Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Боговін Ольга Володимирівна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (2013 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000224606811

Google Scholar

H3tw1ocAAAAJ&hl

Researcher iD

E32582019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olha_Bohovin

Контактна інформація

Електронна скринька: olgabogovun@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2007 р. закінчила Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

У 2008 році у цьому ж університеті здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з української мови та літератури, викладача.

Упродовж 2008–2011 рр. навчалася в аспірантурі при Волинському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Трансформація традиційних моделей у драмі «Камінний господар» Лесі Українки» при Львівському національному університеті імені Івана Франка зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту літератури  НАН України Л. І. Скупейко). Присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література (2013).

З 2016 р. до 2018 р. навчалася в докторантурі Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 035 – Філологія (10.01.05 – порівняльне літературознавство).

 

Досвід роботи

Пройшла шлях від лаборантки кафедри української та зарубіжної літератури (2005) до доцентки кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства (2018).

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження, трансформації її куртуазних кодів в українській та англійській літературах епохи fin de sciecle.

Авторка майже 40 наукових і навчально-методичних праць, розділу в колективній монографії, навчального посібника, наукових статей.

Виступала офіційною опоненткою дисертації І. І. Томбулатової «Ґео Шкурупій – футурист. Літературна критика та художня практика» зі спеціальності 10.01.01 – українська література, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у спеціалізованій вченій раді К 41.051.10 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

 

Інші види діяльності

Пройшла педагогічне стажування з болгарської мови, літератури, культури та педагогічної майстерності при Софійському університеті святого Климента Охридського, Болгарія, сертифікат №1231 від 04.08.2016 р.

 

Основні публікації

 1. Боговін О. «Досюжетна» основа драми Лесі Українки «Камінний господар»: функції хронотопу. Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст: колективна монографія / упоряд. С. О. Філоненко; авт. передм. О. Г. Астаф’єв. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. С. 205–227.
 2. Боговін О. В. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження: навчально-методичний посібник. Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О.В., 2015. 244 с.

 

Останні публікації

2016

 1. Боговін О. В. Двобій із «клясиком»: традиційні моделі дантеани у памфлеті Ґео Шкурупія «Божественна комедія». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: ФО–П Ткачук О. В., 2016. Вип. X. С. 190–196.
 2. Боговін О. В. «Меч Трістана»: код куртуазного кохання у текстах драматичних творів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. XІ. С. 248–256.

2017

 1. Боговін О. В. Франко versus Россеті: інтерпретації дантеани в українській та англійській літературах (на прикладі одного вірша). Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: April 28–29, 2017. Lublin, Republic of Poland, 2017. С. 140–144.
 2. Боговін О. В. Дон Жуан або «люцифер маніхейської доктрини»: контамінація антиномій у текстах драматичних творів (Леся Українка, Б. Шоу). Наукові праці: Філологія. Літературознавство: наук. журн. Миколаїв, 2017. Т. 295. Вип. 283. С. 14–18.
 3. Боговін О. В. Код Беатріче у поезії І. Франка та Д. Г. Россетті: типологічний аспект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. XІІ. С. 130–135.
 4. Боговін О. В. Трубадур/Абеляр/«мокра курка»: іронічний код лицарства у романі А. Кримського «Андрій Лаговський». Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми слов’янської філології». Запоріжжя: ЗНУ, 2017. С. 11–13.
 5. Bohovin O. The concept of “code” in terminological apparatus of literary methodologies: historiographic aspect (part 1). Наукові записки: серія: Філологічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 162. С. 61–67.
 6. Боговін О. В. Поняття «код» у термінологічному апараті літературознавчих методологій: версія Умберто Еко. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. XІV. С. 53–59.
 7. Боговін О. В. Куртуазний код в аспекті теорії інтертексту як засіб інтерпретації художнього твору. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Харків: Вежа, 2017. Вип. 76. С. 214–217.

2018

 1. Боговін О. Поняття «код» у термінологічному апараті літературознавчих методологій: операція styling У. Еко. Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства. Ужгород, 2018. Вип. 23. С. 47–49.
 2. Боговін О. В. Художній текст як простір «аморальної» свободи: інтерпретація коду «fin’amour» у романах А. Кримського та О. Уайльда. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: серія «Філологічні науки». Харків: Вежа, 2018. Вип. 78. С. 28–32.
 3. Боговін О. В. Код versus концепт: співвідносність понять на перетині теоретико-філологічних парадигм. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія: Філологія. Одеса: МГУ, 2018. Вип. 32. С. 178–180.
 4. Боговін О. В. Культурний код як функціональний елемент сучасного літературознавчого дискурсу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. Вип. XV. С. 114–119.
 5. Боговін О. Базові поняття французької семіотичної школи у сучасному прочитанні. Південний архів Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Вип. 74. С. 136–139.
 6. Боговін О. В. «Старожитня сумна мелодія»: становлення куртуазного коду «fin’amor» у «Романі про Трістана та Ізольду». Studia Philologica. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. Вип. 11. С. 125–130.

2019

 1. Боговін О. Кодифікація дантового континууму на картині Д. Г. Россетті «Беатріче благословенна». Proceedings of the IV International scientific and practical conference «Scientific research priorities: theoretical and practical value», 26th-30th of November 2019, Wyższa Szkoła Biznesu. National-Louis University, Nowy Sącz, Poland. Р. 66–70.
 2. Боговін О. Візуалізація кодів Дантового універсуму на полотнах прерафаелітів: версія Д. Г. Россетті. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменство («Міжкультурний діалог»): тези доп. V Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. С.19–20.

2021

 1. Боговін О. В. Не Прекрасна Дама: код Дульсінеї у романі А. Кримського «Андрій Лаговський». Ідентичність. Дискурс. Імагологія: зб. матеріал. Всеукр. наук. конф. з іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського, м. Острог, 15 квітня 2021 року. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 23–27.
 2. Боговін О. Поняття «код» у термінологічному апараті літературознавчих методологій: версія Р. Барта. Актуальні тенденції викладання української літератури: матер. Восьмого регіонального наук.-практ. семінару (16 квітня 2021 р.). Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 14–19.
 3. Боговін О. Авторська інтерпретація коду Беатріче у поемі Лесі Українки «Забута тінь». Творчість Трохима Зіньківського в контексті української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст.: матер. Всеукр. наук. конф. (4 червня 2021 р.). Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 9–15.
 4. Боговін О. В. «Сей вечір в нашім домі бал масковий»: маскарадний код у драмі Лесі Українки «Камінний господар». Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях: матер. міжнар. наук. конф. (23–24.09.2021 р.) Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 32–35.