Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Науково-дослідна робота кафедри

Значну увагу викладачі кафедри дошкільної освіти приділяють науково-дослідній роботі, яка здійснюється у двох напрямах: виконання індивідуальних експериментальних досліджень і комплексне вивчення загально кафедральної теми: «Стратегія підготовки компетентнісного фахівця дошкільної освіти».

На основі отриманих результатів індивідуальних експериментальних досліджень успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Л. І. Зайцева (2013 р.), Л. І. Казанцева (2014 р.) та кандидата педагогічних наук О. М. Ілішова (2017 р.), Ю. Б. Семеняко (2019 р.).

Матеріали та результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри відображені в монографіях: «Навчально-виховна діяльність у дошкільному закладі: проблеми, пошуки, знахідки» (авт. кол., 2009), «Теорія та практика дошкільної освіти в сучасних експериментальних дослідженнях» (авт. кол., 2015), «Формування у старших дошкільників науково-практичного досвіду в сфері природо-предметного довкілля (теоретико-методичний аспект)» (Л. І. Зайцева, 2012); «Теоретичні і методичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі» (Л. І. Казанцева, 2014), «Теоретичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі України» (Л. І. Казанцева, 2012), «Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми» (А. В. Омеляненко, 2009), «Виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (1917-1941 рр.)» (Т. Л. Єськова, 2015).

Викладачі кафедри беруть активну участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах та майстер-класах. Кафедра виступає організатором різних наукових заходів. Традиційним стало проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

Протягом останніх десяти років було проведено такі конференції:

 • «Актуальні проблеми дошкільної освіти і підготовки для неї педагогічних кадрів» (2004 р.);
 • «Модернізація дошкільної освіти: проблеми та перспективи» (2005 р.);
 • «Проблема трансформації підготовки кадрів дошкільної освіти в контексті входження України до Європейського освітнього простору» (2007 р.);
 • «Сучасна трансформація дошкільної педагогічної освіти відповідно до принципів і положень Болонської конвенції» (2009 р.);
 • «Теорія та практика оновлення сучасної дошкільної освіти» (2010 р.);
 • «Ідеї гуманістичної педагогіки минулого та сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти» (2012 р.).

З 2014 року кафедра вступила до Всеукраїнської Асоціації працівників дошкільної освіти. У рамках співпраці з Асоціацією кафедра започаткувала Всеукраїнський освітній форум «Простір GROW UP» для спеціалістів управлінь дошкільної освіти різних регіонів України, керівників дошкільних навчальних закладів, вихователів-методистів, вихователів, практичних психологів дошкільних навчальних закладів, на якому розглядаються актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні, стратегічні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів та модернізація освітньо-виховного процесу.

У рамках наукової взаємодії кафедра дошкільної освіти співпрацює з:

 • лабораторією дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
 • кафедрою дошкільної освіти Маріупольського державного університету;
 • Національним центром «Мала академія наук України»;
 • кафедрою соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди;
 • кафедрою теорії та методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського;
 • кафедрою педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 • кафедрою дошкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова;
 • кафедрою дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Комплексна наукова тема кафедри

«Стратегія підготовки компетентнісного фахівця дошкільної освіти»

(2015–2020 рр.)

 

Наукові видання кафедри

Казанцева Л. І. Теоретичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі України : монографія / Лариса Іванівна Казанцева. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 341 с.

 

У монографії викладено теоретичні (психологічні, психолінгвістичні, лінгвістичні, педагогічні, лінгводидактичні, культурологічні) засади формування білінгвізму в дітей дошкільного віку. Висвітлюються особливості соціомовленнєвого середовища полікультурного простору південно-східного регіону України як чинника розвитку двомовності в дошкільників. У монографії дається характеристика мовної ситуації в системі дошкільної освіти, аналізується сучасний стан навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах регіону. Монографія адресована науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта», вихователям і керівникам дошкільних навчальних закладів.

 Казанцева Л. І. Теоретичні і методичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі : [монографія] / Лариса Іванівна Казанцева. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2014. – 449 с.У монографії подано методику навчання старших дошкільників з російськомовним типом спілкування української мови як державної в полікультурному просторі південно-східного регіону України: на позиціях філософії неогуманізму визначено теоретико-методологічні засади навчання з опорою на культурологічний, комунікативний і компетентнісний концепти. Автор подає концепцію навчання української мови в полікультурному просторі, спрямовану на розвиток мовних, мовленнєвих і комунікативної компетенцій україномовлення старших дошкільників, яка зумовлена і враховує суттєві парадигмальні зміни в сучасній освіті й суперечності між станом розвитку теорії і не розробленістю методологічних і програмно-методичних засад навчання дітей української мови в ДНЗ з регіональними мовами діяльності. Запропоновано авторську модель навчання старших дошкільників української мови, яка становить цілісну методичну систему з єдністю концептуального, цільового, змістового, технологічного, організаційного та результативного компонентів.

