Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Григор’єва Вікторія Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Грамота МОН України (2012)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2006)
Наукометрика

Google Scholar

ygBZAXQAAAAJ

Researcher iD

F-3448-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Victoria Grigoryeva

Біографія

Народилася 25 серпня 1971 р. у місті Запоріжжі.

У 1995 році закінчила факультет дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Дошкільне виховання. Музика». У Бердянському державному педагогічному університеті працює з 1993 року.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методичні засади формування творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності» у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» (науковий керівник – С. С. Горбенко, доктор педагогічних наук, професор НПУ імені М. П. Драгоманова) й отримала диплом кандидата педагогічних наук.

З 2010 р. – доцент кафедри музичного виховання БДПУ.

Коло наукових інтересів – інтегроване викладання мистецтва в загальноосвітніх школах України; вокально-хорове виховання студентської молоді та розвиток їх диригентської компетентності; формування професійної суб’єктності майбутніх учителів музики. Автор близько 50 наукових статей, методичних рекомендацій. У 2011 р. видала одноосібну монографію «Методичні засади формування творчого мислення учнів початкової школи у процесі мистецької діяльності». Є автором 3-х навчальних посібників, у т.ч. з Грифом МОН; співавтором трьох колективних монографій. Працює над докторським дослідженням на тему: «Теоретичні і методичні основи формування професійної суб’єктності майбутніх учителів музичного мистецтва» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Нагороджена Грамотою обласного Управління освіти і науки, Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки, а у 2017 році  нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».

 

 

Наукові публікації

2012

 1. Григор’єва В.В. «Хорове диригування» (методичні рекомендації до самостійної роботи) / Вікторія Вікторівна Григор’єва. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2012. 120 с.
 2. Григор’єва В.В., Омельченко А.І. «Анотація на хоровий твір: зміст, структура та рекомендації щодо написання» / Вікторія Вікторівна Григор’єва, Анетта Іванівна Омельченко. Бердянськ : БДПУ, 2012. 120 с.
 3. Григор’єва В.В. Передумови розвитку неформальної мистецької освіти наприкінці ХХ століття/ В.В. Григор’єва // Неформальна мистецька освіта в системі підготовки майбутнього вчителя / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (25 – 26 травня 2012 р.). – Полтава : ПНПУ, 2012. – С. 44-55.
 1. Григор’єва В.В. Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи з розвитку дитячого співацького голосу / В.В. Григор’єва // Естетичні та етичні засади саморозвитку педагогічної майстерності викладачів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів художньо-­естетичного профілю / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 – 20 квітня 2012 р.). – Опішне, 2012. – С. 98-109.

2013

 1. Григор’єва В. В. Формування артистизму підлітків в умовах хорового виконавства / В. В. Григор’єва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 25-27 квітня 2013 р. – Вип. 14. (19). – К. : НПУ, 2013. – С. 171–175.
 2. Григор’єва В.В. Готовність майбутнього вчителя музики до виконавської диригентсько-хорової діяльності / В.В. Григор’єва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки) –  № 10(269). – Луганськ : Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 151-156.
 3. Григор’єва В.В. Формування оригінальності мислення учнів початкової школи на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» / В.В. Григор’єва //  Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти  / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 вересня 2013 р.). – Бердянськ : ПП Ткачук В.В., 2013. – С. 51-58.

2014

 1. Григор’єва В.В. Урок музики в загальноосвітній школі в контексті ціннісних орієнтацій сучасної освіти / В. В. Григор’єва // Збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару «Мистецька освіта в Україні : проблеми теорії і практики». 27-28 лютого 2014 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014.– 166 с. / С. 103-105.
 2. Григор’єва В.В. Передумови інноваційного розвитку вищої музично-педагогічної освіти в Україні / В. В. Григор’єва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м. Суми). Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 316 с. /С. 139-142.
 3. Григорьева В.В. Технология интегрированного обучения искусству в общеобразовательных школах Украины / В. В. Григорьева // Реализация современных педагогических технологий в системе образования: сборник материалов Международной научно-практической конференции (Российская Федерация, Архангельск, ГБОУ СПО Архангельской области «АИПК», 14 марта 2014 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. и англ. яз. В.Л. Подольская; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБОУ СПО Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО «САФУ имени М.В. Ломоносова». – Архангельск: КИРА, 2014. – 642 с. / С.177-182.
 4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво / За. ред. канд. пед. наук, доц. І.В. Дубінець. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – С. 169 – 176.
 5. Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / Хоровий клас, Хорове диригування. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 400 с. / С. 70 – 127; 262 – 292.
 6. Григор’єва В. В. Теорія та методика роботи з дитячим хоровим колективом : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (за кредитно-трансферною системою) / Вікторія Вікторівна Григор’єва. – Бердянськ, Видавництво ЧП Ткачук О.В., 2014. – 130 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-7502 від 20.05.2014 р.)
 7. Григор’єва В. В. Психолого-педагогічні засади суб’єктності майбутнього педагога та її розвиток у період навчання у вищому навчальному закладі / В.В. Григор’єва // Сучасний соціокультурний простір 2014: збірник матеріалів XI Міжнародної наукової інтернет-конференції 17-19 вересня 2014 року. – Київ : ТОВ «ТК Меганом», 2014. – 116 с. / С.45-57.
 8. Григор’єва В.В. Змістові та структурні характеристики художньо-педагогічної культури майбутнього вчителя музики / В.В. Григор’єва // Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін : монографія / за ред. О.М. Отич, С.О. Соломаха, І.В. Дубінець. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 252 с. / С. 98-107.
 9. Григор’єва В.В., Омельченко А.І. Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти / В.В. Григор’єва, А.І. Омельченко / / Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава: [б. в.], 2014. – Вип.6. – С. 181-186.

