Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наука

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра є співорганізатором та учасником всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, досліджень, присвячених актуальним проблемам щодо педагогічних технологій у фізичному вихованні різних груп населення та формування професійної компетентності майбутнього фахівця з фізичної культури.

 

Комплексна наукова тема кафедри

«Наукові та методичні основи педагогічних технологій у фізичному вихованні».

Керівник – доцент к.пед.н., Самсутіна Н.М..;

Виконавці: к.н.фіз.вих.с., проф. Кушнірюк С.Г., кпн., доц.. Коновальська Л.О., ст..викл.Данило С. М., Єфімов С. В., Писаренко С.М., викладач Шевченко Я.О., Кравченко Ю.В., Самойленко В.Л..

 

Кафедра бере активну участь в організації та проведенні на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я людини міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді» (2013, 2015, 2017, 2019 рр.).

 

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки в БДПУ кафедра проводить науковий круглий стіл «СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ». Мета проведення – обговорення сучасних аспектів становлення та впровадження педагогічних технології у фізичному вихованні (2018, 2019 рр.).

 

Кафедрою проводиться науковий інтелектуальний брейн-ринг «Гра інтелектів» де студенти мають змогу продемонструвати свої знання з різноманітних дисциплін, які вони вже опанували та мають змогу показати свої навики у формі конкурсних завдань. Участь в інтелектуальній грі беруть збірні команди 1-4 курсів з усіх факультетів БДПУ, зокрема фізичної культури, спорту та здоров`я людини і психолого-педагогічної освіти та мистецтв.

 

Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі педагогічної ради тренерів – викладачів дитячо-юнацької спортивної школи імені заслуженого вчителя України Євгенія Івановича Назарова  та проводять семінари на теми: «Мотивація до навчально-тренувальних занять  спортсменів високого класу», «Засоби стимулювання  позитивного ставлення спортсменів  до навчально-тренувальних занять».

 

Наукові публікації та видання кафедри

 

Наукові публікації:

Болобан В.  Сенсомоторная координация как основа технической підготовки. Наука в олимпийском спорте.  2015; 2: 73–80. Index Copernicus.

 

Литвиненко ЮВ, Садовски Е, Нижниковски Т, Болобан ВН. Статодинамическая устойчивость тела гимнастов высокой квалификации. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2015; 1: 46–51. Index Copernicus.

 

Терещенко ИА, Оцупок АП, Крупеня СВ, Левчук ТМ , Болобан  ВН. Координационная тренировка занимающихся спортивными видами гимнастики.  Физическое воспитание студентов. 2015; 3: 52 – 66. Index Copernicus.

 

Болобан В, Потоп В.  Основы макрометодики обучения спортивным упражнениям (на материале женских видов спортивной гимнастики).  Наука в олимпийском спорте. 2015; 4: 55 – 66. Index Copernicus.

 

Potop V, Boloban V, Cordos D, Sulea R. Influence of Effort Parameters on the Somatofunctional Development of Junior Gimnasts Aged 12 to 15. International Scientific Session: Physical Education and Sport, Healthy Lifestyle Boosts Factors. Bucharest, Romania. 2015:  81 – 90.

 

Potop V, Boloban V,Timnea O. Analysis of  Biomechanical Characteristics of Yurchenko Vault Sports Technique in Women’s Artistic Gymnastics. Medimond – Monduzzi Editore International Proceedings Division, ICPESK 2014. Bologna. 2015: 477–482.

 

Potop V, Grigore V, Boloban V.  Didactical Technology of Handspring Vaults Learning In Women’s Artistic Gymnastics;  Medimond – Monduzzi Editore International Proceedings Division, LUMEN – TCA 2014, Bologna. – 2015:  627–632.

 

Potop V, Boloban V, Popa A, Niculescu G, Triboi V. Dynamics of motor and technical skilled specific training of junior gymnasts during the basic specialization stage / University of Pitesti, 8th Annual International Conference: PESH. 2015; Vol. 19: 432–436.

 

Коваленко Я.О., Болобан ВН.  Структурные элементы построения соревновательных композиций индивидуальных и групповых упражнений в художественной гимнастике.  Физическое воспитание студентов, 2016; 1: 12 – 20.

 

Potop V,  Boloban V. Long – Term Programs for Learning the Acrobatic Exercises on Floor in Women’s Artistic Gymnastics. Future academy. The European Proceedings of social & behauvioural (EpSBS) 5th International Congress of  Physical Education, Sports  and  Kinetotherapy. Bucharest, Romania; 2016: 503 – 509. Web of Science.

