Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Боговін Ольга Володимирівна

доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

кандидат філологічних наук

Почесна грамота департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (2013 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000224606811

Google Scholar

H3tw1ocAAAAJ&hl

Researcher iD

E32582019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olha_Bohovin

Біографія

Народилася 13 серпня 1984 р. у м. Пологи Запорізької області. У 2007 році закінчила з відзнакою Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, здобувши кваліфікацію вчителя української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. У 2008 році у цьому ж університеті здобула кваліфікацію магістра філології.

У 2011 р. закінчила аспірантуру Волинського національного університету імені Лесі Українки зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

У 2012 р. захистила дисертацію «Трансформація традиційних моделей у драмі «Камінний господар» Лесі Українки» на засідані спеціалізованої вченої ради № Д35.051. 13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Науковий керівник – д. філол. н., провідний науковий співробітник Інституту літератури НАН України Скупейко Лукаш Іванович. Пройшла шлях від лаборанта кафедри української та зарубіжної літератури (2005) до старшого викладача кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури (2010). З вересня 2016 р. докторант кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного педагогічного університету.

 

Список наукових праць

 1. Боговін О. Тип «нової» жінки в романах Ф. Достоєвського «Ідіот» та М. Хвильового «Вальдшнепи» : компаративний аспект / Ольга Боговін // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Вип. ХІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – Ніжин : ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – С. 173–177.
 2. Боговін О. Дмитрій Карамазов М. Хвильового та Іван Карамазов Ф. Достоєвського : сходження «на глибинах» / Ольга Боговін // Волинь філологічна : текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : [зб. наук. пр. / упоряд. Л. К. Оляндер]. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – Вип. 6: [у 2-х ч.]. – Ч. ІІ. – С. 331–339.
 3. Боговін О. Мотив жертовної жіночності в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки та драматичній поемі «Пер Гюнт» Генріка Ібсена / Ольга Боговін // Філологічні студії : [зб. наук. пр. / гол. ред. В. С. Зубович]. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2008. – Вип. 1-2 – С. 28–33.
 4. Боговін О. Лукаш і Пер Гюнт : міфологічна парадигма ініціації у текстах драматичних творів / Ольга Боговін // Леся Українка і сучасність : [зб. наук. пр. / упорядник Н. Г. Сташенко]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 5. – С. 332–339.
 5. Боговін О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів-персонажів у драмі Лесі Українки «Камінний господар / Ольга Боговін // Слово і час. – 2009. – № 11. – С. 78–83.
 6. Боговін О. В. Організація темпорального континууму у драмі Лесі Українки «Камінний господар» /О. В. Боговін // Волинь філологічна : текст і контекст. Леся Українка та зарубіжні письменники : [зб. наук. пр. / упоряд. Т. П. Левчук]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Вип. 8. – С. 312–322.
 7. Боговін О. Мотив «перевдягання–перевтілення» у драмі Лесі Українки «Камінний господар» / Ольга Боговін // Актуальні проблеми : мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : [зб. наук. статей / за заг. ред. І. В. Соколової]. – Маріуполь, 2010. – Т. ІІ: Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. – С. 20–24.
 8. Боговін О. Традиційні структури у драмі «Камінний господар» Лесі Українки / Ольга Боговін // Феномен Лесі Українки : літературознавчий, лінгвістичний, історіософський та педагогічний аспекти : [зб. наук. праць / уклад. І. З. Тарасинська]. – Київ ; Новоград-Волинський ; Житомир ; Черкаси, 2010. – С. 31–33.
 9. Боговін О. Кадікс як «межовий простір» у драмі Лесі Українки «Камінний господар» / Ольга Боговін // Актуальні проблеми української літератури та фольклористики : [наук. зб.]. – Донецьк : Донецький національний університет, 2010. – Вип. 14. – С. 58–70.
 10. Боговін О. Дон Жуан чи Трістан : контамінація антиномій у драмі Лесі Українки «Камінний господар» / Ольга Боговін // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців : минуле, сучасне, майбутнє» (12–13 травня 2010 року) : [у 2-х т.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – Т. І. – С. 220–221.
 11. Боговін О. Код Трістана у драмі Лесі Українки «Камінний господар» / Ольга Боговін // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / [відп. ред. Ю. М. Безхутрий]. – Харків, 2010. – №910. – Ч. ІІ. – С. 106–111.
 12. Боговін О. В. Поняття «модель», «традиційна модель» та «вторинна моделююча система» як засоби інтерпретації художнього тексту / О. В. Боговін // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С. 34–38.
 13. Боговин О. В. Трансформация куртуазной традиции в драме Леси Украинки «Каменный хозяин» / О. В. Боговин // Язык. Культура. Общество : сб. науч. тр. : материалы III Междунар. науч. конф. «Межкультурная коммуникация в современном обществе», Саранск, 16.11.2012 г. / МГУ им. Н. П. Огарева, ИСИ, каф. лингвистики и межкультур. коммуникаций : [редкол. : Л. М. Лемайкина (отв. ред.) и др.]. – Саранск, 2012. – Вып. 4. – С. 4–6.
 14. Боговін О. В. Модифікація традиційного образу середньовічного лицаря у драмі Лесі Українки «Камінний господар» (Командор) / О. В. Боговін. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 2. – С. 520–527.
 15. Боговін О. Критична рецепція драми Лесі Українки «Камінний господа»у ХХ – ХХІ ст. : історіографія питання / Ольга Боговін // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. пр. / укладач Р. А. Криловець]. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 41. – С. 202–207.
