Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кривильова Олена Анатоліївна

доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Бердянського державного педагогічного університету

доктор педагогічних наук

Подяка від міського голови В. Чепурного за сумлінну працю на освітянській ниві, активну наукову діяльність та з нагоди днів науки (2020).
Нагрудний знак БДПУ (2020)
Почесна грамота БДПУ за захист докторської дисертації (2019)
Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність
Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України за вагомий вклад в науково-педагогічну діяльність, професіоналізм, плідну співпрацю з первинною профспілковою організацією та з нагоди Дня науки (2016)
Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2014).
Грамота Національної академії педагогічних наук України за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 80-річчя Університету (2012).
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької Облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та досягнення у професійній діяльності (2010).
Грамота БДПУ за активну наукову роботу та публікацію монографії (2009).
Грамота БДПУ за сумлінну працю та значний вклад в розвиток економічного факультету.
Грамота БДПУ за сприяння розвитку міжнародного співробітництва (2016).
Наукометрика

Google Scholar

NLHzhHMAAAAJ&hl

Researcher iD

E18662019

Scopus iD

57220194807

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 19 листопада 1975 р. у м. Бердянську Запорізької обл.

У 1998 р. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д. Осипенко за спеціальністю: «Фізика та інформатика», кваліфікація – «Вчитель фізики та інформатики».

З 2003 по 2006 роки навчалася в денній аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету на кафедрі педагогіки та працювала вчителем фізики у Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12 (за сумісництвом).

9 листопада 2006 р. захистила дисертацію «Формування у майбутніх вчителів готовності до самостійної творчої діяльності» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді 23.053.02 Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (ДК №040852, Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 10 травня 2007 року, протокол №36-06/5).

З листопада 2006 р. працює на кафедрі професійної педагогіки та методики професійного навчання (зараз – професійної освіти, трудового навчання та технологій).

19 січня 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри професійної педагогіки та методики професійного навчання (Протокол №1/02-Д, 12ДЦ №029827).

16 травня 2018 р. захистила дисертацію «Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічній академії та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук (ДД №007804, Рішення атестаційної колегії від 23 жовтня 2018 року).

 

Наукова діяльність

 1. Кривильова О. А. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів ПТНЗ: теоретичний та методичний аспекти: [моногр.]. Бердянськ: БДПУ, 2017. 305 с.
 2. Кривильова О. А. Педагогічна акмеологія: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2016. 187 с.
 3. Кривильова О. А. Педагогічна діяльність викладачів ПТНЗ: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2016. 228 с.
 4. Кривильова О. А. Особистісні вектори професійного становлення майбутніх викладачів ПТНЗ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: наук. журн. Сер.: Педагогіка. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. № 2 (17). С. 115-119.
 5. Кривильова О. Особливості виховної діяльності викладачів ПТНЗ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. № 1 (52). С. 182-186.
 6. Кривильова О. А. Вихідні положення проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. 2. С. 116-121.
 7. Кривильова О. А. Навчальний посібник як засіб формування професійної компетентності майбутніх викладачів ПТНЗ. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ: Педагогічна думка, 2016. Вип. 17. С. 216-224.
 8. Кривилева Е. А. Концептуальные подходы и принципы проектирования психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Вестник МГИРО: науч.-метод. журн. Минск: ГУО «Минский городской институт развития образования», 2017. № 1 (29). С. 7-12.
 9. Кривилева Е. А. Психолого-педагогическая подготовка будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений как система. Педагогика и психология: науч.-метод. журн. Алматы: КазНПУ им.Абая, 2017. № 2 (31). С. 130-137.
 10. Кривилева Е. А. Содержание психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Вестник Международного университета Кыргызстана: науч. журн. Сер.: Гуманитарные науки. Бишкек: Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет Кыргызстана», 2017. № 2 (32). С. 48-56.
 11. Кривилева Е. А. Сущность и структура психолого-педагогической компетентности будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Инновационные образовательные технологии: науч.-теорет. и науч.-практ. журн. Минск: Минский инновационный университет, 2017. № 1 (49). С. 3-8.
 12. Кривильова О. А. Організаційно-педагогічні умови психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 3. С. 184-192.
 13. Кривильова О. А. Особливості використання методів проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці майбутніх викладачів ПТНЗ. ScienceRise: наук. журн. Pedagogical Education. Харків: НВППП «Технологічний центр», 2017. № 3 (11). С. 20-26.
 14. Kryvyleva O. The organization of monitoring of future teachers’ psychological and pedagogical training in establishments of professional and technical education. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». Kharkiv: SPC PC «TECHNOLOGY CENTER», 2020 №2(35). C. 14-20.
 15. Kryvyleva O., Sosnickaya N. Formation of social skills as a step towards competitiveness in the labor market of future specialists of energy profil. Problems of automated electric drive. Theory and practice (PAEP 2020): 25th IEEE International Conference (Kremenchuk, september 21-25). Kremenchuk: Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, 2020.
 16. КривильоваО., Сосницька Н., Олексенко К. Проектування навчального середовища – професійна задача майбутніх учителів початкової школи. Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : [кол. моногр.] / [Калінічева Г.І. (кер. авт. кол., наук. ред.), … Заліток Л.М., Любовець О.М. та ін.; за заг. ред. Г.І. Калінічевої]; ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Київ: Фенікс, 2020. С. 272-290.

 

Наукові інтереси

Психолого-педагогічна підготовка фахівців-педагогів закладів професійно-технічної освіти