Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)

 

Освітньо-професійна програма «ФІЛОЛОГІЯ (ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА, ДРУГА – НІМЕЦЬКА)»
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Форма навчання очна (денна) / заочна (дистанційна)
Термін навчання 3 роки 10 місяців
Гарант освітньо-професійної програми Оксана КАЛІБЕРДА, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання, кандидат філологічних наук, доцент
Контактна адреса oa_kaliberda@bdpu.org.ua, oksanakaliberda@ukr.net
Зверніть увагу! Рецензії, рекомендації та зауваження щодо удосконалення освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можна надсилати на електронні скриньки гаранта програми.

 

ОПИС ПРОГРАМИ

Навчання на освітньо-професійній програмі «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» дозволить поєднати вам захоплення іноземними мовами з інтересом до способів їх використання в різноманітних комунікативних ситуаціях та поглибленим вивченням різножанрових текстів, написаних англійською або німецькою мовами, що надасть можливість спілкуватися з людьми з іншим пластом світогляду і ментальності, розширити кругозір, пізнати культуру та звичаї іншого народу.

На заняттях з англійської та німецької мов ви розвинете та удосконалите навички розуміння мови на слух, читання, письма, говоріння та перекладу; матимете можливість опанувати фонетичні особливості, поглибити знання з граматики. Ви довідаєтеся про історію розвитку англійської мови та як вона стала мовою міжнародного спілкування, зануритеся у чарівний світ англійських слів, відчуєте та зрозумієте стилістичну неоднорідність мови в залежності від різних соціальних контекстів, навчитеся перекладацьким технікам, дізнаєтесь як ефективно навчати іноземній мові і літературі. Програма також знайомить із широким спектром літературних жанрів та напрямів, починаючи від античної та середньовічної літератури до цифрової літературної культури двадцять першого століття.

Через вивчення широкого кола тем з лінгвістики, літератури, історії, культури та сучасних аспектів життя Великої Британії значно поглибиться ваше розуміння англомовного світу.

Програмою передбачено написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури та теорії англійської мови, що дозволяє узагальнити, систематизувати, поглибити отриманні теоретичні знання та застосувати їх при вирішенні практичних завдань у галузі германської філології.

Невід’ємною частиною програми є проходження практики із зануренням у майбутню професійну діяльність зі спробою застосувати набуті знання та навички у реальному професійному оточенні.

Ви також зможете переслідувати власні інтереси у навчанні завдяки широкому колу вибіркових дисциплін. Наприклад, якщо ви хочете розширити свої знання з лінгвістики або літератури, чи дійсно цікавитеся історією, культурою та традиціями англомовних або німецькомовних країн, прагнете дізнатись більше з зовсім інших галузей, то можете обирати відповідні дисципліни, що доповнюють та поглиблюють ваші знання.

Зверніть увагу! Загальний обсяг програми становить 240 кредитів ЄКТС. Ви будете опановувати 60 кредитів у кожному році навчання. Освітньо-професійна програма «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», представлена на веб-сайті, регулярно переглядається та оновлюється з метою актуалізації змісту. Отже, перелік освітніх компонентів та кількість кредитів, відведених на їх вивчення, можуть дещо змінюватися в залежності від року вступу на програму.

 

УМОВИ ВСТУПУ

Прийом на перший курс бакалаврської освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» здійснюється за наявності документа про повну загальну середню освіту та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

 

ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Академічна група. Всі студенти організовуються в академічні групи відповідно до освітньо-професійної програми та року навчання.

Куратор академічної групи. За кожною академічною групою закріплюється куратор з числа викладачів факультету, який познайомиться з вами на початку навчання, надасть академічну підтримку та поради, що дозволять вам максимально ефективно використовувати час у період навчання на факультеті філології та соціальних комунікацій в Бердянському державному педагогічному університеті.

Деканат факультету філології та соціальних комунікацій. Ви також можете звертатись до спеціалістів деканату, які нададуть професійну підтримку, поради та рекомендації з різних питань стосовно навчання. Вони можуть зустрітися з вами, щоб обговорити будь-які проблеми, що можуть виникнути, і допомогти отримати більш широку підтримку в кампусі та за його межами, якщо вам це потрібно.

Викладачі. Здобувачів бакалаврської освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» навчають професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти, що дозволяє отримати ґрунтовні академічні знання та досвід. Більшість наших викладачів є авторами наукових публікацій у своїй галузі знань, тоді як інші мають великий практичний досвід і можуть запропонувати унікальні підходи щодо викладання своїх дисциплін.

Ви можете дізнатись більше про викладачів програми (включаючи їх кваліфікацію, історію публікацій та конкретні сфери інтересів) у їхніх академічних профілях за посиланнями нижче.

Кафедра іноземних мов і методики викладання

Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

Кафедра української мови та славістики

Кафедра історії та філософії

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

 

КОНТАКТНІ ГОДИНИ

Впродовж навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у вас буде 25-30 контактних годин на тиждень, що будуть складатися з поєднання практичних та лекційних занять. Поза контактними годинами викладачі будуть готові впродовж робочого часу відповідати на ваші запитання, надавати консультацію з дисциплін, що викладають.

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

На початку вивчення кожної дисципліни вам буде надана інформація про її основний зміст та принципи оцінювання у формі силабуса. Методи оцінки варіюються в залежності від конкретної  дисципліни і можуть включати: поточне оцінювання на заняттях, тести, індивідуальні або групові презентації, заліки, курсові роботи, екзамени.

 

ДЕ ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ?

Ви будете підготовлені до роботи в різноманітних сферах діяльності і будувати свою кар’єру в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти; у засобах масової інформації; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів.