Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Александрова Ганна Олександрівна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
проректорка з науково-педагогічної роботи
Бердянського державного педагогічного університету

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2016 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000176872188

Google Scholar

ZG-U4QsAAAAJ

Researcher iD

0000

Scopus iD

ResearchGate iD

Anna_Aleksandrova

Контактна інформація

Електронна скринька: tria8@ukr.net

 

Кваліфікація

У 2003 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

У 2008 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Мова та література (російська)», присвоєно кваліфікацію магістра філології, фахівця з російської мови та літератури, викладача.

Упродовж 2004–2007 рр. навчалася в аспірантурі при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2009 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Поетика художньої прози В. Будзиновського» при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. Ф. Погребенник). У 2011 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури викладання.

 

Досвід роботи

З 2003 р. працювала асистенткою кафедри української та зарубіжної літератури  Бердянського державного педагогічного університету, а з   2007 р. – старшою викладачкою цієї ж кафедри. У 2010 р. переведена на посаду доцентки кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного педагогічного університету. У зв’язку з реорганізацією кафедри у 2018 р. переведена на посаду доцентки кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій.

Упродовж 2009–2010 рр. обіймала посаду заступниці директора Інституту філології та соціальних комунікацій із виховної роботи. З травня 2016 р. виконує обов’язки ученої секретарки спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 зі спеціальностей 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.01.01 – українська література БДПУ.

У 2021 р. призначена на посаду проректора з виховної роботи.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – історія зарубіжної літератури, сучасна зарубіжна література, методика викладання зарубіжної літератури, сучасні технології викладання зарубіжної літератури.

Авторка майже 30 наукових і науково-методичних праць, зокрема 1 одноосібної монографії, розділу в 1 колективній монографії, 3-х навчальних посібників.

 

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2009 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2012 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2016 р.).

 

Інші види діяльності

З 2003 р. є постійною редакторкою студентського літературного альманаху «Вітрила». Ініціаторка заснування читацького клубу викладачів і студентів БДПУ.

 

Основні публікації

 1. Александрова Г. О. Поетика художньої прози В. Будзиновського: монографія / ред. і передм. В. Ф. Погребенник. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2010. 148 с.
 2. Бєлаш Г. Проблема співвідносності історичних реалій і художнього домислу в українській белетристиці кінця ХІХ – початку ХХ століть (на матеріалі повістей В. Будзиновського). Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст: колективна монографія / упоряд. С. О. Філоненко; авт. передм. О. Г. Астаф’єв. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. С. 141–176.
 3. Бєлаш Г. О. Історія зарубіжної літератури: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 212 с.
 4. Александрова Г. Історія зарубіжної літератури ХХ – початку ХХІ століть: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 178 с.
 5. Александрова Г. О. Історія зарубіжної літератури: античність: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2-ге вид.). Бердянськ: БДПУ, 2019. 193 с.

 

Останні публікації

2016

 1. Александрова Г. О. Композиційні особливості збірки «Старопланински легенди» Йордана Йовкова. Матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.): зб. тез / відп. ред. О. П. Колінько. Бердянськ, 2016. С. 66–68.

2017

 1. Александрова Г. О. Саморух В. Будзиновського: від політика до письменника. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. XIV. С. 101–107.

2018

 1. Александрова Г. Історія зарубіжної літератури ХХ – початку ХХІ століть: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 178 с.

2019

 1. Александрова Г. О. Історія зарубіжної літератури. Античність: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2-ге вид.). Бердянськ: БДПУ, 2019. 193 с.
 2. Александрова Г. Маргіналізація людської природи в романі Дж. Кудзее «Безчестя». Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («міжкультурний діалог»): тези доп. V Міжнародної наукової конференції. Харків, 2019. С. 10.

2020

 1. Методичні рекомендації до написання курсових робіт / уклад. Г. О. Александрова, І. Е. Співак. Бердянськ: БДПУ, 2020. 59 с.
 2. Александрова Г. Традиції історико-пригодницької белетристики в українській прозі кінця ХІХ  – початку ХХ ст. Актуальні тенденції викладання української літератури: матеріали VІІ регіонального наук.-практ. семінару (26 березня 2019 р.) / ред. кол. О. П. Новик (голова) та ін. Бердянськ: БДПУ., 2020. С. 6–11.

2021

 1. Александрова Г. Той, хто читає вголос, увесь як на долоні перед очима, які слухають. Вивчення творчості Даніеля Пеннака в 11 класі. Зарубіжна література в школах України. 2021. № 1. С. 16–19.
 2. Александрова Г. О. Традиції французького нуару в романі Даніеля Пеннака «Усе для людожерів». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса : Гельветика, 2020. № 46. Том 3. С. 12–15.
 3. Александрова Г. О. Іронічний підтекст роману Д. Пеннака «Усе для людожерів». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Київ : Гельветика, 2021. Том 32 (71). № 1. Ч. 3. С. 100–104.
 4. Александрова Г. О. Міфологізація дійсності в романі Даніеля Пеннака «Усе для людожерів». Актуальні тенденції викладання української літератури: матеріали Восьмого регіонального наук.-практ. семінару (16 квітня 2020 р.) / ред.кол. О. П. Новик (голова) та ін.  Бердянськ : БДПУ., 2021. С. 6–10.
 5. Александрова Г. Поліаспектність образу людожерів у романі Даніеля Пеннака «Усе для людожерів». Актуальні питання гуманітарних наук:міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 36. Т. І. С. 93–98.