Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наука

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра є організатором та учасником всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю. Так, з 2009-2019 рр. було організовано та проведено 5 науково-практичних конференцій і 3 науково-методичних семінарів:

 • Всеукраїнська студентська конференція «Толерантність міжособистісних відносин учнівської і студентської молоді» (2009 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування здорового способу життя дітей та молоді як інтегрована науково-практична проблема» (2010 р.);
 • Регіональний науково-методичний семінар для викладачів та практичних працівників «Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи в системі освіти» (2012 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи» (2013 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Багатоманітність культур як педагогічна проблема» (2015 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка педагогічних і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями» (2016 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти» (2019 р.).
 • Науково-методичний семінар «Освітній ландшафт як умова сучасної організації інклюзивної освіти» (2019);
 • Науково-методичний семінар «Неформальна освіта як джерело інновацій в науці та практиці» (2019);

Традиційною стала участь викладачів кафедри у різних майстер-класах, тренінгах, курсах підвищення кваліфікації.

У рамках наукової взаємодії, кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти співпрацює з:

 • лабораторією соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України;
 • Факультетом соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова;
 • Інститутом практичної психології та соціальної роботи Запорізького національного університету;
 • кафедрою соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

 

Комплексна наукова тема кафедри

 • «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти».

 

Нагороди та участь у проектах

За плідну та інноваційну науково-педагогічну роботу викладачі кафедри були нагороджені:

У 2010 р. О. І. Гуренко за доповідь «Полікультурний аспект професійної освіти майбутніх соціальних педагогів» одержала диплом МОН України за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді на ХІІІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010».

У 2013 р. О. І. Гуренко за доповідь «Виховання етнічної толерантності студентів напряму підготовки соціальна педагогіка» була нагороджена почесним дипломом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (м. Київ).

У 2015 році члени проектної команди Темпус IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями» в БДПУ О. І. Гуренко, Н. М. Захарова за конкурсну роботу «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями» отримали Золоту медаль у номінації «Інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі» на Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2015» (м. Київ).

 

З 2013-2016 рр. викладачі кафедри брали активну участь у міжнародному грантовому TEMPUS-проекті: 543873- TEMPUS-1-2013-1-DE- TEMPUS-JPCR «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями» (проф. О. І. Гуренко – координатор проекту БДПУ, доцент Н. М. Захарова – учасник проекту).

Наукові видання кафедри

 

Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Петровська К. В. – Бердянськ, 2019 – 274 с.

 

До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти», які виявляють та обґрунтовують тенденції підвищення ефективності підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти. Матеріали збірника будуть корисними для дослідників, науковців, аспірантів, пошукачів, викладачів, здобувачів.

Захарова Н. М. Соціально-педагогічна робота в закладі дошкільної освіти: інклюзивний аспект: навчальний посібник, 2-ге вид., перероб. і доповн. / Н. М. Захарова. – Мелітополь, Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 176 с.

 

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання організації діяльності соціального педагога в умовах дошкільного навчального закладу: принципи, функції, посадові обов’язки, напрями діяльності, науково-практичні підходи до організації соціально-педагогічної допомоги.

Посібник містить методичні матеріали для роботи соціального педагога: річний план, інтерактивну програму соціальної адаптації дошкільників, технологію соціального супроводу, лекторій з попередження насильства у сім’ї.

Представлено актуальні матеріали щодо впровадження інклюзії: нормативно-правова база, обов’язки соціального педагога та асистента вихователя інклюзивного закладу; форми ранньої реабілітації дітей з особливими потребами, дорожня карта розвитку інклюзивного освітнього простору.

Навчальний посібник розрахований на соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації у сфері соціально-педагогічної та соціальної роботи

  Olha Hurenko. Polycultural society and social work [Text] : Monograph / Olha Hurenko. – Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – 132 p.

 

The monograph covers theoretical and practical foundations of social work in a polycultural society: theories, approaches, principles of polyculturalism, contents, methods, forms, technologies of social work in educational institutions of different types, social services, and community. The author’s concept of the polycultural competence formation of future social workers is presented.

The monograph can be useful to scientists, undergraduates, teachers, social workers, social services, local communities, youth organizations.

Гуренко О. І. Соціально-педагогічна робота в полікультурному суспільстві: навч. посіб. / за ред. проф. К. О. Баханова. – Донецьк: ЛАНДОН – XXI, 2014. – 480 с.

 

Навчальний посібник містить теоретичні та навчально-методичні матеріали щодо здійснення соціально-педагогічної роботи в полікультурному суспільстві.

