва: теорія та практика: навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напрямів підготовки 6.010102 – «Початкова освіта», 6.030103 – «Практична психологія»] / О. В. Малицька. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 206 с.
 2. Малицька О.В. Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі початкової школи / О.В.Малицька // Розвиток педагогіки та психології в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 23 берез. 2013 р.). – К., 2013. – С. 24–27.
 3. Малицька О.В. Готовність майбутніх учителів початкових класів до художньо-педагогічної діяльності / О. В. Малицька // Педагогічні та психологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 12–13 квітня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 82–84.
 4. Малицька О.В. Застосування технології паперопластики на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі / О.В.Малицька // Сучасні технології реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців з початкової освіти: міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 квіт. 2013 р.): доповідь. – К., 2013.
 5. Малицька О.В. Інноваційні технології формування художньої культури майбутнього педагога / О.В.Малицька // Іноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти: міжнар. наук.-практ. конф. 19-20 вересня, 2013 р.: тези доп. – Бердянськ, 2013.

2014

 1. Малицька О. В. Методика навчання образотворчого мистецтва в початковій школі: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 «Початкова освіта»] / О.В.Малицька. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2014. – 265 с.
 2. Малицька О. В. Гуманістичний потенціал культури в освітньому просторі ВНЗ / О.В.Малицька // Педагогіка: традиції та інновації : матеріали міжнар. наук.-практ.конф., 28–29 березня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 65–69.
 3. Малицька О. В. Аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до художньо-педагогічної діяльності / О. В. Малицька // Новейшие тенденции современной педагогики и психологии: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 07 березня 2014 р. – К., 2014. – С. 39–43.
 4. Малицька О.В. Оптимізація художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи / О. В. Малицька // Актуальные вопросы современных педагогических и психологических наук: матеріали міжнар. наук.-практ.конф., 21–22 березня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 96–97.
 5. Малицька О.В. Образотворче мистецтво з методикою навчання / О. В. Малицька // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта; [за ред. Л.Коваль]; БДПУ. – Бердянськ, 2014. – С.96-108.

2015 рік

 1. Малицька О. В. Художньо-естетична діяльність у професійно-особистісному розвитку майбутнього вчителя початкової школи / Педагогіка та психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: міжнар. наук.-практ. конф., 3-4. 04.2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 22-26.
 2. Малицька О. В. Культура як методологічний орієнтир сучасної художньої освіти / Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: міжнар. наук.-практ. конф., 20-12.11.2015 р.: тези доп. – Одеса, 2015. – С. 92-97
 3. Малицька О. В. Сучасна художня культура як фактор формування особистості майбутнього педагога / Тенденції розвитку психології та педагогіки: міжнар. наук.-практ. конф., 6-7.11.2015 р.: тези доп. – К, 2015. – С. 43-47.
 4. Малицька О. В. Формування особистості майбутнього вчителя початкової школи засобами сучасної художньої культури / Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., Херсон 19-20 березня, 2015 р. – доповідь.
 5. Малицька О. В. Гармонізація особистості майбутнього педагога засобами художньої діяльності / Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів: міжнар. наук.-практ. конф., Миколаїв, 10.04. 2015 р. – доповідь.
 6. Малицька О. В. Художньо-естетична діяльність як фактор гармонізації особистості майбутнього вчителя початкової школи / О. В. Малицька// Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія [за заг. ред. ; проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 258-282.
 7. Малицька О. В. Культурна ідентифікація як визначальний освітній фактор у педагогічному ВНЗ [Текст] / О. В. Малицька // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 67-75. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/187.pdf

2016

 1. Малицька О.В. Освітнє середовище вищого навчального закладу як культурний феномен / О.В.Малицька // Київський науково-педагогічний вісник. Науковий журнал. – К. :Київська наукова організація педагогіки та психології, 2016. – № 7 (07). – С. 121-127.
 2. Малицька О.В. Культуровідповідність як гармонізуючий принцип інноваційного розвитку системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи / О.В. Малицька // Інноваційні технології в організації виховної роботи у початковій школі : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського наук.-практ. семінару, 10 лютого 2016 р. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 65-68.
 3. Малицька О. В. Культура як домінанта сучасної освіти / Педагогіка та психологія: виклики та сьогодення: міжнар. наук.-практ. конф., 6-7.05.2016 р.: тези доп. – К. : 2016. – С. 61-64.
 4. Малицька О. В. Культурологічне відродження як стратегічний орієнтир сучасної освіти / Актуальні питання сучасних педагогічних наук: міжнар. наук.-практ. конф., 19-20.02.2016 р.: тези доп. – Одеса, 2016. – С. 104-107.
 5. Малицька О. В. Урахування пріоритетів культурологічного відродження в сучасних освітніх процесах / Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики України: міжнар. наук.-практ. конф., 26-27.02.2016 р.: тези доп. – Львів, 2016. – С. 84-86.
 6. Малицька О. В. Образотворче мистецтво з методикою навчання: навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / О.В.Малицька. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 344 с.

2017

 1. Малицька О. В. Художньо-естетична діяльність як фактор особистості / Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: ХХІ міжнар. наук.-практ. конф., 31.01. 2017 р. : тези доп. – Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 21. ‒ С. 319-322.
 2. Малицька О. В. Культура як фактор формування особистості/Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки (MARGIHSS 2017): ІIІ міжнар. наук.-практ. конф., 27.03. 2017 р.: тези доп. – К.,2017. – С. 189-193.
 3. Малицька О. В. Сучасна візуальна культура як фактор формування особистості /Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: міжнар.наук.-практ.конф., 3-4. 02. 2017 р.: тези доп. – К. , 2017 р.– С. 65-69.
 4. Малицька О. В. Культуротворча діяльність як пріоритет сучасної вищої освіти [Текст] / О. В. Малицька // Молодий вчений. – 2017. – №1. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/28.pdf/
 5. Малицька О. В. Композиція на уроках образотворчого мистецтвав початковій школі / О. В. Малицька // Мистецтво та освіта. – № 3 (85). – 2017.

2018 рік

 1. Малицька О. В. Культурний феномен освітнього середовища вищого навчального закладу. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали IIМіжнародної науково-практичноїінтернет-конференції (Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ, 2018. С. 26-27.
 2. Малицька О. В. Культуровідповідністьяк домінанта в підготовці майбутніх учителів початкових класів в контексті Концепції нової української школи. Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції: матеріалиВсеукраїнської науково-практичної онлайн-конференціїз міжнародною участю(Івано-Франківськ, 16 трав. 2018 р.). Івано-Франківськ, 2018. С. 37-38.