Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Школа Валентина Миколаївна

доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

доктор філологічних наук

Знак «Відмінник освіти України»
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України
Грамота Запорізької облдержадміністрації
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

ORCID iD

0000000292335144

Google Scholar

fEqPtasAAAAJ&hl

Researcher iD

E37202019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 13 листопада 1963 р. в с. Гринівці Недригайлівського р-ну Сумської обл. у 1986 р. закінчила філологічний факультет Сімферопольського державного університету ім. М. В. Фрунзе за спеціальністю «Українська мова і література».

З 1991 р. по 1997 р. – асистент кафедри літературознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко.

У 1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (спеціальність 10.01.01 – українська література). У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію «Драматургія Спиридона Черкасенка (еволюція індивідуального стилю)» (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. Ю. Ф. Кочерган). Цього ж року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

З 1997 р. – старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури. У 2000 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри української та зарубіжної літератури. З 2010 р. – доцент кафедри української літератури та компаративістики.

У 2005–2009 рр. навчалася у докторантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (спеціальність 10.01.01 – українська література). 15 травня 2019 р. захистила докторську дисертацію «Фольклоризм української драматургії 20–30-х рр. ХХ ст.» (науковий консультант – докт. філол. наук, проф. В. Ф. Погребенник).

Нагороджена почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету, почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2009), Грамотою Запорізької облдержадміністрації (2013).

Викладає навчальні дисципліни: «Історія української літератури (1870–1890-ті рр.)», «Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)», «Українська літературна критика».

1993

 1. Школа В.М. Народна поетика як складова частина образотворчих засобів оповідання Б. Лепкого «В глухім куті» / В.М. Школа // Дидактико-філологічна підготовка студентів для роботи у національній школі : зб. тез наук. повідомлень. – Бердянськ, 1993. – С. 19.
 2. Школа В.М. Міфологічні елементи в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» / В.М. Школа, Ю.О. Перетятько // Дидактико-філологічна підготовка студентів для роботи у національній школі : зб. тез наук. повідомлень. – Бердянськ, 1993. – С. 20.

1996

 1. Школа В.М. Інсценізація Черкасенком повісті М. Гоголя «Страшна помста» / В.М. Школа // Дидактико-філологічна підготовка студентів до роботи в національній школі : матеріали наук.-практ. конф. – Бердянськ–Маріуполь, 1996. – С. 21–24.
 2. Школа В.М. Біля джерел драматургії С. Черкасенка (до питання про творчу історію драми «Хуртовина») / В.М. Школа // Українська література і цензура : матеріали Всеукр. наук. конф. – Черкаси, 1996. – С. 64–67.
 3. Школа В.М. Особливості міфологічного образу в драмі С. Черкасенка «Казка старого млина» / В.М. Школа // Знак. Символ. Образ : тезисы докладов и сообщений. – Черкаси, 1996. – С. 29.

1997

 1. Школа В.М. Драма С. Черкасенка «Хуртовина» (до проблеми поетики твору) / В.М. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К.–Бердянськ, 1997. – Вип. 3 – С. 200–203.
 2. Школа В. Із драматургічних дебатів Спиридона Черкасенка / Валентина Школа // Слово і час. – 1997. – № 8. – С. 62–64.
 3. Школа В.М. Образ Юди в драмі С. Черкасенка «Ціна крові» / В.М. Школа // Українська мова та література. – 1997. – № 10. – С. 7–8.
 4. Школа В.М. …Бо серце чисте / В.М. Школа // Дивослово. – 1997. – № 11. – С. 57–58.

1998

 1. Школа В.М. Драматургія Спиридона Черкасенка (еволюція індивідуального стилю) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / В. М. Школа. – К., 1998. – 16 с.

1999

 1. Школа В.М. Новаторство Черкасенка-драматурга (на матеріалі драматичного нарису «В старім гнізді») / В.М. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : Л.П. Іванова (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 1999. – Вип. ІV : Лінгвістика і літературознавство. – С. 89–96.

2000

 1. Школа В.М. Із когорти повернутих: С. Черкасенко / В.М. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : С.П. Денисова (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2000. – Вип. V : Лінгвістика і літературознавство. – С. 192–196.

2001

 1. Школа В.М. Стильові особливості ранньої драматургії С. Черкасенка / В.М. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : С.П. Денисова (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2001. – Вип. VІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 180–187.
 2. Школа В. Драматургія Спиридона Черкасенка (еволюція індивідуального стилю) : [монографія] / Валентина Школа. – К. : Знання України, 2001. – 130 с.

