Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)

 


 

 

З пропозиціями та рекомендаціями щодо вдосконалення ОПП Середня освіта(музичне мистецтво та англійська мова) на 2023 рік звертатися за електронною адресою: veronik3105@gmail.comkafedra.musik@gmail.com

 

Зустріч зі стейкхолдерами: обговорення освітньої програми

Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)

 

Наприкінці червня на платформі Zoom відбувся круглий стіл за участю робочої групи освітньої програми Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) і стейкхолдерів. На зустріч завітали: ШОСТАК Олена Євгеніївна – випускниця 2004 року, заступниця директора, вчителька музичного мистецтва/мистецтва ЗЗСО №11 м. Бердянська; ДМИТРЕНКО Олена Миколаївна – вчителька англійської мови ЗЗСО №13 м. Бердянська http://school13abcteacher.blogspot.com/ ; КОСТЄВИЧ Олена Олександрівна – випускниця 2019 року, вчителька музичного мистецтва/мистецтва ЗЗСО №52 м. Маріуполя; КУЗЬМЕНКО Єлизавета – випускниця 2019 року, вчителька музичного мистецтва/мистецтва/англійської мови ЗЗСО №2 м. Бердянська; ШОКЕРА Вікторія  – студентка 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) БДПУ; ЛУК’ЯНЧИКОВ Максим Ігорович – директор дитячої музичної школи Бердянської міської ради Запорізької області; СЕМЕНЕНКО Олександр Сергійович – директор міського палацу культури імені Т. Г. Шевченка м. Бердянська.

Слід зазначити, що на кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін співпраця із професіоналами-практиками, експертами та представниками роботодавців проводиться систематично, вона реалізується через участь всіх зацікавлених сторін на етапах реалізації освітньої траєкторії:

 

  • ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при розробці освітньої програми Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова);
  • залучення зовнішніх стейкхолдерів до проведення аудиторних занять, майстер-класів;
  • проведення всіх видів практик у ЗЗСО, що є потенційними для працевлаштування здобувачів вищої освіти;
  • залучення роботодавців до написання курсових робіт зі здобувачами вищої освіти в якості наукових консультантів;
  • участь стейкхолдерів в оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти при проведенні підсумкової атестації;
  • участь роботодавців у науково-методичних семінарах, конференціях, що проводяться на базі кафедри, факультету, університету;
  • публікаціях тез, статей спільно з науково-педагогічними працівниками кафедри і здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються переліку та змісту освітніх компонентів ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова), фахових компетентностей, програмних результатів навчання, практичної підготовки здобувачів, конкурентноспроможності  випускників спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на ринку праці. Зокрема, більшість стейкхолдерів наголосила на тому, що в умовах дистанційного та змішаного навчання в ЗЗСО слід оновити зміст дисципліни «Сучасні інформаційні технології», адже вчитель музичного мистецтва має бути здатний працювати на Інтернет-платформах (Zoom, Classroom, Google Meet); створювати блог, сайт, наповнювати його власним контентом (майстер-класи, відеоматеріали та ін); записувати та редагувати відео; використовувати різні музичні програми, сайти, нотні редактори тощо. Також стейколдерами було запропоновано збільшити кількість кредитів освітнього компонента «Теорія і методика музичного мистецтва/мистецтва) за рахунок інших дисциплін. Велику увагу було приділено блоку дисциплін вільного вибору. Гарант ОП  Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) Віра БУРНАЗОВА зазначила, що ці дисципліни обираються  здобувачами вищої освіти процедурно. Студенти з грудня мають можливість ознайомитися з переліком дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік, який на сьогодні включає більше 400, на сайті Бердянського державного педагогічного університету http://surl.li/imus  у вільному доступі. У березні всі здобувачі проходять анкетування, за результатами якого, обрані ними дисципліни включаються в робочий навчальний план, що затверджується вченою радою БДПУ на наступний навчальний рік.

Професіоналам-практикам, експертам та представникам роботодавців, залучених до процесу періодичного перегляду освітньої програми Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) та інших процедур забезпечення її якості як партнерів з метою отримання зауважень, пропозицій та вчасного реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з її реалізації було запропоновано відповісти на питання анкети,  зокрема «Чи задоволені Ви рівнем компетентності випускників ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)?», «Чи враховані попередні пропозиції стейкхолдерів при формулюванні цілей та програмних результатів навчання?», «Які освітні компоненти слід додати до ОП?» http://surl.li/imur та ін.

Наприкінці зустрічі присутні висловили підтримку розвитку ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) та готовність до подальшої співпраці. Зустріч пройшла цікаво, плідно та стала корисною як для робочої групи освітньої програми, так і для стейкхолдерів. Зібрана інформація під час обговорення (відгуки, пропозиції від учасників) слугуватимуть основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова).

 

                                                                      За матеріалами кафедри

 


 

Перегляд освітньої програми Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) із залучення здобувачів вищої освіти

 

На платформі ZOOM відбулось засідання робочої групи з питань моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) із залучення здобувачів вищої освіти через органи студентського самоврядування як партнера. Захід був організований гарантом і розробниками освітньо-професійної програми з метою більш тісної взаємодії із бакалаврами освіти, що дозволяє оцінити відповідність їх підготовки до змісту освітньої програми та вимогам динамічного ринку праці, а також визначити напрями подальшого удосконалення освітнього процесу.

