Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Харлан Ольга Дмитрівна

докторка філологічних наук, професорка

професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства,
завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Бердянського державного педагогічного університету

Знак «Відмінник освіти України»
Медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ»
Знак «За наукові досягнення»
Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України
Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України
Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Наукометрика

ORCID iD

0000000157609085

Google Scholar

c4AAAAJ&h

Researcher iD

E15122019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: olhakharlan@ukr.net

 

Кваліфікація

У 1987 р. закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

Упродовж 1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 1997 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Творчість Катрі Гриневичевої в контексті західноукраїнської літератури першої половини ХХ ст.»  при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П. П. Хропко). У 2001 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української та зарубіжної літератури.

З 2005 р. до 2008 р. навчалася в докторантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2009 р. захистила докторську дисертацію «Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного десятиліття» зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор О. Г.  Астаф’єв). У 2011 р. присвоєно вчене звання професорки кафедри української літератури і компаративістики.

 

Досвід роботи

Працювала вчителькою української мови та літератури (ЗОШ № 4, м. Бердянськ).

З 1990 р. працювала асистенткою, старшою викладачкою, доценткою, професоркою у Бердянському державного педагогічному інституті ім. П. Д. Осипенко (з 2003 року – університеті), завідувачкою кафедри української літератури та компаративістики (2010–2012), директоркою Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ (2011–2014). Наразі обіймає посаду професорки-завідувачки кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства.

У липні 2013 р. брала участь в організації та була лектором у Першій літній науковій школі «Порівняльні студії в літературознавстві: імагологічний аспект» (БДПУ).

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – українська література 1910–1930-х років, порівняльне літературознавство та його напрями – інтермедіальність, імагологія, постколоніальні студії.

Авторка понад 150 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2 одноосібних монографій, розділів у 4 колективних монографіях (у тому числі міжнародної), 2 навчальних посібників, наукових статей.

Гарантка освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 035 Філологія (українська мова і література  /  слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська).

Членкиня спеціалізованих вчених рад університету із захисту кандидатських дисертацій Бердянського державного педагогічного університету (10.01.01, 10.01.05), ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (10.01.01, 10.01.05).

Неодноразово виступала офіційною опоненткою дисертацій.

Під науковим керівництвом О.Д. Харлан було захищено дисертаційну роботу  Ю.А. Герасименко (2019).

 

Інші види діяльності

Працює в оргкомітеті щорічних міжнародних наукових конференцій, які проводить факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, наукових семінарів та студентських читань.

Була одним із організаторів Літньої літературознавчої школи в Бердянську «Порівняльні студії в літературознавстві: імагологічний аспект» (2013 р.).

Була експертом Всеукраїнському конкурсі «Коронація слова» (2015–2020 рр.).

У 2013 р. стажувалася у Вищій школі інформатики і мистецтв в м. Лодзь (Польща) у рамках проекту «Сучасний університет – проектний підхід до організації праці за вимогами європейських кваліфікаційних рамок».

Рецензент збірника «Studia Polsko-Ukraińskie» (Warszawа).

 

Основні публікації

 1. Харлан О. Катря Гриневичева: Літературний портрет: монографія. Київ: Знання, 2000. 168 с.
 2. Харлан О. Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1981–1939): монографія. Київ: Освіта України, 2008. 305 с.
 3. Харлан О.Д. Міський текст в українській прозі міжвоєнного двадцятиліття. Література у просторі культури: колект. монографія / автор передм. О.Г. Астаф’єв. Донецьк: Юго-Восток, 2009. С. 10–42.
 4. Харлан О. Українська і польська літератури міжвоєнного двадцятиліття: порівняльний аспект. Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція: колективна монографія. Донецьк: Ноулідж, 2010. С. 79–108.
 5. Харлан О. Ігрові стратегії художньої прози міжвоєнного двадцятиліття (Майк Йогансен – Вітольд Ґомбрович – Ілля Еренбург). Метаморфози в сучасній українській літературі / за ред. П. Олеховської, М. Замбжицької та К. Якубовської-Кравчик. Варшава–Івано-Франківськ, 2014. С. 289–297.
 6. Харлан О. Д. Міжмистецька трансформація жанрів у художньому тексті: натюрморт. Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. ред. О. П. Новик. Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2016. С. 97–109.
 7. Харлан О.Д. Історія української літератури (1910–1930-і роки): навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2017. 152 с.
 8. Харлан О.Д. Порівняльне літературознавство: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2018. 76 с.
 9. Kharlan, O., Skhola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., &Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol. 9(3). Р. 246–256. Web of Science.

