Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Анісімова Ніна Павлівна

докторка філологічних наук, професорка

професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Бердянського державного педагогічного університету

Н. з. “Відмінник народної освіти УРСР” (1991)
Грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2004 р.),
Почесна грамота МОНУ (2005)
Н. з. “Петро Могила” (2007)
Грамота ректора БДПУ (2013)
Почесна грамота Запорізької обласної ради (2014),
Н.з. “За наукові та освітні досягнення” (Нак. № 315-к від 27.06.2017)
Наукометрика

ORCID iD

0000000211247653

Google Scholar

0000

Researcher iD

E70452019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: anisimova.bdpu@ ukr.net

 

Кваліфікація

У 1977 р. закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка за  спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

Упродовж 1997–1999 рр. навчалася в аспірантурі при Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 1999 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Лірика Оксани Лятуринської як вище естетики чину та міфотворення» при Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П. П. Хропко). У 2003 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української та зарубіжної літератури.

З 2009 р. до 2012 р. навчалася в докторантурі при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2013 р. захистила докторську дисертацію «Поезія покоління 80-х років ХХ століття у системі пізнього українського модернізму» при Інституті філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Ю. І. Ковалів).  У 2015 р. присвоєно вчене звання професорки кафедри української літератури та компаративістики.

 

Досвід роботи

Упродовж 1977–1994 рр. працювала вчителем української мови та літератури у середніх школах м. Бердянська. У 1989 р. присвоєно кваліфікацію «Учитель вищої категорії».  За роботу у школі нагороджена почесним знаком «Відмінник народної освіти» (1991). З 1994 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті на посадах старшого викладача, доцента, професора. Наразі обіймає посаду професорки кафедри української та зарубіжної  літератури і порівняльного літературознавства.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – стильові особливості та естетична своєрідність сучасної української модерної поезії, простеження її типологічних перегуків із лірикою зарубіжних поетів-модерністів.

Авторка понад 120 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2 одноосібних монографій, розділів у 3 колективних монографіях, 3 навчальних посібників, наукових статей.

Під науковим керівництвом Н. П. Анісімової  захищено дисертаційну роботу Л.С. Ачкан.  

Неодноразово виступала офіційною опоненткою дисертацій.

Членкиня спеціалізованої вченої ради БДПУ К 18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

 

Інші види діяльності

Брала участь у роботі журі з перевірки студентських робіт, присвячених творчості Т. Шевченка (2018), наукових робіт МАН (2017).

Проводила засідання «Літературної світлиці» зі студентами 4-го курсу на низку тем із сучасної української літератури. (2015): «Сучасна поезія і рок-музика», «Сучасна жінка очима постмодерністів та ін.)

Бере участь у створенні мистецьких проектів.

 

Основні публікації

 1. Анісімова Н.П. Міфологічні джерела поезії Оксани Лятуринської». Запоріжжя: Просвіта, 2005. 171 с.
 2. Анісімова Н.П. «На зламі культурних епох: Поезія покоління 80-х років ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму»: монографія. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012. 529 с.
 3. Анісімова Н.П. «На темному зламі сторіч: діалог лірики вісімдесятників з Біблією та історією. Діалогічне прочитання української літератури: колект. монографія / за заг. ред. Г.Токмань. Київ: Міленіум, 2007. С. 166–192.
 4. Анісімова Н. Театралізоване відображення життя в міфопоетичному просторі Івана Малковича. Література у просторі культури: колект. монографія / автор передм. О.Г.Астаф’єв. Донецьк: Юго-Восток, 2009. С. 43–84.
 5. Анісімова Н.П. Жанр філософської лірики: біблійні мотиви в поезії Тараса Федюка. Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. редакцією О.П. Новик. Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2016. С. 126–143.
 6. Анісімова Н.П. Історія української літератури ХХ ст. (1940–1950-ті рр.): навч. посібник. Київ, 2002. 111 с
 7. Анісімова Н.П. Історія української літератури ХХ ст. (1960–1980-ті рр.): навч. посібник. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. 207 с.
 8. Анісімова Н.П. Історія української літератури (кінець ХХ – поч. ХХІ століття): Частина 1: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2018. 268 с.

