Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кондратьєва Олена Михайлівна

кандидатка педагогічних наук

старша викладачка кафедри іноземних мов і методики викладання
Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 2017р.
Грамота БДПУ за захист дисертації, 2017р.
Наукометрика

Google Scholar

mXHvEbTj590r151R7wVs

Researcher iD

F48582019

Scopus iD

ResearchGate iD

0000

Контактна інформація

Електронна скринька: kondratievaelena84@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2007 р. закінчила Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова і література. Мова та література (англійська)», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. Упродовж 2018–2019 р.р. навчалася в магістратурі факультету філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Середня освіта. Мова і література (англійська)», присвоєно  кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури.

З 2009 р. до 2013 р. навчалася в аспірантурі при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. У 2017 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи (на засадах лінгвокраїнознавчого підходу)» при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий керівник – докторка педагогічних наук, професорка О. П. Хижна).

 

Досвід роботи

З 2008 р. працювала викладачкою кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету. У 2019 р. переведена на посаду старшої викладачки кафедри іноземних мов і методики викладання.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – актуальні проблеми викладання іноземних мов, історія англійської мови, міжкультурне спілкування.

Авторка понад 30 наукових праць.

 

Нагороди

Нагороджена грамотою БДПУ (2017 р.), Почесною грамотою департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2017 р.).

 

Інші види діяльності

Бере активну участь у Міжнародних семінарах та тренінгах: International Scientific Workshops «Creative Approaches and Methods in Foreing Language Teaching», Interuniversity Research and Methodology Seminar «Language and Literature in the Context of Modern Education», ELT Regional Access Training.

 

Основні публікації

 1. Кондратьева Е. Формирование поликультурной компетентности будущих учителей начальной школы в контексте процессов глобализации. Monografia / wybrane zagadnienia szerokopojetej inzynierii procesowej / podred. A. Gawdzika, Tom III, Opole, 2015. S. 118 –126.
 2. Kondratyeva O.,   Khyzhna О. Preparation of social specialists to work with teachers. Social Work in Uncertain Time. Sbornikz conference XII Hradecke dny socialniprace, Hradec Kralove 2 az 3 rijna 2015 / red. Lucie Smutkova, Peter Patyj, ZuzanaTruflarowa (Eds). Hradec Kralove, 2016. S. 268–273.
 1. Oksana Khalabuzar, Olena Kondratieva, Tetiana Nikishina, Mariya Chykil. Formation of students’ logical skills within the multicultural educational society. Journal of History Culture and Art Research. 2018. Vol. 8(3). P. 150– Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

 

Останні публікації

2015

 1. Кондратьєва О. М. Лінгвокраїнознавчий підхід до вивчення іноземної мови в контексті полікультурної освіти. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21–22 серпня 2015 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. C. 111–114.
 2. Кондратьєва О. М. Міжкультурна компетенція в контексті полікультурної освіти. Сучасні германістика і романістика: мова в контексті культури: всеукр. наук. конф.  Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 79–81.
 3. Кондратьева Е. Формирование поликультурной компетентности будущих учителей начальной школы в контексте процессов глобализации. Monografia / wybrane zagadnienia szerokopojetej inzynierii procesowej / podred. A. Gawdzika, Tom III, Opole, 2015. S. 118 –126.
 4. Кондратьєва О. М. Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи в контексті полікультурного освітнього середовища. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015.  Вип. 2.  С. 105 –110.
 5. Кондратьєва О.  М. Лінгвокраїнознавчий аспект вивчення іноземної мови у контексті полікультурної освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. Вип. 3.  С. 92–97.

2016

 1. Kondratieva O. Intercultural communication in the context of multicultural education. Збірник тез науково-практичної конференції «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку». Бердянськ: БДПУ, 2016. C. 140 –142.
 2. Кондратьєва О. М. Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи на засадах лінгвокраїнознавчого підходу. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: зб. матер. V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачеве: МДУ, 2016. С. 55–57.
 3. Кондратьєва О.  Міжкультурна комунікація в контексті полікультурної освіти. Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару «Мова і література в контексті сучасної освіти». Мелітополь, 2016. С. 56–58.
 4. Kondratyeva O.,   Khyzhna О. Preparation of social specialists to work with teachers. Social Work in Uncertain Time. Sbornikz conference XII Hradecke dny socialniprace, Hradec Kralove 2 az 3 rijna 2015 / red. Lucie Smutkova, Peter Patyj, ZuzanaTruflarowa (Eds). Hradec Kralove, 2016. S. 268–273.

2018

 1. Кондратьєва О. М. Формування полікультурної особистості майбутнього вчителя у контексті інтернаціоналізації вищої освіти. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 18–19 квітня 2018 р.). Маріуполь: МДУ, 2018. С. 429–431.
 2. Кондратьєва О. Вивчення англійської мови у контексті інформаційно-освітнього середовища. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17– 18 травня 2018 р.): зб. тез / упорядники: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 95–97.
 1. Khalabuzar Oksana, Kondratieva Olena, Nikishina Tetiana, Chykil Mariya. Formation of students’ logical skills within the multicultural educational society. Journal of History Culture and Art Research. 2018. Vol. 8(3). P. 150– Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

2019

 1. Кондратьева Е. Формирование поликультурной компетентности будущих учителей. Слово и общество. 2019 . Т. 1. С. 247–355.
 2. Кондратьєва О. М. Формування іншомовної комунікації на основі мобільних технологій. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем». Бахмут: Вид-во ГІМ ДВНЗ ДДПУ, 2019. Вип. 5. С. 93–96.