Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Школа Валентина Миколаївна

докторка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Бердянського державного педагогічного університету

Знак «Відмінник освіти України»
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України
Грамота Запорізької облдержадміністрації
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

ORCID iD

0000000292335144

Google Scholar

fEqPtasAAAAJ&hl

Researcher iD

E37202019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: shkolaval@gmail.com

 

Кваліфікація

У 1986 р. закінчила філологічний факультет Cімферопольського державного університету імені М. В. Фрунзе за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

Упродовж 1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію «Драматургія Спиридона Черкасенка (еволюція індивідуального стилю)» при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка Ю. Ф.  Кочерган). У 2003 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української та зарубіжної літератури.

З 2005 р. до 2009 р. навчалася в докторантурі при Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2019 р. захистила докторську дисертацію «Фольклоризм української драматургії 20-30-х років ХХ століття» при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий консультант  – доктор філологічних наук, професор В. Ф. Погребенник).

 

Досвід роботи

Протягом 1986–1991 рр. працювала вчителем української мови і літератури середньої школи. З 1991 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті на посадах асистентки, старшої викладачки, доцентки. Наразі обіймає посаду доцентки кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – усна народна творчість, українська драматургія.

Авторка понад 70 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2 одноосібних монографій, 1 колективної монографії, 1 навчального посібника, наукових статей.

Членкиня спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство БДПУ.

Неодноразово виступала офіційною опоненткою дисертацій.

 

Інші види діяльності

Зі студентами БДПУ організовує щорічні заходи, присвячені творчості Лесі Українки.

 

Основні публікації

 1. Школа В. Драматургія Спиридона Черкасенка (еволюція індивідуального стилю): монографія. Київ: Знання України, 2001. 130 с.
 2. Школа В.М. До прихованих джерел: фольклоризм творів українських драматургів 20–30-х років ХХ століття: монографія / наук. ред. В. Ф. Погребенник. Бердянськ: БДПУ, 2017. 367 с.
 3. Школа В.М. Традиції народного театру у творах драматургів 20 – 30-х років ХХ століття. Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. редакцією О.П. Новик. Бердянськ: Ф – ОП Ткачук О.В., 2016. С. 6–29.
 1. Школа В.М. Історія української літератури ХІХ століття (70–90-ті роки): навч.-метод. посібник для студентів ІІ курсу філол. факультету. Київ, 2002. 122 с.

 

 

Останні публікації

 

2016

 1. Школа В.М. Фольклорные тексты в интерпретации писателей Армении и Украины первой трети ХХ века. Shirak historical and cultural heritage: modern issues of Armenology: 9thInternational Conference Gyumri, 24–25 September, 2016. Gyumri, 2016. С. 208–211.
 2. Школа В. Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалі творів М. Старицького та Л. Старицької-Черняхівської). Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2015. С. 151–161.
 3. Школа В.М. Етапи розвитку літературно-фольклорних зв’язків. Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / ред.- кол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. Київ: Київ–Логос, 2015. С. 274–279.
 4. Школа В.М. Традиції народного театру у творах драматургів 20 – 30-х років ХХ століття. Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. редакцією О.П. Новик. Бердянськ: Ф – ОП Ткачук О.В., 2016. С. 6–29.
 5. Школа В.М. Пригодницька складова пʼєс українських драматургів. Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22 – 23 вересня 2016 р.) / гол. ред. О.П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 188–189.
 6. Школа В.М. Національний складник драматургії Миколи Куліша. Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з накоди 15-річчя кафедри українознавства. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. С. 247 –248.
 7. Школа В.М. Казкові структури пʼєс Леоніда Первомайського. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.): збірник тез / гол. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 106–107.

2017

 1. Школа В. М. Казкова складова п’єс Миколи Куліша. Studia Metodologica. Тернопіль-Кєльце, 2017. Вип. 45. С. 119–124.
 2. Школа В. М. Казковість як структурний чинник поетики п’єс Олександра Корнійчука. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 242–246.
 3. Школа В. М. Форма вияву авторської позиції в структурі п’єс Юрія Яновського та Олександра Довженка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІ. С. 82–87.

2018

 1. Школа В. М. Поетика казки й героїчного епосу – складова драматичних творів Юрія Яновського. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. Вип. XV. С. 156–162.
 2. Школа В. М. Драматизація народноепічного наративу Михайлем Семенком (на матеріалі драми «Маруся Богуславка»). Мова і культура (Науковий журнал). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. ІІІ (192). С. 61–70.

2019

 1. Школа В. М. Фольклоризм творів українських митців 20–30-х років ХХ століття. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. ХІХ. С. 158–164.

2020

 1. Школа В. М. Поетика повсякденності в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма». Конотопські читання: зб. наук. пр. / ред. кол.: Н. П. Верба, Ш. М. Аічев, І. М. Несвідоміна. Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2020, вип. ХІ. С. 389–393.

2021

 1. Школа В. М. Метрико-ритмічні особливості поезії Миколи Вороного. Актуальні тенденції викладання української літератури: матеріали наук.-практ. семінару. Бердянськ, 2021. С. 88–
 2. Школа В. М. Байка Трохима Зіньківського та вивчення її в школі. Творчість Трохима Зіньківського в контексті української літератури 70-90-х рр.. ХІХ ст.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (4 червня 2021 р.) / ред. кол. О. П. Новик, О.Д. Харлан. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 71–
 3. Школа В. М. Жанр казки у  творчості Руслана Горового (на матеріалі збірки «Казки на ніч»). Конотопські читання: зб. наук. пр. Ніжин: ПП Лисенко М. М. 2021. Вип. ХІІ. С. 389–
 4. Школа В. М. Твори письменників-модерністів у шкільному вивченні: інтермедіальний вимір. Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературознавчих проєкціях: матеріали Міжнар. Наук. конф. / ред. кол. О. П. Новик, О. Д. Харлан. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 197–
 5. Школа В. М. Казкова складова повісті Ольги Мак «Каміння під косою» та особливості вивчення твору в школі. Вчора, сьогодні, завтра: зб. матер. Всеукр. Наук.-практ. конф. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2021. С. 100–