Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Анісімова Ніна Павлівна

професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

доктор філологічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000211247653

Google Scholar

0000

Researcher iD

E70452019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 23 жовтня 1954 р. у с. Кровному Сумської обл. У 1977 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Сумського педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка.

Стаж роботи в школі – 17 років. Має звання «відмінник освіти» і вищу кваліфікаційну категорію старшого учителя.

Працює в Бердянському державному педагогічному університеті з 1994 р. Пройшла шлях від старшого викладача до професора.

З 1997 по 1999 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Лірика Оксани Лятуринської як явище естетики чину та міфотворення» (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. П. П. Хропко).

У 2009–2012 рр. навчалася в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 10.01.01 – українська література). 25 квітня 2013 р. захистила докторську дисертацію «Поезія покоління 80-х років ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму» (науковий консультант – докт. філол. наук, проф. Ю. І. Ковалів). Цього ж року присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук.

З 2013 р. – професор кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету. У 2015 р. присвоєно вчене звання професора.

Нагороджена грамотами Бердянського державного педагогічного університету, нагрудним знаком «Відмінник народної освіти УРСР» (1991), грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2000, 2004, 2009), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005), нагрудним знаком «Петро Могила» (2007), Грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2013), Подякою Міністерства освіти і науки України (2014), .

Викладає навчальні дисципліни: «Історія української літератури (1960–1980-ті рр.)», «Історія української літератури (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», «Новітня українська література».

1995

 1. Анісімова Н.П. Проблематика і жанрові особливості роману У.Самчука «Волинь» / Н.П. Анісімова // Нові підходи до прочитання класичної літератури : матеріали наук. конф. викладачів кафедри літературознавчих дисциплін БДПІ. – Бердянськ, 1995. – С. 31–33.

1996

2.     Анісімова Н.П. Вивчення поетичної творчості Олени Теліги у старших класах / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжкаф. зб. тез доповідей та повідомлень звіт. наук.-практ. конф. викладачів БДПІ. – Бердянськ, 1996. – С. 46–47.

 1. Анісімова Н.П. Особливості поетики Миколи Хвильового / Н.П. Анісімова // Нові підходи до філології у вищій школі : матеріали ІІІ всеукр. наук. конф. (16–21 вересня 1996 р.). – Мелітополь, 1996. – С. 112–113.
 2. Анісімова Н.П. Засоби психологічного зображення героя у новелістиці В. Підмогильного / Н.П. Анісімова // Поетика художнього тексту : матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. – К.–Херсон, 1996. – С. 117–118.

1997

 1. Анісімова Н.П. Ідея українського державотворення в культурологічній ліриці Євгена Маланюка / Н.П. Анісімова // Євген Маланюк: Література, історіософія, культурологія : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Є.Маланюка (14–15 травня 1997 р.). – Кіровоград, 1997. – С. 90–93.

1998

 1. Анісімова Н.П. Образи-архетипи як художня домінанта лірики О. Лятуринської / Н.П. Анісімова // Наука і сучасність : зб. наук. пр. – К., 1998. – Ч. 2. – С. 159–164.
 2. Анісімова Н.П. Рецепція біблійно-християнських мотивів у ліриці О. Лятуринської / Н.П. Анісімова // Studia methodologica. – Тернопіль, 1998. – Вип. 5. – С. 107–111.
 3. Анісімова Н.П. Діалог лірики О.Лятуринської зі «Словом о полку Ігоревім» / Н.П. Анісімова // Придніпровський науковий вісник. Філологія. Педагогіка. – 1998. – № 97. – С. 98–103.

