Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Каліберда Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент

Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за публікацію монографії (від 14.05.2015 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.)
Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.)
Почесна грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р.)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Контактна інформація
Телефон: +380500814506
Електронна скринька: oksanakaliberda@ukr.net

Кваліфікація
Закінчила Запорізький державний університет (1994 р.), факультет романо-германської
філології за спеціальністю англійська філологія, присвоєно кваліфікацію філолога, викладача
англійської мови і літератури.
Закінчила Азовський регіональний інститут управління при ЗНУ (2001 р.), присвоєно
кваліфікацію менеджера.
Навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету при кафедрі теорії та
практики перекладу з англійської мови за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (2009-2012
рр.).
Захистила дисертацію «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних
словників» в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. Присвоєно науковий
ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності германські мови (2013 р.).
Присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов і методики викладання (2015 р.).

Досвід роботи
Працювала вчителем англійської мови середньої школи, референтом-перекладачем
міжнародного відділу, викладачем, старшим викладачем кафедри іноземних мов. З 2008 року
працюю в Бердянському державному педагогічному університеті. Наразі обіймаю посаду доцента
кафедри іноземних мов і методики викладання, заступника декана з навчальної роботи факультету
філології та соціальних комунікацій.

Професійні та наукові інтереси
Викладацька та дослідницька діяльність зосереджена на лексичній системі англійської
мови, англійській лексикографії, германському мовознавстві, практиці навчання англійської мови.
Виступала офіційним опонентом дисертації Драбовської В.А. «Лінгвокультурологічна
концепція лексикографії США» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови у спеціалізованій
вченій раді із захисту кандидатських дисертацій К 17.051.02, Державний вищій навчальний заклад
«Запорізький національний університет» (28.03.2016 р.).
Виступала офіційним опонентом дисертації Кулини О.В. «Заповіт як соціокомунікативний
феномен (на матеріалі англійських заповітів середини ХІХ – початку ХХІ століть)» зі
спеціальності 10.02.04 – германські мови у спеціалізованій вченій раді із захисту кандидатських
дисертацій К 35.051.15, Львівський національний університет імені Івана Франка (08.04.2019 р.).
Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
«Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга –
німецька)» спеціальності 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська).

Інші види діяльності
Успішно склала Test of English as a Foreign Language (TOEFL), альтернативний фіналіст
програми академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Junior Faculty Development
Program (JFDP)) (2002 р.).
Навчалася на онлайн-курсі «Вступ до нідерландської мови» (Гронінгенський університет,
Королівство Нідерландів, сертифікат від 28.03.2016 р.).
Брала участь в роботі літньої школи «Професійний розвиток викладача» (Британська Рада,
Міністерство освіти і науки України, 01.07. – 07.07.2016 р., сертифікат учасника).

Склала тест для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти (29.05-
02.06.2019 р.). Проєкт «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти»
(сертифікат щодо складання тесту, серія ПК-2170620 №391/19).
Проходила онлайн тренінг «Курс з підготовки експертів з акредитації освітніх програм»
(Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат від 05.10.2019 р.).
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2415a9957fbf49c6b24093c466ef47fd
З листопада 2019 року включена до реєстру експертів з акредитації освітніх програм за
спеціальностями 035 Філологія та 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).
Член редакційної колегії наукового журналу Technium Social Sciences Journal (ISSN: 2668-
7698) (Румунія), редакційна колегія (reviewer / рецензент)
( https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/about/editorialTeam ). (2020 р.)
Останні публікації
Kaliberda O. O. Macrostructure of Encyclopaedic and Linguistic Dictionaries: Common and
Specific Features. Annals of the University of Craiova. Series Philology. Linguistics, 2022. November
XLIV(1-2). (Scopus) (Довідка з редакції про прийняття до друку)
Lemish N., Kaliberda O., Aleksieieva O., & Tsymbalysta O. Archetypal Images of Causality in
English, Dutch, Spanish, Ukrainian, and Russian Sayings: A Comparative Study. Journal of History
Culture and Art Research, 2019. 8(4). P. 262-277. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2347 (Web
of Science)
Каліберда О. О. Енциклопедичні елементи в мегаструктурі лінгвістичних словників
англійської мови. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний
університет, 2019. Вип. 9. Том 1. С. 88-93. (Фахове видання)
Каліберда О. О. Типологія існуючих корпусів текстів. Філософія мови та нові тенденції в
перекладознавстві й лінгвістиці: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції, м. Київ, 28-29 бер. 2019 р. С. 148-151.
Каліберда О. О. Нечітка межа між енциклопедичними та лінгвістичними словниками.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»: наук.
журнал. Острог: Вид-во НаОУВ, 2018. Вип. 4(72), грудень. С. 117-119. (Фахове видання, Index
Copernicus)
Каліберда О. О. Британський національний корпус: від паперових конкордансів до
електронного формату. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи
розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бердянськ, 17-18 трав. 2018 р.: зб. тез.
Упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Бердянськ : Видавничий будинок Мелітопольської міської
друкарні, 2018. С. 86-90.
Kaliberda O. O. Germanic Linguistic Lexicography: English and Dutch National Traditions.
Germanic Sandwich Conference, 16-18 March, 2017 in Münster : Book of Abstracts. Institut für
Niederländische Philologie, 2017. P. 28. https://www.uni-
muenster.de/imperia/md/content/inp/germsand_bookofabstracts.pdf
Каліберда О. О. Двомовна лексикографія в перекладознавчому аспекті. Філософія мови та
нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : збірник матеріалів Міжнародної науково-
практичної конференції. Київ : Вид. центр НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. С. 146-149.
Kaliberda O. O. Juxtaposition of Linguistic and Non-Linguistic Content in English Linguistic
Lexicography. Science and Education a New Dimension. Budapest: Society for Cultural and Scientific
Progress in Central and Eastern Europe, 2015. Philology, III (13). Issue: 62. P. 12-15. (INNO Space
Scientific Journal Impact Factor; Directory of Research Journal Indexing; Ulrichs Web Global Serials
Directory; Union of International Associations Yearbook; SCRIBD; Academia.edu; Google Scholar)
Каліберда О. О. English Lexicology: Lecture Course: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. 216 с.