Гарант освітньої програми кандидатка педагогічних наук, доцентка Віра БУРНАЗОВА ознайомила присутніх із структурою та змістом нової редакції освітньо-професійної програми Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) за освітнім ступенем «бакалавр», наголосивши на тому, що вона вже має досвід проходження акредитаційної експертизи згідно нових правил і вимог, які запровадило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Цього разу було презентовано нову редакцію освітньо-професійної програми із урахуванням всіх рекомендацій, зазначених у звіті експертної комісії та висновку галузевої експертної ради. Особливу увагу гарант звернула на унікальність та перспективність представленої програми, що передбачає професійну підготовку здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) завдяки інтеграції музичного мистецтва та англійської мови з метою вдосконалення знань англомовної спеціальної музичної термінології, подолання мовних бар’єрів, обміну досвідом, співпраці з іноземними колегами та інтегрування у світовий мистецький, науковий, освітній простір, а також упровадження відповідної інтеграції на початкових етапах навчання музичному мистецтву в ЗЗСО, закладах позашкільної освіти та закладах початкової мистецької освіти.

У процесі обговорення присутні на зустрічі здобувачі вищої освіти у своїх виступах також підкреслили актуальність та доцільність підготовки бакалаврів за представленою освітньою програмою. Поряд з цим були висловлені пропозиції та рекомендації щодо назв, змісту та обсягу окремих освітніх компонентів, які забезпечують формування у студентів загальних, фахових компетентностей та програмних результатів навчання.

Наприкінці зустрічі здобувачам освіти було запропоновано відповісти на питання анкети з метою узагальнення висловлених пропозицій, рекомендацій, побажань та виявлення недоліків ОП у процесі її реалізації. Результати анкетування будуть представлені на сторінці кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін, а їх аналіз – узято до уваги під час перегляду освітньої програми.

У ході зустрічі відбувся конструктивний діалог та жвава дискусія.

 

За матеріалами кафедри

 


 

Перегляд освітньої програми Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) із залученням випускників

 

Робочою групою ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) було проведено зустріч з питань моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми із залучення випускників різних років на платформі ZOOM. У процесі дискусії було здійснено аналіз ситуації на ринку праці, на який орієнтовано освітню програму, досліджено вимоги і запити роботодавців. Присутніми випускниками було зазначено актуальність освітньої програми, представленої гарантом, кандидаткою педагогічних наук, доценткою Вірою БУРНАЗОВОЮ , а також гостра затребуваність на ринку праці фахівців, які здобувають вищу освіту за відповідною ОП.

Випускники зазначили перспективність та необхідність представленої програми, але разом з тим висловили побажання щодо перегляду обсягу певних освітніх компонентів та забезпечення знань і практичних вмінь з дисциплін психолого-педагогічного циклу, а саме, психологічні аспекти конфліктів у системі «вчитель-учень-батьки» сучасного ЗЗСО, труднощі спілкування з учнями різних вікових груп, поведінка сторін у конфліктній ситуації тощо, яких так бракує у процесі професійної діяльності. Таким чином, робочою групою та гарантом ОП було висловлено необхідність обговорення зазначених проблем (особливо конфліктогенність освітнього середовища) із викладачами суміжних кафедр, що забезпечують освітній процес за відповідною ОП.

Також випускниками відзначалось, що у процесі їх професійної діяльності виникає постійна необхідність у роботі з цифровим електронним музичним інструментарієм, звукозаписуючою апаратурою та студійним обладнанням. Це потребує певних загальних і фахових компетентностей, а отже й включення відповідних освітніх компонентів до освітньої програми або оновлення переліку освітніх компонентів вибіркового блоку, такими як, наприклад, «Музична інформатика».

Також серед рекомендацій щодо вдосконалення освітньої програми знайшли місце і питання стосовно врахування ідеології змін в освіті, передбачених Концепцією НУШ https://cutt.ly/tySQp8e та Закону України про повну загальну середню освіту, що передбачає виокремлення кредитів в ОП в циклі професійної підготовки на ОК «Історія мистецтв» та збільшення кредитів на ОК «Теорія і методика навчання музичного мистецтва/мистецтва (музичне мистецтво, інтегрований курс «Мистецтво»)», що в перспективі забезпечить можливість скласти структурно-логічну взаємопов’язану схему, а в сукупності дозволить досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Наприкінці зустрічі випускникам було запропоноване анкетування: щодо узагальнення висловлених пропозицій та виявлення недоліків в ОП у процесі її реалізації. Результати анкетування будуть представлені на сторінці кафедри, а їх аналіз – узято до уваги під час перегляду освітньої програми.

Зустріч пройшла у теплій атмосфері та у форматі конструктивного діалогу, у ході якого обговорено нагальні проблеми, що хвилюють усіх учасників освітнього процесу.

 

                                                                                   За матеріалами кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін