Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Малицька Олена Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Наукометрика

Google Scholar

TWrJwZMAAAAJ&hl

Researcher iD

http://www.researcherid.com/rid/E-8665-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Закінчила художньо-графічний факультет Харківського державного педагогічного університету за спеціальністю «Образотворче мистецтво, художня праця та креслення».

Отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Практичний психолог» у Бердянському державному педагогічному університеті.

Стаж роботи у ЗЗСО – 14 років, має кваліфікацію «Вчитель II категорії».

З 1993 року працює викладачем Бердянського державного педагогічного університету.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови навчання молодших школярів основам образотворчої мови» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор В. П. Котляр). У 2006 році отримала звання доцента.

Малицька О. В. нагороджена почесними грамотами Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, грамотами університету за успіхи в педагогічній і науковій діяльності, Почесним дипломом МОН України за участь у Четвертій виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті».

 

Основні публікації

2012 р

 1. Малицька О.В. Системний підхід у формуванні ключових компетенцій випускників педагогічного ВНЗ / О.В.Малицька // Педагогіка та психологія: теорія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”, 2012. – С. 30-39.
 2. Малицька О.В. Застосування психолого-педагогічних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи: арт-терапія / О.В.Малицька // Дошкільна та початкова освтіа: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Суми : СДПУ, 2012. – С. 57-59.
 3. Малицька О.В. Формування професійної культури майбутнього вчителя початкової школи // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління: матеріали міжвузівських психолого-педагогічних Деміденківських читань (Бердянськ, 23-24 квіт. 2012 р.). – Бердянськ, 2012. – С.21-25.
 4. Малицкая Е.В. Готовность будущего учителя начальной школы к национальному воспитанию учащихся средствами искусства / Е.В.Малицкая //Доклад на YII Международной конференции “Гражданско-нравственное становление и развитие школьников” – Москва, 19.04.2012.

2013 р

 1. Малицька О.В. Методика викладання образотворчого мистецтва: теорія та практика: навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напрямів підготовки 6.010102 – «Початкова освіта», 6.030103 – «Практична психологія»] / О. В. Малицька. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 206 с.
 2. Малицька О.В. Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі початкової школи / О.В.Малицька // Розвиток педагогіки та психології в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 23 берез. 2013 р.). – К., 2013. – С. 24–27.
 3. Малицька О.В. Готовність майбутніх учителів початкових класів до художньо-педагогічної діяльності / О. В. Малицька // Педагогічні та психологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 12–13 квітня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 82–84.
 4. Малицька О.В. Застосування технології паперопластики на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі / О.В.Малицька // Сучасні технології реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців з початкової освіти: міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 квіт. 2013 р.): доповідь. – К., 2013.
 5. Малицька О.В. Інноваційні технології формування художньої культури майбутнього педагога / О.В.Малицька // Іноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти: міжнар. наук.-практ. конф. 19-20 вересня, 2013 р.: тези доп. – Бердянськ, 2013.

2014 р

 1. Малицька О. В. Методика навчання образотворчого мистецтва в початковій школі: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 «Початкова освіта»] / О.В.Малицька. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2014. – 265 с.
 2. Малицька О. В. Гуманістичний потенціал культури в освітньому просторі ВНЗ / О.В.Малицька // Педагогіка: традиції та інновації : матеріали міжнар. наук.-практ.конф., 28–29 березня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 65–69.
 3. Малицька О. В. Аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до художньо-педагогічної діяльності / О. В. Малицька // Новейшие тенденции современной педагогики и психологии: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 07 березня 2014 р. – К., 2014. – С. 39–43.
 4. Малицька О.В. Оптимізація художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи / О. В. Малицька // Актуальные вопросы современных педагогических и психологических наук: матеріали міжнар. наук.-практ.конф., 21–22 березня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 96–97.
 5. Малицька О.В. Образотворче мистецтво з методикою навчання / О. В. Малицька // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта; [за ред. Л.Коваль]; БДПУ. – Бердянськ, 2014. – С.96-108.

