Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Смаковський Юрій Васильович

кандидат пед. наук, доцент

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2012)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

qeYav48AAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 10 лютого 1964 року в місті Приморську Запорізької області.

У 1990 році здобув вищу освіту у Володимирівському державному педагогічному інституті імені П. І. Лебедєва-Полянського.  З 1991 року працює викладачем Бердянського державного педагогічного університету. З 1996 р. – старший викладач кафедри музичного виховання.

Викладає дисципліни: «Формування естетичних потреб майбутніх вчителів музики», «Оркестровий клас», «Хоровий клас», «Основний музичний інструмент (баян, акордеон)», «Додатковий музичний інструмент».

Керівник народного оркестру народних інструментів та мішаного хору студентів стаціонару.

У 1999 році закінчив аспірантуру БДПУ. Працює над науковим дослідженням «Формування педагогічної культури майбутніх учителів музики засобами духовної музики». Автор більше 10 наукових публікацій, навчального посібника, співавтор колективних монографій: «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (2010), «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014).

 

Наукові публікації

2012

 1. Смаковський Ю. В. Виховне значення духовної музики у розвитку особистості майбутніх учителів. Прогрессивноеразвитиемировой науки:матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Донецьк, 1–3 вересня, 2012 р.). Донецьк, 2012.С. 148–154.
 2. Смаковський Ю. В. Духовна музика потужний засіб виховання майбутніх учителів. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали регіонального науково-методичного семінару (Умань, 25 квітня 2012 р.). Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. С. 86–88.

 

2013

 1. Смаковський Ю. В. Культуротворчий потенціал духовного мистецтва: історична ретроспектива. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матеріали Х Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннь пам’яті професора О.П. Рудницької (Київ, 4–5 грудня, 2013 р.). Чернівці. 2013. С. 289–291.
 2. Смаковський Ю. В. Духовна музика у розвитку особистості майбутніх учителів.Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти:матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Бердянськ, 19–20 вересня, 2013 р.). Бердянськ, 2013.С. 143–147.
 3. Смаковський Ю. В. Естетичний смак як важливий фактор становлення особистості.  «Teoria I praktyka-znaczeniebadannaukowych. Lublin:Wydawca:Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2013. 124 str.

 

2014

 1. Смаковский Ю. В. Педагогічний аспект формування професійного світогляду майбутніх учителів музики. Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу: монографія [О.М. Отич, С.О. Соломаха, І.В. Дубінець та ін.]. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014. С. 107–116.

 

2015

 1. Смаковський Ю. Компоненти, критерії та рівні сформованості педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики. Молодь і ринок:науково-педагогічний журнал. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2015. № 11 (130). С. 128–134.
 2. Смаковський Ю. Теоретичні основи моделювання процесу формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки:збірник наукових праць. 2015. Вип. 3. Бердянськ: ФОП Ткачук О.В. С. 316–324.
 3. СмаковськийЮ. В.  Самостійна робота студентів над удосконаленням виконавської підготовки в процесі  навчання гри на баяні : навч.-метод. посіб. Бердянськ, 2015. 136 с.

 

2016

 1. Смаковський Ю. В. Педагогічна культура вчителя як наукова проблема. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія.№ 2. Дніпропетровськ. С. 290–294.

 

2017

 1. Смаковський Ю. Роль духовної музики у формуванні педагогічної культури вчителя. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. 2017. № 3 (67). Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. С. 252–262.

 

2018

 1. Смаковський Ю. В. Організація та зміст констатувального експерименту з формування педагогічної культури майбутніх учителів музики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць. 2018.Вип.1. Бердянськ: БДПУ. С. 98–105.
 2. Smakovskiy Y. Pedagogical Culture of Future Teachers of Musical Art: A Methodological Investigation // Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) TarihKültürveSanatAraştırmalarıDergisi. Vol. 7, No. 1, March 2018 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University (Web of Science).
 3. Smakovskiy Y.V. Methods of formation of future teachers’ pedagogical culture by means ofspiritu al music. Znavstvenamiseljournal. 2018. Vol.2, №15. Slovenia. P. 22–26.
 4. Смаковський Ю.В., Пащенко І. М. Сутність феномена «Педагогічна культура» майбутнього вчителя музичного мистецтва. Naukowyiinnowacyjnypotencjał prezentacji:kolekcjаpracnaukowych «ΛΌГOΣ» zmateriałamiMiędzynarodowejnaukowo-praktycznejkonferencji, Opole, 18 listopada 2018 r. Równe : «VolynskyOberegi» PublishingHouse, 2018. Tom 6. С.56-59.

 

2019

 1. Смаковський Ю.В. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті Євроінтеграційних процесів. Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко та ін.]. Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. Вип. 1 (10). С. 92-96.
 2. Смаковський Ю.В. Сутність поняття «педагогічна майстерність» майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХVIІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької. (Київ, 2019 р.)
 3. Смаковський Ю.В Формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в системі професійної підготовки. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін  як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / Мартиненко О. В. та ін. ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь : Видавець ПП Скребейко П. В., 2019. 361 с. С. 120-135.

 

2020

 1. Смаковський Ю.В. Формування виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах колективного музикування в оркестровому класі. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 72 том 2 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 367-371.
 2. Смаковський Ю. Методика формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики: аналіз результатів педагогічного експерименту. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 417-426. (фахова)
 3. Ю. Смаковський. Модель формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка 1 (24). Мелітополь, 2020. С. 19-25.
 4. Смаковський Ю. Організаційно-педагогічні умови формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 73. С. 82-90.
 5. Смаковський Ю.В. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. Пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 76. Том 2. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 132-138.
 6. Yurii Smakovskii. The essence of “culture” and “pedagogical culture” in the context of modern training of future teachers. Monograph 36. Contemporary issues of digital economy and society. Katowice, 2020. P. 198-205.
 7. Смаковський Ю. Інформаційні технології дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Scientific Collection «InterConf», (32): with the Proceedings of the 7 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (October 16-18, 2020). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, С. 63-67.