Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Каліберда Оксана Олександрівна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри іноземних мов і методики викладання
заступник декана з навчальної роботи
факультету філології та соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету

Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за публікацію монографії (від 14.05.2015 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.)
Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.)
Почесна грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р.)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: oksanakaliberda@ukr.net

 

Кваліфікація

У 1994 р. закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету за спеціальністю «Англійська філологія», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і літератури.

Упродовж 2009-2012 рр. навчалася в аспірантурі при Запорізькому національному університеті за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2013 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – кандидатка філологічних наук, доцентка Р. К. Махачашвілі). У 2015 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов і методики викладання.

 

Досвід роботи

Працювала вчителем англійської мови середньої школи, референтом-перекладачем міжнародного відділу, викладачем, старшим викладачем кафедри іноземних мов. З 2008 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті. Наразі обіймає посаду доцентки кафедри іноземних мов і методики викладання, заступниці декана з навчальної роботи факультету філології та соціальних комунікацій.

Гарантка освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» спеціальності 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська).

З 2019 р. є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 035 Філологія та 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).

Міжнародний експерт з акредитації освітніх програм (ARACIS Register of International Evaluators (URL: https://cloud.aracis.ro/owncloud/index.php/s/FPfvOnDFSqemIji)), Румунська національна рада з академічного оцінювання та акредитації (The Romanian National Council for Academic Evaluation and Accreditation) (URL: http://www.aracis.ro/en/about-aracis/))

 

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – лексична система англійської мови, англійська лексикографія, германське мовознавство, практика навчання англійської мови.

Авторка понад 27 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 1 одноосібної монографії, 1 одноосібного навчально-методичного посібника, наукових статей.

Виступала офіційною опоненткою дисертацій:

В. А. Драбовської  «Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови у спеціалізованій вченій раді із захисту кандидатських дисертацій К 17.051.02, Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» (2016 р.);

О. В. Кулини  «Заповіт як соціокомунікативний феномен (на матеріалі англійських заповітів середини ХІХ – початку ХХІ століть)» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови у спеціалізованій вченій раді із захисту кандидатських дисертацій К 35.051.15, Львівський національний університет імені Івана Франка (2019 р.):

І. П. Вайноренє  «Когнітивно-семантична експлікація каузальної домінанти ЕФЕКТ в англійській та українській мовах» зі спеціальності 035 Філологія у разовій спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій доктора філософії, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2020 р.).

 

 

Нагороди

Нагороджена грамотами ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р., 2013 р., 2015 р.), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2014 р.).

 

Інші види діяльності

У 2002 р. успішно склала Test of English as a Foreign Language (TOEFL), альтернативний фіналіст програми академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Junior Faculty Development Program (JFDP)).

Навчалася на онлайн-курсі «Вступ до нідерландської мови» (Гронінгенський університет, Королівство Нідерландів, сертифікат від 28.03.2016 р.).

Брала участь у роботі літньої школи «Професійний розвиток викладача» (Британська Рада, Міністерство освіти і науки України, 01.07. – 07.07.2016 р., сертифікат учасника).

Склала тест для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти (29.05-02.06.2019 р.). Проєкт «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (сертифікат щодо складання тесту, серія ПК-2170620 №391/19).

Проходила онлайн тренінг «Курс з підготовки експертів з акредитації освітніх програм» (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат від 05.10.2019 р.).

З листопада 2019 р. включена до реєстру експертів з акредитації освітніх програм за спеціальностями 035 Філологія та 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).

Членкиня редакційної колегії наукового журналу Technium Social Sciences Journal (ISSN: 2668-7698) (Румунія), редакційна колегія (reviewer / рецензент) (2020 р.)

 

 

Основні публікації

 1. Каліберда О. Енциклопедизм англійської лінгвістичної лексикографії: монографія. Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. 240 с.
 2. Lemish N., Kaliberda O., Aleksieieva O., & Tsymbalysta O. Archetypal Images of Causality in English, Dutch, Spanish, Ukrainian, and Russian Sayings: A Comparative Study. Journal of History Culture and Art Research, 2019. 8(4). P. 262–277. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 1. Каліберда О. English Lexicology: Lecture Course: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. 216 с.
 2. Kaliberda О. Juxtaposition of Linguistic and Non-Linguistic Content in English Linguistic Lexicography. Science and Education a New Dimension. Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. Philology, III (13). Issue: 62. P. 12–15.
 3. Богдан В. В., Каліберда О. О. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з теорії англійської мови. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська / уклад.: Богдан В. В., Каліберда О. О. Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2021. 65 с.