 

Останні публікації

 

2016

 1. Анісімова Н. П. Жанр філософської лірики: біблійні мотиви в поезії Тараса Федюка. Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. ред. О. П. Новик. Бердянськ: ФОП Ткачук О. В., 2016. С. 126–143.
 2. Анісімова Н. П. Поетичне покоління 80-х рр. ХХ ст.: форми світоглядно-естетичного спротиву «соцреалізму». Літературознавчі студії: зб. наук. ст. / відп. ред. Г. Ф. Семенюк. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. Вип. 47. С. 3–12.
 3. Анісімова Н. П. «Я написав книгу зневіри…»: естетична концепція збірки «Папороть» як вираження творчої еволюції Василя Герасим’юка. Слово і Час. № 9. С. 43–57.

2017

 1. Анісімова Н. П. Парадокси Хроносу у поезії Тараса Федюка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного ун-ту: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІІ. С. 103–111.

2018

 1. Анісімова Н. П. Історія української літератури (кінець ХХ – початку ХХІ століття): навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 1. 268 с.
 1. Анісімова Н. П. Сюрреалістична естетика як сегмент індивідуального стилю Ігоря Римарука. Філологічні діалоги: зб. наук. пр. / ред. кол. Я. Кічук, Г. Райбедюк та ін. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2018. Вип. 6. С. 3–11.
 2. Анісімова Н. П. «То звідки ж ця музика, Господи?»: філософія і поетика музичних  образів у ліриці В. Герасим’юка, І. Малковича, І. Римарука. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. Бердянськ: БДПУ, 2018. Вип. 17. С. 181–191.

2019

 1. Анісімова Н.П. Художня трансформація образу блудного сина у філософській ліриці Ігоря Римарука. Актуальні тенденції викладання української літератури. Матеріали Шостого науково-практичного семінару (4.04.2019). Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 5–8.
 2. Анісімова Н.П. «То звідки ж ця музика, Господи?»:  філософія і поетика музичних  образів у ліриці В. Герасим’юка, І. Малковича, І. Римарука. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: [зб. наук. ст.]. Бердянськ: БДПУ, 2018. Випуск 17. С. 181–191.
 3. Анісімова Н.П. Мариністичні мотиви в ліриці Тараса Федюка.  «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі : матеріали Міжнародної наукової конференції. [ред.-упор. О.П. Новик]. Бердянськ. БДПУ, 2019. С. 8–11.
 4. Анісімова Н.П.  Художні моделі концепту «людина-світ» у ліриці Тараса Федюка. Філологічна освіта: компетентнісна парадигма» : матеріали Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції. Миколаїв. МНУ імені В. Сухомлинського. (15 листопада 2019). Миколаїв. 2019. С. 7

2020

 1. Анісімова Н. П. Художня трансформація герменевтичних концепцій Мартіна Гайдеґґера у ліриці Ігоря Римарука. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: зб. наук. пр. / гол. ред. С. Ковпік. Київ: НВП Інтерсервіс», 2020. Вип. 14.  С. 97–109.
 2. Анісімова Н. П. Триптих «star-crossed» Ігоря Римарука: естетичні засади архітектоніки. Кременецькі компаративні студії: науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник. 2020. Вип. X. С. 128–126.

2021

 1. Анісімова Н. П «Закласти храм на попелищі…»: художні аспекти діалогу з Біблією у ліриці Павла Гірника. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т. 32 (71). № 2. 2021. С. 78–87.  
 2. Анісімова Н. П. Діалог поезії і екзистенціальної філософії. Токмань Г. Українська версія художнього екзистенціалізму: Б.-І. Антонич, В. Свідзінський, Т. Осьмачка в європейському контексті: монографія. Київ: Міленіум, 2020. 480 с. Слово і час. № С. 6. С. 54–57.
 3. Анісімова Н. П Прийом «маски» у системі театралізованого світовідчуття Івана Малковича. Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях: матеріали міжнародної наукової конференції (23–24.09.2021 р.) / ред. кол. О. П. Новик, О. Д. Харлан. Бердянськ: БДПУ., 2021. С. 9–11.