Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Зарва Вікторія Анатоліївна

докторка філологічних наук, професорка

професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Бердянського державного педагогічного університету

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2005 р.)
Дійсний член Української академії наук (2009 р.)
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2009 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)
Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2008 р.),
Наукометрика

ORCID iD

0000000191007440

Google Scholar

JK2izdIAAAAJ&h

Researcher iD

E17282019

Scopus iD

ResearchGate iD

Viktoria_Zarva

Контактна інформація

Електронна скринька: zarva@bigmir.net

 

Кваліфікація

У 1977 р. закінчила філологічний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «Російська мова і література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача російської мови та літератури. У 1997 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

Упродовж 1984–1985 рр. навчалася в аспірантурі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР за спеціальностями 10.01.01 – російська література і 10.01.03 – література народів СРСР (українська література). У 1985 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Творчість М. С. Лєскова в аспекті російсько-українських літературних взаємозв’язків» при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР зі спеціальностей 10.01.01 – російська література і 10.01.03 – література народів СРСР (українська література) (науковий керівник – докторка філологічних наук, член-кореспондентка НАН України, професорка Н. Є. Крутікова). У 1988 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри російської мови і літератури.

З 2001 р. до 2004 р. навчалася в докторантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2006 р. захистила докторську дисертацію «Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60–80-х рр. ХІХ ст.» при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство (науковий консультант – докторка філологічних наук, професорка Н. В. Костенко). У 2007 р. присвоєно вчене звання професорки кафедри української та зарубіжної літератури.

 

Досвід роботи

Працювала вчителем російської мови і літератури, організатором позакласної і позашкільної виховної роботи середньої школи. З 1978 року працювала асистенткою, 1983 р. – старшою викладачкою кафедри російської, української мов і літератур, 1987 р. – доценткою кафедри російської мови та літератури, 2006 р. – професоркою кафедри української  та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко (з 2003 року – університету). З 2003 р. обіймала посади завідувачки кафедри російської мови і літератури, завідувачки кафедри загального мовознавства і слов’янської філології, завідувачки кафедри української та зарубіжної літератури, завідувачки кафедри зарубіжної літератури і теорії літератури, директорки Інституту філології (згодом – Інститут філології та соціальних комунікацій), виконувачки обов’язків ректора, ректорки (2011–2016 рр.). З 2018 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді професорки кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства БДПУ.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – методологічна парадигма порівняльного літературознавства, просвітницькі тенденції в зарубіжній літературі, взаємозв’язки зарубіжних письменників з Україною тощо.

Авторка майже 200 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2 одноосібних монографій, розділу в колективній монографії, 5 навчальних посібників, наукових статей.

Упродовж 2015–2021 рр. виконувала обов’язки голови спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій (спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.01.01 – українська література) при Бердянському державному педагогічному університеті. З 2008 р. до 2021 р. є членкинею спеціалізованої ради Д 26.001.39 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій (спеціальності 10.01.03 – література слов’янських народів; 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.02 – російська література) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2008–2014 рр. – членкиня спеціалізованої вченої ради К 08.051.12 Дніпропетровського національного університету. Входила до складу експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з філологічних наук та соціальних комунікацій відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.01.2014 р. № 78.

Під науковим керівництвом захищено докторські дисертації зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство (Ніколова О.О., 2018, Чик Д.Ч., 2018, Девдюк І.В., 2020); кандидатські дисертації (Богданова О.І., 2015, Давиденко І.О., 2016, Васильєва А.М., 2017), зі спеціальності 10.01.02 – російська література (Волік Н.А., 2019).

Неодноразово виступала офіційною опоненткою дисертацій.

 

Інші види діяльності

Членкиня редколегії журналу «Південний архів (філологічні науки)» (Херсон, Херсонський державний університет), категорія «Б», редколегії журналу «Філологічні трактати» (Суми, Сумський державний університет), категорія «Б».

Була засновником і організатором щорічних міжнародних конференцій, які проводила кафедра української та зарубіжної літератури БДПУ: «Гендерна влада: літературні та культурні стратегії» (2003 р.), «Актуальні проблеми сучасної компаративістики» (2006 р.), «Масова література: від давнини до сучасності» (2007 р.), «Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи» (2008 р.) тощо.

За ініціативи В. А. Зарви була проведена в БДПУ Перша літня наукова школа «Порівняльні студії в літературознавстві: імагологічний аспект» із залученням науковців Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка України (2013 р.).

