Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Ярова Олена Борисівна

докторка педагогічних наук, доцентка

доцентка кафедри іноземних мов і методики викладання
Бердянського державного педагогічного університету

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2007 р.)
Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2011 р.)
Грамоти Корпусу Миру США в Україні (2010 р., 2012 р.)
Почесні дипломи ХІІ міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2009»
Почесні грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.)
Наукометрика

Google Scholar

K8AAAAJ

Researcher iD

Olena_Yarova

Scopus iD

ResearchGate iD

profile

Біографія

 

Контактна інформація

Електронна скринька: olenayarova2017@gmail.com

 

Кваліфікація

У 1996 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова», присвоєно кваліфікацію вчителя англійської мови.

Упродовж 1999–2001 р.р. була пошукувачкою кафедри педагогіки та психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.

У 2001 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Дидактична адаптація студентів І курсу вищого педагогічного навчального закладу (на матеріалі вивчення іноземної мови)» при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова О. Г. Мороз). У 2005 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов.

У 2007 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька, болгарська)», присвоєно кваліфікацію вчителя німецької мови, болгарської мови і літератури та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи.

Упродовж 2014–2017 р.р. навчалася в докторантурі при Бердянському державному педагогічному університеті зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2018 р. захистила докторську дисертацію «Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу» при Інституті педагогіки НАПН України зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий консультант – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка лабораторією порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України О. І. Локшина).

 

Досвід роботи

З 1996 р. почала працювати викладачкою кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. У 1999 р. переведена на посаду старшої викладачки кафедри іноземних мов, а з 2003 р. – доцентки цієї ж кафедри. Упродовж 2002–2014 р.р. виконувала обов’язки завідувачки кафедри іноземних мов БДПУ.

Наразі працює на посаді доцентки кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – соціокультурні та політико-економічні параметри, що визначають орієнтири освітніх трансформацій у державах-членах ЄС; тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні та зарубіжжі.

Авторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2-х монографій (одноосібної та колективної), 6-ти навчальних посібників (3-х – з грифом МОН), методичних рекомендацій, наукових статей.

 

Нагороди

Нагороджена Почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету (2008 р., 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2019 р.), Почесним дипломом ХІІ міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2009», Грамотами Корпусу Миру США в Україні (2009 р., 2012 р.), Подякою міського голови м. Бердянська (2020 р.), нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2007 р.), «Антон Макаренко» (2011 р.).

 

Інші види діяльності

У вересні 2005 р. пройшла стажування з історії та культури Болгарії в Тракійському університеті (м. Стара Загора, Болгарія) (Свідоцтво № 418 від 29 вересня 2005 р.).

Упродовж 2007–2013 р.р. координувала діяльність волонтерів Корпусу Миру США в Україні при Бердянському державному педагогічному університеті. Брала участь у виконанні грантів у рамках програми боротьби зі СНІДом, ухваленою Всеукраїнською асоціацією ВІЛ / СНІД Корпус Миру США за підтримки Невідкладної Президентської Програми боротьби зі СНІДом (PEPFAR) (2008 р., 2010 р.), та SPA гранту з метою створення міського мовного центру (2010 р.).

Упродовж 2009–2011 р.р. працювала в складі журі ІІІ (Бердянський державний педагогічний університет) та ІІ (Запорізький національний університет) етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з навчальної дисципліни «Англійська мова».

З 2009 р. до 2012 р. була організатором щорічних міжнародних науково-методичних семінарів-тренінгів з питань іншомовної освіти на базі кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету.

У серпні 2016 р. пройшла програму й отримала сертифікат Першої літньої школи Української асоціації дослідників освіти «Education Research: Communication, Grant-writing, Methodology and Publications», проведеної за підтримки Посольства США в Україні в рамках проєкту «Supporting reformon Higher Educationin Ukraine» (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).

З 2016 р. бере участь у роботі Української асоціації дослідників освіти (UERA), зокрема в дослідженні TALIS (Міжнародне опитування викладання та навчання).