2015

 1. Григор’єва В.В., Омельченко А.І. Хорове диригування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Григор’єва, А.І. Омельченко. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2015. – 218 с.
 2. Григор’єва В.В. Специфіка становлення суб’єктності студентів – майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищому навчальному закладі / В.В. Григор’єва // / Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава: [б. в.], 2015. – Вип.6. – С. 28-39.
 3. Розвиток творчого мислення учнів початкової школи на уроках мистецтва в загальноосвітній школі / В.В. Григор’єва // Мистецтвота освіта : наук.-метод. журн. / Міністерство освіти України, Академія педагогічних наук України, Київська дитяча академія мистецтв ; гол. ред. Л. Масол. – К. : Педагогічна думка. – 2015 – №3. – С. 16-19.
 4. Григор’єва В.В. Педагогічні засади формування професійної суб’єктності майбутніх педагогів мистецтва / В.В. Григор’єва  // Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka” (29.06.2015 – 30.06.2015 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 118 str. – S. 75-78.
 5. Григор’єва В.В. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА СУБ’ЄКТНОСТІ ЯК КАТЕГОРІЇ СУЧАСНОЇ НАУКИ / В.В. Григор’єва // Матеріали ХІ Міжнародній науковій інтернет-конференції “ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ” (14-16 липня 2015 року). – Київ: ТОВ «ТК Меганом». – С. 73-80.

2016

 1. Григор’єва В.В. Специфіка професійної мотивації навчальної діяльності студента-музиканта / В.В. Григор’єва  // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej ” Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje” (29.09.2016 – 30.09.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 100 str. – S. 72-76.
 2. Григор’єва В.В. Суб’єктність у професійному становленні студентів-музикантів / В.В. Григор’єва  //  International research and practice conference “Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences” (28.12.2016 – 29.12.2016.) – Kherson–Kielce: Wydawca: Publishing House “Helvetica”, 2016. – 212 str. – S. 55-59.
 3. Григор’єва В.В. Психологічні засади суб’єктної професіоналізації майбутнього вчителя музичного мистецтва / В.В. Григор’єва  //  Науково-методична збірка «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Видавництво ЖДУ ім. І. Франка. – 2016. – С. 95-100.

2017

 1. Григор’єва В.В. Переддипломна практика магістрів : методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів (за кредитно-трансферною системою) / Вікторія Григор’єва. – Бердянськ, 2017. – 21 с.
 2. Григор’єва В.В. Методи та прийоми організації творчої діяльності учнів початкової школи на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» / В. В. Григор’єва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 336 с. / C.52-59.
 3. Григор’єва В.В. Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді / Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 31 березня – 1 квітня 2017 року. – К. : ГО Київська наукова організація педагогіки та психології, 2017. – С.42-
 4. Григор’єва В.В Основні фактори та умови формування суб’єктності студентів-першокурсників / Соціально-економічні  та  гуманітарні  аспекти  світових  інноваційних трансформацій : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К. : Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс]. – 311 с. / С. 231-236.
 5. Григор’єва В.В. Методи та прийоми організації творчої діяльності учнів початкової школи на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» / В. В. Григор’єва // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 17-19 вересня 2017 року. – Київ : ТОВ «ТК Меганом», 2017.
 6. Григор’єва В.В. Суб’єктні характеристики студентів-музикантів педагогічного ВНЗ / В.В. Григор’єва // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Obiecujące osiągnięcia naukowe Pedagogika» (30.09.2017) – Warszawa, 2017. – 60 str.
 7. Григор’єва В.В. Історіогенез формування категорії «самоактуалізація» у психолого-педагогічному аспекті // В. В. Григор’єва / Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – 178 с. / С. 15-19.
 8. Григор’єва В.В. Практико-орієнтована підготовка магістрів-музикантів в умовах ВНЗ / Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» 22-23 грудня 2017 р. – Львів.: Львівська педагогічна спільнота. – С. 34-39.

