Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Нищета Володимир Анатолійович

доктор педагогічних наук, професор

професор кафедри української мови та славістики
Бердянського державного педагогічного університету

Наукометрика

Google Scholar

td8nKHQAAAAJ

Researcher iD

E47242019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька:va_nisheta@bdpu.org.ua

 

Кваліфікація

У 1996 р. закінчив філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Початкове навчання, українська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя початкових класів та української мови і літератури. Упродовж 2006–2009 р.р. навчався в аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. 08.07.2009 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Метод проектів як засіб формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів» при Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор К. О. Баханов). У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та методики навчання мов.

Упродовж 2014–2017 р.р. навчався в докторантурі при Херсонському державному університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). 30.11.2018 р. захистив докторську дисертацію «Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови» при Херсонському державному університеті зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри мовознавства Херсонського державного університету М. І. Пентилюк).

 

Досвід роботи

Упродовж 1996–1997 р.р. працював учителем початкових класів Бердянського інтернату, з 1997 р. до 2006 р. – учителем української мови та літератури ЗОШ № 5 м. Бердянська. З 2006 р. обіймав посаду старшого викладача кафедри теорії та методики навчання мов Бердянського державного педагогічного університету. У 2012 р. переведений на посаду доцента кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін. З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працював на посаді доцента кафедри української мови та славістики. У 2020 р. переведений на посаду професора цієї ж кафедри.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – лінгводидактика середньої школи, риторика, методика навчання риторики в школі.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 1 одноосібної монографії, 3-х навчальних посібників, співавтор 1 міжнародної колективної монографії, 3-х колективних монографій, наукових статей, відповідальний редактор матеріалів семінару.

Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
«Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова» спеціальності 014.01 Середня освіта (українська мова і література).

 

Нагороди

Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Старший учитель». Призер ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2005». Лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків – 2006» (видавництво «Шкільний світ», благодійний фонд «Перше вересня»). Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2018 р.).

 

Інші види діяльності

Викладає на курсах підвищення кваліфікації вчителів (післядипломна педагогічна освіта, проведення занять з учителями м. Бердянська, Бердянського району).

Бере участь у підготовці та проведенні семінару для вчителів української мови та літератури.

Співпрацює з методичними кабінетами міських і районних відділів освіти м. Бердянська (виступи на засіданнях методичних об’єднань вчителів-словесників, профорієнтаційна робота).

Залучений у якості перекладача для синхронного та письмового перекладів засідань Бердянського міського районного суду.

З 2020 р. входить до складу методичної ради Бердянського державного педагогічного університету.

 

Основні публікації

  1. Баханов К. О., Нищета В. А. Життєтворчі проекти в навчанні історії України: посіб. для вчителів. Харків: Основа, 2008. Вип. 2 (50). 109 с.
  2. Нищета В. А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури: навч. посіб. Харків: Основа, 2009. 153 с.
  3. Нищета В. Технологія життєтворчих проектів у формуванні життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2011. 234 с.
  4. Нищета В. Риторична компетентність і риторизація як педагогічні інновації. Теоретичні та прикладні аспекти інноватизації вищої професійної освіти: міжнарод. колект. моногр. / за ред. І. Секрет. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. С. 95–124.
  5. Нищета В. А. Методика навчання риторики в школі: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 200 с.
  6. Нищета В. А. Риторичні засоби та їх роль в усному мовленні вчителів-словесників. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика: колект. моногр. / О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.; за ред. О. А. Кучерук. Київ: КНТ, 2016. С. 134–153.
  7. Нищета В. Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 340 с.
  8. Zagorodnova, V., Panova, N., Cherezova, I., Glazkova, I., &Nischeta, V. The Intercultural Communication as a Tool of Multilingual Personality Formationin Modern Educational Space of Ukraine. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(1). Р. 55–66. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.
  9. Zagorodnova V., Panova N., Nischeta V., &Нreb M. Intercultural Dialogueas Rhetorical Means of Forming of Multilingual Personality. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(3). Р. 209–219. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.
  10. Nyshcheta V. A. Rhetorical competence in school language education: methods of formation. Modern researches in psychology and pedagogy: collect. monogr. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. С. 301–316.

 

Останні публікації

2015

1.Нищета В. А. Концептуальні параметри дослідно-експериментального навчання української мови в основній школі: риторичний аспект. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: зб. наук. пр. (за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 23 квітня 2015 р.) / за ред. К. Я. Климової. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 58–70.

2. Нищета В. А. Програма та методичні рекомендації з педагогічної (асистентської) практики. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 484–505.

3. Нищета В. Формуємо риторичні вміння та риторичну компетентність: програма дослідно-експериментального навчання української мови. Українська мова і література в школах України. 2015. № 7–8. С. 66–73.

