Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Алєксєєва Лариса Олександрівна

кандидатка педагогічних наук, доцентка

доцентка кафедри української мови та славістики
Бердянського державного педагогічного університету

Нагрудний знак «Відмінник освіти» (Наказ № 630 к від 21 грудня 2016 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Наукометрика

ORCID iD

0000000268200602

Researcher iD

E36922019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: la_alekseeva@bdpu.org.ua

 

Кваліфікація

У 1996 році закінчила факультет початкових класів Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Початкове навчання», присвоєно кваліфікацію вчителя початкових класів. Упродовж 2002–2005 р.р. навчалася у цільовій аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2005 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури середньої загальноосвітньої школи, перекладача (українсько-російського).

У 2009 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Робота над уживанням учнями 5–7 класів виражальних мовних засобів у текстах різних стилів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови при АПН України (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України М. С. Вашуленко). У 2011 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри теорії та методики навчання мов.

У 2014 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету й одержала диплом зі спеціальності «Філологія. Мова і література (російська)», присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови і зарубіжної літератури.

 

Досвід роботи

Упродовж 1996–2002 р.р. працювала вчителем початкових класів у загальноосвітній школі № 15 міста Бердянська. З 2002 р. до 2004 р. обіймала посаду  спочатку асистентки кафедри загального мовознавства та слов’янської філології БДПУ, а потім – старшої викладачки цієї ж кафедри (2004-2009 р.р.). У 2009 р. переведена на посаду доцентки кафедри загального мовознавства та слов’янської філології БДПУ. З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді доцентки кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – лінгвостилістика, лінгвістика тексту, актуальні питання  методики викладання мов.

Авторка понад 50 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 1 одноосібної монографії, співавторка 1 колективної монографії, 2-х навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів з грифом МОН, 3-х методичних рекомендацій, наукових статей.

Гарантка освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
«Середня освіта (Мова і література (російська)). Англійська мова» спеціальності 014.025 Середня освіта (російська мова і література).

Членкиня проєктної групи зі створення освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова» спеціальності 014.01 Середня освіта (українська мова і література).

 

Нагороди

Нагороджена грамотами Бердянського державного педагогічного університету (2008 р., 2009 р.), Почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2009 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2016 р.).

 

Інші види діяльності

Викладає на курсах підвищення кваліфікації вчителів (післядипломна педагогічна освіта, проведення занять з учителями м. Бердянська, Бердянського району).

Бере участь у підготовці та проведенні семінару для вчителів української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури.

Співпрацює з методичними кабінетами міських і районних відділів освіти м. Бердянська (виступи на засіданнях методичних об’єднань вчителів-словесників, профорієнтаційна робота).

Спікерка заходу «День відкритих дверей на факультеті філології та соціальних комунікацій» Бердянського державного педагогічного університету.

Виконує обов’язки кураторки академічної групи факультету філології та соціальних комунікацій.

Залучена у якості перекладачки для синхронного та письмового перекладів засідань Бердянського міського районного суду.

Членкиня журі вузівського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Членкиня журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (II етап, лютий 2018, 2019, 2020 р.р., м. Запоріжжя).

Упродовж 2014–2019 р.р. входила до складу методичної ради Бердянського державного педагогічного університету.

 

Основні публікації

  1. Алєксєєва Л. О. Виражальні засоби мови у текстах розмовного, художнього та публіцистичного стилів: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2009. 204 с.
  2. Современный русский язык: словообразование, морфемика, морфология: учеб. пособ. для студ. филол. спец. пед. ун-тов / Л. А. Алексеева, А. Л. Вусик, В. И. Жиляков, М. Ю. Кайкы, Л. Я. Романова, О. А. Сеничева, И. И. Ходыкина; ред. О. А. Сеничева. Донецк: ЛАНДОН-XXI, 2011. 260 c.
  3. Стилістика російської мови. Кредитно-трансферний курс: навч.-метод. посіб. / Л. О. Алєксєєва, М. Ю. Чикіль. Бердянськ: Ф–ОП А. В. Ткачук, 2016. 352 с.
  4. Алєксєєва Л. О. Формування мовленнєвих умінь та навичок школярів на основі комунікативно-інформативних можливостей мовної системи. Мова і соціум: етнокультурний аспект: кол. монографія / відп. ред. О. П. Колінько. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 211–241.
  5. Алексеева Л. А. Методика обучения русского языка. Модульный курс: учеб. пособ. Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2019. 436 с.
  6. Alekseeva L. Phenomen on of Sound Synesthesia in the Development of Students’ Creative Thinking. Journal of History Culture and Art Research / Unosova V., Hlazova S. 2020. Vol. 9 (2). Р. 147–164. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

 

Останні публікації

2015

1.Алєксєєва Л. О. Підготовка майбутніх філологів до застосування сучасних педагогічних технологій у процесі викладання української мови. Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики: зб. ст. Міжнар. науково-практ. конф. (м. Харків, 11–12 березня 2015 р.). Харків, 2015. Вип. XІІ. С. 124–131.

