Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Новик Ольга Петрівна

докторка філологічних наук, професорка

професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України
Грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
Грамота Запорізької облдержадміністрації
Грамоти Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

ORCID iD

0000000160390221

Google Scholar

gZcz69UAAAAJ&hl

Researcher iD

E28502019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olha_Novyk

Контактна інформація

Електронна скринька: noviop@gmail.com

 

Кваліфікація

У 1994 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Початкове навчання, українська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя початкових класів та української мови і літератури.

Упродовж 1998–2001 рр. навчалася в аспірантурі при Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Проза Івана Леванди в контексті українського літературного бароко» при Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Л. В. Ушкалов). У 2004 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету.

З 2008 р. до 2011 р. навчалася в докторантурі при Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 10.01.01 – українська література. 8 лютого 2013 р. захистила докторську дисертацію «Барокові традиції в літературі українського романтизму» (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Л. В. Ушкалов). У 2015 році присвоєно звання професорки кафедри української літератури та компаративістики.

 

Досвід роботи

Упродовж 1993–1996 рр. працювала вчителем української мови та літератури у ЗОШ № 2 м. Бердянська. З 2001 р. обіймала посаду старшої викладачки кафедри української та зарубіжної літератур Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. У 2002 р. переведена на посаду доцентки кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. З жовтня 2011 р. працювала доценткою кафедри української літератури та компаративістики. У 2013 р. переведена на посаду професорки і завідувачки кафедри української літератури та компаративістики БДПУ. З 2018 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді професорки кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету.

Упродовж 2006–2014 рр. виконувала обов’язки заступниці директора Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету з навчально-методичної роботи.

У липні 2013 р. брала участь в організації та була лектором у Першій літній науковій школі «Порівняльні студії в літературознавстві: імагологічний аспект» (БДПУ).

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – давня та класична література, традиція в літературі, порівняльне літературознавство та проблеми дитячої літератури.

Авторка майже 170 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 3 одноосібних монографій, 2 навчальних посібників, співавтор 2 міжнародних колективних монографій, розділів у 2 колективних монографіях, наукових статей.

Гарантка освітньо-наукової програми «Філологія» для третього освітнього рівня. Розробляла стандарти вищої освіти з філології для різних освітніх рівнів.

Членкиня спеціалізованої вченої ради БДПУ К 18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Під науковим керівництвом О. П. Новик  були захищені дисертації Ю.С. Регуш, К.Ю. Комісаренко, Т.В. Хорольська.

Неодноразово виступала офіційною опоненткою дисертацій.

 

 Інші види діяльності

У липні 1998 р. навчалася в Першій літній літературознавчій школі «Сучасна літературознавча теорія та реінтерпретація української літератури» (Пуща-Водиця, Київ, КМА).

Працює в оргкомітеті щорічних міжнародних наукових конференцій, які проводить Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, наукових семінарів та студентських читань. У рамках проведення конференцій готує презентації наукових та художніх видань з філології.

Була одним із організаторів Літньої літературознавчої школи в м. Бердянськ.

Рецензентка збірника «Studia Polsko-Ukraińskie» Warszawа: Wydział Linwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Експертка Державної атестаційної комісії ЗВО щодо впровадження наукової діяльності МОН України за напрямом Гуманітарні науки та мистецтво (наказ №1111 від 07.09.2020р.)

З 21 травня до 23 травня  2018 р. була членкинею акредитаційної комісії з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Українська мова і література в закладах освіти» зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за другим (магістерським) рівнем галузі знань 01 Освіта/Педагогіка при Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди  (Наказ Міністерства освіти і науки України № 616-Л від 07.05.2018 р.)

