Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Смаковський Юрій Васильович

кандидат пед. наук, доцент

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2012)
Наукометрика

Google Scholar

qeYav48AAAAJ

Researcher iD

yurii-smakovskyi

Scopus iD

ResearchGate iD

Yurii-Smakovskyi

Біографія

Смаковський Юрій Васильович народився 10 лютого 1964 року в місті Приморську Запорізької області. У 1990 році закінчив Володимирський державний педагогічний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Музика», кваліфікація: вчитель музики та співу (диплом НВ № 489635). З 1991 року працює викладачем Бердянського державного педагогічного університету. З 1996 р. – старший викладач кафедри музичного виховання.

 

У 1999 р. закінчив навчання в аспірантурі з відривом від виробництва у Бердянському державному педагогічному інституті. У 2018 р. у Бердянському державному педагогічному університеті захистив дисертаційну роботу та тему «Формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна Соломаха С. О. 2019 року отримав диплом кандидата наук (ДК №051187). З 2019 року і до теперішнього часу – доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету.

 

За період роботи в Бердянському державному педагогічному університеті розробив і викладає на високому науково-методичному рівні, застосовуючи інноваційні технології, викладає такі навчальні курси: «Практикум інструментально-виконавської підготовки (Оркестровий клас, Основний музичний інструмент, Додатковий музичний інструмент)», «Музична інформатика», «Цифрові технології в музичному мистецтві», «Практикум вокально-хорової підготовки (Хоровий клас, Хорове диригування)».

 

За період наукової діяльності Смаковський Ю. В. підготував 26 публікацій, серед яких 4 розділи у колективних монографіях, 10 статей у фахових виданнях України, 2 публікації у періодичних виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of Science (Pedagogical Culture of Future Teachers of Musical Art: A Methodological Investigation, 2018; The Impast of Globalization On Education Aktivities In The Modern World, 2022), 5 статей у зарубіжних наукових збірниках, 8 статей і тез у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

Юрій Смаковський є:
– співавтором колективних монографій «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (2010); «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014); «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації» (2019); «The essence of “culture” and “pedagogical culture” in the context of modern training of future teachers» (2020);
– автором двох навчально-методичних посібників «Самостійна робота студентів над удосконаленням виконавської підготовки в процесі навчання гри на баяні» (2015) та «Оркестровий клас» (2021).

 

У 2020 р. проходив науково-педагогічне стажування у м. Катовіце (Республіка Польща) на тему «Innovations in Education. Innovative technologies for teaching professional disciplines» (6 кредитів ЕСTS, 180 годин).

 

Ю. В. Смаковський здійснює керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти (написання курсових робіт наукових тез), бере участь у олімпіадах і конкурсах; науково-методологічних семінарах тощо.

 

Ю. В. Смаковський бере активну участь в організації та проведенні Днів відкритих дверей (виїзди для проведення профорієнтаційної роботи, розповсюдження профорієнтаційних матеріалів в онлайн режимі); профорієнтаційних заходів за участю потенційних абітурієнтів (конкурсів, олімпіад, турнірів, конференцій); підготовці та проведенні виховних заходів (круглих столів, семінарів, конкурсів, творчих і тематичних вечорів тощо); концертних заходів університетського та місцевого значення.

 

Під керівництвом Юрія Васильовича функціонує оркестр народних інструментів, якому у 1992 році ХХ ст. за великі творчі здобутки, високий професіоналізм, пропаганду народної, класичної та сучасної музики вперше було присвоєно почесне звання «народний аматорський колектив профспілок України».

 

За багаторічну сумлінну працю, успіхи в навчально-методичній і науковій роботі, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів Смаковський Ю. В. нагороджений почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету; почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ Департаменту від 27.08.2012 №535); Подякою МОН України (Наказ МОН №773-к від 19.12.2017); Грамотою МОН України (Наказ МОН « 126-к від 01.06.2020).

 

 

Наукові публікації

2012

 1. Смаковський Ю. В. Виховне значення духовної музики у розвитку особистості майбутніх учителів. Прогрессивноеразвитиемировой науки:матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Донецьк, 1–3 вересня, 2012 р.). Донецьк, 2012.С. 148–154.
 2. Смаковський Ю. В. Духовна музика потужний засіб виховання майбутніх учителів. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали регіонального науково-методичного семінару (Умань, 25 квітня 2012 р.). Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. С. 86–88.

 

2013

 1. Смаковський Ю. В. Культуротворчий потенціал духовного мистецтва: історична ретроспектива. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матеріали Х Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннь пам’яті професора О.П. Рудницької (Київ, 4–5 грудня, 2013 р.). Чернівці. 2013. С. 289–291.
 2. Смаковський Ю. В. Духовна музика у розвитку особистості майбутніх учителів.Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти:матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Бердянськ, 19–20 вересня, 2013 р.). Бердянськ, 2013.С. 143–147.
 3. Смаковський Ю. В. Естетичний смак як важливий фактор становлення особистості.  «Teoria I praktyka-znaczeniebadannaukowych. Lublin:Wydawca:Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2013. 124 str.