1999

 1. Анісімова Н.П. «Як цілий світ, велику тугу не понести самій» (Художньо-психологічні аспекти інтимної лірики О. Лятуринської) / Н.П. Анісімова // Українська мова та література. – 1999. – № 32.
 2. Анісімова Н.П. Ритуал як поетичний міф у ліриці О. Лятуринської / Н.П. Анісімова // Наука і сучасність : зб. наук. пр. – К., 1999. – Ч. 2. – С. 179–188.
 3. Анісімова Н.П. Язичництво як домінанта «поетичного двовір’я» О. Лятуринської / Н.П. Анісімова // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. – К., 1999. – Вип. 1. – С. 102–110.
 4. Анісімова Н.П. Емблематична символіка мистецького герба Оксани Лятуринської / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : Л.П. Іванова (гол. ред.) та ін.]. – К. : Знання, 1999. – Вип. 4 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 107–112.
 5. Анісімова Н. «Як передати, осене, твою істоту?» (Осінь як поетичний міф у ліриці Оксани Лятуринської) / Ніна Анісімова // Слово і час. – 1999. – № 11. – С. 81–83.
 6. Анісімова Н.П. Лірика Оксани Лятуринської як явище естетики чину і міфотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Н. П. Анісімова. – К., 1999. – 21 с.

2000

 1. Анісімова Н.П. Художня трансформація біблійного мотиву руїни в поемі О. Лятуринської «Єроним» / Н.П. Анісімова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – № 6. – С. 55–59.

2001

 1. Анісімова Н.П. Художній світ «Материнок» О. Лятуринської / Н.П. Анісімова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 6. – С. 42–46.
 2. Анісімова Н.П. Художня версія образу неопророка в поемі О.Лятуринської «Єроним» / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : С.П. Денисова (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2001. – Вип. 6 : Лінгвістика і літературознавства. – С. 220–225.
 3. Анісімова Н.П. Вивчення української модерної лірики: Тестові завдання в 11 класі / Н.П. Анісімова // Українська мова та література. – 2001. – № 15. – С. 7–11.

2002

 1. Анісімова Н.П. «Із янголом на плечі…»: Духовні орієнтири поезії «вісімдесятників» / Н.П. Анісімова // Дивослово. – 2002. – № 4. – С. 44–48.
 2. Анісімова Н. П. Історія української літератури ХХ ст. (1940–1950-ті рр.) : навч. посібник для студентів філол. спеціальностей вищих навч. закладів / Н. П. Анісімова. – К., 2002. – 111 с.

2003

 1. Анісімова Н.П. «І заніміє поруч слово – мій духівник і мій наглядач…» (Деякі аспекти модерністичної поетики І. Римарука) / Н.П. Анісімова // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 4–9.
 2. Анісімова Н.П. Український поетичний неоавангард кінця ХХ ст. / Н.П. Анісімова // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 2–10.

2004

 1. Анісімова Н.П. Іпостасі образу чоловіка в поезії Ігоря Римарука / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2004. – Вип. 9 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 149–158.
 2. Анісімова Н.П. Своєрідність українського поетичного модерну 80-х рр. ХХ ст. / Н.П. Анісімова // Літературні студії : зб. наук. пр. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – С. 8–12.

2005

 1. Анісімова Н.П. Міфологічні джерела поезії Оксани Лятуринської / Н.П. Анісімова. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – 171 с.

2006

 1. Анісімова Н.П. Поезія Василя Голобородька як явище модерної лірики / Н.П. Анісімова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педуніверситету ім. Г. Сковороди : наук.-теор. зб. Серія «Філологія». – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 208–219.

2007

 1. Анісімова Н.П. Міфологізація образу міста в поетичному світі Василя Герасим’юка / Н.П. Анісімова // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – Вип. 7. – С. 232–241.
 2. Анісімова Н. П. Історія української літератури ХХ ст. (1960–1980-ті рр.) : навч. посібник для студентів філол. спеціальностей вищих навч. закладів / Н. П. Анісімова. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 207 с.
 3. Діалогічне прочитання української літератури : [колект. монографія] / Г.Токмань, М.Корпанюк, Г. Мазоха та ін. ; [за заг. ред. Г. Токмань]. – К. : Міленіум, 2007. – 484 с.

