Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Халабузар Оксана Анатоліївна

кандидатка педагогічних наук, доцентка

доцентка кафедри іноземних мов і методики викладання
Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012)
Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009)
Грамота Міністра освіти і науки України (2000)
Грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2000, 2009, 2011, 2014)
Подяка  міського голови м. Бердянська (2014)
Наукометрика

ORCID iD

0000000323380854

Google Scholar

31gbED4AAAAJ

Researcher iD

0000

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: oxa-khalabuzar@ukr.net

 

Кваліфікація

У 2001 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Мова і література (російська, англійська), присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови і літератури,  англійської мови та зарубіжної літератури. У 2007 р. – філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, болгарська), присвоєно кваліфікацію вчителя німецької мови і літератури та  зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи. У 2008 р. – магістратуру факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Середня освіта. Мова і література (англійська)», присвоєно кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури.

Упродовж 2003–2006 р.р. навчалася в аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю  13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. У 2009 р. успішно захистила  кандидатську дисертацію «Формування культури логічного мислення майбутніх спеціалістів» при Запорізькому класичному університеті зі спеціальності  13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. І. Іваницький). У 2010 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов.

 

Досвід роботи

Упродовж 1998–2000 р.р. працювала референткою-перекладачкою, перекладачкою, викладачкою кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету. З 2010 р. обіймає посаду доцентки кафедри іноземних мов і методики викладання.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – сучасна методика викладання іноземних мов, імплементація технології формування логічного мислення майбутніх фахівців.

Авторка понад 90 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2-х одноосібних монографій,  авторка  7 одноосібних навчально-методичних посібників, співавторка 4-х навчально-методичних посібників, наукових статей.

Виступала офіційною опоненткою дисертацій:

М. Ю. Продайко «Формування культури логічного мислення майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.04 Запорізького класичного університету (2013 р.).

Р. В. Лопатич «Формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді К 52.132.02 Кримського інженерно-педагогічного університету» (2014 р.).

 

Нагороди

Нагороджена грамотами ректора БДПУ (2000 р., 2009 р., 2011 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.), Грамотою Міністра освіти і науки України (2000 р.), Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2009 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.), Подякою міського голови м. Бердянська (2014 р.).

Інші види діяльності

З 2002 р. співпрацює з методичними кабінетами міських і районних відділів освіти м. Бердянська (виступи на засіданнях методичних об’єднань вчителів іноземних мов, профорієнтаційна робота), бере участь у підготовці студентів до участі в олімпіадах з англійської мови, здійснює керівництво студентськими науковими конкурсними роботами.

Проходила навчання-тренінг у рамках USAID. Здійснювала перекладацьку діяльність (OSСE, Бердянський морський торговий порт). Залучена у якості перекладачки для синхронного та письмового перекладів засідань Бердянського міського районного суду.

Упродовж 2010–2011 р.р. працювала над грантом віл США «HIV/AIDS».

 

Основні публікації

 1. Німецька мова: навч. посіб. для самост. роб. магістр. (рекомендовано МОН України, лист № 1.4/18-Г-524 від 11.04.2007 р.) / укл.: Н. В. Володіна, Н. Г. Данукало, О. А. Халабузар. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. 204 с.
 2. Англійська мова: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / укл.: О.Ярова, Н. Панова, І. Калюжна, О. Халабузар, І. Школа; за заг. ред. О. Б. Ярової. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. Ч. ІІ. 356 с.
 3. Халабузар О. А. Культура логічного мислення педагога у контексті сучасної фахової підготовки: монографія. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2010. 284 с.
 4. Халабузар О.А. Технічний переклад: завд. для самост. роб. студ.  спец. 6.01.01.04 Комп’ютерні системи та мережі (рекомендовано МОН України, лист №N1/11-4913 від 10.06.10 р.). Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010. 239 с.
 5. Халабузар О. А., Школа І. В. ВІЛ-СНІД знання і розуміння: метод. посіб. для соц. пед. та псих. ЗОШ та студ. ВНЗ. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. 120 с.
 6. Халабузар О. А. Культура логічного мислення лінгвіста: навч. посіб. (Рекомендовано МОН України, лист № № 1/11-5589 від 18.03.2013). Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2013. 384 с.
 7. Халабузар О. А. Теорія та практика перекладу: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2014. 524 с.
 8. Дуброва О. В., Халабузар О. А. Вступ до германістики (кредитно-трансферний курс для студентів-германістів першого курсу): навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2016. 264 с
 9. Халабузар О. А. English. Computer Technologies: навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 320 с.
 10. Khalabuzar О. А. Formation of the students’ logical skills: manuscript. Riga, Latvia, KS Omni Scriptum, Lap Lambert Publishing, 2019. 56 p.
 11. Халабузар О. А. Theory of Translation for the Future Linguists: навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 356 с.
 12. Khalabuzar O. A. Formation of the Students’ Logical Thinking. Interactive Technologies. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 254 с.
 13. Халабузар О. А. Теорія та практика перекладу для майбутнього вчителя: навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської друкарні, 2021. 432 с.
 14. Халабузар О. А. Технічний переклад: завдання для самостійної роботи студентів спеціальності «Цифрові технології»: навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської друкарні, 2021. 296 с.