2015 р

 1. Малицька О. В. Художньо-естетична діяльність у професійно-особистісному розвитку майбутнього вчителя початкової школи / Педагогіка та психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: міжнар. наук.-практ. конф., 3-4. 04.2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 22-26.
 2. Малицька О. В. Культура як методологічний орієнтир сучасної художньої освіти / Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: міжнар. наук.-практ. конф., 20-12.11.2015 р.: тези доп. – Одеса, 2015. – С. 92-97
 3. Малицька О. В. Сучасна художня культура як фактор формування особистості майбутнього педагога / Тенденції розвитку психології та педагогіки: міжнар. наук.-практ. конф., 6-7.11.2015 р.: тези доп. – К, 2015. – С. 43-47.
 4. Малицька О. В. Формування особистості майбутнього вчителя початкової школи засобами сучасної художньої культури / Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., Херсон 19-20 березня, 2015 р. – доповідь.
 5. Малицька О. В. Гармонізація особистості майбутнього педагога засобами художньої діяльності / Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів: міжнар. наук.-практ. конф., Миколаїв, 10.04. 2015 р. – доповідь.
 6. Малицька О. В. Художньо-естетична діяльність як фактор гармонізації особистості майбутнього вчителя початкової школи / О. В. Малицька// Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія [за заг. ред. ; проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 258-282.
 7. Малицька О. В. Культурна ідентифікація як визначальний освітній фактор у педагогічному ВНЗ [Текст] / О. В. Малицька // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 67-75. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/187.pdf

2016 р

 1. Malytska Olena. Cultural creative activity as the factor of harmonization of personality. Basic Trend in Public Sector : monograph. Opole : Academy of Management and Administration in Opole, 2016. C.33-40.
 2. Малицька О.В. Освітнє середовище вищого навчального закладу як культурний феномен / О.В.Малицька // Київський науково-педагогічний вісник. Науковий журнал. – К. :Київська наукова організація педагогіки та психології, 2016. – № 7 (07). – С. 121-127.
 3. Малицька О.В. Культуровідповідність як гармонізуючий принцип інноваційного розвитку системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи / О.В. Малицька // Інноваційні технології в організації виховної роботи у початковій школі : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського наук.-практ. семінару, 10 лютого 2016 р. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 65-68.
 4. Малицька О. В. Культура як домінанта сучасної освіти / Педагогіка та психологія: виклики та сьогодення: міжнар. наук.-практ. конф., 6-7.05.2016 р.: тези доп. – К. : 2016. – С. 61-64.
 5. Малицька О. В. Культурологічне відродження як стратегічний орієнтир сучасної освіти / Актуальні питання сучасних педагогічних наук: міжнар. наук.-практ. конф., 19-20.02.2016 р.: тези доп. – Одеса, 2016. – С. 104-107.
 6. Малицька О. В. Урахування пріоритетів культурологічного відродження в сучасних освітніх процесах / Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики України: міжнар. наук.-практ. конф., 26-27.02.2016 р.: тези доп. – Львів, 2016. – С. 84-86.
 7. Малицька О. В. Образотворче мистецтво з методикою навчання: навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / О.В.Малицька. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 344 с.

2017 р

 1. Малицька О. В. Художньо-естетична діяльність як фактор особистості / Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: ХХІ міжнар. наук.-практ. конф., 31.01. 2017 р. : тези доп. – Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 21. ‒ С. 319-322.
 2. Малицька О. В. Культура як фактор формування особистості/Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки (MARGIHSS 2017): ІIІ міжнар. наук.-практ. конф., 27.03. 2017 р.: тези доп. – К.,2017. – С. 189-193.
 3. Малицька О. В. Сучасна візуальна культура як фактор формування особистості /Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: міжнар.наук.-практ.конф., 3-4. 02. 2017 р.: тези доп. – К. , 2017 р.– С. 65-69.
 4. Малицька О. В. Культуротворча діяльність як пріоритет сучасної вищої освіти [Текст] / О. В. Малицька // Молодий вчений. – 2017. – №1. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/28.pdf/
 5. Малицька О. В. Композиція на уроках образотворчого мистецтвав початковій школі / О. В. Малицька // Мистецтво та освіта. – № 3 (85). – 2017.