2018

 1. Григор’єва В.В. Формування субєктності старшокласників як основа професійного самовизначення // В. В. Григор’єва / Актуальні питання сучасної науки: ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Дніпро, 30 січня 2018 р. – Ч. 2. – Дніпро: НБК, 2018. – 112 с.
 2. Григор’єва В.В. Технологія професійного розвитку майбутніх вчителів мистецтва / В.В. Григор’єва // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 27 квітня 2018 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2018. 427 с.
 3. Anetta Omelchenko, Victoriya Grigoryeva. Integration in Education as a Factor оf Polyartistic Upbringing of the Individual / The British Journal for the Philosophy of Science, Issue 4 (2), (December), Volume 69. Oxford University Press, 2018. – Pages 1300 – 1439. – р. 1427-1437. (Web of Science).
 4. Григор’єва В.В. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ВИКОНАВСЬКОЇ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ/ В. В. Григор’єва // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: збірник матеріалів  ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції з міжнародною участю 14 вересня 2018 року. – Київ : ТОВ «ТК Меганом», 2018.
 5. Музична психологія: навч. посіб. [для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерського) вищ. пед. навч. закладів спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.13 Музичне мистецтво] / Вікторія Вікторівна Григор’єва. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 192 с.
 6. Григор’єва В.В., Омельченко А.І. Виробнича практика магістрів зі спеціалізації : методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів (за кредитно-трансферною системою) / Вікторія Григор’єва, Анетта Омельченко. – Бердянськ, 2018. – 34 с.
 7. Григор’єва В.В. Учбово-професійна суб’єктність студента ЗВО як психологічний феномен / Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2, Ч. 2. – 384 с.
 8. Григор’єва В.В. Здоров’язберігаючі технології навчання співу дітей молодшого шкільного віку // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі», 28-30 березня 2018 року. – Суми.: СумДПУ, 2018.

2019

 1. Grigoryeva, V., Omelchenko, A., Sokolova, О., & Vientseva, N. (2019). Methodological Principles of Poly-Artistic Education of a Person in the Integrated Education System. Journal of History Culture and Art Research, 8(1), 128-135.    DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1897
 2. Omelchenko, A., Grigoryeva, V. (2019) Methodological Principles of Poly-Artistic Education of a Person in the Integrated Education System. The Potential of Modern Science, volume 3, London, 70-80.
 3. Григор’єва В.В. Становлення суб’єктності майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / Мартиненко О. В. та ін. ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь : Видавець ПП Скребейко П. В., 2019. 361 с. С 99-108

2020

 1.  Григор’єва В.В., Капустіна Д.Г., Рогачева А.В. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПОВТОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У ВИКОНАВСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 375-381. URL: http://sci-conf.com.ua.
 2.  Григор’єва В.В., Овчарова К.Ю. ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИРИГУВАННЮ // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 381-385. URL: http://sci-conf.com.ua.
 3.  Григор’єва В.В., Полякова С.В. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КООРДИНАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИРИГУВАННЮ // Інноваційні досягнення науки та освіти: ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Херсон, 15 січня 2020 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2020 – 58 с. / С. 12-16.
 4.  Григор’єва В.В., Гончарова К.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА У КЛАСІ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 198-202. URL: http://sci-conf.com.ua.
 5.  Григор’єва В.В. Методи розвитку невербальних засобів комунікації студента-хормейстера у класі диригування / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2020. –  С. 233-241.

2021

 1. Григор’єва В. В., Омельченко А.І. Хорове диригування: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти / Вікторія Вікторівна Григор’єва, Анетта Іванівна Омельченко. – Бердянськ: Видавець БДПУ, 2021. – 224 с.
 2. Григор’єва В.В Зміст диригентсько-хорової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у системі професійного навчання / Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., (3–4 червня 2021 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М. М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2021. 219 с.
 3. Grigoryeva Victoria, Omelchenko Anetta ARTISTIC AND AESTHETIC WORLDVIEW OF FUTURE MUSIC TEACHERS: THE STRUCTURE OF THE PHENOMENON / Innovative Ansätze zur persönlichen Entwicklung und Verbesserung der Gesundheit. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 10. 2021. / Chapter S. 122-129 (колективна монографія, видана за кордоном)
 4. Григор’єва В.В. Формування виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва в хоровому класі / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька освіта в інформаційному суспільстві», 20-21 травня 2021 року. Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка. С.94-98.
 5. Григор’єва В.В. Зміст диригентсько-хорової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у педагогічних закладах вищої освіти / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 233-241. (фаховий збірник)
 6. Григор’єва В.В., Чернявська В.Ф. Використання мультимедійних можливостей комп’ютера у процесі навчання диригуванню студентів педагогічних закладів вищої освіти // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 432-436. URL: http://sci-conf.com.ua.
 7. Григор’єва В.В., Чернявська В.Ф. Зміст та структура творчого мислення молодших школярів у контексті мистецької діяльності / Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матер. V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 220 с. / С.175-178.
 8. Григор’єва В.В., Грановська О.В. Особистість Миколи Леонтовича в контексті взаємозв’язку особистісно-орієнтованої освіти та народної педагогіки / Сучасний науковий потенціал : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24 вересня 2021 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – 43 с./ С.17-20.