Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Розумна Тетяна Сергіївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2013 р.)
Грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2012 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000219913016

Google Scholar

mkWbLh0AAAA

Researcher iD

E75382019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія
Народилася 25 травня 1982 р. у м. Волноваха Донецької обл.
У 1999 р. вступила до Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, який
закінчила з відзнакою у 2004 р. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти.
Мова і література (англійська, французька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської,
французької мов та зарубіжної літератури.
З 2004 р. по 2008 р. працювала вчителем англійської мови у спеціалізованій школі № 68 м.
Донецька з поглибленим вивченням іноземних мов
З 2008 р. працює викладачем кафедри романо-греманської філології Бердянського
державного педагогічного університету.
У 2011 р. закінчила аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету
(спеціальність 13.00.01 – історія педагогіки та загальна педагогіка).
7 червня 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.092.01 у Бердянському
державному педагогічному університеті захистила кандидатську дисертацію з теми:
«Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до організації інтерактивної
взаємодії з учнями» (науковий керівник – докт. пед. наук, проф. В. М. Гриньова).
Коло наукових інтересів – інтерактивна взаємодія, актуальні проблеми викладання
іноземних мов, педагогічне спілкування.
Викладає навчальні дисципліни: «Практичний курс іноземної мови», «Практична граматика
англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови», «Основи перекладу».
Публікації

2015

1. Практична граматика англійської мови. Збірник тренувальних і контрольних вправ /
Т.С. Розумна – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – 197 с.
2. Розумна Т.С. Формування комунікативної компетентності в інтерактивному навчанні
іншомовного спілкування / Т.С. Розумна // Вісник Дніпропетровського університету імені
Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка та психологія” – Дніпропетровськ. – 2015. – № 1 (9) – С.
263-268.
3. Розумна Т.С. Современные подходы к профессиональной подготовке студентов-филологов /
Т.С. Розумная // материалы Междунар. науч.-практич. конф. “Векторы развития современного
образовательного пространства в ХХІ веке: предпосылки, реальность, перспектива”, 22-23
апреля 2015 г. – Соликамск : СГПИ, 2015. – С. 81–83.
4. Rozumna Т. The technique of training future teachers of the humanities to organization of interaction
with pupils / T. Rozumna // Pedagogica. Problemy, praktyki, teoria. Zbior raportow naukowych.
29.04.2015 – 30.04.2015. – Lodz, 2015. P. 74-76.
5. 5. Rozumna Т. Improving writing skills of students / Т. Розумна // збірник тез наукових робіт
Всеукраїнської наук. конф. “Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури”,
21-22 травня 2015 р. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 157 – 160.
6. Rozumna T. Problem-Solving Activities for Law Students during English Lessons / T. Rozumna // сб.
ст. III Междунар. науч.-практич. конф. “Язык. Право. Общество”, 13-14 мая 2015 г. – Пенза :
Изд-во ПГУ, 2015 – С. 375–377.
7. Розумна Т.С. Інтерактивні методи на заняттях з іноземної мови / Т.С. Розумна // матеріали V
Міжнародної наукової конференції молодих учених “Мова і соціум: етнокультурний аспект” : (м.
Бердянськ, 17–18 вересня 2015 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ :
БДПУ, 2015. – С. 112-114.
8. Розумна Т.С. Інтерактивна взаємодія як складова процесу процесу підготовки майбутніх
учителів іноземної мови / Т.С. Розумна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і
загальноосвітній школах: зб.наук.пр. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип.43 (96). – С.320–325.

2016

1. Розумна Т.С. Політична коректність як складова міжкультурної комунікації / Т.С. Розумна //
матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філологічної
науки: сучасні наукові дискусії” :(м. Одеса, 25-26 березня 2016 року) : [збірник тез] / [відп. ред.
І.В. Ступак]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 134-136.