Проф. В. А. Зарва багато років була членкинею науково-методичної комісії МОН України з журналістики.

У межах реалізації європейської програми TEMPUS-IV «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів у вузі і системі підвищення кваліфікації до роботи з гетерогенними групами та організаціями» В. А. Зарва взяла участь у першій конференції консорціуму вишів Німеччини, Австрії, Італії, України, Росії, Білорусі та Фінляндії у Хільдесхаймі (Німеччина) (4–8 лютого 2014 р.).

 

Основні публікації

 1. Зарва В. А. Творчество Н. С. Лескова и Украина: монография. Киев: Лыбидь, 1990. 140 с.
 2. Зарва В. А. Дискурс Просвітництва в російській та українській прозі 60–80-х рр. ХІХ ст.: монографія. Київ–Ніжин: Аспект-Поліграф, 2005. 304 с.
 3. Зарва В. Своєрідність функціонування категорій добра і зла, розуму і добра в російській та українській прозі доби Просвітництва. Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст/ упоряд. С.О. Філоненко; авт. передм. О.Г. Астаф’єв. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. С. 65–140.
 4. Зарва В. А. Історія російської літератури ХІХ ст. (70–90-ті рр.): навч. посібник. Київ–Бердянськ: ТОВ «Міжнародна фінансова аґенція», 1997. Ч. 1: Завдання та тести для самостійної роботи студентів. 74 с.
 5. Зарва В. А. Російська дитяча література: навчальний посібник: у 2 кн. Київ: Інтелект, 1999. Кн. 1: Тести та завдання для самостійної роботи студентів. 114 с.
 6. Зарва В. А. Російська та українська проза 60–80-х рр. XIX ст. (концепція просвітницького героя): навч. пос. Ніжин: ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. 136 с.
 7. Зарва В. А. История русской литературы 1870–1890-х годов. М. Салтыков-Щедрин: учеб. пособ. для студ. Бердянск: БГПУ, 2017. 152 с.
 8. Зарва В. Теорія літератури: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2019. 168 с.

 

 

Останні публікації

2016

 1. Зарва В. А. Просвітництво: тлумачення, витоки, сутність. Освіта і суспільство: міжнарод. зб. наук. пр. / за заг. ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 286–294.

2017

 1. Зарва В. А. Перша системна праця з висвітлення перекладацького доробку шістдесятників: рецензія на монографію О. Г. Павленко «Розмикання меж…» (авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект)» (Київ: Логос, 2015. 452 с.). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІ. С. 216–222.
 2. Зарва В. А. Циховська Елліна Дмитрівна. Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / під заг. ред. І. Т. Богданова. Київ: Освіта України, 2017. С. 243.
 3. Зарва В. А. История русской литературы 1870–1890-х годов. М. Салтыков-Щедрин: учеб. пособ. для студ. Бердянск: БГПУ, 2017. 152 с.
 4. Zarva V. The theme of memory and oblivion in the novel «The limit of oblivion» by Sergei Lebedev. URL: http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/519-shostij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-diskursi-pam-yati-v-chasi-zabuttya.

2018

 1. Зарва В. А. Сербський роман на межі ХХ–ХХІ століть у координатах компаративістики. Слово і час. № 12. С. 113–115.
 2. Зарва В. А. «У Салтикові є щось Свіфтовське…»: своєрідність сатири англійського і російського письменників. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. Вип. ХVІІ. С. 87–104.

2019

 1. Зарва В. Теорія літератури: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2019. 168 с.
 2. Зарва В. А. Дихотомія категорій добра і зла в прозі М. Чернишевського і Ф. Достоєвського. Сад віршознавчий: зб. до ювілею проф. Н. В. Костенко / упор. Н. Гаврилюк. Дрогобич: КОЛО, 2021. С. 122–138.

2021

 1. Зарва В. А. Дихотомія категорій добра і зла в прозі М. Чернишевського і Ф. Достоєвського. Сад віршознавчий: зб. до ювілею проф. Н. В. Костенко / упор. Н. Гаврилюк. Дрогобич: КОЛО, 2021. С. 122–138.
 2. Зарва В. А. Російська постмодерністська література. Бердянськ: БДПУ, 2021. 125 с.
 3. Зарва В. А. Репрезентація музики в творах М. С. Лєскова: до проблеми рецепції. Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях: матеріали Міжнар. наук. конф. Бердянськ, 2021. С. 91–93.