2008

 1. Анісімова Н.П. Поетичний театр абсурду Івана Малковича / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ : лінгвістика і літературознавство. – С. 115–123.
 2. Анісімова Н. Художні моделі топосу міста в поезії вісімдесятників / Ніна Анісімова // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 33–43.
 3. Анісімова Н.П. Модерна поетика Василя Голобородька / Н.П. Анісімова // Українська мова та література. – 2008. – № 22–24. – С. 54–56.
 4. Анісімова Н.П. Наукова робота викладачів кафедри / Н.П. Анісімова // Діяльність кафедри української та зарубіжної літератури (2007–2008 навчальний рік) / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 13–51.
 5. Анісімова Н.П. Навчальна програма з курсу «Історія української літератури ХХ ст.» : у 2 ч : навч. посібник (для студентів філологічних вищих навчальних закладів) / Н.П. Анісімова. – Бердянськ, 2008. – Ч. 1 : 1940–1950. – 101, [2] с.
 6. Анісімова Н.П. Навчальна програма з курсу «Історія української літератури ХХ ст.» : у 2 ч : навч. посібник (для студентів філологічних вищих навчальних закладів) / Н.П. Анісімова. – Бердянськ, 2008. – Ч. 2 : 1960–1980. – 123 с.

2009

 1. Анісімова Н.П. «Сад різдвяний» у поезії Івана Малковича : художня трансформація вертепної традиції / Н.П. Анісімова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 2. – С. 7–11
 2. Анісімова Н.П. «Безсилі бунтарі» чи «титани духу»: поетичне покоління 80-х років ХХ ст. як естетичний феномен доби / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми іноземної філології : міжвуз. зб наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. 3 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 366–377.
 3. Анісімова Н. «Малий Прованс Петра Мідянки» / Ніна Анісімова // Літературна Україна. – 2009.– 4 червня.– С. 6.
 4. Анісімова Н. «Малий Прованс Петра Мідянки» (продовження) / Ніна Анісімова // Літературна Україна. – 2009. – 18 червня. – С. 6.
 5. Анісімова Н.П. «…В Україні Україну не знайду ніяк»: деміфологізація історії і розбудова національних міфів у поетичному світі Івана Малковича / Н.П. Анісімова // Дивослово. – 2009. – № 10. – С. 61–64.
 6. Анісімова Н.П. «Стоїть душа віч-на-віч з Самотою…»: художнє вираження екзистенціалу самотності в поезії Павла Гірника / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – Вип. ХХІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 437–447.
 7. Анісімова Н. «….Й театрик цих смішних трагедій»: театралізована модель світу в поезії Івана Малковича / Ніна Анісімова // Слово і час. – 2009. – № 7. – С. 37–50.
 8. Анісімова Н.П. Наукова робота викладачів кафедри української та зарубіжної літератури / Н.П. Анісімова // Діяльність кафедри української та зарубіжної літератури Інституту філології (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 16–70.
 9. Література у просторі культури : колект. монографія / О.Д. Харлан, Н.П. Анісімова, С.О. Філоненко, В.Є. Копиця ; [автор передм. О.Г. Астаф’єв]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 194 с.

2010

 1. Анісімова Н.П. Художні моделі поетичної історіософії Ігоря Римарука / Н.П. Анісімова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2010. – № 4 (191). – Ч. 2. – С. 5–19.
 2. Анісімова Н.П. Художнє трансформування архетипу землі-матері в поезії Петра Мідянки / Н.П. Анісімова // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 1. – С. 58–64.
 3. Анісімова Н.П. Художньо-філософський вимір категорії часу в ліриці Ігоря Римарука / Ніна Анісімова // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : зб. ст. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 23 квітня 2010 р.) / [за заг. ред. І.В. Соколової]. – Маріуполь, 2010. – Т. ІІ : Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. – С. 3–8.
 4. Анісімова Н.П. Поетичне покоління 80-х років ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму: проблема літературознавчої рецепції / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми іноземної філології : міжвуз. зб наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 5 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 123–132.
 5. Анісімова Н.П. Міжнародне співробітництво викладачів кафедри української літератури та компаративістики / Н.П. Анісімова // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2009–2010 навчальний рік) / [відп. ред. О.Д. Харлан ; упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 1. – С. 120–129.
 6. Анісімова Н. «…Немов крізь пальці, витекли віки…»: есхатологічна модель світу в «Бермудському трикутнику» Ігоря Римарука / Ніна Анісімова // Слово і час. – 2010. –№ 8. – С. 94–109.
 7. Анісімова Н.П. Театралізована модель світу у поезії Івана Малковича з фольклорно-міфологічними мотивами / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІІ. – С. 36–47.
 8. Анісімова Н.П. Містичний код поеми Василя Герасим’юка «Київська повість» / Ніна Павлівна Анісімова // Поетика містичного. Міжнар. наук. конф. (7–8 жовтня 2010 р.) : програма та анотації доповідей. – Чернівці, 2010. – С. 20.
 9. Анісімова Н.П. «…і серцю стане природніше…»: натурфілософські та урбаністичні мотиви в ліриці Наталки Білоцерківець і Світлани Короненко / Н. П. Анісімова // мова і культура. Науковий журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13, т. VIІ (143). – С. 328–336.

