Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Павлик Неля Віленівна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри української мови та славістики
Бердянського державного педагогічного університету

Наукометрика

ORCID iD

0000000229576973

Google Scholar

96xJMkAAAAJ&hl

Researcher iD

E35652019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: nv_pavlik@bdpu.org

 

Кваліфікація

У 1994 р. закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури. Упродовж 1998–2001 р.р. навчалася в цільовій аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. В 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Типологія дискурсивних одиниць в українському епістолярному мовленні» при Донецькому національному університеті зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка С. П. Денисова). У 2008 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української мови.

 

Досвід роботи

З 1994 р. працювала асистенткою кафедри української мови Бердянського державного педагогічного інституту. У 2002 р. переведена на посаду старшої викладачки кафедри української мови БДПУ. З 2006 р. обіймала посаду доцентки цієї ж кафедри. У 2012 р. переведена на посаду доцентки кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін. З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді доцентки кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету.

Упродовж 1996–1998 р.р. працювала заступником декана філологічного факультету з навчальної роботи. Виконувала обов’язки завідувачки кафедри української мови (2009–2010 р.р.), кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін (2016–2017 р.р.).

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – лінгвістика тексту, дискурс, стилістичні дослідження.

Авторка понад 70 публікацій, зокрема 3-х монографій (1 одноосібної та 2-х колективних), 5-ти навчально-методичних посібників (4-х одноосібних, 1 – у співавторстві), наукових статей.

Виступала офіційною опоненткою дисертаційного дослідження О. В. Комова «Гендерна диференціація українського мовлення (на матеріалі комп’ютерного дискурсу)», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (захист відбувся 25 квітня 2014 р.).

 

Нагороди

Нагороджена грамотами Бердянського державного педагогічного університету (1999 р., 2001 р., 2002 р., 2004 р., 2006 р., 2008 р.), Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.), нагрудним знаком  «Відмінник освіти України» (2014 р.), Подякою Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації (2019 р.).

 

Інші види діяльності

Була членкинею журі обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки (номінація «Філологічні науки», 2014 р., 2019 р., 2020 р. 2021 р.).

Упродовж 2017–2018 н.р. підготувала переможця ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (студентку гуманітарно-економічного факультету Кириченко Вікторію, яка посіла 1 місце  в обласному етапі та 2 місце – в загальнонаціональному етапі).

Членкиня журі вузівського Міжнародного конкурсу  з української мови імені П. Яцика.

Брала участь у реалізації грантової програми «Підтримка дистанційного навчання в БДПУ» за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» (лютий–липень 2021 р.).

З листопада 2021 р. виконує функції екзаменатора Національної комісії зі стандартів державної мови.

 

Основні публікації

  1. Павлик Н. В. Типологія дискурсивних одиниць в українському епістолярному мовленні: монографія. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. 177 с.
  2. Павлик Н. В. Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка і орфографія: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Бердянськ: БДПУ, 2014. 197 с.
  3. Павлик Н. В. Лінгвістика тексту. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 307–398.
  4. Павлик Н. В. Комунікативно-прагматична та лінгвальна природа газетного дискурсу. Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: колективна монографія  / Р. О. Христіанінова та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 26–49.
  5. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посіб. / укл.: Н. В. Павлик, В. О. Юносова. 2-ге вид., перероб. і допов. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 228 с.
  6. Pavlyk N. The Problem of Linguistic Integration: The Social and Linguistic Adaptation of Refugees in the Modern International SpaceJournal of History Culture and Art Research / H. Vusyk, E. Oliynyk, N. Pavlyk. 2019. Vol. 8 (3), P. 220–233. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.
  7. Pavlyk N., Vusyk H. Ways of expressing strategies of communicative sabotage in the Ukrainian-speaking space. The role of science in society sustainable development: monograph. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 171–180.
  8. Павлик Н. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 170 с.

 

Останні публікації

2015

1. Павлик Н. В. Дискурс як соціолінгвальне явище у сучасному комунікативному середовищі. Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. (періодичне видання): серія: Лінгвістика і літературознавство. Тирасполь: ГУИПП «Бендер. тип. «Поліграфіст», 2015. Вип.1. С. 290–296.

2. Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри опису в ідіостилі Юрія Покальчука. Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2-4 апреля 2015 г.): материалы / составитель Т. С. Пристайко. Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2015. С. 111–114.

3. Павлик Н. В. Лінгвальні засоби створення експресивності в епістолярному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологічна». Острог: Видавницво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 52. С. 219–221.

4. Павлик Н. В. Механізми створення наративних стратегій в епістолярному дискурсі. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.): зб. наук. доп. Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2015. С. 122–124.

5. Павлик Н. В. Лінгвістика тексту. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 307–398.

2016

6. Павлик Н. В. Комунікативно-прагматичні параметри публіцистичного листа як компонента газетного дискурсу. Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі XXI століття: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (24 лютого 2016 р., м. Старобільськ). Старобільськ: ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2016. С. 23–30.