2. Rozumna Tetiana. Details of Group Work in Educational Process / Тetiana Rozumna // International
Scientific-Practical Conference “Actual Questions and Problems of Development of Social Sciences”
( Kielce, 28-30 June, 2016). – Kielce : Holy Cross University, 2016. – P. 117-119.
3. Rozumna Т. The Place of Interactive Methods in Training Teachers of Foreign Languages/
T.Rozumna // матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Людина в мовному
просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку” :(м. Бердянськ, 19-20 травня
2016 року) : [збірник тез] / [відп. ред. І.Я. Глазкова]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 228 – 230.
4. Розумна Т.С. Використання методу проектів у навчанні англомовного письма студентів-
філологів / Т.С. Розумна // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 3 до Вип. 36, Том IV (20):
Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К.: Гнозис, –
2016. – С. 259-266
5. Розумна Т.С. Особливості формування полікультурної компетентності майбутніх учителів
іноземної мови / Т.С. Розумна // матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих
учених “Мова і соціум: етнокультурний аспект” : (м. Бердянськ, 20–21жовтня 2016 р.) : [збірник
тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 126-128.
6. Розумна Т.С. Засоби активізації мовленнєвої діяльності студентів на заняттях з іноземної мови
/ Т.С. Розумна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – № 4 Тернопіль, – 2016 – С. 45 – 51.
7. Rozumna Tetiana. Active Listening as an Effective Strategy in Language Learning / Тetiana
Rozumna // Medzinárodná Vedecko-Practická Konferencia “Realita a Perspektívy Vyvoja
Spoločnosti: Sociálne, Psychologickė a Poltickė Aspekty” (Sládkovičovo, 28-29 oktobra 2016).
–Sládkovičovo, Sloveská republika : Vysoká Skola Danubius, 2016. – P. 131-133.
8. Розумна Т.С. Засоби активізації мовленнєвої діяльності студентів на заняттях з іноземної мови
/ Т.С. Розумна // матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні
проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес” : (м. Тернопіль,
11-12 листопада 2016 р.).
9.  Розумна Т.С. Місце інтерактивних методів навчання у процесі розвитку розумової діяльності
студентів / Т.С. Розумна // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні
досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук” :(м. Київ, 3-4
березня 2017 року) : [збірник тез].

2017

1.  Rozumna T.S. English Language Teaching and Intercultural Communication / T.S. Rozumna //
International research and practice conference “Contemporary Issues in Philological Sciences:
Experience of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine (April 28-29, 2017) – Lublin:
Lublin Science and Technology Park S.A. – 233-235.
2. Rozumna T.S. Case Study as one of the Interactive Methods of Teaching English / T.S. Rozumna //
Zbiór artykuƚów naukowych “Pedagogika. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane
(29.04.2017-30.04.2017, Sopot) – Warszawa: Sp. Z. O.O. “Diamond trading tour” – 37-38.

2018

1.  Rozumna T.S. Problem-solving activities for future teachers during english lessons / T.S. Rozumna
// матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Людина в мовному просторі:
історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку” :(м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 року)
: [збірник тез] / [відп. ред. І.Я. Глазкова]. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської
міської друкарні, 2018. – С. 183 – 187.
2. Rozumna T.S. The formation of lexical competence of future teachers of foreign languages by
means of interactive methods Вісник Запорізького національного університету. Серія :
Педагогічні науки. Запоріжжя, 2018. № 2 (31). С. 109–113.
2019

1. T. Rozumna, H.Panych Methodological aspects of the using the genre of improvisation as a
means of the manifestation of personality characteristics in a theatre of comedy. Вісник
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ,
2019. № 1. С. 395–402 (Web of Science).
2. Larysa Horbatiuk, Nataliia Kravchenko, Hanna Alieksieieva, Victoriia Lipych, Tetyana Rozumna
Use of Mobile Application for Foreign Language Lexical Competence Formation. Journal of History
Culture and Art Research, Vol 8, No 3 (2019) P. 113-124 (Web of Science).
3. Горбатюк Л.В., Кравченко Н. В., Алєксєєва Г. М., Розумна Т.С. Формування іншомовної
лексичної компетентності студентів засобами мобільних додатків. Інформаційні технології і
засоби навчання. 2019. Том 74 №6 С. 150-164 (Web of Science).

2020

1. Rozumna T.S. Teaching grammar communicatively. Людина в мовному просторі: історична
спадщина, проблеми, перспективи розвитку. Праці ІІІ міжнар. науково-практичної інтернет-
конференції (Бердянськ, 12 травня 2020 року). Бердянськ. 2020. С. 174-178