 

 

Останні публікації

2016

 1. Харлан О. Д. Актуальные вопросы современных украинско-армянских литературных связей на страницах журнала «Всесвіт». Shirak historical and cultural heritage: modern issues of Armenology: 9thInternational Conference Gyumri, 24–25 September, 2016. Gyumri, 2016. С. 305–307.
 2. Харлан О. Особливості трактування топосу Аркадії в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття. Один пояс – один путь: сборник статей Первого международного интернет-семинара «Язык. Литература. История. Культура. Проблемы изучения и преподавания» / ред. кол.: Ли Ялинь (гл. ред.) и др. Ланьчжоу: Ланьчжоуский политехнический университет, 2016. С. 263–271.
 3. Харлан О. Д. Особливості хронотопу в натюрморті: інтермедіальний аспект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ: ФО–П Ткачук О. В., 2016. Вип. Х. С. 246–253.
 4. Харлан О. Д. Homo ludens як персонаж прози міжвоєнного двадцятиліття. Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми: до 105 річниці від дня народження М. Д. Бернштейна: матеріали міжвишівських наукових читань. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. С. 154–156.
 5. Харлан О. Д. Творчість Фані Попової-Мутафової в контексті літератури міжвоєнного двадцятиліття. Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.): зб. тез / відп. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 100–101.
 6. Харлан О. Д. Міжмистецька трансформація жанрів у художньому тексті: натюрморт. Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. ред. О. П. Новик. Бердянськ: ФОП Ткачук О. В., 2016. С. 97–109.
 7. Харлан О. Д. Особливості хронотопу в натюрморті. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції (26–27 травня 2016 р.) / ред.-упоряд. Н. Ю. Акулова. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. С. 219–221.
 8. Харлан О. Д. Пригоди Амура в країні диктатури пролетаріату. Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: зб. наук. матер. конф. (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.) / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 173–174.
 9. Харлан О. Д. Пізнати себе через іншого: рецензія на монографію О. Г. Павленко ««Розмикання меж…» (Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект)» (Київ: Логос, 2015. 452 с., 8 с. іл.). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки.  Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. ХІ. С. 273–275.
 10. Харлан О. Трагічна топографія чужого (Віра Марська «Буря над Львовом»). Ліствиця Якова: зб. ст. на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття / упорядник Н. Левченко; наук. ред. Р. Мельників. Харків: Майдан, 2016. С. 423–430.

2017

 1. Харлан О. Д. Геопоетика в контексті сучасних літературознавчих досліджень. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 223 –227.
 2. Харлан О. Д. Актуальний і новаторський науковий проект: рецензія на: Султанівські читання: наук. зб. ст. / редколегія: І. Козлик (голова) й ін. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІ. С. 233–234.
 3. Харлан О. Геопоетика Поділля в малій прозі Михайла Стельмаха. Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: зб. матер. Всеукр. наук.-практ конференції, присвяченої 105-річчю від дня народження Михайла Стельмаха / гол. ред. О. М. Куцевол. Вінниця: Нілан – ЛТД, 2017. С. 47–51.
 4. Харлан О. Наталя Забіла: втрачений талант чи літературний успіх. Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / ред. кол.: Л. В. Грицик (голова) та ін. Київ: 2017. С. 286–291.
 5. Харлан О. Д. Топографія свого–чужого у книзі Романа Гром’яка «Вертеп, або як я став народним депутатом СРСР і що з того вийшло…». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: серія: Літературознавство. Тернопіль, 2017.  Вип. 46. С. 55–62.
 6. Charlan O. Losy Natalii Zabiły na tle epoki radzieckiej. Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914–1945, red. G. Borkowska, I. Boruszkowska i K. Nadana-Sokołowska.Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2017. S. 411–422.
 7. Харлан О. Imago et loci: пам’ять образу та місця в літературних легендах Фані Попової-Мутафової та Наталени Королевої. Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18–19 травня 2017 р.): зб. тез / відп. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 82–83.
 8. Харлан О. Д. Війна чи мир: трагізм співіснування людини і природи в романі Ольги Токарчук «Веди свій плуг понад кістками мертвих». Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): тези доп. ІІІ Міжнародної наукової конференції. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 108–109.
 9. Харлан О. «Віднайдені» тексти 1920-х років: чи зміниться уявлення про український літературний процес. Пасіонарність другрядного: матеріали ХІV Міжнародної літературознавчої конференції, 11–12 травня 2017 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 34–37.
 10. Харлан О. Д. Місця пам’яті в романі Людмили Коваленко «Степові обрії». Актуальні тенденції викладання української літератури: матеріали П’ятого регіонального наук.-практ. семінару, присвяченого 190-річчю м. Бердянська та 85-річчю БДПУ (5 квітня 2017 р.) / ред. кол. О. П. Новик (голова) та ін. Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 60–63.