 

 

Останні публікації

2015

 1. Каліберда О. Функції енциклопедичних та лінгвістичних тлумачних словників. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2015. Кн. 1. С. 29–32.
 2. Каліберда О. Тенденції розвитку західноєвропейської енциклопедичної лексикографії Нового часу та епохи Просвітництва. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. праць / уклад. : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. Вип. 54. С. 111–114.
 3. Каліберда О. Практика усного та писемного мовлення англійської мови. Наскрізна робоча прогр. навч. дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», галузь знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, болгарська) / О. В. Дуброва, О. О. Каліберда, Т. С. Розумна, Т. Ю. Шевчінська ; за заг. ред. О. О. Каліберди. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 114 с.
 4. Калиберда О. Развитие английской двуязычной лексикографии Перевод в меняющемся мире: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Саранск, 19–20 марта 2015 г. / редкол.: Буренина Н. В., Панфилова С. С., Ивлева А. Ю., Захарова Н. В., Злобин А. Н., Седина И. В., Аржанова И. А., Танасейчук А. Б. Москва: Издательский центр «Азбуковник», 2015. С. 404–407.
 5. Каліберда О. English Lexicology: Lecture Course: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. 216 с.
 6. Kaliberda О. Glosses and glossaries as predecessors of English linguistic dictionaries. Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Бердянськ, 21–22 трав. 2015 р.: зб. тез / упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан, О. О. Каліберда. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 64–67.
 7. Kaliberda О. Juxtaposition of Linguistic and Non-Linguistic Content in English Linguistic Lexicography. Science and Education a New Dimension. Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. Philology, III (13). Issue: 62. P. 12–15.

2016

 1. Каліберда О. Структурні рівні лексикографічного довідника. Мова і література в контексті сучасної освіти: міжвуз. наук.-метод. семінар, м. Мелітополь, 13 трав. 2016 р.: зб. тез. Мелітополь: МДПУ, 2016. С. 63–66.
 2. Kaliberda O. Transition from Bilingual to Monolingual Dictionaries in English Linguistic Lexicography. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Міжнар. наук.-пакт. конф., м. Бердянськ, 19-20 трав. 2016 р.: зб. тез / упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 137–140.

2017

 1. Каліберда О. Подолання бар’єрів при роботі з англомовним лінгвістичним словником. Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 18– 19 трав. 2016 р. / відп. за вип. Н. С. Лиса. Тернопіль: Астон, 2016. С. 82– 84.
 2. Kaliberda O. O. Germanic Linguistic Lexicography: English and Dutch National Traditions. Germanic Sandwich Conference, 16–18 March, 2017 in Münster: Book of Abstracts. Institut für Niederländische Philologie, 2017. P. 28.
 3. Каліберда О. О. Двомовна лексикографія в перекладознавчому аспекті. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: Вид. центр НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2017. С. 146–149.

2018

 1. Каліберда О. О. Нечітка межа між енциклопедичними та лінгвістичними словниками. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»: наук. журнал. Острог: Вид-во НаОУВ, 2018. Вип. 4(72), грудень. С. 117–119.
 2. Каліберда О. О. Британський національний корпус: від паперових конкордансів до електронного формату. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бердянськ, 17–18 трав. 2018 р.: зб. тез. Упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Бердянськ : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 86–90.
 3. Lemish N., Kaliberda O., Aleksieieva O., & Tsymbalysta O. Archetypal Images of Causality in English, Dutch, Spanish, Ukrainian, and Russian Sayings: A Comparative Study. Journal of History Culture and Art Research, 2019. 8(4). P. 262–277. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of

2019

 1. Каліберда О. О. Енциклопедичні елементи в мегаструктурі лінгвістичних словників англійської мови. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2019. Вип. 9. Т. 1. С. 88–93.
 2. Каліберда О. О. Типологія існуючих корпусів текстів. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 28–29 бер.  2019 р. С. 148–151.

2021

 1. Богдан В. В., Каліберда О. О. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з теорії англійської мови. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська / уклад.: Богдан В. В., Каліберда О. О. Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2021. 65 с.