 

Основні публікації

 1. Ярова О. Б. Англійська мова: навч. посіб. (Рекомендовано МОН України, лист № 1.4/18–Г–523 від 11.04.2007 р.). Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. 184 с.
 2. Ярова О. Б., Панова Н. Ю., Калюжна І. В., Школа І. В., Халабузар О. А. Англійська мова: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / За заг. ред. О. Б. Ярової (Рекомендовано МОН України, лист № 1.4/18–Г–2341 від 12.11.2008 р.). Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. Ч. ІІ. 356 с.
 3. Формування критичного мислення учнів на уроках мови: монографія / кол. авт.: В. Ф. Дороз, Л. Я. Романова, О. Б. Ярова, В. А. Нищета, Г. А. Удовиченко. Київ: «Освіта України», 2008. 336 с.
 4. Ярова О. Б. Англійська мова для дослідників: навч. посіб. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11–1309 від 01.02.2012 р.). Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. 175 с.
 5. Ярова О. Тенденції упровадження європейського виміру у початкову освіту Євросоюзу. Порівняльно-педагогічні студії. 2013. № 4 (18). С. 63–72.
 6. Ярова О. Сучасна початкова освіта Данії: здобутки та вектори розвитку. Початкова школа. 2013. №. 12. С. 51–54.
 7. Ярова О. Тенденції розвитку природничо-наукової освіти в початковій школі країн Європейського Союзу. Рідна школа. 2014. № 8–9. С. 36–40.
 8. Yarovaya Е. Standardization of Primary Education in Great Britain. European Journal of Contemporary Education. Vol. (12), Is. 2. P. 169–174.. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 9. Ярова О. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: Педагогічна думка, 2018. 434 с.
 10. Ярова О. Б., Співак І. Е. Програма педагогічної практики та методичні рекомендації для студентів-філологів (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.02 Мова і література (англійська), перший (бакалаврський) освітній рівень): навч.-метод. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2019. 75 с.

 

Останні публікації

2015

 1. Ярова О. Б. Ключові компетентності в змісті початкової освіти країн Європейського Союзу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2015. Вип. 1. С. 343–350.
 2. Ярова О. Б. Філософсько-педагогічні традиції європейської початкової освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. Вип. 29. С. 276–284.
 3. Ярова О. Б. Трансформація цілей початкової освіти в країнах Європейського Союзу на рубежі ХХ–ХХІ століть. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2015. Вип. 67. С. 53–60.
 4. Ярова О. Б. Компетентнісна рамка розвитку європейської початкової школи у ХХІ столітті. Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, Херсонський державний університет, 19–20 березня 2015 р.). Херсон: ХНТУ, 2015. С. 117–119.
 5. Ярова О. Виховний потенціал початкової освіти в країнах Європейського Союзу. Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України, 11 червня 2015 р.). Київ: Педагогічна думка, 2015. С. 117–119.
 6. Ярова О. Б. Концепт «ключові компетентності» в освітніх документах початкової школи країн Європейського Союзу. Молодий вчений. Херсон, 2015. № 2(17). Ч. ІV. С. 155–158.
 7. Ярова О. Б. Європейська початкова освіта і соціологія: точки перетину. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Budapest, 2015. ІII(32), Issue: 63. P. 64–68.
 8. Yarovaya Е. Standardization of Primary Education in Great Britain. European Journal of Contemporary Education. Vol. (12), Is. 2. P. 169–174. .Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 9. Ярова О. Б. Соціальний контекст розвитку європейської початкової освіти в ХХІ столітті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. Вип. 3(81). С. 121–126.

