Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Кафедра теорії та методики фізичного виховання готує фахівців за спеціальностями:

Освітній ступінь «Бакалавр»

Спеціальність: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)

Освітньо-професійна програма:  «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

  • освітньо-професійна програма «Фізична культура»спрямована на формування загальних та фахових компетентностей майбутнього учителя фізичної культури, підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють комплексом знань з фізичної культури і спорту та здатні здійснювати самостійну викладацьку  та організаційну діяльність в галузі освіти;
  • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає підготовку учителя фізичної культури, який володіє актуальними знаннями, уміннями та навичками, сучасними освітніми й інформаційними технологіями галузі фізичної культури і спорту, до самостійної педагогічної діяльності, здатного вирішувати спеціалізовані завдання і практичні проблеми в освітньому процесі.
  • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Випускник може займати первинні посади в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти:

2320 – вчитель закладу загальної середньої освіти;

2320 – вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти;

2359.2 – керівник секції спортивного напряму;

1229.6 – керівник фізичного виховання;

2351.2 – методист з фізичної культури;

2359.2 – організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми

 

Спеціальність: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітньо-професійна програма: «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

  • Освітньо-професійна програма спрямована на формування та розвиток у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту загальних та фахових компетентностей, які визначає «Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 017 Фізична культура і спорт», та на оволодіння сучасними знаннями щодо організації та забезпечення навчальної, оздоровчої, тренувальної та змагальної діяльності з урахуванням регіональних потреб;
  • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає вивчення наукових та практичних досягнень у сфері фізичної культури і спорту засвоєння теорії організації та проведення навчально-тренувальних занять, спортивних змагань різного рівня з циклічних, силових, ігрових та складнокоординаційних видів спорту; фізкультурно-спортивної та оздоровчої роботи з різними віковими групами населення засобами фітнесу та фізичної рекреації;
  • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Випускник може займати первинні посади:

2329 – керівник фізичного виховання;

2351 – методист з фізичної культури;

2359 – керівник секції спортивного напряму;

3475 – тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції);

3475 – інструктор з фізкультури;

3475 – інструктор за видами спорту;

3475 – інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);

3475 – фітнес-тренер;

3475 – інструктор-методист з фізичної культури та спорту

 

Освітній ступінь «Магістр»

Спеціальність: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітньо-професійна програма:  «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

  • освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати задачі і практичні проблеми інноваційного та/або наукового характеру у сфері освіти та фізичної культури і спорту, що забезпечує глибоке переосмислення існуючих знань, отримання нових та застосування їх в освітній та практичній діяльності, зокрема використання сучасних технологій управління процесом фізичного виховання та спортивного тренування;
  • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних вирішувати актуальні проблеми освіти та фізичної культури і спорту шляхом інтеграції викладацької та тренерської діяльності;
  • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт можливе подальше навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні за галуззю 01 Освіта або суміжною, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Випускник може займати посади:

3439 – інструктор з організаційно-масової роботи;

2359.2 – керівник секції спортивного напряму;

2351.2 – методист з фізичної культури;

2351.2 – викладач (методи навчання);

2310.2 – викладач закладу вищої освіти;

2320 – викладач закладу професійно-технічної освіти;

2322 – викладач закладу фахової передвищої освіти;

3475 – тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і та ін.)