2011

 1. Анисимова Н.П. Этнонациональные особенности лирики П. Медянки / Н.П. Анисимова // Материалы междунар. науч. конф. «Современная литература в меняющемся мире». – Ереван : Изд-во РАУ, 2011. – С. 15–19.
 2. Анісімова Н. «Цей світ перевернутий…»: екзистенційні мотиви лірики Оксани Забужко / Ніна Анісімова // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. / [за заг. ред. Г.Токмань]. – К. : Інформаційно-аналітичне агенство, 2011. – Вип. 10. – С. 22–35.
 3. Анісімова Н. Містичний код «Київської повісті» Василя Герасим’юка / Ніна Анісімова // Питання літературознавства : наук. зб. / [ред. кол. : О. В. Червінська (гол. ред.) та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 84. – С. 269–278.
 4. Анісімова Н.П. «Дивне місто із іменем Левів чи Льва»: топос європейського міста у модерній ліриці кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 1. – С. 195–207.
 5. Анісімова Н.П. Кореляція теоретичних понять сучасного модернознавства / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми іноземної філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VІ : Лінгвістика і літературознавство. – Ч. 1. – С. 18–32.
 6. Анісімова Н.П. Міжнародне співробітництво викладачів кафедри української літератури та компаративістики / С.С.Журавльова // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2010 рік) / [відп. ред. О.Д. Харлан ; упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 110–122.
 7. Анісімова Н.П. Поетичне покоління 80-х років ХХ ст. і Нью-Йоркська поетична група як явища пізнього українського модернізму / Н.П.Анісімова // Studia methodologica. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, – Вип. 32. – С. 96–102.
 8. Анісімова Н.П. Художні моделі топосу міста в українській поезії 80-х років ХХ ст. / Н.П.Анісімова // Чтение: рецепция и интерпретация : сб. науч. ст. : в 2 ч. / [редкол. : Т.Е.Автухович (отв. ред.) и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Я.Купалы, 2011. – Ч. 2. – С. 123–130.
 9. Анісімова Н.П. «…сховавши справжні лиця…»: художній прийом «маски» як спосіб модерністського самовираження у поетичному театрі Юрія Андруховича / Н.П.Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 4. – С. 35–50.
 10. Анісімова Н. П. «Як не любити нам цей образ дому…»: художні моделі топосу дому у творчості поетичного покоління 80-х рр. ХХ ст. / Н. П. Анісімова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2011. – № 24 (235). – Ч. 1. – С. 80–91.
 11. Анісімова Н.П. Естетична платформа пізнього поетичного модернізму: порівняльно-типологічний аспект / Н. П. Анісімова // Філологічні семінари / [ред. кол. : М. К. Наєнко (голова) та ін.]. – К., 2011. – Вип. 15 : Художні стилі, течії, напрями: історико-теоретичний аспект. – С. 33–40.
 12. Анісімова Н.П. «Час становлення» національної ідентичності в поезії Юрія Буряка / Н.П.Анісімова // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 9–14.
 13. Анисимова Н.П. «Дивный город с именем львов или Льва»: культурный топос Львова в украинской поэзии 80-х годов ХХ века / Н.П. Анисимова // Актуальные проблемы филологии и культурологии : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (с международным участием) / [отв. ред. В.Г. Мехтиев]. – Хабаровск : Изд-во ДВГГУ, 2011. – С. 10–15.