 16. Боговін О. В. Історія зарубіжної літератури : навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів / Ганна Бєлаш, Ольга Боговін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 120 с.
 17. Боговін О. В. Авторський час у темпоральному континуумі драми Лесі Українки «Камінний господар» / О. В. Боговін // «Над берегами вічної ріки» : темпоральний вимір літератури : матеріали міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.) : [зб. / ред.-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 24–25.
 18. Боговін О. В. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія / Ольга Боговін. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О. В., 2015. – 244 с.
 19. Боговін О. «Досюжетна» основа драми Лесі Українки «Камінний господар» : функції хронотопу / Ольга Боговін // Інтерпретація художнього твору : автор – текст – контекст : [упоряд. С. О. Філоненко ; авт. передм. О. Г. Астаф’єв]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 205–227 с.
 20. Боговін О. В. Двобій із «клясиком» : традиційні моделі дантіани у памфлеті Ґео Шкурупія «Божественна комедія» / Ольга Володимирівна Боговін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2016. – Вип. X. – С. 190–196.
 21. БоговінО. В. Любовна пригода як структурний елемент сюжетів донжуаніани / О. В. Боговін // «Мільйон історій» : поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 15–17.
 22. Боговін О.В. «Меч Трістана» : код куртуазного кохання у текстах драматичних творів / О. В. Боговін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. XІ. – С. 248–256.
 23. Боговін О.В. Куртуазний код в аспекті теорії інтертексту як засіб інтерпретації художнього твору / О. В. Боговін // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологічні науки» : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. Ю. М. Безхутрий]. – Харків : Вежа, 2017. – Вип. 76. – С. 214–217.
 24. Боговін О. В. Франко versus Россеті : інтерпретації дантеани в українській та англійській літературах (на прикладі одного вірша) / О. В. Боговін // Contemporary issues in philological sciences : experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine : April 28–29, 2017. – Lublin, Republic of Poland, 2017. – С. 140–144.
 25. Боговін О. В. Дон Жуан або «люцифер маніхейської доктрини» : контамінація антиномій у текстах драматичних творів (Леся Українка, Б. Шоу) / О. В. Боговін // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : Н. П. Матвєєва (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2017. – Т. 295. – Вип. 283. – С. 14–18. – (Філологія. Літературознавство).
 26. Боговін О.В. Код Беатріче у поезії І. Франка та Д. Г. Россетті : типологічний аспект / О. В. Боговін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. XІІ. – С. 130–135.
 27. Боговін О. В. Трубадур/Абеляр/«мокра курка» : іронічний код лицарства у романі А. Кримського «Андрій Лаговський» / О. В. Боговін // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми слов’янської філології» / [укладач І. М. Бакаленко]. – Запор іжжя : ЗНУ, 2017. – С. 11–13.
 28. BohovinO. The concept of “code” in terminological apparatus of literary methodologies : historiographic aspect (part 1) / O. Bohovin // Наукові записки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Випуск 162. – Серія : Філологічні науки. – С. 61–67.
 29. Боговін О. В. Поняття «код» у термінологічному апараті літературознавчих методологій : версія Умберто Еко / О. В. Боговін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. XІV. – С. 53–59.
 30. Боговін О. Поняття «код» у термінологічному апараті літературознавчих методологій : операція styling У. Еко / О. В. Боговін // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства (збірник наукових праць) / [відп. ред. І. В. Сабадош]. – Ужгород,2018. – Вип. 23. – С. 47–49.
 31. Боговін О. В. Художній текст як простір «аморальної» свободи : інтерпретація коду «finʼamour» у романах А. Кримського та О. Уайльда / О. В. Боговін // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологічні науки» : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. Ю. М. Безхутрий]. – Харків : Вежа, 2018. – Вип. 78. – С. 28–32.
 32. Боговін О. В. Код versus концепт : співвідносність понять на перетині теоретико-філологічних парадигм / О. В. Боговін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія: [зб. наук. ст.] / [гол. ред. І. В. Ступак]. – Одеса : МГУ, 2018. – Вип. 32. – С. 178–180.
 33. Боговін О. В. Культурний код як функціональний елемент сучасного літературознавчого дискурсу / О. В. Боговін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – Вип. XV. – С. 114–119.
 34. Боговін О. Базові поняття французької семіотичної школи у сучасному прочитанні / О. В. Боговін // Південний архів. (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип.74. – С. 136–139.
 35. Боговін О. В. «Старожитня сумна мелодія»: становлення куртуазного коду «fin’amor»у «Романі про Трістана та Ізольду» // Studia Philologica (Філологічні студії)  : зб. наук. праць  / редкол. : І.Р. Буніятова, Карпіловська Є.А., О.Є. Бондарева та ін. – К. : Київ. ун-тім. Б. Грінченка, 2018. – Вип. 11. – С. 125–130.
 36. Боговін О. Візуалізація кодів Дантового універсуму на полотнах прерафаелітів: версія Д. Г. Россетті // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменство («Міжкультурний діалог»): тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. С.19–20.
 37. Боговін О.В. Методологічні перехрестя: теорія знаків Пірса-Морріса і гуманітаристика початку ХХ ст. // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 245–246.
 38. Боговін О.В., Усольцева К.В. Куртуазні елементи в драмі Лесі Українки «Блакитна троянда» // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 285–286.