 

Potop V, Boloban V, Popa A.  Correlative analysis of the biomechanical characteristics and results achieved in handspring vaults events in women’s artistic gymnastics. Ecology of XXI Century. Proceedings of the international Conference of the Ecological University of Bucharest, Pro Universitaria, 2016: 127 – 135.

 

Болобан В, Терещенко И, Оцупок А, Крупеня С, Левчук Т, Коваленко Я.  Координационная тренировка спортсменов с использованием прыжковых упражнений на батуте. Наука в олимпийском спорте, 2016; 4: 84 – 95. Index Copernicus.

 

Болобан ВН, Терещенко ИА, Оцупок АП, Крупеня СВ, Оцупок АнП. Совершенствование координации движений с использованием прыжковых упражнений на батуте. Физическое воспитание студентов, 2016; 6 : 4 – 17.  Index Copernicus.

 

Кушнірюк С. Сенсовизначальні принципи фізичної культури в Новій українській школі / С. Кушнірюк, Л. Кравченко, Л. Коновальська .// Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С.   115-124. (фахове видання, категорія Б)

 

Коновальська Л.О. Основні напрямки модернізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти / Л. О. Коновальська, С. Г. Кушнірюк // Науковий часопис  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ фізична культура і спорт» зб. Наукових праць/ за ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019.- випуск 3 К (110)19. С. 279-282. (фахове видання, категорія Б)

 

Самсутіна Н.М. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації освітньої програми в умовах Нової української школи / Н.М. Самсутіна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. [гол. ред. Богданов І.Т.] – Бердянськ : БДПУ, 2019.Вип.1. – С. 330-336. (фахове видання, категорія Б)

 

Коновальська Л.О., Кушнірюк С.Г. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи в старшій школі/ Л.О.Коновальська, С.Г. Кушнірюк / Наукові записки :  [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018 С. 263-266. (фахове видання, категорія Б)

 

Коновальська Л.О., Сущенко Л.П. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи в старшій школі/Л.О.Коновальська, Л.П. Сущенко/ Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання : збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної конференції (18–19 квітня 2018 року) / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – с. 277

 

Konavalska L. О. The axiological and cultural-logical approaches to the professional training of future teachers of physical training for the physical-cultural-healing work at the high school / L.O. Konoval’skaya, / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 152- 159 (фахове видання, категорія Б)

 

Коновальська Л.О. Історичний екскурс становлення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи у період другої половини ХХ століття – початок ХХІ століття / Л.О.Коновальська НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. Серія 15. «Наукові проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск 5 (99)18. – С. 107-110. (фахове видання, категорія Б)

 

GribanG., YahupovV., SvystunV., DovganN., YeromenkoE., UdychZ., ZhuravlovIu., KushniriukS., SemenivB., KonovalskaL., SkoruyO., GrokhovaG., HresM., KhrystenkoD., & BloshchynskyiI. (2020). Dynamics of the students’ physical fitness while studying at higher educational institutions. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(9), 147156. Retrieved from http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/1137.

 

Кушнірюк С. Г. Особливості планування, обліку та контролю навчально-тренувальної роботи з волейбольною командою / С.Г. Кушнірюк // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. Серія 15. «Наукові проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт» зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск 11 (105)18. – С. 72-75.

 

Монографії :

Ruslan Litus (2018). «Methodic of the strengtshs development at the lessons of physical culture with pupils of 15-17 yers old with the help of the strengtshs orientation».  Innovation and information technologies in the social and economic development of society: series of monographs Facultyof Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. P. 240-248.

 

Третяк О.В. Нейронні мережі, їх можливості та перспективи використання у фізичній культурі та спорті / О.В. Третяк // Монографія «Інформаційні та інноваційні технології в освіті». – Катовіце: Вища технічна школа м. Катовіце за редакцією Олександра Остенди, Мішеля Єккерта, Павла Мікоса. − 2018, С. 448-462.

 

Навчальні підручники та посібники:

Лікарський контроль у фізичній культурі і спорті : навчальний посібник / О.П. Мягченко, С.Г. Кушнірюк. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 128 с.

 

Самсутіна Н.М. Особливості проведення уроків фізичної культури з гімнастики / Н.М. Самсутіна, С.М. Данило. – Бердянськ: Видавничо-поліграфічний центр ТОВ “Модем”, 2017. – 132с.

 

С.М. Данило. Наскрізна програма практик для студентів напряму підготовки: 6.010201 Фізичне виховання та спеціальності 7.01020101 Фізичне виховання : Навчально методичний посібник / С.М. Данило, О.В. Третяк, Я.О. Завялова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 190 с.