2012

 1. Анісімова Н.П. «Пружнисто рвонеться все місто навстріч…»: модернізована версія індустріального міста в поезії Юрія Буряка / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. VІІ. – Ч. 1. – С. 156–163.
 2. Анісімова Н.П. «Не треба бавитись з минулим…»: історіософські мотиви поезії Павла Гірника / Н.П.Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч. 4. – С. 69–85.
 3. Анісімова Н. На зламі культурних епох: Поезія покоління 80-х років ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму : монографія / Ніна Анісімова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2012. – 529 с.
 4. Анисимова Н.П. Основные приемы и принципы литературной театральности в украинском поэтическом дискурсе генерации 80-х гг. ХХ в.: теоретический аспект / Н.П. Анисимова // Социосфера. – 2012. – № 4. – С. 56–60.
 5. Анісімова Н.П. Історія української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 25–58.
 6. Анісімова Н.П. Актуальні проблеми історії української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 58–65.

2013

 1. Анісімова Н.П. Історичний дискурс творчості поетичного покоління 80-х років ХХ ст. / Н.П. Анісімова // Общество на рубеже эпох: современность через призму социальных и гуманитарных наук : материалы заоч. всерос. с международ. участием науч.-практ. конф. (25–30 декабря 2012 г.) : в 4 ч. / [науч. ред. К.В. Патырбаева ; Е.Ю. Мазур]. – пермь, 2013. – Ч. 1 : Философия и культурология, филология, лингвистика, современные иностранные языки, история и музейное дело, политология, экономические науки, социально-экономическая география, сервис и туризм. – С. 98–104.
 2. Анісімова Н.П. Поезія покоління 80-х років ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Н.П. Анісімова. – К., 2013. – 42 с.
 3. Анісімова Н.П. «Нашіптування з віків…»: карнавально-містифікована модель історії в поезії Юрія Андруховича / Н.П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 1. – С. 389–399.
 4. Анісімова Н.П. «Зелена казка» Петра Мідянки: натурфілософські мотиви лірики / Н.П. Анісімова // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки». – 2013. – Вип. 4.12 (96). – С. 8–15.
 5. Анісімова Н. «Світ, що мов камінь, лежить на межі…»: екзистенціальні аспекти проблеми людина-світ у ліриці пізнього Тараса Федюка / Ніна Анісімова // Вісник Черкаського ун-ту. Серія «Філологічні науки». – 2013. – № 25 (278). – С. 78–86.