Адресований студентам напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка, викладачам ВНЗ та може стати в пригоді соціальним педагогам, вихователям дошкільних навчальних закладів, учителям історії, філології (української та іноземної), спеціалістам соціальних служб, територіальних громад, молодіжних організацій.

.

 

 

 

 

 

Гуренко О. І. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект: монографія / Ольга Іванівна Гуренко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2014. – 588 с.

 

У монографії висвітлено теоретичні й методичні засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів. Подано авторську модель полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів та методику її поетапної реалізації в умовах вишу за рахунок застосування аксіологічного, культурологічного, системного, компетентнісного, освітньо-просторового, ситуативного, транс дисциплінарного підходів.

Для викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників соціально-педагогічної сфери, курсантів інститутів післядипломної педагогічної освіти, магістрантів, студентів.

 

 

 

 

 

Локарєва Г. В., Петровська К. В. Суспільно- нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об’єднаннях як соціально-педагогічна проблема : монографія / Г. В. Локарєва, К. В. Петровська. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 386 с.

 

У монографії досліджується проблема формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді в творчих неформальних об’єднаннях. В роботі визначено сутність, генезис, дефініції та детермінанти означеної проблеми в науковій літературі; охарактеризовано особливості соціального функціонування творчих неформальних об’єднань; розкрито особливості соціально- педагогічної діяльності як домінанти соціалізаційного впливу на учнівську молодь в творчих неформальних об’єднаннях.

Монографія може представляти інтерес для науковців, викладачів і студентів педагогічних закладів, педагогів-практиків, а також батьків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сизоненко І. Г. Теорія та практика правової соціалізації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: монографія / Ірина Геннадіївна Сизоненко – Донецьк: ЛАНДОН -XXI, 2014. – 345 с.

 

Монографія складається з п’яти розділів. Перший розділ присвячено аналізу концептуальних підходів до проблеми правової соціалізації особистості. У другому розділі наголошується на проблемах і особливостях психолого-педагогічного розвитку особистості дитини-сироти у підлітковому віці. Третій розділ детально розкриває особливості міжнародної та державної законодавчої бази, що гарантує реалізацію прав і свобод дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У четвертому розділі представлено опис основних елементів моделі правової соціалізації, конструювання якої здійснено з метою підвищення ефективності діяльності загальноосвітніх шкіл- інтернатів з питань правової соціалізації дітей-сиріт. У п’ятому розділі представлено опис сучасної практики та комплексне дослідження правової соціалізації дітей-сиріт у загальноосвітніх школах-інтернатах.

 

 

Петровська К. В. Соціально-педагогічна робота з творчими неформальними молодіжними об’єднаннями: навчально- методичний посібник / Катерина Петровська. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 284 с.

 

Метою навчально-методичного посібника є допомога соціальним педагогам, психологам, вчителям і батькам зрозуміти дітей-неформалів і побачити в молодіжних субкультурах цікавий феномен сучасності. В посібнику розкриваються особливості та дається соціально-психологічна характеристика найбільш масових сучасних неформальних рухів.

Матеріал посібника може бути використаний при підготовці педагогічних кадрів для роботи з дитячими та молодіжними об’єднаннями, а також рекомендовано спеціалістам, діяльність яких пов’язана з вихованням учнівської молоді.

  Професійна підготовка соціального педагога: теоретико-практичний контекст : Колективна монографія / О. Величко, О. Гуренко, Н. Захарова, М. Іванова, В. Котляр, М. Мішечкіна, К. Петровська, І. Сизоненко, А. Тургенєва / За заг. ред. к. пед. наук, доц. О. Гуренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 213. – 332 с.

 

У монографії висвітлено особливості професійної підготовки соціального педагога з огляду на сучасні освітні парадигми та соціокультурні умови, розглянуто актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності та шляхи їх розв’язання.

Матеріали монографії можуть стати в нагоді викладачам вищих педагогічних навчальних закладів, магістрантам, студентам та практичним працівникам соціально-педагогічної сфери.

  Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи // Збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет : укладач Гуренко О.І. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 216 с.

 

У збірнику надруковані статті, що містять результати наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених і були обговорені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи».

 

 

Захарова Н. М. Соціально-педагогічна робота в дошкільному навчальному закладі: навчальний посібник / Н. М. Захарова. Мелітополь :Видавничий будинок ММД, 2012. – 133 с.