 

2014

 1. Смаковский Ю. В. Педагогічний аспект формування професійного світогляду майбутніх учителів музики. Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу: монографія [О.М. Отич, С.О. Соломаха, І.В. Дубінець та ін.]. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014. С. 107–116.

 

2015

 1. Смаковський Ю. Компоненти, критерії та рівні сформованості педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики. Молодь і ринок:науково-педагогічний журнал. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2015. № 11 (130). С. 128–134.
 2. Смаковський Ю. Теоретичні основи моделювання процесу формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки:збірник наукових праць. 2015. Вип. 3. Бердянськ: ФОП Ткачук О.В. С. 316–324.
 3. СмаковськийЮ. В.  Самостійна робота студентів над удосконаленням виконавської підготовки в процесі  навчання гри на баяні : навч.-метод. посіб. Бердянськ, 2015. 136 с.

 

2016

 1. Смаковський Ю. В. Педагогічна культура вчителя як наукова проблема. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія.№ 2. Дніпропетровськ. С. 290–294.

 

2017

 1. Смаковський Ю. Роль духовної музики у формуванні педагогічної культури вчителя. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. 2017. № 3 (67). Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. С. 252–262.

 

2018

 1. Смаковський Ю. В. Організація та зміст констатувального експерименту з формування педагогічної культури майбутніх учителів музики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць. 2018.Вип.1. Бердянськ: БДПУ. С. 98–105.
 2. Smakovskiy Y. Pedagogical Culture of Future Teachers of Musical Art: A Methodological Investigation // Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) TarihKültürveSanatAraştırmalarıDergisi. Vol. 7, No. 1, March 2018 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University (Web of Science).
 3. Smakovskiy Y.V. Methods of formation of future teachers’ pedagogical culture by means ofspiritu al music. Znavstvenamiseljournal. 2018. Vol.2, №15. Slovenia. P. 22–26.
 4. Смаковський Ю.В., Пащенко І. М. Сутність феномена «Педагогічна культура» майбутнього вчителя музичного мистецтва. Naukowyiinnowacyjnypotencjał prezentacji:kolekcjаpracnaukowych «ΛΌГOΣ» zmateriałamiMiędzynarodowejnaukowo-praktycznejkonferencji, Opole, 18 listopada 2018 r. Równe : «VolynskyOberegi» PublishingHouse, 2018. Tom 6. С.56-59.

 

2019

 1. Смаковський Ю.В. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті Євроінтеграційних процесів. Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко та ін.]. Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. Вип. 1 (10). С. 92-96.
 2. Смаковський Ю.В. Сутність поняття «педагогічна майстерність» майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХVIІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької. (Київ, 2019 р.)
 3. Смаковський Ю.В Формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в системі професійної підготовки. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін  як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / Мартиненко О. В. та ін. ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь : Видавець ПП Скребейко П. В., 2019. 361 с. С. 120-135.

 

2020

 1. Смаковський Ю.В. Формування виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах колективного музикування в оркестровому класі. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 72 том 2 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 367-371.
 2. Смаковський Ю. Методика формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики: аналіз результатів педагогічного експерименту. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 417-426. (фахова)
 3. Ю. Смаковський. Модель формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка 1 (24). Мелітополь, 2020. С. 19-25.
 4. Смаковський Ю. Організаційно-педагогічні умови формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 73. С. 82-90.
 5. Смаковський Ю.В. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. Пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 76. Том 2. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 132-138.
 6. Yurii Smakovskii. The essence of “culture” and “pedagogical culture” in the context of modern training of future teachers. Monograph 36. Contemporary issues of digital economy and society. Katowice, 2020. P. 198-205.
 7. Смаковський Ю. Інформаційні технології дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Scientific Collection «InterConf», (32): with the Proceedings of the 7 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (October 16-18, 2020). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, С. 63-67.

 

2021

 1. Смаковський Ю. В. Особливості фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в оркестровому класі. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., (3–4 червня 2021 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М. М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2021. 228 с. С. 212- 215.
 2. Смаковський Ю. В. Оркестровий клас: Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Музичне мистецтво» у процесі навчання гри на оркестрових інструментах. Навчально-методичний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 150 с.

 

2022

 1. Sovhira S, Khryk V, Zamrozevych-Shadrina S, Pukhno S, Badyeyeva L, Smakovskyi Y. The Impact Of Globalization On Educational Activities In The Modern World International journal of computer science and network security.30.04.2022. Vol. 22. No. 3. P. 461-466.