Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Глазова Світлана Миколаївна

доцент

кандидат філологічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000189846923

Google Scholar

MGR6y_YAAAAJ&hl

Researcher iD

0000-0003-4537-966X

Scopus iD

ResearchGate iD

Svitlana_Hlazova

 Біографія

Контактна інформація
Електронна скринька: sn_glazova@bdpu.org

 

Кваліфікація
У 2000 році закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю ”Українська мова і література та народознавство” та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та українознавства. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію “Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор С. В. Ломакович).

 

Досвід роботи

З 05.07.2000 до 30.11.2000 – методист кафедри суспільних наук БДПІ ім. П.Д. Осипенко; з 2005 р. – асистент кафедри української мови Бердянського державного педагогічного університету; з 2006 р. – доцент кафедри української мови; з вересня 2007 р. – доцент кафедри філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів; з 1 лютого 2014 р. – доцент кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін; у зв’язку з реорганізацією кафедри у 2017 році працює на посаді доцента кафедри української мови та славістики; з лютого 2020 р. – завідувач кафедри української мови та славістики.

 

Професійні та наукові інтереси
Синтаксис складного речення, культура професійного спілкування.

Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць, зокрема одноосібної монографії, співавтор 2 колективних монографій.

 

Нагороди

Грамота ректора БДПУ (2005 р.), грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009р., 2011 р.), Подяка МОНУ (Нак. № 468-к від 19.09.2014 р.), грамота МОНУ (2017).

 

Останні публікації 

2015

Глазова  С. М. Пояснительные высказывания в публицистических изданиях. Язык. Право. Общество: сб. ст. ІІІ Межнар. наук.-практ. конф. (г. Пенза, 13-14 мая 2015 г.) / под ред. к.филол.н. О. В. Барабаш, д.филол.н., доц. Т. В. Дубровской, к.пед.н., доц Н. А. Павловой. Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. С. 263–265.

 

2016

Глазова  С.М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції у газетному дискурсі. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.): [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. Бердянськ: БДПУ, 2016. С.  31–34.

Глазова  С. М. Пояснювально-ототожнювальні відношення у специфічних синтаксичних конструкціях газетної мови. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: [збірник наук. ст.]  / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. ХІ. С. 41–49.

 

2017

Глазова С.М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції в газетному дискурсі. Мовні одиниці у газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 166–184.

 

2018

Глазова С.М. Функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю. Наукові записки БДПУ. Серія: Філологічні науки: [зб.наук.ст] / [гол. ред. В.А.Зарва]. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. Вип. XV. С.  46–53.

Глазова С.М. Ефект компресії пояснювальних висловлювань сучасної української мови. Мова і соціум: етнокультурний аспект: Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.): [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 16–18.

Глазова С.М. Лексико-семантичне наповнення предикативних частин пояснювально-ототожнювальних конструкцій. Наукові записки БДПУ. Серія: Філологічні науки: [зб.наук.ст] / [гол. ред. В. А. Зарва].  Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018.  Вип. XVІІ. С. 1725.

Глазова С.М. Комунікативний аспект дослідження пояснювальних конструкцій в публіцистиці. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 травня 2018 р.): збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 264-266.

2019

Глазова С.М. Причини формування та ілокутивний потенціал  пояснення в діалогічних контекстах. East European Scientific Journal. 2019. 7 (47). Part 6. S. 41–45.

Глазова С.М. Функційна перспектива пояснювального текстового відрізка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Філологічні науки. Бердянськ, 2019. Вип. 19. С. 192–199.

Глазова С.М. Формально-синтаксичні показники пояснювального зв’язку частин тексту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 37. Херсон: ХДУ, 2019. С. 7–11.

Глазова С.М. Комунікативний аспект дослідження пояснення в діалогічному контексті. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.).  Полтава: Вид-во “Астрая”, 2019. С. 69–73.

Глазова С.М. Специфіка функціювання пояснювальних засобів зв’язку в українській та болгарській мовах. Матеріали VIII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23-24 травня 2019 р.): [збірник тез] / [відп.ред. М.М. Греб].  Бердянськ: БДПУ, 2019.  С. 11-14.

 

2020

Hlazova S. M. Sinestesia in the context of the literary metaphor of the Sixtiers (‘shistdesiatnyky’). «Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives». Proceedings of the 5th International symposium (January 25, 2020). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2020. S. 34–39.

Глазова С.М. Особливості функціювання синестезійних метафоричних моделей у творах представників «нової поезії». Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70). № 1. 2020. Частина 1. С. 1 – 7.

Глазова С.М. Функціювання пояснювальних висловлювань експресивного типу в мовленні. Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні: збірник праць (за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (10 квітня 2020 р., м. Старобільськ)) / ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2020. С. 70–72.

Глазова С.М. Функціювання метафоричних синестезійних одиниць у творах болгарських письменників. Матеріали ІХ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22-23 травня 2020 р.): [збірник тез] / [відп.ред.]. Бердянськ: БДПУ, 2020.

Глазова С.М. Метафоричні конструкції у мовотворчості символістів як типовий вияв синестезії. Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18–19 жовтня 2019 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 7–11.

Сучасна українська літературна мова: синтаксис простого речення  [навчальний посібник для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)]. Бердянськ, 2020. 193 с.