Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Ярощук Лілія Григорівна

доцентка катедри педагогіки

кандидатка педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

3SoK_FIAAAAJ

Researcher iD

F-1501-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Liliya_Yaroshchuk

Біографія

Лілія Григорівна Ярощук народилася в м. Луцьку Волинської області.

У 1999 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Волинського державного університету за спеціальністю «Українська мова, література та польська мова», отримала кваліфікацію «філолог, викладач української мови і літератури та польської мови».

З 2000 до 2009 рр. працювала викладачкою кафедр педагогіки, полоністики ВДУ ім. Лесі Українки, учителькою польської мови лінгвістичної гімназії № 18 м. Луцька.

У 2004 році вступила до аспірантури Волинського національного університету ім. Лесі Українки з відривом від виробництва.

У 2008 році захистила дисертацію «Педагогічні технології навчання предметів гуманітарного циклу учнів гімназії» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – «Теорія навчання» (науковий керівник – Р. М. Пріма).

З лютого 2009 року працює на катедрі педагогіки Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів: моніторинг якості освіти, проблеми гендерної освіти та виховання, упровадження гендерного підходу в практику освіти та виховання студентської молоді, педагогічна акмеологія.

Членкиня спілки вчителів-полоністів України ім. Габріелі Запольської.

Членкиня Товариства польської культури на сході ім. Єви Фелінської.

Нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011); Подяка Міністерства освіти і науки України (2014); Грамота Міністерства освіти і науки України (2017).

Л. Г. Ярощук – авторка близько 100 наукових і навчально-методичних праць: статті у фахових виданнях, монографії, навчальні посібники з грифом МОН України.

 

 

Основні наукові праці

Монографії

 1. Ярощук Л. Г. Навчання учнів гімназії предметів гуманітарного циклу: технологічний аспект: монографія. Луцьк, 2010. 186 с.
 2. Ярощук Л. Г. Моніторинг якості навчальних досягнень у різних країнах світу.Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 277–333.

Навчальні посібники

 1. Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти. Курс лекцій: навч. посіб. Луцьк, 2010. 186 с.
 2. Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: навч. посіб. Київ: Слово, 2010. 304 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/ІІ-9815 від 22.10.2010 р.)).
 3. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи: навч. посіб. Луцьк, 2010. 300 с.
 4. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи: навч. посіб. Бердянськ, 2011. 353 с. + Електронний додаток на CD.
 5. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи: навч.-метод. комплекс. Київ: Слово, 2012. 320 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний комплекс для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-12553 від 29.12.2011 р.)).
 6. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., випр. Київ: Слово, 2012. 320 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-12553 від 29.12.2011 р.)).
 7. Ярощук Л. Г. Історія педагогіки: навч.-метод. комплекс. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2014. 416 с.
 8. Ярощук Л. Г. Основи науково-педагогічних досліджень: навч.-метод. комплекс. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2014. 212 с.
 9. Ярощук Л. Г. Теорія та методика виховання : навч. посіб. Бердянськ, 2017. 374 с. (Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Бердянського державного педагогічного університету (протокол № 2 від 10 жовтня 2017 року)).
 10. Ярощук Л. Г. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Бердянськ, 2018. 168 с. (Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Бердянського державного педагогічного університету (протокол № 2 від 10 жовтня 2017 року)).
 11. Ярощук Л. Г. Основи наукових досліджень: навч. посіб. 2-ге вид., оновл. Saarbrücken–Riga: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 162 с.

Фахові статті за останні 5 років

 1. Ярощук Л. Г. Становлення та розвиток методу тестування в країнах Сходу. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Київ: Гнозис. 2014. С. 248–256.
 2. Ярощук Л. Г. Український досвід моніторингових досліджень: історія та сучасність. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. Вип. 42. Ч. 2. Вінниця: Нілан ЛТД. 2014. С. 286–295.
 3. Ярощук Л. Г. Моніторингові дослідження в Європі як сучасний метод діагностики знань. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. Наукові записки РДГУ. Вип. 13 (56). Част. І. Рівне: РДГУ. 2016. С. 14–19.
 4. Ярощук Л. Г. Креативність як компонент творчого потенціалу особистості майбутнього школяра. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. № 2 (12). Дніпро. 2016. С. 128–134.
 5. Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань і моніторингу якості освіти: критеріально-зорієнтований тест навчальних досягнень магістрів: правила створення і його використання. Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал. Кременчук: КрНУ. 2017. Вип. 3 (19). С. 138–144.
 6. Ярощук Л. Г. Тестування як метод педагогічного контролю майбутніх учителів початкової школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ. БДПУ. 2018. С. 112–117.
 7. Ярощук Л. Г. Виховання моральної культури майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення історії педагогіки (педагогічної діяльності Януша Корчака). Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. № 1, 2019. Черкаси. С. 227–231.
 8. Ярощук Л. Г. Теоретичні аспекти діагностики навчальних досягнень майбутніх учителів у Сполучених Штатах Америки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ. БДПУ, 2019. С. 394–403.
 9. Ярощук Л. Г. Коменіана в курсі історії педагогіки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 68. Т. 1. С. 39–43.
 10. Yi Shi, Lilia Yaroschchuk. Post Corona Society: How to Teach People be Social Again. Postmodern Openings. Volume 11. Issue 1. Supl. 2, 2020, P. 169–176https://doi.org/10.18662/po/11.1sup2/149 URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2918/0 (Covered in: Web of Sciences (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck).
 11. Glazkova I., Khatuntseva S., & Yaroshchuk L. Professional Pedagogical Culture: Historical Culturological Aspect. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala12 (3), 2020. P. 144–161. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/314 URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2714 (Covered in: Web of Sciences (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck).
 12. Yuliia Vaseiko, Liliya Yaroshchuk. Cultural and educational activity of M. O. Korf in the light of development of monitoring of quality of education. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ БДПУ, 2020. C. 21–29.

 

Е-mаіl: 0116@i.ua