2002

 1. Школа В.М. Історія української літератури ХІХ століття (70–90-ті роки) : навч.-метод. посібник для студентів ІІ курсу філол. факультету / В.М. Школа. – К., 2002. – 122 с.

2007

 1. Школа В.М. Патріархальні та модерні опозиції п’єси Івана Дніпровського «Любов і дим» / В.М. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – К.–Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. ХІІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 241–248.

2008

 1. Школа В.М. Жанрова специфіка агітки (на матеріалі творів українських і російських драматургів) / В.М. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХVІ : лінгвістика і літературознавство. – С. 235–243.
 2. Школа В.М. Міфологізм і деміфологізм селянської трилогії М. Куліша / В.М. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ : лінгвістика і літературознавство. – С. 297–301.
 3. Школа В.М. Микола Куліш – Іван Дніпровський: творчі дебюти – творчі змагання / В.М. Школа // Українська мова та література. – 2008. – № 22–24. – С. 30–32.
 4. Школа В. Функціонування жанру агітп’єси в українських драмах 20-х років ХХ століття / Валентина Школа // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 93–96.
 5. Школа В.М. Специфіка міфологічного відображення дійсності в творчості українських драматургів 20-х років ХХ століття / В.М. Школа // Мова і культура. Науковий журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. Х, т. 11. – С. 127–131.

2009

 1. Школа В.М. Екзистенційні мотиви драматургії Івана Дніпровськоко / В.М. Школа // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. – Вип. 19. – С. 204–207.
 2. Школа В.М. Проблема вибору в «Патетичній сонаті» Миколи Куліша / В.М. Школа // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 1. – С. 54–55.
 3. Школа В.М. Елементи антиутопії в творчій спадщині Миколи Куліша (на матеріалі п’єси «Прощай, село») / В.М. Школа // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : науч. журнал. Серия : Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2010. – Т. 23 (62). – № 1. – С. 352–356.
 4. Школа В.М. Особливості комічного в творчості українських драматургів 20-х років ХХ століття / В.М. Школа // мова і культура. Науковий журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, т. ХIIІ (127). – С. 273–278.
 5. Школа В. Міфологема міста в українській драматургії 20–30-х років ХХ століття / Валентина Школа // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : зб. ст. учасників міжнар. конф. (Брно, 19–20 листопада 2008 р.). – Брно, 2009. – С. 487–493.

2010

 1. Школа В.М. Особливості комічного в творчості українських драматургів 20-х років ХХ століття / В.М. Школа // мова і культура. Науковий журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, т. ХIIІ (127). – С. 273–278.
 2. Школа В.М. Проблема вибору в «Патетичній сонаті» Миколи Куліша / В.М. Школа // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 1. – С. 54–55.
 3. Школа В.М. Елементи антиутопії в творчій спадщині Миколи Куліша (на матеріалі п’єси «Прощай, село») / В.М. Школа // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : науч. журнал. Серия : Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2010. – Т. 23 (62). – № 1. – С. 352–356.
 4. Школа В.М. Виховна робота кафедри української літератури та компаративістики / В.М. Школа // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2009–2010 навчальний рік) / [відп. ред. О.Д. Харлан ; упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 1. – С.130–137.
 5. Школа В.М. Європейські впливи та національна традиція комедії Миколи Куліша «Мина Мазайло» / В.М. Школа // Актуальні проблеми іноземної філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. V : Лінгвістика і літературознавство. – Ч. 2. – С. 63–70.
 6. Школа В.М. Агіографічність драми К.Буревія «Павло Полуботок» / В.М. Школа // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Філологічні науки. – 2010. – № 2. – С. 362–366

2011

 1. Школа В.М. Виховна робота викладачів кафедри української літератури та компаративістики / В.М. Школа // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2010 рік) / [відп. ред. О.Д. Харлан ; упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 123–132.
 2. Школа В. Ритуал, обряд у драматургії Миколи Куліша / Валентина Школа // Светът на словото : сб. в чест на проф.Николай Даскалов / [отговорен редактор Ценка Иванова]. – Велико Търново : Ун-ко изд-во «Св. св. Кирил и Методий», 2011. – С. 340–342.
 3. Школа В.М. Екзистенціальні мотиви у п’єсі Євгена Плужника «Змова у Києві» / В.М.Школа // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. пр. / [ред. кол. : Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – Вип. 13. – С. 133–138.

