Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Лісіна Лариса Олександрівна

завідувачка катедри педагогіки

докторка педагогічних наук, професорка

Наукометрика

Google Scholar

5WHMvQAAAAJ

Researcher iD

G-2547-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Математика», (кваліфікація «Математик. Викладач») і факультет післядипломної освіти Запорізького державного університету за спеціальністю «Психологія. Практична психологія» (кваліфікація «Практичний психолог системи освіти»).

Працювала вчителем математики, практичним психологом (на період навчання в аспірантурі (1995 р.– 1998 р.) – за сумісництвом) ЗНЗ №54 м. Запоріжжя. За результатами обласного конкурсу «Вчитель року» (1997 р., номінація «Вчитель математики», ІІ місце) встановлена кваліфікаційна категорія «Вчитель вищої категорії» та присвоєно звання «Старший вчитель».

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток пізнавальної активності школярів старших класів у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу» (13.00.09; науковий керівник – професор Павлютенков Є. М.) і почала працювати в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти: старша викладачка, доцентка катедри теорії та методики виховання (на період навчання в докторантурі 2005–2008 рр. – за сумісництвом), доцентка катедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін, завідувачка катедри педагогічної майстерності. У 2012 р. захистила докторську дисертацію «Теоретичні та методичні засади підготовки вчителів до конструювання навчальних технологій у процесі післядипломної педагогічної освіти» (13.00.04; науковий консультант – професор Сидоренко В. К.).

Весь період роботи в ЗОІППО займалася дослідницькою діяльністю на базі ЗНЗ області: керівниця: науково-дослідницької лабораторії при катедрі теорії та методики виховання «Створення гуманістичної виховної системи в школі нового типу» (2002–2005 рр.), керівниця експериментальних майданчиків районного рівня: «Гуманізація відносин у системі «Вчитель-Учень» засобами естетичного виховання» (2001–2003 р.р.), «Створення гуманістичної виховної системи в ЗНЗ нового типу» (2004–2009 рр.), «Педагогічні технології формування пізнавального інтересу учнів в умовах профільного навчання» (2009–2014 рр.), «Підготовка вчителя в системі методичної роботи школи до конструювання освітніх технологій» (2010–2014 рр.).

З 2014 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті – професорка – завідувачка катедри педагогіки.

Сфери наукових інтересів: методологія і методи педагогічних досліджень, технологічний підхід на різних рівнях освіти та підготовка майбутнього вчителя до конструювання освітніх технологій.

Авторка 150 наукових та науково-методичних праць, серед яких: 3 монографій (1 – одноосібна), 9 науково-методичних і навчально-методичних посібників (5 – одноосібні), 70  статей у фахових виданнях.

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2001 р., 2003 р., 2012 р.); подяка Міністерства освіти і науки України (2015 р.); почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2018 р.), почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2019 р.).

Основні наукові праці

Монографії
1. Лісіна Л. О. Підготовка вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти до конструювання навчальних технологій: теоретико-методологічний аспект: монографія Запоріжжя: Плюс 73, 2011. 472 с. (59 др. арк.).
2. Лісіна Л. О. Методологічне забезпечення процесу формування особистості в навчально-виховному процесі на різних рівнях освіти. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 182–204 (2,5 др. арк.).
3. Лісіна Л. О. Педагогічна рефлексія як психологічний механізм розвитку позитивної Я-концепції майбутнього вчителя в процесі навчання. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 265–277 (0,5 др. арк.).
4. Lisina L. Adult as person a subject of education throughout his/her life. Conceptual principles of regional educational policy: monograph : / under the general editorship of Serhii Pryima. Warsaw : Publishing office of Warsaw University of Humanities, 2018. P. 55–88 (2,6 др. арк.).
Посібники
1.    Лисина Л. А., Сергеев А. В., Апанасенко М. Г. Дифференциация обучения в средней общеобразовательной школе: метод. реком. для учителей физики. Запорожье: Запорожский обл. инст. усоверш. Учит., 1991. 56 с.
2.    Лісіна Л.О. Взаємодія школи і батьків. Запоріжжя: Прем′єр, 2003. 194 с.
3.    Лісіна Л. О., Барліт О. О. Формування професійної компетентності вчителя: навч.-метод. посіб. Запоріжжя: Лана-Друк, 2006. 214 с.
4.    Лісіна Л. О. Науково-дослідницька діяльність учителя: наук.-метод. посіб. Запоріжжя: Диво, 2007. 204 с.
5.    Лісіна Л. О. Технології навчання вчителів у післядипломній освіті: наук.-метод. посіб. Запоріжжя: Диво, 2007. 198 с.
6.    Лісіна Л. О. Формування готовності вчителів до конструювання навчальних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти: методичні рекомендації: навч.-метод. посіб. Запоріжжя: Диво, 2010. 172 с.
7.    Формування в системі методичної роботи школи мотивів і цілей інноваційної професійної діяльності вчителя: навч.-метод. посіб. / наук. ред. Л. О. Лісіна. Запоріжжя: ДИВО, 2012. 128 с. (у співавторстві).
8.    Процесуально-діяльнісний компонент технології формування готовності вчителів до інноваційної професійної діяльності: навч.-метод. посіб. / наук. ред. Л. О. Лісіна. Запоріжжя: Диво, 2014. 128 с. (у співавторстві).
Фахові статті за останні 5 років
1.    Лісіна Л. О. Теоретичні основи формування педагогічного мислення майбутнього вчителя. Міжнародний науковий журнал “Науковий огляд”. 2015. №1 (11). С. 59–69(Міжнародна індексація журналу Science Index).
2.    Лісіна Л. О. Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2015. Вип. 41 (94). С. 196–204.
3. Лісіна Л. О. Діагностика при розробці педагогічних технологій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : Серія “Педагогічні науки”. Чернігів, 2015. Вип. 127. С. 111–114.
4. Лісіна Л. О. Теоретичні основи формування проектної культури майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету: Серія “Педагогічні науки”. Черкаси, 2015. Вип. 1 (334). С. 57–66.
5. Лісіна Л. О. Творчість при розробці технологій навчання. Збірник наукових праць Бердянського державн. пед. університету (Педагогічні науки). Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2015. С. 146–151.
6. Лісіна Л. О. Вплив інформатизації освіти на трансформацію технології навчання у вищій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя., 2016. Вип. 52 (105). С. 128–136.
7. Лісіна Л. О. Реалізація андрагогічного підходу в умовах магістратури. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2016. Вип. 51 (104). С. 480–489.
8. Лісіна Л. О. Андрагогічна модель підготовки магістрантів в системі заочного навчання педагогічного університету. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / редкол. Л. Б. Лук’янова (голова) та ін.; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. Вип. 1 (13). С. 259–270 (Міжнародна індексація журналу Google Scholar).
9. Лісіна Л. О. Організаційно-педагогічні умови адаптації майбутнього вчителя в професійному середовищі. Paradigm of knowlege, 2017. №8 (25). С. 24– 35 (Міжнародна індексація журналу: «РИНЦ», Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Citefactor, Scientific Indexing Services, Google Scholar (Search), DOI).
10. Лісіна Л.О. Модель підготовки майбутнього вчителя до інноваційної діяльності.Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.Запоріжжя, 2018. Вип. 60. С. 95–102 (Google Scholar).
11. Лісіна Л.О. Методичні особливості розробки і реалізації курсу «Основи інноваційного навчання фізики». Збірник наукових праць Бердянського державн. пед. університету (Педагогічні науки). Вип. 3. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 37–44 (Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).

Е-mаіl: la_lisina@ukr.net