2018 р

 1. Малицька О. В. Культурний феномен освітнього середовища вищого навчального закладу. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку:матеріали IIМіжнародної науково-практичноїінтернет-конференції (Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ, 2018. С. 26-27.
 2. Малицька О. В. Культуровідповідністьяк домінанта в підготовці майбутніх учителів початкових класів в контексті Концепції нової української школи. Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції: матеріалиВсеукраїнської науково-практичної онлайн-конференціїз міжнародною участю(Івано-Франківськ, 16 трав. 2018 р.). Івано-Франківськ, 2018. С. 37-38.

2019 р

 1. Малицька О. В. Гармонізація особистості засобами художньо-естетичної діяльності. Молодий вчений. № 2(66). С. 372-376. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-2-66-82
 2. Малицька О. В. Художньо-естетичне освоєння соціуму як засіб гармонізації особистості. Сучасний рух науки: матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 7-8 лют. 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 412-417.
 3. Малицька О. В. Професійно-особистісний розвиток майбутнього вчителя початкової школи засобами художньо-естетичної діяльності. Актуальні питання сучасних психолого-педагогічних наук: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 15-16 лют. 2019 р.). Одеса, 2019. С. 73-77.
 4. Малицька О. В. Самореалізація особистості майбутнього вчителя початкової школи в творчій діяльності. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали III Всеукраїнської конференції (м. Бердянськ, 18 верес. 2019 р.) Бердянськ, 2019. С. 34-36.
 5. Малицька О. В. Гармонізація особистості засобами художньо-естетичної діяльності. Молодий вчений. 2019. № 2(66). С. 372-376. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/82.pdf
 6. Малицька О. В. Художньо-естетичне освоєння соціуму як засіб гармонізації особистості. Сучасний рух науки: матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 7-8 лют. 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 412-417.
 7. Малицька О. В. Професійно-особистісний розвиток майбутнього вчителя початкової школи засобами художньо-естетичної діяльності. Актуальні питання сучасних психолого-педагогічних наук: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 15-16 лют. 2019 р.). Одеса, 2019. С. 73-77.
 8. Малицька О. В. Самореалізація особистості майбутнього вчителя початкової школи в творчій діяльності. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (м. Бердянськ, 18 вересня 2019 р.)

2020 р

 1. Malytska O. Modernisation of art education of a future teacher under conditions of globalisation. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Częstochowa, 2020. Vol. 42 nr 5. P. 95-104.
 2. Малицька О. В. Художньо-орієнтована підготовка як засіб формування професійної компетенції майбутнього вчителя початкової школи. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред. : проф. Людмили КОВАЛЬ, Алли КРАМАРЕНКО. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 186-202.
 3. Малицька О. В. Художньо-орієнтована підготовка в системі формування професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи. Молодий вчений. № 2 (78). 2020. С. 131-135. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-2-78-30
 4. Малицька О. В. Реалізація стратегії інтермедіальності в мистецькій освіті майбутнього вчителя: методологічні підходи. Актуальні питання гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. № 33. С. 234-238.
 5. Малицька О. В. Розвивальний потенціал художнього синтезу в мистецькій освіті майбутнього вчителя. Освітній дискурс. № 28 (11-12). Київ, 2020. С. 61-69.
 6. Малицька О. В. Cинтез мистецтв як інновація в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 3. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 329-335. DOI https://doi.org/10.31494/2412-9208-2020-1-3-329-334.
 7. Малицька О. В. Концепція синтезу мистецтв у сучасній мистецькій освіті майбутнього вчителя початкової школи. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 2 (35). Запоріжжя : ЗНУ, 2020. С. 271-276. DOI https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-42
 8. Малицька О. В. Ціннісно-смислові компетенції вчителя початкової школи. DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. м. Ванкувер, 15-17 квіт. 2020 р. Ванкувер, 2020. С. 550-564.
 9. Малицька О. В. Аспекти формування професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф., м. Бердянськ, 16 вер. 2020 р. Бердянськ, 2020. С. 254-255.
 10. Малицька О. В. Аспекти мистецької підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Інтернаціоналізація вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Влоцлавек, 20-28 січ. 2020 р. Влоцлавек, 2020. С. 143-144.

2021 р

 1. Малицька О. В. Підготовка майбутнього вчителя до осягнення ціннсотей глобалізаційного суспільства в контексті художнього синтезу. Актуальні питання гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Дрогобич, 2021. Вип. № 35. С. 197-203.