2012

 1. Школа В.М. Судовий процес як модель п’єси Трохима Зіньківського «Сумління» та творів українських драматургів 20-х років ХХ століття / В.М. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч. 2. – С. 314–320.
 2. Школа В.М. Просторова модель світу у п’єсах українських драматургів 20–30-х рр. ХХ ст. / В.М. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч. 4. – С. 239–246.
 3. Школа В.М. Історія української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 25–58.
 4. Школа В.М. Актуальні проблеми історії української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 58–65.
 5. Школа В.М. Шкільний курс української літератури / Т.Е. Ларіна, О.І. Харіна, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 70–78.

2013

 1. Школа В. Судовий процес як модель п’єси «Сумління» Трохима Зіньківського / Валентина Школа // Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – С. 41–45.
 2. Школа В.М. Функціонування казкових структур у п’єсах Якова Мамонтова / В.М. Школа // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 33. – С. 358–363.
 3. Школа В. Міфологізація образу Шевченка у п’єсах українських драматургів / Валентина Школа // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 11. –С. 142–144.
 4. Школа В. Фольклоризм п’єси Людмили Старицької-Черняхівської «Розбійник Кармелюк» / Валентина Школа // Вісник Черкаського ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2013. – № 20 (273). – С. 135–142.

2014

 1. Школа В.М. Функціонування календарних обрядів у художніх текстах українських драматургів 20–30-х років ХХ ст. / В.М. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2014. – Вип. І. – С. 61–67.
 2. Школа В. Трансформація народно-пісенного образу Марка-Королевича у п’єсі В. Товстоноса «За друзі своя» / Валентина Школа // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15–16 травня 2014 р.) : зб. тез / [ред. В.І. Кірева та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 142–145.
 3. Школа В.М. Епічний характер п’єс Юрія Яновського / В.М. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2014. – Вип. ІІ. – С. 108–118.
 4. Школа В.М. Специфіка взаємозв’язку художньої літератури з жанром казки / В.М. Школа // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. молодих учених (м. Бердянськ, 19–20 вересня 2014 р.) : [зб. тез] / [гол. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 109–111.
 5. Школа В. Казкові сюжети п’єс Івана Кочерги / Валентина Школа // Житомирські літературознавчі студії / [за ред. П.В. Білоуса]. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конф. «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 165–173.
 6. Школа В.М. Епічна традиція у творах українських драматургів 20–30-х років ХХ століття / В.М. Школа // Мова і право : матеріали наук. семінару (Дніпропетровськ, 12 листопада 2014 р.). – Дніпропетровськ : Адверта, 2014. – С. С. 56–58.
 7. Школа В. Епічна природа п’єс українських драматургів 20–30-х рр. ХХ ст. / В. Школа // Мови та літератури у полікультурному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [за заг. ред. І.В. Соколової, Ю.М. Бумбур]. – Маріуполь : МДУ, 2014. – Ч. 1. – С. 107–109.
 8. Школа В.М. Казкові елементи в художній структурі п’єс Івана Микитенка / В.М. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІІІ. – С. 339–348.
 9. Школа В. Фольклоризм п’єси Людмили Старицької-Черняхівської «Розбійник Кармелюк» / Валентина Школа // Вісник Черкаського ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2014. – № 40 (333). – С. 122–128.
 10. Школа В. Фольклоризм п’єси максима рильського «бенкет» / Валентина Школа // Fenomen pogranicz kulturowych: wspołczesne tendencje : zbiór prac naukowych. – Piła, 2014. – T. VI. – S. 49–54.
 11. Школа В.М. Модифікації жанрової форми думи та історичної пісні в драматичних творах 20–30-х рр. ХХ ст. / В.М. Школа // Вісник Маріупольського держ. ун-ту. Серія : Філологія. – 2014. – Вип. 11. – С. 111–118.
 12. Школа В. Казкові мотиви драматургії Миколи Куліша / Валентина Школа // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / [ред. кол. : Л.В. Грицик (гол.) та ін.]. – К. : Логос, 2014. – С. 301–308.

2015

 1. Школа В. Фольклорна традиція у п’єсі «97» Миколи Куліша // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. / [ред. кол. : В.Т. Поліщук (відп. ред.) та ін.]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 18–20. – С. 255–265.
 2. Школа В. М. Казкові елементи п’єс Пилипа Капельгородського / В.М. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. VІ. – С. 217–221.
 3. Школа В.М. Вияви фольклорного часу в драматургії Олександра Корнійчука / В.М. Школа // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2015. – С. 169–170.
 4. Школа В. Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалі творів М. Старицького та Л. Старицької-Черняхівської) / Валентина Школа // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2015. – С. 151–161.
 5. Школа В.Етапи розвитку літературно-фольклорних зв’язків / Школа Валентина // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / [ред. кол. : Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – К. : Логос, 2015. – С.274–279.

