Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Косенко Павло Борисович

кандидат педагогічних наук, доцент

Грамоти Бердянського державного педагогічного університету (2002, 2010, 2011, 2014, 2018, 2019)
Грамота Бердянського виконавчого комітету (2001)
Подяка міського голови (2012)
Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015)
Грамоти Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2018, 2019)
Подяки Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради (2018, 2019)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2019)
Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Працює на кафедрі з 1998 року – викладає гру на струнних та духових музичних інструментах, читає лекції з музично-теоретичних дисциплін.

Засновник і художній керівник студентського інструментального ансамблю «Барвисті музики», який має звання народного і у 2015 році удостоєний премії Запорізької обласної державної адміністрації для обдарованої молоді у галузі «Музичне мистецтво».

Є автором науково-методичних робіт, присвячених актуальним проблемам музичної педагогіки, серед яких методичні рекомендації «Основи класичної техніки гітариста» і монографія «Теорія і практика особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики – гітариста».

 

Наукові публікації

2012

 1. Косенко П.Б. Становлення гітарної методики в XVII–XIX віках у країнах Західної Європи, як передумова формування сучасної гітарної педагогіки / П.Б. Косенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Вип. 36 – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 302–306.
 2. Косенко П.Б. Індивідуальний підхід як складова особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики / Павло Борисович Косенко // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.) – Вип.17 (27). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.103–107.
 3. Косенко П.Б. Основний музичний інструмент (гітара) / П. Б. Косенко // Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напрямку підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 394 с. / С.163–192.
 4. Косенко П.Б. Використання віршованого тексту як метод роботи над інструментальними музичними творами / П. Б. Косенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць. – Вип. 13. (18). – К. : НПУ, 2012. – С. 63–68.

2013

 1. Косенко П.Б. Особистісний досвід як основа проектування особистісно орієнтованого змісту навчання майбутнього вчителя музики / П. Б. Косенко // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов. ред.: І.А. Зязюн]. – Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С. 120–122.
 2. Косенко П.Б. Методика проблемного навчання під час музично-інструментальної підготовки студента як шлях наближення майбутнього вчителя музики до реальних умов педагогічної діяльності / П. Б. Косенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спеціальний випуск). – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – С. 71 – 79.
 3. Косенко П.Б. Самостійна інструментально-виконавська підготовка як одна з основних організаційних форм навчання студента-гітариста /  П. Б. Косенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 25-27 квітня 2013 р. – Вип. 14. (19). – К. : НПУ, 2013. – С. 81–84.
 4. Косенко П.Б. Основи класичної техніки гітариста: метод. рек. / Павло Косенко. – К. : Муз. України, 2013. – 44 с.

2014

 1. Косенко П.Б. Аналіз музичних творів. Основи музичної критики. / П. Б. Косенко // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво / За. ред. канд. пед. наук, доц. І.В. Дубінець. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – С. 103 – 111; 190 – 196.
 2. Косенко П.Б. Формування художньо-естетичного світогляду майбутнього вчителя музики за допомогою методів проблемного навчання / П. Б. Косенко // Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу : монографія / О.М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – С. 145 – 150.
 3. Косенко П. Членування мелодії за аналогією зі словесною мовою як допоміжний засіб опанування інструментального виконавського мистецтва / Павло Косенко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 3. – С. 41–48.

2015

 1. Косенко П. Б. Використання аналогій між музичною і словесною мовами як засіб опанування інструментального виконавського мистецтва / Павло Борисович Косенко // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХII Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов. ред.: Г.І. Сотська]. – Вип. 6 (10). – К.: Ін-т. пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – С. 249–252.
 2. Косенко П. Б. Унісон трьох мистецтв / П. Б. Косенко // Мистецтво та освіта. – 4 (78) – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 46–51.
 3. Косенко П. Б. Музична педагогіка, як ремесло, наука та мистецтво / П. Б. Косенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць. – Вип. 19. (24). – К. : НПУ, 2015. – С. 83 –86.

2016

 1. Косенко П. Б. Теорія і практика особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики – гітариста: монографія / Павло Борисович Косенко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 236 с.

2017

 1. Косенко П. Б. Складники творчої діяльності вчителя музичного мистецтва / П. Б. Косенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 239-243.
 2. Kosenko P. Symbolic figurativeness of folklore and its role in the formation of the artistic-figurative thinking of junior schoolchildren at the musical art lessons / P. Kosenko // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 грудня 2017 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 117.

2018

 1. Косенко П. Б. Потенціал музики у формуванні універсальних якостей сучасного фахівця / П.Б. Косенко // Неперервна педагогічна освіта XXI століття: зб. матеріалів XV Міжнар. Педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької, м. Київ, 6-7 грудня 2017 р. Вип. 1 (13) / наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк. – К.: Талком, 2018. – С. 142–144.
 2. Косенко П. Музичне навчання як засіб розвитку універсальних особистісних якостей учня/ Павло Косенко // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міждународною участю. – Бердянськ, 2018. – С. 226–229.

2019

 1. Косенко П. Б. Музичне навчання як детермінанта творчого розвитку особистості. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 26. К. : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. С.35–42.
 2. Косенко П.Б. Ситуація успіху як складова особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музичного мистецтва. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / Мартиненко О. В. та ін. ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь : Видавець ПП Скребейко П. В., 2019. С 109-119.

2020

 1. Косенко П.Б. Проблеми  організації  стартового  етапу  навчання дорослої людини гри на музичному інструменті // Неперервна  педагогічна  освіта  ХХІ  століття:  зб.  матеріалів  ХVІІ  Міжнародних  педагогічно-мистецьких  читань  пам’яті  проф.  О.П. Рудницької  /  [наук.  ред.:  Г.І. Сотська,  М.П. Вовк]. Вип. 3 (15).  К. : Талком, 2020. С. 64–66.

2021

 1. Косенко П.Б. Подолання стереотипів педагогічного мислення щодо форм і методів викладання музичного мистецтва // Неперервна  педагогічна  освіта  ХХІ  століття:  зб.  матеріалів  ХVІІI  Міжнародних  педагогічно-мистецьких  читань  пам’яті  проф.  О.П. Рудницької  /  [наук.  ред.:  Г.І. Сотська,  М.П. Вовк]. Вип. 4 (16).  К.: Талком, 2021. С. 134136.
 2. Косенко П.Б. Навчальна самостійність учнівської молоді як запорука ефективної наскрізної виконавської підготовки // Модернізація  наскрізної  виконавської  підготовки  учнівської молоді в сучасній мистецькій освіті : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. С. 47-50.