 

Основні публікації

 1. Новик О. Іван Леванда: літературний портрет: монографія. Київ: Знання України, 2004. 179 с.
 2. Новик О. Неповторність повторного. Барокові традиції в літературі українського романтизму: монографія. Харків: Майдан, 2011. 366, [1] с.
 3. Новик О. Оригінальність традиційності: монографія. Бердянськ, БДПУ, 2019. 177 с.
 4. Новик. О. П. Образи жінок у творах Климентія Зиновіїва: тілесне й духовне. Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku: мonografia. Warszawa-Iwano-Frankiwsk: Katedra Ukrainistyki WLS Uniwersytet Warszawski, 2016. S. 17−23.
 5. Nowyk Olga. Transformacja gatunkowa powieści w twórczości Maksa Kidruka. Literatura zza granic Polski w XXI wieku. Diagnozy – Prognozy – Prowokacje. Wshod. Zeszyty Humanistyczne AJP. Nr 2.2019. S. 69-77.
 6. Новик О. П. Барокова література й український романтизм: літературознавча проекція. Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. редакцією О.П. Новик. Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О.В., 2016. С. 53–73.
 7. Новик Ольга. Повсякденність у поетиці творів Миколи Костомарова. Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / уп., науковий ред. Н. Левченко. Київ – Люблін – Харків: Майдан, 2020. С. 380-389
 8. Новик О. П. Історія української літератури (давньої): навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 223 с.
 9. Новик О. Український романтизм: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2017. 150 с.
 10. Новик Ольга. Романтична поетика творів Михайла Мінчакевича в збірці “Син Русі”. Русин. 2020. Т. 60. С.154–160.

 

Останні публікації

2016

 1. Новик О. Образ корабля у проповідях українських барокових письменників. Слово. Символ. Ритуал: зб. на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя: Праці з історії української літератури / упор. і авт. перед. слова О. Матушек. Харків: Акта, 2016. С. 189–200.
 2. Новик О. П. «Путешествие в Ад» («Ад») Агопа Мелконяна как фантастический рассказ. Shirakhistorical and cultural heritage: modern issues of Armenology: 9thInternational Conference Gyumri, 24–25 September, 2016. Gyumri, 2016. С. 366–368.
 3. Новик О. П. Образ козака Мамая в українському романтизмі. StudiaPolsko–Ukraińskie. Warszawа: Wydział Linwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. S. 145–159.
 4. Новик О. Етнотип українця у книзі Володимира Даниленка «Грози над Туровцем». Dialog derSprachen –Dialog der  Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: матеріали VII Міжнародної Інтернет-конференції з україністики. München: Universität der Ludwig-Maximilian, 2016. S. 310–318.
 5. Novik O. Memory of the family in the legend about Yevsgan gerb. URL :http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/429-the-fifth-international-multidisciplinary-symposium-of-memory-studies-memory-of-conflicts-conflicts-of-memory(дата звернення: 25.12.2019).
 6. Новик О. П. Барокова література й український романтизм: літературознавча проекція. Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. редакцією О. П. Новик. Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О. В., 2016. С. 53–73.
 7. Новик О. Літописний сюжет про Бориса і Гліба та «Страшний звір» Євгена Гребінки: трансформація мотиву братовбивства. Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці: досвід 1000-річної присутности в українській історії: зб. наук. ст. Харків: Акта, 2016. С. 118–123.
 8. Новик О. П. Правда і Кривда: від барокового сюжету до художніх знахідок Михайла Стельмаха. Мандруючи світами і віками: збірник на пошану Юрія Пелешенка. Київ–Дрогобич, 2016. С. 305–312.
 9. Новик О. П. Поетика наративу малої прози М. Костомарова. Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми: до 105 річниці від дня народження М. Д. Бернштейна: матеріали міжвишівських наукових читань. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. С. 103–105.
 10. Новик О. П. Образність анімалістичного оповідання Дончо Цончева «Гілка». Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19 – 20 травня 2016 р.): зб. тез / відп. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 77–78.
 11. Новик О. П. «Дитя свого часу»: Климентій Зиновіїв в оцінці Івана Франка. Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практ. конф., Київ, 07–08 квітня 2016 р. Київ: Міленіум, 2016. С. 84–86.
 12. Новик О. П. Хронотоп дитячих повістей Івана Андрусяка. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції (26–27 травня 2016 р.) / ред.-упоряд. Н. Ю. Акулова. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. С. 173–174.
 13. Новик О. П. Пригоди бурсаків: подорож через два століття. Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.) / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 121–122.
 14. Новик О. П. Поетика наративу малої прози Миколи Костомарова. Ліствиця Якова: зб. ст. на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття / упорядник Н. Левченко, наук. редактор Р. Мельників. Харків: Майдан, 2016. С. 273–278.
 15. Новик О. П. Рецепція традиції: фольклоризм романтичної прози: рецензія на монографію Ж. О. Янковської «Фольклоризм української романтичної прози» (Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 591 с.). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва  Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. ХІ. С. 276–277.
 16. Новик. О. П. Образи жінок у творах Климентія Зиновіїва: тілесне й духовне. Ciałoi tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, język: мonografia. Warszawa-Iwano-Frankiwsk: Katedra Ukrainistyki WLS Uniwersytet Warszawski, 2016. S. 17−23.
 17. Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. ред. О. П. Новик. Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О. В., 2016. 192 с.

