Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Сердюк Тетяна Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 7 жовтня 1971 р. у м. Бердянську Запорізької області. Свою трудову діяльність у Бердянському державному педагогічному інституті почала з 1994 р. – старшим лаборантом кафедри теорії та методики дошкільного виховання, закінчивши на «відмінно» навчання за програмою «Машинопис і основи сучасного діловодства».

У 1997 р. закінчила дошкільний факультет Бердянського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)».

Свою педагогічну освіту Тетяна Іванівна вдало поєднала з творчою діяльністю, хист до якої виявився в неї ще в дитячому віці (у 1984 р. закінчила на «відмінно» навчання в балетній студії, брала участь у роботі драматичного гуртка, у 1987 р. на обласному фестивалі з ритмічної гімнастики була визнана кращою спортсменкою групи, протягом багатьох років була солісткою народного ансамблю танцю «Вітерець»).

З 2002 р. працює викладачем хореографічних дисциплін Бердянського державного педагогічного університету. В цьому ж році закінчила з відзнакою Мелітопольське училище культури за спеціальністю «Народна художня творчість».

У 2004 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія». В цьому ж році вступила до аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

10 вересня 2009 р. успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Формування художньо-естетичного досвіду майбутніх учителів хореографії» (Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою образотворчого мистецтва НПУ імені М. П. Драгоманова О. Л. Шевнюк).

У науковій сфері досліджує проблему духовного становлення особистості майбутнього педагога-хореографа засобами української національної культури, бере участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Викладає дисципліни: «Теорія і методика історико-побутового танцю», «Народний костюм і художнє оформлення танцю», «Теорія і методика українського народно-сценічного танцю», «Фольклор України», «Психологія танцю», «Методика викладання дисциплін кваліфікації».

Неодноразово її робота відзначалася почесними грамотами Запорізької обласної державної адміністрації, ректоратом Бердянського державного педагогічного університету, міським головою.

 

Наукові публікації

2012

 1. Сердюк Т.І. Теорія та методика історико-побутового танцю: навчально-методичний посібник / Тетяна Іванівна Сердюк // Бердянськ: Ткачук О.В., 2012. – 187 с.
 2. Сердюк Т.І. Принципи хореографічної освіти в професійній підготовці майбутніх учителів хореографії // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка», № 2 (70), 2012. – С.205-208.
 3. Сердюк Т.І. Професійна підготовка студентів-хореографів до майбутньої діяльності // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 58. Частина 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – 464 с.

2013

 1. Сердюк Т.І. До 100-річчя з дня народження народної артистки СРСР Лідії Чернишової // Бердянськ. Кафедра мистецьких дисциплін та методик їх навчання (відділення хореографія). 4.02.2013 р.
 2. Сердюк Т.І. Козацький танець як засіб виховання патріотичних почуттів у студентів-хореографів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – Луганськ: ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2013. – № 10 (269). – Ч.ІІ. – 202 с. (С. 139-146).
 3. Сердюк Т.І. Місце та значення віртуозних рухів українського народно-сценічного танцю у фаховій підготовці студентів-хореографів // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 4. – Бердянськ.: БДПУ, 2013. – С. 108-112.
 4. Сердюк Т.І. Значення історії хореографічного мистецтва у фаховій підготовці майбутніх педагогів-хореографів // Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтв: матеріали ІІІ Всеукр.наук.-практ.конф., 18-19 листопада 2013 р., Полтава / [упоряд. М.М.Погребняк]. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2014. – 208 с. (С. 126-129).