 

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання організації діяльності соціального педагога в умовах дошкільного навчального закладу: принципи, функції, посадові обов’язки, напрями діяльності, науково- практичні підходи до організації соціально-педагогічної допомоги.

Навчальний посібник розрахований на соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації у сфері соціально-педагогічної та соціальної роботи.

  Петровська К. В. Формування суспільно- нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань: навчально- методичний посібник / Катерина Володимирівна Петровська / За заг. ред. проф. Г. В. Локарєвої. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 200 с.

 

Зміст посібника складають методи та форми роботи з формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань.

Посібник може знайти широке використання у навчальному процесі педагогічних ВНЗ, які здійснюють підготовку педагогічних кадрів для роботи з дитячими та молодіжними об’єднаннями, а також рекомендований спеціалістам-практикам, діяльність яких пов’язана з вихованням учнівської молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 

Петровська К. В. Діагностика рівня сформованості суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань: навчально-методичний посібник / Катерина Петровська. – Донецьк: ЛАНДОН- XXI, 2011. – 123 с.

 

Навчально-методичний посібник містить результати дослідження проблеми формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань; діагностичні методики для виявлення рівня сформованості суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань.

Навчально-методичний посібник може бути використаний в ході навчального процесу, а також рекомендовано спеціалістам, діяльність яких пов’язана з вихованням учнівської молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуренко О. І. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді: навч. посіб., 2-е вид., перероб. і доповн. / Наталя Захарова, Ольга Гуренко. – Донецьк : ЛАНДОН- XXI, 2011. – 214 с.

 

Навчальний посібник складається з трьох розділів. У першому, теоретичному, розділі висвітлюється здоровий спосіб життя як наукова проблема. Другий розділ посібника містить діагностичний інструментарій. Третій розділ має практичне спрямування. Він включає добірку програм, тренінгів та сценаріїв соціально-виховних заходів, застосування яких в навчально-виховній роботі загальноосвітньої школи дозволить оптимізувати процес популяризації здорового способу життя.

Посібник розрахований на викладачів, соціальних педагогів, студентів ВНЗ – майбутніх спеціалістів у соціальній і соціально-педагогічній сфері, організаторів виховної роботи у загальноосвітній школі.

 

  Котляр В. П. Основи художнього виховання дітей: Навчальний посібник / В. П. Котляр. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 223 с.

 

В навчальному посібнику, адресованому студентам вищих педагогічних навчальних закладів, фахівцям дошкільних освітніх закладів, розглядаються естетичні, психолого-педагогічні й методичні питання, присвячені особливостям художнього виховання дітей в умовах початкового їх залучення до образотворчої діяльності.

Навчально-методичний посібник може бути використаний в ході навчального процесу, а також рекомендовано спеціалістам, діяльність яких пов’язана з вихованням і творчістю.

 

 

Захарова Н. М. Адаптація дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору: монографія / Н. М. Захарова. – Донецьк : вид-во «Ноулідж», 2010. – 216 с.

 

Монографія висвітлює результати теоретичних та експериментальних досліджень проблеми адаптації дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору; охоплює питання організації розвивально-виховної роботи з дітьми в адаптаційний період, організаційно-методичної роботи з педагогічним колективом.

Адресується науковцям, вихователям, соціальним педагогам, практичним психологам, студентам, батькам дітей дошкільного віку.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах поліетнічного середовища: навч. посіб. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2007. -168 с.

 

Навчально-методичний посібник складається з двох розділів. У першому розділі викладені теоретичні основи етнокультурної компетентності, представлена її модель та технологія формування етнокультурної компетентності студентів у педагогічному університеті, запропонована авторська методика визначення рівня сформованості етнокультурної компетентності майбутніх педагогів. У другому розділі представлений спецкурс «Етнокультура національних меншин українського Північного Призов’я» та методичні рекомендації до нього, які включають розробки лекцій, семінарських та практичних занять до запропонованих тем, завдання для самостійної роботи студентів, тести для поточного контролю знань.

Теоретичний та практичний матеріал, представлений у посібнику, стане у нагоді викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації, учителям, вихователям дитячих садків.

  Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навч. посіб. – К.: Кондор, 2006. – 200 с.

 

Навчальний посібник містить загальні відомості про види, форми і жанри образотворчого мистецтва. Розглядаються психологічні та педагогічні аспекти художнього виховання дітей в умовах початкового оволодіння ними образотворчою діяльністю й естетичним сприйманням творів образотворчого мистецтва.

Адресований студентам вищих педагогічних закладів освіти, фахівцям дошкільних закладів та початкової школи.