2017

 1. Новик О. П. Наратив та номеносфера малої прози Миколи Костомарова. Наукові праці Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. Вип. 45. С. 162–168..
 1. Новик О. П. Повість В. Таля «Незвичайні пригоди бурсаків»: минуле крізь призму революції. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва  Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІ. С. 152–156.
 2. Новик О. П. Інтерпретація українського бароко у контексті європейської культури: рецензія на монографію В. Соболь «Українське бароко. Тексти і контексти» (Варшава, 2015. 382с.). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва  Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІ. С. 227–229.
 3. Новик О. П. Пригоди бурсаків: подорож через два століття (повісті В. Чапленка «Пиворіз» та В. Таля «Незвичайні пригоди бурсаків»). Слово і час. 2017. № 9. С. 61–68.
 4. Новик О. П. Данило Мордовець у літературному процесі ХІХ ст.: тексти і контексти. Теорія літератури: концепції, інтерпретації:наук. зб. / ред. кол.: Л. В. Грицик (голова) та ін. Київ: 2017. С. 186–191.
 5. Новик О. Філософія буття в оповіданні «Сліпа Вайша» Ґеорґі Ґосподінова. Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18–19 травня 2017 р.): зб. тез / відп. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 69–70.
 6. Новик О. П. Складна простота барокового комічного у книзі Ганса Якоба Гріммельсгаузена «Сімпліцій Сімпліціссімус». Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р.) / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ, 2017. С. 98–99.
 7. Новик О. П. Природа як деталь поетики роману М. Краєвського «Кінець світу в Бреслау». Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 75–76.
 8. Новик О. Український романтизм: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2017. 150 с.
 9. Новик О. П. Київські бурсаки у творах Тараса Шевченка, Івана Нечуя-Левицького, Василя Чапленка. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Святий Київ наш великий», присвяченої 170-річчю перебування Тараса Шевченка у Києві. Київ, 2017. С. 147–152.
 10. Новик О. П. Романістика діаспори крізь призму жанру і стилю: рецензія на монографію Лущій Світлани «Романістика української діаспори 1960-х–1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми» (Тернопіль, 2017). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. С. 185–186.

2018

 1. Новик О. П. Бачення світу в оповіданні Петера Бонева «Життя в простому обчисленні». Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 27–28 вересня 2018 р. / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 117–119.
 2. Новик О. П. Культура Київської Русі крізь призму канону (Рецензія на монографію: Джиджора Є. В. Гімнографія Київської Русі ХІ – ХIII сторіч: структурне ціле канону мінейного циклу: монографія / за ред. О. В. Александрова. Одеса: Астропринт, 2018. 480 с.). Текст. Контекст. Інтертекст.Науковий електронний журнал. 2018. Вип. 3. URL: http://text-intertext.in.ua/index.php?id=235 (дата звернення: 25.12.2019).
 3. Новик О. Переклад як осучаснення давньої літератури: рецензія на монографію Шмігера Тараса «Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва  Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 215–221.