2018

 1. Харлан О. Д. Історія життя Наталі Забіли: зламана доля чи літературний успіх? Дивослово. 2018. № 6. С. 55–58.
 2. Харлан О. Д. Хресні та перехресні дороги Наталі Кобринської: рецензія на монографію Алли Швець «Жінка з хистом Аріадни: життєвий світ Наталі Кобринської у генераційному, світоглядному і творчому вимірах (Львів, 2018). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. 2018. Вип. 15. С. 216–218.
 3. Харлан О. Д. Таємниця як (не)пам’ять у прозі про мистецтво (романи Євгенії Кононенко «Жертва забутого майстра» і Трейсі Шевальє «Дівчина з перловою сережкою»). Троянди й виноград: феномен естетичного і прагматичного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 27–28 вересня 2018 р. / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 165–166.

2019

 1. Харлан О. Д. «Восьмий повірений» Ренато Баретича: антиутопія чи образ сучасного суспільства? Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («міжкультурний діалог»): тези доп. V Міжнарод. наук. конф. Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. С. 94–95.
 2. Харлан О. Д. Проблеми художності літератури в полемічному трактуванні (рецензія на монографію Левчук Т. Феномен літературності: монографія. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2018. 368 с.). Вісник університету ім. Альфреда Нобеля: серія «Філологічні науки». 2019. № 1 (17). С. 332–334.
 3. Харлан О. Д. Дух «товариша Портянка»: сатиричне зображення «нового часу» в малій прозі Віктора Петрова. Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника: тези доп. Міжнарод. наук. конф. 6–7 червня 2019 р. Краків, 2019. С. 42.

2020

 1. Харлан О. Д. Сага про Buchenland: рецензія на «Букову землю» Марії Матіос. URL: http://litakcent.com/2019/12/23/saga-pro-buchenland-retsenziya-na-bukovu-zemlyu-mariyi-matios/ [дата доступу: 16.06.2020).]
 2. Харлан О. Д. Футбол як метафора: літературні контексти шкіряного м’яча. Матеріали науково-практичної конференції «Національна ідентичність в мові та культурі», 02–03 квітня 2020. Київ: НАУ, 2020. С. 92–96.
 3. Харлан О. Форми і трансформації пам’яті у романістиці Бернгарда Шлінка. Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність). Тези доповідей VІ наукової Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О. П., 2020. С. 109.
 4. Харлан О. Д. «Жіночий простір» української поезії міжвоєнних десятиліть: Ладя Могилянська. Актуальні тенденції викладання української літератури: матеріали VІІ регіонального наук.-практ. семінару (26 березня 2019 р.) / ред.кол. О. П. Новик (голова) та ін.  Бердянськ: БДПУ., 2020. С. 82–85.
 5. Харлан О. Д. Футбол у мистцетві – мистецтво у футболі: багатозначність дискурсу. «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі»: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 24–25 вересня 2020 р. / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 157–159.
 6. Харлан О. Д. Компаративні візії екзистенційного дискурсу: рецензія на монографію Девдюк І. Екзистенційний дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2020. 484 с.
 7. Kharlan, O., Skhola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., &Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol. 9(3). Р. 246–256. Web of Science.
 8. Харлан О. Урбаністичні топоси в романі Елени Ферранте «Моя неймовірна подруга». Італійська культура в становленні європейської цивілізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21 жовтня 2020 року. Маріуполь: МДУ, 2020. С. 137–140.

2021

 1. Харлан О. Екранізації на уроках літератури: Микола Хвильовий. Актуальні тенденції викладання української літератури: матеріали Восьмого регіонального науково-практичного семінару (16.04.2021). Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 80–82.
 2. Харлан О. Д. «Віднайдені» тексти 1920-х років: сучасне бачення. Закарпатські філологічні студії / гол. ред. І. М. Зимомря. Одеса: Гельветика, 2021. Вип. 15. С. 218–