Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Філологія

Освітньо-професійна програма «ФІЛОЛОГІЯ»
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.01 українська мова та література / 035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська
Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень вищої освіти
Форма навчання очна (денна) / заочна (дистанційна)
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Гарант освітньо-професійної програми Ольга ХАРЛАН, професор кафедри української та зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, завідувач
Контактна адреса olhakharlan@ukr.net, od_kharlan@bdpu.org.ua
Зверніть увагу! Рецензії, рекомендації та зауваження щодо удосконалення освітньо-професійної програми «Філологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти можна надсилати на електронні скриньки гаранта програми.

 

ОПИС ПРОГРАМИ

 

Освітньо-професійна програма «Філологія» сфокусована на підготовці майбутніх викладачів української мови та літератури/ російської мови та літератури для роботи у вищих навчальних закладах. Реалізує модель філологічної освіти лінгвістично-літературознавчого спрямування у поєднанні з психолого-педагогічною підготовкою до викладацької діяльності.

 

УМОВИ ВСТУПУ

 

Прийом на перший курс магістерської освітньо-професійної програми «Філологія» здійснюється за наявності документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, а також додатка до нього та сертифікатів єдиного вступного іспиту.

 

ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

 

Освітній процес здійснюється на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів із застосуванням інноваційних, інтерактивних технологій, що забезпечує гуманістичний стиль суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу.

 

Академічна група. Усі студенти поділяються на академічні групи відповідно до освітньо-професійних програм.

 

Куратор академічної групи. У кожній групі студентів призначається куратор із числа викладачів, які модерують і надають академічну підтримку на період навчання на факультеті філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

 

Декан факультету філології та соціальних комунікацій. Ви також можете звертатись до працівників деканату для професійної підтримки, порад та консультацій з різних освітніх питань. Вони зможуть зустрітися з вами, обговорити будь-які проблеми, які можуть виникнути, і, за потреби, ви маєте можливість отримати додаткову підтримку на території кампусу та за його межами.

 

Викладачі. Здобувачі ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Філологія» навчаються професорами, доцентами, які є авторами наукових праць у своїй галузі знань, мають великий практичний досвід та застосовують сучасні підходи до викладання навчальних дисциплін.

 

Ви можете дізнатися більше про викладачів програми з їхніх профілів за посиланнями нижче.

 

Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

Кафедра української мови та славістики

 

КОНТАКТНІ ГОДИНИ

 

Максимальне аудиторне тижневе навантаження за очною (денною) формою навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти не перевищує 18 годин. Окрім часу спілкування впродовж аудиторних занять, викладачі готові відповісти на ваші запитання, надати поради під час щотижневих консультацій.

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

 

Починаючи вивчати кожну дисципліну, ви ознайомитесь з її основним змістом та критеріями оцінювання, що представлені у силабусах. Оцінювання включає вхідний контроль, поточний контроль (усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, захист курсових робіт, підсумкова атестація випускника).

 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

Увесь комплекс набутих компетентностей та програмних результатів навчання сприяє успішному працевлаштуванню здобувачів. Випускники освітньої програми можуть працювати на посаді викладача вищого навчального закладу, вчителя закладів загальної середньої освіти.