4. Нищета В. А. Теоретико-методологічне обґрунтування риторичного підходу до навчання мови в школі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологічна»: зб. наук. пр. / гол. ред. І. Д. Пасічник. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 57. С. 207–212.

5. Нищета В. Теоретични и приложни аспекти на реторичния подход в училищното езиково образование. Български език и литература. 2015. № 5. С. 494–506.

6. Нищета В. Риторика в педагогічному дискурсі: актуальний стан і перспективи. Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 19. С. 113–116.

2016

7. Нищета В. А., Кригін О. В. Суб’єктність у навчальному тексті як вияв «риторичного». Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Лінгвістика наукового тексту: теорія і практика» (17–18 березня 2016 р., м. Херсон) / за заг. ред. В. І. Грицини. Херсон, 2016. С. 87–90.

8. Нищета В. Риторика в педагогических исследованиях и в образовании. Problems and Prospects of Socio-Economic Development: Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference (April 14–17, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. С. 118–121.

9. Нищета В. Риторична підготовка сучасного вчителя-словесника як педагогічна проблема. Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (до 35-ї річниці заснування кафедри філологічних дисциплін), 24 лютого 2016 р. Старобільськ: ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». 2016. С. 93–100.

10. Нищета В. Реторичният подход към изучението на езика. Матеріали V Міжнарод. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.): зб. тез / відп. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2016. 129–132.

11. Нищета В. А. Технологічний аспект риторизації педагогічного спілкування в процесі шкільної мовної освіти. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми лінгводидактики: реалії та перспективи», присвяченої 80-річному ювілею від дня народження та 50-річчю наукової діяльності доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Марії Іванівни Пентилюк (7–8 квітня 2016 р., м. Херсон): збірник / за заг. ред. І. В. Гайдаєнко. Херсон, 2016. С. 254–259.

12. Нищета В. А. Риторика в системі гуманітарних наук. The scientific heritage. Vol 1. No 2 (2). 2016. Pedagogical sciences. Р. 12–17.

13. Нищета В. А. Роль риторики в процесах гуманізації та гуманітаризації сучасної шкільної освіти. Scientific Journal «Science Rise: Pedagogical Education». 2016. № 8 (4). Р. 10–17.

14. Нищета В. А. Риторичні засоби та їх роль в усному мовленні вчителів-словесників. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика: колект. моногр. / О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.; за ред. О. А. Кучерук. Київ: КНТ, 2016. С. 134–153.

15. Нищета В. Формування риторичних умінь і риторичної компетентності учнів основної школи: програма дослідно-експериментального навчання української мови. Українська мова і література в школі. 2016. № 3. С. 39–48.

16. Нищета В. А. Сучасна риторика в контексті філософії: методологічний аспект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. 2. С. 71–78.

17. Нищета В. А. Феномен риторики в контексті соціології й культурології. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. 3. С. 14–22.

2017

18. Нищета В. А. Суб’єкт-суб’єктний принцип взаємодії учасників навчального процесу в контексті феномену «риторичного». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 2. С. 129–136.

19. Нищета В. А. Інтеграція освітніх підходів у шкільній українськомовній освіті. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологічна»: зб. наук. пр. / гол. ред. І. Д. Пасічник. Острог: Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 68. С. 149–155.

20. Нищета В. Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 340 с.

 

2019

21. Zagorodnova, V., Panova, N., Cherezova, I., Glazkova, I., &Nischeta, V. The Intercultural Communication as a Tool of Multilingual Personality Formationin Modern Educational Space of Ukraine. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(1). Р. 55–66. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

22. Нищета В. Категоричен апарат на реторичния подход в училищното езиково обучение. Матеріали VIII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23–24 травня 2019 р.): зб. тез / відп. ред. М. М. Греб. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 79–81.

23. Zagorodnova V., Panova N., Nischeta V., &Нreb M. Intercultural Dialogueas Rhetorical Means of Forming of Multilingual Personality. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(3). Р. 209–219. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

2020

24. Nyshcheta V. Rhetorical competence in school language education: methods of formation. Modern researches in psychology and pedagogy: collect. monogr. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. p. 301–316.

25. Нищета В. Основні педагогічні категорії в лінгводидактичному дискурсі: питання норми. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка / М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Гельветика, 2020. Вип. 27. Том 6. С. 122–125.

26. Нищета В. Гра в мовній освіті: про дидактичний інструмент без дидактизму. Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти: зб. матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, докт. пед. наук, проф. Біляєва Олександра Михайловича (22 жовт. 2020 р., м. Київ). Київ: Педагогічна думка, 2020. С. 63–68.

2021

27. Риторика: навч. посіб. / авт.-упор. В. А. Нищета. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 220 с.