2014

 1. Анісімова Н.П. «…Історія – вмочення корогов у кров посполитих»: художня трансформація історіософських мотивів у ліриці Тараса Федюка / Н.П. Анісімова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 39. – С. 9–17.
 2. Анісімова Н. «Тут довго жити чи довго вмирати – усе одно…»: художньо-філософське осмислення смерті в ліриці Тараса Федюка / Ніна Анісімова // Слово і час. – 2014. – № 2. –С. 53–64.
 3. Анісімова Н.П. Пізній поетичний модернізм як естетичний феномен / Н.П. Анісімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2014. – Вип. І. – С. 74–81.
 4. Анісімова Н.П. Нове прочитання творчості Платона Воронька. Рецензія на монографію Реви Л. «Платон Воронько» (Київ : Альтерпрес, 2014. – 204 с.) / Н.П. Анісімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2014. – Вип. ІІ. – С. 208–210.
 5. Анісімова Н. Спроба «розблокування» українського літературного експресіонізму [Яструбецька Г.І. Динаміка українського літературного експресіонізму: Монографія] / Ніна Анісімова // Слово і час. – 2014. – № 4. – С. 112–118.
 6. Анісімова Н.П. Поетика сугестивного пейзажу у ліриці Тараса Федюка / Н.П. Анісімова // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. молодих учених (м. Бердянськ, 19–20 вересня 2014 р.) : [зб. тез] / [гол. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 99–101.
 7. Анісімова Н.П. Художні особливості суґестивного пейзажу у поезії Тараса Федюка / Н.П. Анісімова // Науковий вісник Міжнародного гуманістичного університету. Серія : Філологія. – Одеса, 2014. – Вип. 8. – С. 92–95.
 8. Анісімова Н.П. Модернізована версія казкових мотивів та образів у ліриці Івана Малковича / Н.П. Анісімова // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 12–14.
 9. Анісімова Н.П. «…Все іще можна зіграти інакше…»: театралізований «світ навиворіт» у поезії Оксани Забужко / Н.П. Анісімова // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки (літературознавство)» : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 4.14 (111). – С. 7–12.
 10. Анісімова Н. «І пейзаж неначе натюрморт…»: Осінні мотиви в модерній ліриці Тараса Федюка / Ніна Анісімова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 10. – С. 2–7.
 11. Анісімова Н.П. «Присутність реальності, якої немає…»: моделювання театралізованої дійсності у поетичному дискурсі генерації 80-х рр. ХХ ст. / Н.П. Анісімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІІІ. – С. 284–296.
 12. Анісімова Н. «Мій південь, моє заслання й поховання…»: моделювання топосу малої батьківщини у поезії Тараса Федюка / Ніна Анісімова // мова і культура : наук. журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17, т. IIІ (171). – С. 187–196.
 13. Анісімова Н. Художні особливості іронії і парадоксу в ліриці тараса федюка / Ніна Анісімова // Studia methodologica. – Тернопіль, 2014. – Вип. 38. – С. 46–53.
 14. Анісімова Н.П. «Маленьке місто, вулиця сумна…»: естетичне вираження опозиції «центр / периферія» у ліриці поетичного покоління 80-х років ХХ ст. / Н.П. Анісімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІV. – С. 244–252.
 15. Анісімова Н.П. Біблія як основний інтертекст поезії Тараса Федюка / Н.П.Анісімова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : [зб. наук. пр.]. – К. : Освіта України, 2014. – Вип. 24 : Пам’яті Леоніда Булаховського. – С. 239–253.
 16. Анісімова Н.П. «мій портрет на тлі моєї згасаючої ери»: лірика тараса федюка як явище пізнього поетичного модернізму / Н.П. Анісімова // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. пр. – К. : НВП Інтерсервіс, 2014. – Вип. 4. – С. 9–26.
 17. Анісімова Н. «І день вже впав і ніч неначе його руїна…»: поетика суґестивного пейзажу в ліриці Тараса Федюка / Ніна Анісімова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. – Донецьк–Вінниця, 2014. – Вип. 21. – С. 3–16.
 18. Анісімова Н.П. Історія як «мистецтво грати в шахи» в ліриці Оксани Забужко / Н.П. Анісімова // Вісник Запорізького нац. ун-ті. Філологічні науки. – 2014. – № 2. – С. 6–16.

2015

 1. Анісімова Н.П. “Минулого не вистачає…”: художня трансформація історичних мотивів у циклі “Суха різьба” Василя Герасим’юка / Н.П. Анісімова // Наукові записки нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. – Вип. 54. – С. 145–148.
 2. Анісімова Н.П. Парадокси Хроносу у поезії Тараса Федюка / Н.П. Анісімова // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 9–11.
 3. Анісімова Н.П. Поетика «південної» лірики Тараса Федюка / Н.П. Анісімова // Наукові записки Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 39 : На пошану д. філол. н., проф. С.Д. Абрамовича. – С. 10–17.
 4. Анісімова Н.П. Світоглядні й естетичні засади поетичних поколінь 60–80-х років ХХ століття / Н.П. Анісімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. 8. – С. 83–90.
 5. Анісімова Н. «В країні демонів старих і хворих…»: художня трансформація біблійних мотивів у циклі «Суха різьба» Василя Герасим’юка/ Ніна Анісімова // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – 2015. – № 8 (309). – С. 3–10.

2016

 1. Анісімова Н.П. Поетичне покоління 80-х рр. ХХ ст.: форми світоглядно-естетичного спротиву «соцреалізму» / Н.П. Анісімова // Літературознавчі студії [зб. наук. ст.] / [відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 47. – С. 3–12.
 2. Анісімова Н.П. «Я написав книгу зневіри…»: естетична концепція збірки «Папороть» як вираження творчої еволюції Василя Герасимʼюка / Ніна Анісімова // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 43–57.
 3. Анісімова Н.П. Жанр філософської лірики: біблійні мотиви в поезії Тараса Федюка / Н.П. Анісімова // Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція : колективна монографія / [за заг. редакцією О.П. Новик]. – Бердянськ : Ф – ОП Ткачук О.В., 2016. – С. 126–143.