 

Останні публікації

2015

 1. Дуброва О. В., Халабузар О. А. Вступ до германістики (кредитно-трансферний курс для студентів-германістів першого курсу): навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2015. 264 с
 2. Халабузар О. А. Культура логічного мислення в умовах сучасної професійної підготовки. Науковий вісник: зб. ст. Одеса, 2015. Вип. 1. С. 222–229.
 3. Халабузар О. А. Professional Training of Future Teachers of Humanitarian Disciplines in the Context of Modern Educational Paradigm: Зб. наук. пр. БДПУ (Педагогічні науки). Бердянськ: БДПУ, 2015. № 1. С. 278–285.
 4. Халабузар О. А. Інноваційні педагогічні технології у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ, 2015. Вип. 3. С. 345–351.

2016

 1. Дуброва О. В., Халабузар О. А. Вступ до германістики (кредитно-трансферний курс для студентів-германістів першого курсу): навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2016. 264 с.
 2. Халабузар О. А. Імплементація синергетичного підходу в підготовці майбутніх філологів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. 1. С. 285–291.
 3. Халабузар О. А. Synergetic Paradigm within the process of Linguist’s Professional Training. Матеріали  І Міжнародної науково-практичної конференції «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) / упорядники: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 75–77.
 4. Халабузар О. А. Synergetic Paradigm with in the Process of Linguist’s Professional Training: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 23–24 вересня 2016 р.). Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. С. 263–266.
 5. Халабузар О. А. Актуальні питання формування іншомовної комунікативної компетенції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 листопада 2016 р.) / за заг. ред. к. філол. н., доц. Назаренко  Н. І.  Маріуполь: МДУ, 2016. С. 173–176.
 6. Халабузар О. А. Особливості перекладу фразеологізмів із кольоровою семантикою. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених «Мова і соціум: етнокультурний аспект» (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.): зб. тез / гол. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 81–84.

2017

 1. Халабузар О. А. Forming of the Reflective Position of Students on the English lessons. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 1. С. 222–228.
 2. Халабузар О. А. Structural and Semantic Peculiarities of the Phraseological Units with the Colouring Semantics. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 3. С. 256–262.
 3. Халабузар О. А. Актуалізація логічних знань та умінь у процесі підготовки майбутніх учителів. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічої науки» (м. Бердянськ, 29–30 листопада 2017 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 148–152.
 4. Халабузар О. А. Синергетична парадигма у контексті нелінійної педагогіки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічої науки», (м. Бердянськ, 29–30 листопада 2017 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2017.  С. 153–157.

2018

 1. Халабузар О. Формування логічних знань та умінь у контексті підготовки майбутніх лінгвістів. Наукові записки БДПУ. Бердянськ: БДПУ, 2018. Вип. 15. С. 73–79.
 2. Халабузар О. А. The realization of the modern educational vectors within the training of the future pedagogues. Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічої науки» (м. Бердянськ, 7–8 липня 2018 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 106–111.
 3. Халабузар О. А. The formation of the students’ logical skills at English lessons. Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Людина в мовному просторі» (м. Бердянськ, 17–18 липня 2018 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 231–238.
 4.  Халабузар О. А. English. Computer Technologies: навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 320 с.
 1. Khalabuzar О., Kondratieva О., Nikishina, Chykil M. Formation of students’ logical skills within the multicultural educational society. Journal of History Culture and Art Research, 2018. Vol. 8(3). P. 150–161.

2019

 1. Khalabuzar О. А. Formation of the students’ logical skills: manuscript. Riga, Latvia, KS Omni Scriptum, Lap Lambert Publishing, 2019. 56 p.
 2. Халабузар О. А. Theory of Translation for the Future Linguists: навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 356 с.
 3. Халабузар О. Особливості юридичного перекладу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. 18. С. 196–202.
 4. Халабузар О. Завдання з алгоритмами, оркоди, квести та аур-дискусії в контексті підготовки майбутніх лінгвістів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. 1. С. 361–369.
 5. Халабузар О. Formation of Logical Skills (Basedon Fantasy Fiction’s Samples).  Language and Society. Шуменський університет «Епископ Константин Преславски» (Республіка Болгарія), 2019. Вип. 1. С. 139–146.
 6. Халабузар О. Forming of the logical skills with the help  of the samples of fantasy fiction.  Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. 2. С. 319–325.

2020

 1. Khalabuzar O. A. Formation of the Students’ Logical Thinking. Interactive Technologies. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 254 с.
 2. Халабузар О. The multimedia content as the way of intensification of the distance learning. Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (м. Бердянськ, 12 травня 2020 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 181–186.

2021

 1.  Халабузар О. А. Теорія та практика перекладу для майбутнього вчителя: навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської друкарні, 2021. 432 с.
 2. Халабузар О. А. Технічний переклад: завдання для самостійної роботи студентів спеціальності «Цифрові технології»: навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської друкарні, 2021. 296 с.