2014

 1. Сердюк Т.І. Особливості зображення народного життя в українській танцювальній культурі // Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 березня 2014 року). – Луганськ: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2014. – 320 с. (с. 183-189).
 2. Сердюк Т.І. «Історія хореографічного мистецтва» в структурі дисциплін професійної підготовки майбутніх учителів хореографії // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 44. – Ч.4. – 324 с. (С.191-198).
 3. Сердюк Т.І. Теорія і методика історико-побутового танцю: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014. – 192 с.
 4. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії: формування досвіду : монографія. – Вид. 2-е, доп. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
 5. Сердюк Т.І. Програма фольклорної навчальної практики // Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія* (за видами) / За заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 252 с. (програма фольклорної практики. – С.17-37).
 6. Сердюк Т.І. До 85-річчя з дня народження народної артистки України Клари Балог // БДПУ, Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв, Кафедра хореографії. – Бердянськ, 2014 (березень).

2015

 1. Сердюк Т.І. Національне хореографічне мистецтва як засіб відображення життя українського народу // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып. 47. – Ч. 3. – 288 с. (С. 179-187).
 2. Сердюк Т.І. Підготовка майбутніх педагогів-хореографів до національного виховання дошкільників засобами музично-ритмічної діяльності // Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи» (6 квітня 2015 року). – Кремінна : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2015. – 133 с. (С. 43-48).
 3. Сердюк Т.І. Бойовий гопак як засіб гармонійного розвитку сучасної молоді // Сучасна система освіти і виховання : досвід минулого – погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 2-3 жовтня 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – 136 с. (С. 81-84).
 4. Сердюк Т.І. Національна спрямованість фахової підготовки студентів-хореографів у вищих педагогічних навчальних закладах // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол.ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 12, Ч. 2. – 312 с. (с. 281-290).
 5. Сердюк Т.І. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів з дисциплін: Історія хореографічного мистецтва; Теорія і методика українського народного танцю; Теорія і методика історико-побутового танцю; Народний костюм та сценічне оформлення танцю // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія / За редакцією О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 288с. (С. 41-60; 97-112; 121-131; 166-182)
 6. Сердюк Т.І. Навчальні програми з дисциплін: Теорія і методика українського народного танцю; Теорія і методика історико-побутового танцю; Народний костюм та сценічне оформлення танцю // Збірник програм нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів напряму 6.020202 Хореографія / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 376 с. (С. 75-103; 119-133; 176-195)

2016

 1. Сердюк Т.І. Фахова підготовка майбутніх учителів хореографії засобами українського мистецтва // Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх вчителів хореографії на основі інтегративного підходу : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 256 с. (Розділ 1.3. –С. 61-89)
 2. Сердюк Т.І. Значення та особливості використання музики на заняттях з фізичного виховання // Теоретико-метолологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті: методичній посібник / Упорядник О.А. Плахотнюк / О.Плахотнюк, І.Аксьонова, Л. Андрощук та ін. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с. (С.127-136)
 3. Сердюк Т.І. Виховний потенціал українського народного танцю у становленні особистості сучасної молоді // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти» (25-26 березня 2016 року). – м. Херсон: Херсонський державний університет, 2016. – 220 с. (С. 165-173)

2017

 1. Сердюк Т.І. Постановча робота студентів-хореографів на засадах українознавчого матеріалу // Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі сучасності: матеріали IV Всеукр.наук.-практ.конф., 29-31 бер.2017 р., Полтава / [упоряд. М.М.Погребняк]. – Полтава : Видавництво «Симон», 2017. – 228 с. (С. 199-202)
 2. Сердюк Т.І. Теоретичне підґрунтя дисципліни «Теорія і методика історико-побутового танцю // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – 481 с. (С. 391-395)

2018

 1. Теорія і методика хореографії у питаннях і відповідях : навч. посіб. для студентів спеціальності Хореографія / колектив авторів за заг. ред. О.В.Мартиненко : О. В. Мартиненко, Т. І. Сердюк, Т. І. Фурманова, Р. В. Павленко, Ю. П. Тараненко. – Мелітополь : ПП Скребейко П.В., 2018. – 344 с.

2019

 1. Сердюк Т. І. Інноваційні практики у фаховій підготовці майбутніх учителів хореографії / Т. І. Сердюк // Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / за ред. А. І. Омельченко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – С. 323–342.