2016

 1. Школа В.М. Фольклорные тексты в интерпретации писателей Армении и Украины первой трети ХХ века / В.М. Школа // // Shirak historical and cultural heritage: modern issues of Armenology : 9th International Conference Gyumri, 24–25 September, 2016. – Gyumri, 2016. – С. 208–211.
 2. Школа В. Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалі творів М. Старицького та Л. Старицької-Черняхівської) / Валентина Школа // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2015. – С. 151–161.
 3. Школа В.М. Етапи розвитку літературно-фольклорних зв’язків / Валентина Школа // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості; ред.- кол.: Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. – К. : Київ–Логос, 2015. – С. 274–279.
 4. Школа В.М. Традиції народного театру у творах драматургів 20 – 30-х років ХХ століття / В.М. Школа // Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція : колективна монографія / [за заг. редакцією О.П. Новик]. – Бердянськ : Ф – ОП Ткачук О.В., 2016. – С. 6–29.
 5. Школа В.М. Пригодницька складова пʼєс українських драматургів / В.М. Школа // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22 – 23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 188–189.
 6. Школа В.М. Національний складник драматургії Миколи Куліша / Валентина Школа // Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з накоди 15-річчя кафедри українознавства. – Львів : Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – С. 247 –248.
 7. Школа В.М. Казкові структури пʼєс Леоніда Первомайського / Валентина Школа // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 106–107.
 8. Фольклорные тексты в интерпретации писателей Армении и Украины первой третьи ХХ века. Shirak historical and cultural heritage modern issues of Arnenology. 9 th International Conference. 24–25 Septamber. Gyumri, 2016. С. 208–212.

2017

 1. До прихованих джерел: фольклоризм творів українських драматургів 20–30-х років ХХ століття: монографія / наук. ред. В. Ф. Погребенник. Бердянськ, 2017. 367 с.
 2. Казкова складова п’єс Миколи Куліша. Studia Metodologica. Тернопіль-Кєльце, 2017. Вип. 45. С. 119–124.
 3. Казковість як структурний чинник поетики п’єс Олександра Корнійчука. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 242–246.
 4. Форма вияву авторської позиції в структурі п’єс Юрія Яновського та Олександра Довженка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІ. С. 82–87.
 5. Казкова складова творів Миколи Куліша. Творчість Миколи Куліша у світовому контексті: матеріали Міжнар. наук. конфер. Херсон, 2017. С. 81–83.
 6. Фольклорні елементи у п’єсах Ярослава Галана: Матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конфер.: зб. тез. Бердянськ, 2017. Ч. 2. С. 308–313.

2018

 1. Драматизація народноепічного наративу Михайлем Семенком (на матеріалі драми «Маруся Богуславка»). Мова і культура (Науковий журнал). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. ІІІ (192). С. 61–70.
 2. Поетика казки й героїчного епосу – складова драматичних творів Юрія Яновського. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. Вип. XV. С. 156–162.
 3. Казкові елементи в п’єсі «Едельвайс» Єлисея Карпенка. Актуальні тенденції викладання української літератури: матеріали наук.- практ. семінару. Бердянськ, 2018. С. 83–85.
 4. Фольклоризм творів Юрія Липи (на матеріалі драматичних поем «Корабель, що відпливає» і «Вербунок» // ІХ Липівські читання: матеріали наук.-практ. конфер., 11–12 травня 2018 р. Полтава: ПУЕТ. 2018. С. 226–230.

2019

 1. Структурні елементи казки в драматичних творах Миколи Куліша та Івана Микитенка (на матеріалі п’єс «Прощай, село» , «Диктатура» Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Матеріали ІІ Філологічних читань пам’яті М.М. Гіршмана. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.95-99.
 2. Фольклоризм творів українських митців 20-30-х років ХХ століття Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. ХІХ. С.158-164.
 3. Конотоп в українській художній прозі. Конотопські читання. Ніжин: Вид-во ПП Лисенко М.М.2019. Вип. Х. С. 400-405.

2020

 1. Структурний аналіз казки Івана Липи «Близнята». Десяті Липівські читання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2020. С.166-169