Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Павлик Неля Віленівна

Associate Professor

кандидат філологічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000229576973

Google Scholar

96xJMkAAAAJ&hl

Researcher iD

E35652019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Контактна інформація
Електронна скринька: nv_pavlik@bdpu.org

 

Кваліфікація
У 1994 р. закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю „Філолог. Викладач української мови і літератури”. З 1998 по 2001 рр. навчалася в аспірантурі БДПУ. В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію „Типологія дискурсивних одиниць в українському епістолярному мовленні”, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор С. П. Денисова.

 

Досвід роботи
З 1994 р. працює в Бердянському державному педагогічному інституті (пізніше університеті) спочатку асистентом, потім старшим викладачем, з 2006 р. – доцентом кафедри української мови. У зв’язку з реорганізацією кафедри у 2017 році працює на посаді доцента кафедри української мови та славістики.

 

Професійні та наукові інтереси
Основний напрям наукової діяльності – лінгвістика тексту, дискурс, стилістичні дослідження.

Автор понад 70 публікацій, у тому числі 3 монографій (одноосібної та колективних), кількох навчально-методичних посібників.

 

Нагороди

Неодноразово нагороджувалася грамотами БДПУ, грамотами управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. У 2014 р. нагороджена знаком  “Відмінник освіти України”.

 

Останні публікації

2015

Павлик Н. В. Дискурс як соціолінгвальне явище у сучасному комунікативному середовищі. Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць (періодичне видання). Вип.1. Серія: Лінгвістика і літературознавство. Тирасполь: ГУИПП «Бендер. тип. «Поліграфіст», 2015. С. 290–296.

Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри опису в ідіостилі Юрія Покальчука. Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2-4 апреля 2015г.): материалы / составитель Т. С. Пристайко. Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2015. С. 111–114.

Павлик Н. В. Лінгвальні засоби створення експресивності в епістолярному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Острог: Видавницво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 52. Серія «Філологічна». С. 219–221.

Павлик Н. В. Директивность как составляющая коммуникативно-прагматической и лингвистической природы газетного дискурса. Язык. Право. Общество: сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 13–14 мая 2015 г.). Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. С. 301–303.

Павлик Н. В. Механізми створення наративних стратегій в епістолярному дискурсі. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.): зб. Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2015. С. 122–124.

Павлик Н. В. Лінгвістика тексту. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. С. 307–398.

2016

Павлик Н. В. Комунікативно-прагматичні параметри публіцистичного листа як компонента газетного дискурсу. Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі XXI століття: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (24 лютого 2016 р., м. Старобільськ). Старобільськ: ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2016. С. 23–30.

Павлик Н. Лінгвостильові параметри портретних описів у творчому доробку Юрія Покальчука. Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю). Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. С. 346–349.

Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри наукового епістолярію Дмитра Нитченка та Івана Багряного. Лінгвістика наукового тексту: теорія і практика: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 березня 2016 р., м. Херсон) // [Електронний ресурс] / за заг. ред. В. І. Грицини. Херсон: Херсонський державний університет, 2016. С. 101–106.

Павлик Н. Загальні тенденції текстотворення наукового епістолярію. Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (7-8 квітня 2016 р., м. Київ). Київ: Міленіум, 2016. С. 200–201.

Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри україномовного газетного дискурсу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. Вип. Х. С. 95–102.

2017

Павлик Н. В. Актуалізація словотвірних ресурсів в ідіостилі Юрія Покальчука. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017. Вип. 21. С. 595–597.

Павлик Н. В. Епістолярний текст у руслі комунікативно-прагматичного аналізу дискурсу. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року): зб. тез. Бердянськ : БДПУ, 2017. Ч.2. С. 285–286.

Павлик Н. В. Комунікативно-прагматична та лінгвальна природа газетного дискурсу. Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІсторіччя: колективна монографія  / Р. О. Христіанінова та ін. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 26–49.

Павлик Н. В. Лінгвостильові механізми творення комічного в епістолярній спадщині Остапа Вишні. Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р.). Бердянськ, 2017. С. 103–104.

2018

Павлик Н. В. Художність як один із параметрів письменницького епістолярію. Таврійські філологічні наукові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26–27 січня 2018 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2018. С. 39–42.

Павлик Н. В. Типологія дискурсивних одиниць українського епістолярію. Science and Education a New Dimension. Philology, VI (44), Issue: 151. 2018. С. 45–49.

Павлик Н. В. Лист в аспекті жанрово-стильової характеристики епістолярію. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: мater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. Katowice: Nowa nauka, 2018. С. 129–136.

Павлик Н. В. Жанрово-стильові параметри епістолярного тексту. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 квітня 2018 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 161–162.

Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посіб. / укл.: Н. В. Павлик, В. О. Юносова. 2-ге вид., перероб. і допов. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 228 с.

Павлик Н. В. Лінгвальні засоби вираження емоційного стану в епістолярному дискурсі. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м.Бердянськ, 18-19 жовтня 2018 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 79-81.

2019

Павлик Н. В. Діловий лист в аспекті комунікативно-прагматичного аналізу епістолярного дискурсу. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: мater. IІІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. Katowice: Nowa nauka, 2019. С. 62–66.

Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри портретних описів у художньому творі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 квітня 2019 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 270-272.

Павлик Н., Єсіпова А. Функційно-стильовий потенціал тропіки в прозі Еліна Пеліна. Матеріали VІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23–24 травня 2019 р.): зб. тез. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С. 14-17.

Павлик Н. Художність як один із параметрів епістолярію Василя Стуса. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2019. Вип. 38: т.3. Серія: Філологія. С. 146-149.

Павлик Н. В. Функціювання загальнотекстових та специфічних дискурсивних одиниць в епістолярії Миколи Зерова. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. ХVIII. Серія: Філологічні науки. С. 186-195.

Pavlyk N.The Problem of Linguistic Integration: The Social and Linguistic Adaptation of Refugees in the Modern International SpaceJournal of History Culture and Art Research / H. Vusyk, E. Oliynyk, N. Pavlyk.2019. Vol. 8 (3), P. 220-233.

2020

Павлик Н. Теоретико-методологічне осмислення проблем міграційної політики щодо вимушено переміщених осіб у сучасному міжнародному просторі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Н. Павлик, Г. Вусик, Е. Олійник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2020. Вип. 50: Філологічні науки. С. 20–26.

Pavlyk N., Vusyk H. Ways of expressing strategies of communicative sabotage in the Ukrainian-speaking space. The role of science in society sustainable development: monograph. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 171–180.

Павлик Н. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 170 с.

Павлик Н. Функціювання маркерів соціального статусу в епістолярній спадщині Олени Теліги. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21–22 жовтня 2020 р.): збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 71–73.

Pavlyk N. Ways of expressing strategies of communicative sabotage in the Ukrainian-speaking space. The role of science in society sustainable development: monograph. Katowice:  Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 171–180.