Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Шиманович Ірина Вікторівна

кандидатка педагогічних наук, доцентка

доцентка кафедри іноземних мов і методики викладання
Бердянського державного педагогічного університету

Наукометрика

Google Scholar

CSlX4MAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: shimanovichiren@gmail.com

 

Кваліфікація

У 1995 р. закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і літератури.

Упродовж 2001–2004 р.р. навчалася в аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У  2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Формування у майбутніх учителів потреби в професійному самовихованні» при  Класичному приватному університеті м. Запоріжжя зі спеціальності  13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий керівник – докторка педагогічних наук, професорка Т. І. Сущенко). У 2011 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри романо-германської філології.

 

Досвід роботи

Упродовж 1995–2001 р.р. працювала викладачем кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету. З 2001 р. до 2012 р. – старшою викладачкою цієї ж кафедри. У 2012 р. переведена на посаду доцентки кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

З 2016 р. до 2017 р. виконувала обов’язки завідувачки кафедри іноземних мов і методики викладання.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – стилістична система англійської мови, практика навчання англійської мови, когнітивна лінгвістика, сучасні технології навчання іноземних мов, теорія та методика професійної освіти.

Авторка понад 40 наукових праць та  1 навчально-методичного  посібника.

Гарантка освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Середня освіта (Мова і література (англійська))» спеціальності 014 Середня освіта предметна спеціальність 014.021 англійська мова і література.

 

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Управління освіти і науки України Запорізької обласної державної адміністрації (2006 р.), грамотою Бердянського державного педагогічного університету (2008 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2015 р.).

 

Інші види діяльності

Брала участь у тренінгу Teacher Training Workshop at Berdyansk State Pedagogical University, conducted by English Language Fellow Draper Kirke, October 24–25, 2019.

Підготовувала до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови і літератури студента Татаріна Володимира (м. Острог).

Підготувала до участі у Міжнародному студентському конкурсі перекладу «Переклад як засіб актуалізації етномовних картин світу» студентів Бабій А. (ІІ місце) та Сластьонову Д. (ІІІ місце) (Київ, 2017 р.).

Була членкинею журі ІІ етапу учнівських робіт з англійської мови Малої академії наук (м. Запоріжжя).

Засвоїла освітню програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Система успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання для вчителів англійської мови». Навчання відбулося в період з 01 по 16 квітня 2021 року. Сертифікат №СУПМ012115-22 від 16 квітня 2021 року.

Пройшла підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Діловий етикет педагога: новації XXI ст.». Сертифікат №21/2608 від 17.04.2021 року.

Пройшла підвищення кваліфікації за темою: «Інформаційно-цифрова компетентність педагога. QR-код». Сертифікат №37606707572 від 26.04.2021.

Пройшла підвищення кваліфікації за темою: «Організація зворотнього зв’язку в очному та дистанційному навчанні». Сертифікат №37606707580 від 26.04.2021.

 

Основні публікації

 1. Шиманович І. В. Функціонування анімалізмів у структурі англійських фразеологізмів. Нова філологія: зб. наук.  пр. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. № 41. С. 166–171.
 2. Шиманович І. В. Експресивно-стилістичний потенціал мовних засобів у художньому тексті (на матеріалі роману С. Моема “Театр”). Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст./ гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2011. Вип. VI. Ч. 1. С. 211–217.
 3. Шиманович І. Практична фонетика англійської мови: навч. посіб. / Оксана Дуброва, Ірина Шиманович. Бердянськ: ФО–П Ткачук О. В., 2014. 306 с.
 4. Shymanovych I. Functioning of Birds’ Names in the Structure of English Phraseological Units. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.: зб. тез / упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 265–267.
 5. Шиманович І. В. Формування в майбутніх учителів іноземної мови потреби в професійному самовихованні: наукові витоки та дефінітивний аналіз ключових понять. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 71. С. 256–260.

 

Останні публікації

2015

 1. ШимановичІ. В. Проблема формування потреби в професійному самовихованні у руслі модернізації підготовки педагогічних кадрів. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 листопада 2015 р. / уклад.: Н. В. Гузій, В. І. Саюк. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 159–161.
 2. Шиманович І. В. Підготовка кураторів до формування у майбутніх учителів потреби в професійному самовихованні. Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27–18 листопада 2015 р.: зб. тез наук. робіт учасників. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. С. 50–53.
 3. Shymanovych I. The Peculiarities of Functioning of Animals’ Names in the Structure of English Idioms. Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури: матеріали Всеукр. наук. конф., 21–22 трав. 2015 р.: зб. тез / упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан, О. О. Каліберда. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 222–
 4. Шиманович І. В. Функціонально-стильовий потенціал лексичних засобів у творчому доробку Едгара По. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, м.Бердянськ, 17–18 вересня 2015 р.: зб. тез / гол. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ. 2015. С. 65–67.
 5. Шиманович І. В. Функціонування фразем з компонентом horse в англійській мовній картині світу: зб. наук. ст. / за заг. ред. Н. І. Назаренко. Маріуполь: МДУ. Вип. 4. С. 153–160.

2016

 1. Shymanovych I. Difficulties and Some Problems in Translating the Infinitive and its Constructions from English into Ukrainian. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.): зб. тез / гол. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ. 2016. С. 84–86.
 2. Shymanovych I. Functioning of Birds’ Names in the Structure of English Phraseological Units. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бердянськ, 19–20 трав. 2016 р.: зб. тез / упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 265–267.

2020

 1. Шиманович І. В. Особливості семантики фразеологічних одиниць із зоонімами в корпусі англійської мови. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 12 травня 2020 р.). / упоряд.: В. В. Богдан, Б. А. Салюк, А. М. Сердюк. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 72–75.
 2. Шиманович І. В. Формування в майбутніх учителів іноземної мови потреби в професійному самовихованні: наукові витоки та дефінітивний аналіз ключових понять. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 71. С. 256–260.

2021

 1. Shymanovych I. The need for selfеducation as the driving force of sustainable professional development of future English Language teachers. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: А. В.Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 77. T. 2. С. 151–154.