7. Павлик Н. Лінгвостильові параметри портретних описів у творчому доробку Юрія Покальчука. Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. С. 346–349.

8. Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри наукового епістолярію Дмитра Нитченка та Івана Багряного. Лінгвістика наукового тексту: теорія і практика: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17–18 березня 2016 р., м. Херсон) / за заг. ред. В. І. Грицини. Херсон: Херсонський державний університет, 2016. С. 101–106.

9. Павлик Н. Загальні тенденції текстотворення наукового епістолярію. Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (7–8 квітня 2016 р., м. Київ). Київ: Міленіум, 2016. С. 200–201.

10. Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри україномовного газетного дискурсу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. Вип. Х. С. 95–102.

2017

11. Павлик Н. В. Актуалізація словотвірних ресурсів в ідіостилі Юрія Покальчука. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017. Вип. 21. С. 595–597.

12. Павлик Н. В. Епістолярний текст у руслі комунікативно-прагматичного аналізу дискурсу. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2017. Ч. 2. С. 285–286.

13. Павлик Н. В. Комунікативно-прагматична та лінгвальна природа газетного дискурсу. Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: колективна монографія  / Р. О. Христіанінова та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 26–49.

14. Павлик Н. В. Лінгвостильові механізми творення комічного в епістолярній спадщині Остапа Вишні. Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р.). Бердянськ, 2017. С. 103–104.

2018

15. Павлик Н. В. Художність як один із параметрів письменницького епістолярію. Таврійські філологічні наукові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 26–27 січня 2018 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2018. С. 39–42.

16. Павлик Н. В. Типологія дискурсивних одиниць українського епістолярію. Science and Education a New Dimension. Philology, VI (44), Issue: 151. 2018. С. 45–49.

17. Павлик Н. В. Лист в аспекті жанрово-стильової характеристики епістолярію. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: мater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Podred. S. Gorniaka. Katowice: Nowanauka, 2018. S. 129–136.

18. Павлик Н. В. Жанрово-стильові параметри епістолярного тексту. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 квітня 2018 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 161–162.

19. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посіб. / укл.: Н. В. Павлик, В. О. Юносова. 2-ге вид., перероб. і допов. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 228 с.

20. Павлик Н. В. Лінгвальні засоби вираження емоційного стану в епістолярному дискурсі. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 79–81.

2019

21. Павлик Н. В. Діловий лист в аспекті комунікативно-прагматичного аналізу епістолярного дискурсу. Nowoczesna nauka: teoria I praktyka: мater. IІІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Podred. S. Gorniaka. Katowice: Nowanauka, 2019. С. 62–66.

22. Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри портретних описів у художньому творі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 квітня 2019 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 270–272.

23. Павлик Н., Єсіпова А. Функційно-стильовий потенціал тропіки в прозі Еліна Пеліна. Матеріали VІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23–24 травня 2019 р.): зб. тез. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С. 14–17.

24. Павлик Н. Художність як один із параметрів епістолярію Василя Стуса. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія: Філологія. Одеса, 2019. Вип. 38. Т. 3. С. 146–149.

25. Павлик Н. В. Функціювання загальнотекстових та специфічних дискурсивних одиниць в епістолярії Миколи Зерова. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки.  Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. ХVIII. С. 186–195.

26. Pavlyk N.  The Problem of Linguistic Integration: The Social and Linguistic Adaptation of Refugees in the Modern International SpaceJournal of History Culture and Art Research / H. Vusyk, E. Oliynyk, N. Pavlyk. 2019. Vol. 8 (3), P. 220–233. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

27. Павлик Н. Теоретико-методологічне осмислення проблем міграційної політики щодо вимушено переміщених осіб у сучасному міжнародному просторі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні наукиН. Павлик, Г. Вусик, Е. Олійник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 50. С. 20–26.

2020

28. Павлик Н. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 170 с.

29. Павлик Н. Функціювання маркерів соціального статусу в епістолярній спадщині Олени Теліги. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21–22 жовтня 2020 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 71–73.

30. Pavlyk N., Vusyk H. Ways of expressing strategies of communicative sabotage in the Ukrainian-speaking space. The role of science in society sustainable development: monograph. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 171–180.

2021

31. Павлик Н. Епістолярна спадщина Олени Теліги у контексті комунікативно-прагматичного аналізу дискурсу. Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 10–14.

32. Pavlyk N., Vusyk H. Strategies and Tactics of Communicative Sabotage and Lingual Means of Their Representation in Political Discourse. International Scientific Conference Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12–13, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing».  P. 209–213.

33. Павлик Н., Олійник Е., Вусик А. Лінгвістична інтеграція біженців: стан і перспективи ефективної адаптації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць. Одеса: Видавничий дім «Гельветика », 2021. Вип. 48. Т. 2. С. 33–37.

34. Павлик Н. Науково-епістолярний текст в аспекті комунікативно-прагматичного аналізу дискурсу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: науковий журнал. Серія: Філологія. Журналістика. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Том 32 (71). № 4. Ч. 1. С. 38–44.