Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Глазова Світлана Миколаївна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри української мови та славістики
завідувачка кафедри української мови та славістики
Бердянського державного педагогічного університету

Наукометрика

ORCID iD

0000000189846923

Google Scholar

MGR6y_YAAAAJ&hl

Researcher iD

0000-0003-4537-966X

Scopus iD

ResearchGate iD

Svitlana_Hlazova

Контактна інформація

Електронна скринька: sn_glazova@bdpu.org

 

Кваліфікація

У 2000 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література та народознавство»,  присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та українознавства. Упродовж 2000–2005 р.р. навчалася у цільовій аспірантурі при Бердянському державному педагогічному інституті за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика» при Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка С. В. Ломакович). У 2010 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів.

 

Досвід роботи

З 05.07.2000 р. до 30.11.2000 р. працювала методисткою кафедри суспільних наук БДПІ ім. П. Д. Осипенко. У 2005 р. переведена на посаду асистентки кафедри української мови Бердянського державного педагогічного університету. З 2006 р. працювала  доценткою цієї ж кафедри. У вересні 2007 р. переведена на посаду доцентки кафедри філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів, а з 1 лютого 2014 р. – на посаду доцентки кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін. З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді доцентки кафедри української мови та славістики. З лютого 2020 р. обіймає посаду завідувачки кафедри української мови та славістики.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – синтаксис складного речення, культура професійного спілкування.

Авторка понад 30 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 1 одноосібної монографії, співавторка 2-х колективних монографій, наукових статей.

Членкиня проєктної групи зі створення освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова» спеціальності 014.01 Середня освіта (українська мова і література).

 

Нагороди

Нагороджена грамотою БДПУ (2005 р.), Грамотами управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2009 р., 2011 р.), Подякою МОН України (2014 р.), Грамотою МОН України (2017 р.).

 

Інші види діяльності

Викладає на курсах підвищення кваліфікації вчителів (післядипломна педагогічна освіта, проведення занять з учителями м. Бердянська, Бердянського району).

Бере участь у підготовці та проведенні семінару для вчителів української мови та літератури.

Модераторка заходу «День відкритих дверей на факультеті філології та соціальних комунікацій» Бердянського державного педагогічного університету.

Виконує обов’язки куратора академічної групи на факультеті філології та соціальних комунікацій.

З 2020 р. входить до складу Вченої ради факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

З листопада 2021 р. виконує функції екзаменатора Національної комісії зі стандартів державної мови.

 

Основні публікації

  1. Глазова  С. М. Ділова українська мова: кредитно-модульний курс для студентів спеціальності 6.010102 «Початкова освіта»: навч. посіб. Бердянськ, 2008. 118 с.
  2. Глазова  С. М. Ділова українська мова (кредитно-модульний курс): навч. посіб. для студентів факультету комп’ютерних технологій та систем. Бердянськ, 2009. 38 с.
  3. Глазова  С. М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2010. 176 с.
  4. Глазова  С. М. Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм: колективна монографія / М. М. Греб, С. М. Глазова, О. П. Колінько, Б. А. Салюк, С. І. Корнієнко. Донецьк: ЛАНДОН, 2012. 246 с.
  5. Глазова  С. М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції в газетному дискурсі. Мовні одиниці у газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 166–184.
  6. Глазова  С. М. Сучасна українська літературна мова: синтаксис простого речення:  навч. посіб. для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Бердянськ, 2020. 193 с.
  7. Hlazova S.  Phenomen on of Sound Synesthesia in the Development of Students’ Creative Thinking. Journal of History Culture and Art Research / Alekseeva L., Unosova V. 2020. Vol. 9 (2). Р. 147–164. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

 

Останні публікації 

2016

1. Глазова  С. М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції у газетному дискурсі. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.): зб. тез/ гол. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2016. С.  31–34.

2. Глазова  С. М. Пояснювально-ототожнювальні відношення у специфічних синтаксичних конструкціях газетної мови. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. ХІ. С. 41–49.

2017

3. Глазова С. М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції в газетному дискурсі. Мовні одиниці у газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 166–184.

2018

4. Глазова С. М. Функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю. Наукові записки БДПУ: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. Вип. XV. С.  46–53.

