Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Рула Наталія Володимирівна

кандидатка філологічних наук

старша викладачка кафедри соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету

Наукометрика

Контактна інформація

Електронна скринька: nataliya.rula@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2012 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи ІІ ступеня. У 2012 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога, вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури, редактора освітніх видань.

У  2013 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

Упродовж 2015–2019 р.р. була здобувачкою кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

29 листопада 2019 року успішно захистила кандидатську дисертацію «Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній українській мові» у спеціалізованій вченій раді Д 32.051.02 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки  (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови Запорізького національного університету Р. О.  Христіанінова).

 

Досвід роботи

У 2012 році почала працювати в Бердянському державному педагогічному університеті. У 2021 році переведена на посаду старшої викладачки кафедри соціальних комунікацій БДПУ.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – функційно-стилістичні особливості медіатекстів, структурно-семантична характеристика складносурядних речень.

У 2020 році стала переможницею обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі «Філологічні науки».

Авторка понад 30 наукових праць у фахових виданнях України, закордонних журналах, а також статей за матеріалами конференцій, співавторка 1 колективної монографії.

 

Інші види діяльності

Виконує обов’язки кураторки академічної групи 1Ж на факультеті філології та соціальних комунікацій.

У листопаді 2021 року призначена ученою секретаркою факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ.

 

Нагороди

Нагороджена грамотою Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.), почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2017 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2021 р.).

 

Основні публікації

 1. Рула Н. В. Протиставні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові. Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Lublin, 2017. Vol. XVI. P. 446–453.
 2. Рула Н. В. Градаційні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій. Південний архів. Серія: Філологічні науки. Херсон, 2018. Вип. 72. Т. 1. С. 31–34.

 

Останні публікації

2016

 1. Рула Н. В. Складносурядне речення в українських граматичних працях кінця ХІХ – першої половини ХХ сторіччя. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Філологія. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2016. Вип. 23. С. 48–50.

2017

 1. Рула Н. В. Зіставні речення як окремий семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІІ. С. 27–34.
 2. Рула Н. В. Категорія сурядності в сучасній українській мові. Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. С. 123–129.
 3. Рула Н. В. Особливості історичного розвитку вчення про складносурядні конструкції в кінці ХІХ – першій половині ХХ сторіччя. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20–21 квітня 2017 р.): зб. тез. Бердянськ, 2017. Ч. 2. С. 290–291.
 4. Рула Н. В. Протиставні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові. Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Lublin, 2017. Vol. XVI. P. 446–453.
 5. Рула Н. В. Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній українській мові. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 13. С. 92–97.

2018

 1. Рула Н. В. Градаційні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій. Південний архів. Серія: Філологічні науки. Херсон, 2018. Вип. 72. Т. 1. С. 31–34.
 2. Рула Н. В. До проблеми виокремлення складносурядних градаційно-приєднувальних речень у сучасній українській мові. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародн. наук.-практ. інтернет-конф. (25–26 квітня 2018 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 162–164.
 3. Рула Н. В. Структурно-семантичні особливості приєднувальних складносурядних речень з асемантичними сполучниками в сучасній українській мові. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІ Міжнародн. наук. інтернет-конф. молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.): зб. тез / гол. ред. М. М. Греб. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 82–84.

2019

 1. Рула Н.В. Безсполучникові складносурядні речення: семантико-синтаксичний аспект. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародн. наук.-практ. інтернет-конф. (25–26 квітня 2019 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 276–277.
 2. Рула Н.В. Семантико-синтаксична типологія сполучникових складносурядних речень у болгарській та українській мовах: порівняльний аспект. Матеріали VIII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23–24 травня 2019 р.) / відп.ред. М. М. Греб. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 19–21.
 3. Рула Н.В. Складносурядні речення ймовірності в сучасній українській мові: семантико-синтаксичний аспект. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IIІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. Katowice: Nowa nauka, 2019. S. 50–53.