2017

 1. Парадокси Хроносу у поезії Тараса Федюка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки: [зб. наук. ст.]; [гол. ред. В.А.Зарва]. Бердянськ: БДПУ, 2017. Випуск ХІІІ. С. 103–111.

2018

 1. Анісімова Н.П. : Історія української літератури (кінець ХХ – поч. ХХІ століття) : Частина 1 : Навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2018. 268 с.  Бердянськ : БДПУ. 268 с.
 2. Анісімова Н.П. Сюрреалістична естетика як сегмент індивідуального стилю І.Римарука. Філологічні діалоги : збірник наук. праць ред. колегія Я. Кічук, Г. Райбедюк та ін.). Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. Вип. 6. С. 3–11.
 3. Анісімова Н.П. Стилет і стилос – повелось іздавна…»: герменевтичні аспекти мотиву творчості у ліриці Ігоря Римарука. Література. Фольклор. Проблеми поетики : Зб. наукових статей.  Вип. 43–44. К. : КНУ, 2018. С. 5–21.

2019

 1. Анісімова Н.П. Художня трансформація образу блудного сина у філософській ліриці Ігоря Римарука. Актуальні тенденції викладання української літератури. Матеріали Шостого науково-практичного семінару (4.04.2019). Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 5–8.
 2. Анісімова Н.П. «То звідки ж ця музика, Господи?»:  філософія і поетика музичних  образів у ліриці В. Герасим’юка, І. Малковича, І. Римарука. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: [зб. наук. ст.]. Бердянськ: БДПУ, 2018. Випуск 17. С. 181–191.
 3. Анісімова Н.П. Мариністичні мотиви в ліриці Тараса Федюка.  «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі : матеріали Міжнародної наукової конференції. [ред.-упор. О.П. Новик]. Бердянськ. БДПУ, 2019. С. 8–11.
 4. Анісімова Н.П.  Художні моделі концепту «людина-світ» у ліриці Тараса Федюка. Філологічна освіта: компетентнісна парадигма» : матеріали Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції. Миколаїв. МНУ імені В. Сухомлинського. (15 листопада 2019). Миколаїв. 2019. С. 7

2020

 1.  Анісімова Н.П. Художня трансформація герменевтичних концепцій Мартіна Гайдеґґера  у ліриці Ігоря Римарука. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність»: [зб. наукових праць] / [головний ред. С. Ковпік] 2020. К. : НВП Інтерсервіс». Вип.  14.  С. 97–109.
 2. Анісімова Н.П. Художні моделі екзистенціалу свободи в метафізичній ліриці Тараса Федюка. «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (9 квітня 2020 року). Харків. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. 106 с. С. 11–14.
 3. Анісімова Н.П. Художня трансформація архетипного образу води в ліриці Світлани Короненко. Актуальні тенденції викладання української літератури. Матеріали Восьмого регіонального науково-практичного семінару (17.04.2020). Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 21–26.
 4. Анісімова Н.П. Естетичний діалог зі Святим Письмом у ліриці Павла Гірника.  Національна ідентичність в мові і культурі» : матеріали   XIII Міжнародної конференції. Київ. (02-03 квітня 2020 р., НАУ). С. 11–15.
 5. Анісімова Н.П. Філософські мотиви лірики Ігоря Римарука. З історії  українського літературознавства і фольклористики та їх викладання у вищій школі» : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції  (13 березня  2020 р.). К. : НПУ ім.  М.П. Драгоманова). 2020. С. 12–16.
 6. Анісімова Н.П. Естетичні принципи гри у поезії Оксани Забужко : Міжнародна наукова конференція «”Citius, Altius, Fortius!”: феномен спорту в літературі та культурі» : матеріали Міжнародної наукової конференції. [ред.-упор. О.П. Новик]. Бердянськ. БДПУ, 2029. С. 8–11.