2019

 1. Новик О. Франсуа Війон – Віктор Домонтович: між новим і минулим. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»): тези доп. V Міжнародної наукової конференції. Харків, 2019. С. 64.
 2. Новик О. Франсуа Війон – Віктор Домонтович: між новим і минулим. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва  Бердянськ: БДПУ, 2019, Вип. 18. С. 111–117.
 3. Новик О. Оригінальність традиційності: монографія. Бердянськ, БДПУ, 2019. 177 с
 4. Novyk O. Memory about Nogais in the artistic rethinking of Mykola Kostomarov. The Eighth International Multidisciplinary Symposium of Memory Studies: Collective Memory and Emotions(October 17th and 18th, 2019). URL:http://ri-urbanhistory.org.ua/images/tituls/ (дата звернення: 20.12.2019).
 5. Новик О. Людина і війна у романі Михайла Стельмаха «Правда й кривда».Україна у світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст.: матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків, 20 листопада 2019 р. Харків: ХНУРЕ, 2019. С. 79–85.
 6. Новик О. Сюжет, парафраз, алюзія, образ, жанр: трансформація двох біблійних сюжетів у давньому письменстві: рецензія на монографію Оксани Савенко «Трансформації різдвяного та великоднього сюжетів в українській літературі ХІ–ХVIII ст.». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Вип. 1 С. 11–12.
 7. Новик О. Ще один штрих до характеристики полемічної традиції українських унійних письменників: рецензія на монографію Руслана Ткачука «Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI – першої половини XVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. 2019. Вип. 19. С. 9–10.
 8. Nowyk O. Transformacja gatunkowa powieści w twórczości Maksa Kidruka. Literatura zza granic Polski w XXI wieku Diagnozy – Prognozy – Prowokacje. Wshod. Zeszyty Humanistyczne AJP. 2019. Nr 2. S. 69–77.

2020

  1. Новик О. Повсякденність у поетиці творів Миколи Костомарова. Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: колективна монографія / уп., науковий ред. Н. Левченко. Київ – Люблін – Харків: Майдан, 2020. С. 380–389.
  2. Новик О. П. Хронотоп дитячих повістей Івана Андрусяка. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського: серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 31 (70) № 1 Ч. 3 С. 196–200.
  3. Новик Ольга. Романтична поетика творів Михайла Мінчакевича в збірці «Син Русі». Русин. 2020. Т. 60. С.154–160. Scopus.
  4. Новик О. Бароковий текст як пам’ять культури. Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність»). Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. С. 75–76.
  5. Новик О. Українські народні оповідання ХІХ ст: образ оповідача як носія національної ідентичності. МатеріалиХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національна ідентичність в мові та культурі», 02–03 квітня 2020. Київ: НАУ, 2020. С.77–79.
  6. Новик О. Життя крізь призму футболу: дискурс життя як змагання в сучасній українській прозі. «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі»: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 24–25 вересня 2020 р.) / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 115–117.

2021

  1. Новик О. П. Повсякденність у романі Василя Добрянського «Вибір капітана Котляревського». Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. 2021, Вип. 21. Ч. 1. С. 86–90.
  2. Новик О. П. Повсякдення у віршах Климентія Зиновіїва. Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 15. С. 202–207.
  3. Новик О. П. Літературна діяльність Данила Мордовця в контексті доби. Творчість Трохима Зіньківського в контексті української літератури 70–90-х рр. ХІХ ст.: матер. Всеукр. наук. конф. (4 червня 2021 р.) / ред. кол. О. П. Новик, О. Д. Харлан.  Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 37–42.
  4. Новик О. П. Трансформація дійової особи в театрі повсякденності художнього твору: драматург/ режисер/ актор/ суфлер/ глядач. Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях: матер. Міжнар. наук. конф. (23–24.09.2021 р.) / ред. кол. О. П. Новик, О. Д. Харлан. Бердянськ: БДПУ., 2021. С.138–139.
  5. Новик О. П. Образ Мавки: еволюція та інтертекст. Актуальні тенденції викладання української літератури: матер. Восьмого регіонального наук.-практ. семінару (16 квітня 2021р.) / ред. кол. О. П. Новик (голова) та ін.  Бердянськ: БДПУ, 2021.
  6. Новик О. Міфи про український літературний канон ХІХ ст. (Не)можливість канону: світова література / література українська: матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. (12–13 листопада 2021 року). Харків. ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2021. С. 57–58.
  7. Novyk Olha. Features of teaching ancient ukrainian literature in higher education. Digital transformation of society: theoretical and applied approaches. Edited by Magdalena Wierzbik-Strońska and Oleksandr Nestorenko. 46. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021. С. 220–225.
  8. Новик О. П. Історія української літератури (ХІ–ХVIII ст.): навч. посіб. Мелітополь, 2021, 184 с.