Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наші спеціальності

На факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв здійснюється підготовка фахівців за  5 спеціальностями, по 8 освітнім програмам.

Освітній ступінь: бакалавр

013 Початкова освіта▼

Освітня програма: Початкова освіта

Освітня програма: Початкова освіта
Форма навчання: очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми. Підготувати професійно компетентного педагога, здатного організувати освітній процес у початковій школі на рівні сучасних вимог, розв’язувати стандартні й нестандартні педагогічні ситуації щодо навчання, виховання та розвитку молодших школярів, прогнозувати результати професійного самовдосконалення.

Посади, які може обіймати фахівець. Посада вчителя початкової школи у закладах загальної середньої освіти.

053 Психологія▼

Освітня програма: Психологія. Практична психологія

Форма навчання: очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра базується на загальновідомих та загальновизнаних наукових результатах та практичних розробках у галузі психології з урахуванням сучасного стану теоретичної та практичної психології; орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Основний фокус освітньо-професійної програми спрямований на підготовку висококваліфікованих фахівців, які б мали глибокі знання для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної психології. Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку теоретичної та практичної психології; психологічні дисципліни, які забезпечують готовність до діяльності психолога, практичного психолога. Освітньо-професійна програма орієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки з психології для забезпечення ефективної діяльності в даній галузі.

Посади, які може обіймати фахівець. Фахівець із кваліфікацією бакалавра може обіймати первинні посади в психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах; закладах освіти; соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, геріатричні пансіонати); закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, спецшколи для дітей з особливими освітніми потребами, наркологічні та реабілітаційні центри); установах з добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри з профорієнтації);  компаніях, малих підприємствах та бізнес-структурах; правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції, колонії, розподільники); службі довіри; Міністерстві з надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військові організації); приватній підприємницькій діяльності з надання психологічних та освітніх послуг тощо.

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)▼

Освітня програма: Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми.  Підготувати високопрофесійних фахівців у предметній галузі; формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в сфері музичного мистецтва та англійської мови, що передбачає застосування певних теорій та методів виконавської, педагогічної, мовної, дослідницької діяльності; фахівців мотивованих на успішне працевлаштування, пропагування мистецьких цінностей і здорового способу життя, подальше професійне навчання та самоосвіту.

Посади, які може займати фахівець. Вчитель закладів загальної середньої освіти, позашкільних закладів освіти (установи культури та додаткової освіти, приватні заклади освіти).

024 Хореографія▼

Освітня програма: «Хореографія»

Форма навчання: очна (денна) , заочна

Переваги освітньої програми.  Підготувати висококваліфікованого, конкурентноспроможнього фахівця шляхом інтеграції теоретичної та практичної підготовки з мистецтва хореографії, застосування практично-орієнтованих методик «занурення» в професію з метою формування індивідуального педагогічного, виконавського та балетмейстерського стилю, спрямована на систематичну творчу діяльність здобувачів вищої освіти у процесі вивчення дисциплін професійного спрямування.

Посади, які може займати фахівець. Хореограф; асистент балетмейстера; керівник танцювального колективу; артист танцювального ансамблю (танцювального колективу, ансамблю пісні й танцю та ін.); керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.).

014 Середня освіта (Хореографія)▼

Освітня програма: «Середня освіта (хореграфія). Фітнес»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми.  Підготувати універсального спеціаліста, здатного викладати хореографію та фітнес, пропагувати мистецькі цінності та здоровий спосіб життя, застосовувати традиційні та інноваційні технологій навчання, проявляти творчість, активність і нестандартність мислення; спеціаліста орієнтованого на успішне працевлаштування та пошук індивідуального педагогічного, виконавського та тренерського стилю.

Посади, які може займати фахівець. Хореограф; керівник танцювального колективу; вчитель спеціалізованого навчального закладу; фітнес-тренер.

Освітній ступінь: магістр

013 Початкова освіта▼

Освітня програма: Початкова освіта

Форма навчання: очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми. Підготувати висококваліфікованого педагога Нової української школи, який здатний впроваджувати інноваційні технології

в освітній процес, розв’язувати складні педагогічні ситуації; проводити діагностування; здійснювати педагогічні дослідження з актуальних проблем початкової освіти; складати програму подальшого саморозвитку та самовдосконалення.

Підготувати висококваліфікованого викладача педагогіки, мобільного, здатного організовувати освітній процес здобувачів вищої освіти з дисциплін педагогічного циклу в умовах реальної автономії ЗВО на засадах студентоцентризму, впроваджувати сучасні інновації; проводити педагогічні дослідження з теорії і методики професійної освіти.

Посади, які може обіймати фахівець. Посада вчителя початкової школи у закладах загальної середньої освіти. Посада викладача педагогіки в закладах вищої освіти. Посада вчителя початкової школи згідно зі спеціалізацією (інформатика, образотворче мистецтво), практичного психолога.

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)▼

Освітня програма: Середня освіта (музичне мистецтво та художня культура)

Форма навчання: очна (денна), заочна
Переваги освітньої програми. Підготувати конкурентноспроможного фахівця, здатного розв’язувати комплексні проблеми в галузі музичної освіти, що передбачає глибоке переосмислення традиційних підходів та впровадження інноваційних технологій навчання,  виховання, розвитку особистості задля реалізації ідей гуманізації й демократизації освіти.

Посади, які може займати фахівець.  Викладач закладів вищої освіти, позашкільної освіти (установи культури та додаткової освіти, приватні заклади освіти), початкової мистецької освіти, профільної мистецької освіти; вчитель закладів загальної середньої освіти.

014 Середня освіта (Хореографія)▼

Освітня програма: Середня освіта (Хореографія)

Форма навчання: очна (денна), заочна
Переваги освітньої програми. Підготувати конкурентоспроможного фахівця з хореографії (викладачів сучасного/народно-сценічного танцю) із широким доступом до працевлаштування; здатного проявляти активність, креативність, творчість, створювати якісний мистецький продукт і пропагувати мистецькі цінності, застосовувати традиції та інновації, самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності.

Посади, які може займати фахівець. Викладач хореографічних дисциплін в закладах вищої освіти; викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; методист культурно-освітнього закладу; методист позашкільного закладу; інші фахівці у сфері культури та мистецтва; керівник хореографічного колективу.