2. Алєксєєва Л. О. Психолого-педагогічні засади вивчення мови художнього твору на уроках мовленнєвого розвитку. Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: Міжнародна науково-практична конференція, (м. Одеса, 26–27 квітня 2015 р.). Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. С. 175–181.

3. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики (педагогічної та асистентської) з російської мови для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» / упор.: Л. О. Алєксєєва, М. Ю. Чикіль. Бердянськ: 2015. 152 с.

2016

4. Стилістика російської мови. Кредитно-трансферний курс: навч.-метод. посіб. / Л. О. Алєксєєва, М. Ю. Чикіль. Бердянськ: Ф–ОП А. В. Ткачук, 2016. 352 с.

5. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціаліста та магістра для студентів-філологів / Алєксєєва Лариса, Вусик Ганна, Співак Ірина. 2-ге вид., випр. й доповн. Бердянськ: БДПУ, 2016. 92 с.

2017

6. Алєксєєва Л. О. Робота над виражальними одиницями мови на уроках української мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні студії. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. 49.С.161–168.

7. Алєксєєва Л. О. Формування мовленнєвих умінь та навичок школярів на основі комунікативно-інформативних можливостей мовної системи. Мова і соціум: етнокультурний аспект: кол. монографія / відп. ред. О. П. Колінько. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 211–241.

2018

8. Алексеева Л. А. Дидактическая модель закрепления знаний и формирования умений и навыков по синтаксису. Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики: зб. ст. Міжнародної науково-практ. конф. (м. Харків, 14–15 березня 2018 р.). Харків, 2018. Вип. XІІ. С. 124–131.

9. Алєксєєва Л. О. Філологічний аналіз тексту: практичне значення нових понять. Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Львів, 28–29 березня 2018 р.). Львів: наукова філологічна організація «Логос», 2018. Вип. ІV. С. 114–120.

10. Алєксєєва Л. О. Формування мовно-риторичних умінь та навичок засобами інтерактивних та традиційних методів навчання. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: зб. ст. Міжнародної науково-практ. конф. (м. Полтава, 30–31 травня 2018 р.). Полтава, 2018. Вип. XІІ. С. 168–174.

11. Алексеева Л. А. Коммуникативно-деятельностный подход в обучении школьников болгарскому языку. Матеріали VІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ 25–26 травня 2018 р.): зб. тез / ред. М. М. Греб, С. І. Корнієнко, С. М. Цанов, О. Б. Червенко. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 64–67.

2019

12. Алексеева Л. А. Семантико-стилистические особенности функционирования сложных многочленных конструкций в идиостиле И.  Тургенева. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. ХV. С. 36–47.

13. Алексеева Л. А. Структурно-семантические особенности построения односоставных синтаксических конструкций в произведениях Л. Леонова. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. XIX. С. 175–183.

14. Алєксєєва Л. О. Метафоричні конструкції у мовотворчості символістів як типовий вияв синестезії. Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практ. конференції, м. Запоріжжя, 18–19 жовтня 2019 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 7–11.

15. Алексеева Л. А. Методика обучения русского язика: модульный курс: учеб. пособ. Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2019. 436 с.

2020

16. Alekseeva L. Phenomen on of Sound Synesthesia in the Development of Students’ Creative Thinking. Journal of History Culture and Art Research / Unosova V., Hlazova S. 2020. Vol. 9 (2). Р. 147–164. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

17. Алєксєєва Л. О. Функціювання метафоричних синестезійних одиниць у творах болгарських письменників. Матеріали ІХ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. (м. Бердянськ, 23–24 травня 2020 р.): зб. тез / ред. С. М. Глазова, С. І. Корнієнко, С. М. Цанов, О. Б. Червенко. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 53–58.

18. Алєксєєва Л. О. Активізація мовленнєвої діяльності школярів на уроках словесності за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21–22 жовтня 2020 р.): зб. тез / гол. ред. С. М. Глазова. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 112–116.

19. Alekseeva L., Hlazova S. Sinestesia in the context of the literary metaphor of the sixtiers (‘shistdesiatnyky’). Синестезія у світлі літературної метафори шістдесятників. Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 2020. Vol. 11 (5). P. 34–39.

20. Алєксєєва Л. О., Глазова С. М. Особливості функціювання синестезійних метафоричних моделей у творах представників «нової поезії». Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського: серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70). № 1. 2020. Ч. 1. С. 1–7.

2021

21. Алєксєєва Л. О. Структурно-семантичні особливості функціювання  номінативних синтаксичних конструкцій у ліричному дискурсі Марини Цвєтаєвої. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / гол. ред. Є. Б. Барань. Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2021. Вип. 32. С.136–144.