5. Глазова С. М. Ефект компресії пояснювальних висловлювань сучасної української мови. Мова і соціум: етнокультурний аспект: Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.): зб. тез/ гол. ред. М. М. Греб. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 16–18.

6. Глазова С. М. Лексико-семантичне наповнення предикативних частин пояснювально-ототожнювальних конструкцій. Наукові записки БДПУ: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст./ гол. ред. В. А. Зарва.  Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018.  Вип. XVІІ. С. 17

7. Глазова С. М. Комунікативний аспект дослідження пояснювальних конструкцій в публіцистиці. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 травня 2018 р.): зб. тез / упорядники: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 264

2019

8. Глазова С. М. Причини формування та ілокутивний потенціал  пояснення в діалогічних контекстах. East European Scientifi Journal. 7 (47). Part 6. Р. 41–45.

9. Глазова С. М. Функційна перспектива пояснювального текстового відрізка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Бердянськ, 2019. Вип. 19. С. 192–199.

10. Глазова С. М. Формально-синтаксичні показники пояснювального зв’язку частин тексту. Науковий вісник Херсонського державного університету: серія «Лінгвістика»: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2019. Вип. 37. С. 7–11.

11. Глазова С. М. Комунікативний аспект дослідження пояснення в діалогічному контексті. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: зб. ст. ІV Міжнародної науково-практич. конф.(м. Полтава, 78 листопада 2019 р.).  Полтава: Вид-во «Астрая», 2019. С. 69–73.

12. Глазова С. М. Специфіка функціювання пояснювальних засобів зв’язку в українській та болгарській мовах. Матеріали VIII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (2324 травня 2019 р.): зб. тез / відп. ред. М. М. Греб.  Бердянськ: БДПУ, 2019.  С. 11–14.

13. Глазова С. М. Метафоричні конструкції у мовотворчості символістів як типовий вияв синестезії. Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практич. конф., (м. Запоріжжя, 18–19 жовтня 2019 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 7–11.

2020

14. Hlazova S., Alekseeva L.  Sinestesia in the context of the literary metaphor of the sixtiers (‘shistdesiatnyky’). Синестезія у світлі літературної метафори шістдесятників. Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 2020. Vol. 11 (5). P. 34–39.

15. Глазова С. М., Алєксєєва Л. О. Особливості функціювання синестезійних метафоричних моделей у творах представників «нової поезії».  Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського: серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Т. 31 (70). № 1. Ч. 1. С. 1–7.

16. Глазова С. М. Функціювання пояснювальних висловлювань експресивного типу в мовленні. Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні: зб. пр. (за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (10 квітня 2020 р., м. Старобільськ))/ ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2020. С. 70–72.

17. Глазова С. М. Функціювання метафоричних синестезійних одиниць у творах болгарських письменників. Матеріали ІХ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. (м. Бердянськ, 23–24 травня 2020 р.): зб. тез / ред. С. М. Глазова, С. І. Корнієнко, С. М. Цанов, О. Б. Червенко. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 13–19.

18. Глазова С. М. Сучасна українська літературна мова: синтаксис простого речення: навч. посіб. для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Бердянськ, 2020. 193 с.

19. Hlazova S.  Phenomen on of Sound Synesthesia in the Development of Students’ Creative Thinking. Journal of History Culture and Art Research / Alekseeva L., Unosova V. 2020. Vol. 9 (2). Р. 147–164. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

2021

20. Глазова С. М. Історія термінологізації поняття «пояснення». The 10th International scientific and practical conference  «The world of science and innovation» (May 5–7, 2021). Cognum Publishing House. London. United Kingdom. 2021. P. 360–364.

21. Глазова С. М. Функційна придатність пояснювальних конструкцій до реалізації ілокутивного наміру виправдання. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / гол. ред. Є. Б. Барань. Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2021. Вип. 32. С.86–92.

22. Глазова С. М. Становлення поглядів мовознавців на синтаксичну природу пояснення. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 40. Т. 1. С. 143–149.

23. Глазова С. М.  Різноаспектність дослідження пояснювальних конструкцій різних рівнів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 50. Т. 1. С. 54–58.