2016

 1. Ярова О. Б. Сучасні педагогічні технології та методики в європейській початковій школі. Інноваційні методи психолого-педагогічної практики у світлі євроінтеграційних процесів України: матеріали міжнародної психолого-педагогічної конференції (м. Берегове, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 14–15 квітня 2016 р.). Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2016. С. 189–193.
 2. Ярова О. Стандартизація змісту початкової освіти як інструмент забезпечення її якості у державах-членах Європейського Союзу. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development: матеріали 5-ої міжнародної наукової конференції (Poland, Opole, the Academy of Management and Administration. April 14–17, 2016). Opole: The Academy of Management and Administration, 2016. С. 143–146.
 3. Ярова О. Шкільне самооцінювання як інструмент забезпечення якості початкової освіти в країнах Євросоюзу. Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування: матеріали Міжнародного дискусійного форуму (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 19–20 травня 2016 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 324–327.
 4. Ярова О. Розвиток систем національного оцінювання в початковій школі країн Євросоюзу. Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі: матеріали наук.-практ. семінару (м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України, 6 червня 2016 р.). Київ: Педагогічна думка, 2016. С. 116–119.
 5. Ярова О. До проблеми оцінювання успішності молодших школярів у країнах Євросоюзу. Stav, problemy a perspektivy pedagogickeho studia a social nejprace: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Slovenska republika, Sladkovicovo, 28–29 oktobra 2016). Sladkovicovo: Vysokaskola Danubius, 2016. С. 41–44.
 6. Ярова О. Б. Школо-базований менеджмент як інструмент демократизації європейської початкової освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. 1. С. 342–349.
 7. Ярова О. Б. Психологічні теорії ХХ століття та їх вплив на розвиток європейської початкової освіти. Український педагогічний журнал. 2016. № 1. С. 135–143.
 8. Ярова О. Б. Роль шкільної інспекції в забезпеченні якості європейської початкової освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2016. Вип. LXIX. Т. 1. С.106–110.

2017

 1. Ярова О. Б. Концепт «курикулум» у термінологічному полі європейської початкової освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2017. Вип. LXXIV. С. 91–95.
 2. Ярова О. Початкова освіта в Євросоюзі як предмет дослідження в українській педагогічній компаративістиці. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. № 1(56), лютий 2017. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. С.167–173.
 3. Yarova O. B. Models and Trends of Development of Special Education in the European Primary School. Actualni Pedagogika. Vedeckovy davatelske centrum «Sociosfera–CZ», 2017. № 2. Р. 55–61.
 4. Яровая Е. Б. Индивидуализация начального образования в странах Европейского Союза. Весці БДПУ. Серыя 1. 2017. № 4(94). С. 22–26.
 5. Ярова О. Стандарт-орієнтовані реформи в європейській початковій освіті. Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: матеріали І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (м. Київ, Американський Дім Посольства США, 11 лютого 2017 р.). Київ, 2017. С. 197–199.
 6. Ярова О. «Цілі» як ключовий концепт європейської початкової освіти. Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 25–26 травня 2017 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Ч. 2. С. 223–227.
 7. Ярова О. Компетентнісна термінологія в початковій освіті Євросоюзу. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Ін-т педагогіки НАПН України, 15–16 червня 2017 р.). Київ: Педагогічна думка, 2017. С. 169–170.
 8. Ярова О. Початкова освіта в країнах Європейського Союзу: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2017. 199 с.

2018

 1. Ярова О. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: Педагогічна думка, 2018. 434 с.
 2. Ярова О. Досвід розвитку початкової освіти в країнах ЄС – джерело модернізації початкової освіти в Україні. Український педагогічний журнал. 2018. № 1. С. 31–37.
 3. Ярова О. Б. Регулятивно-стратегічні та організаційно-змістові засади початкової освіти в Україні. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2018. Вип. 1. С. 47–55.
 4. Ярова О. Б. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2018. 38 с.

2019

 1. Ярова О. Тенденції підготовки вчителів початкової школи в країнах Європейського Союзу. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 7–8 жовтня 2019 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 149–152.
 2. Ярова О. Б., Співак І. Е. Програма педагогічної практики та методичні рекомендації для студентів-філологів (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.02 Мова і література (англійська), перший (бакалаврський) освітній рівень): навч.-метод. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2019. 75 с.

2020

 1. Ярова О. Б. Організація національного тестування з іноземних мов у школах ЄС. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 12 травня 2020 р.). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 192–197.

2021

 1. Ярова О. Б. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики навчання іноземної мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (англійська)): навч.-метод. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2021. 47 с.