Для студентів вищих навчальних педагогічних закладів, магістрантів, аспірантів, викладачів, курсантів інститутів післядипломної педагогічної освіти, фахівців системи дошкільної освіти.

 Зайцева Л. І. Формування у старших дошкільників науково-практичного досвіду в сфері природо-предметного довкілля (теоретико-методичний аспект) : монографія / Л. І. Зайцева. – Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 382 с.У монографії досліджено стан проблеми науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля у філософській, психолого-педагогічній науці та сучасній освітній практиці.

Визначено принципи, організаційно-педагогічні умови ознайомлення дошкільників з об’єктами довкілля, які стали засадами проектування змісту, методів та форм навчального процесу. Розроблено й апробовано модель цілісної пояснювально-перетворювальної стратегії, яка ґрунтується на синтезі трьох підходів – діяльнісного, компетентнісного та інтегрованого. Здійснено експериментальну перевірку моделі науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля, що дозволило обґрунтувати її ефективність.

 Зайцева Л. І. Розкриваємо таємниці довкілля :методичний посібник / Л. І. Зайцева. – Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 110 с.У посібнику запропоновано орієнтовані конспекти занять та практичні ситуації з ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з об’єктами природно-предметного довкілля. Заняття складені на основі «Базового компонента дошкільної освіти в Україні», Базової державної програми «Я у Світі» та з урахуванням гуманістичних засад навчання дітей дошкільного віку: діяльнісного, компетентнісного, інтегрованого підходів.

Методичний посібник призначено для вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільне виховання» та батьків.

 Зайцева Л. І. Формування логіко-математичної компетентності дітей 4-го року життя : навчально-методичний посібник / Лариса Іванівна Зайцева. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 151 с.
У посібнику запропоновано профільну програму формування логіко-математичної компетентності, орієнтовні конспекти занять та практичні ситуації з логіко-математичного розвитку для дітей 4-го року життя, складені з урахуванням двох рівнів логіко-математичного розвитку (базового та високого) на основі Базового компонента дошкільної освіти України та гуманістичних засад логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку: діяльнісного, компетентнісного, індивідуально-диференційованого підходів. У комплекті з посібником рекомендується використовувати робочий зошит «Математична скринька».
Зайцева Л. І. Математична скринька : Робочий зошит для дітей 3-4 років / Лариса Іванівна Зайцева. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012, 2012. – 76 с.

Робочий зошит «Математична скринька» є додатком до навчально-методичного посібника «Формування логіко-математичної компетентності дітей 4-го року життя».

Зошит можна використовувати в дошкільних навчальних закладах, а також в індивідуальній роботі батьків з дітьми.

 Зайцева Л. І. Формування логіко-математичної компетентності дітей 5-го року життя : навчально-методичний посібник / Лариса Іванівна Зайцева. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 163 с.У посібнику запропоновано профільну програму формування логіко-математичної компетентності, орієнтовні конспекти занять та практичні ситуації з логіко-математичного розвитку для дітей 5-го року життя, складені з урахуванням двох рівнів логіко-математичного розвитку (базового та високого) на основі Базового компонента дошкільної освіти України та гуманістичних засад логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку: діяльнісного, компетентнісного, індивідуально-диференційованого підходів. У комплекті з посібником рекомендується використовувати робочий зошит «Математична скринька».

Навчально-методичний посібник призначено для вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільне виховання» та батьків.

Зайцева Л. І. Математична скринька : Робочий зошит для дітей 4-5 років / Лариса Іванівна Зайцева. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012, 2012. – 76 с.Робочий зошит «Математична скринька» є додатком до навчально-методичного посібника «Формування логіко-математичної компетентності дітей 5-го року життя».

Зошит можна використовувати в дошкільних навчальних закладах, а також в індивідуальній роботі батьків з дітьми.

 Зайцева Л. І. Формування логіко-математичної компетентності дітей 6-го року життя: навчально-методичний посібник / Лариса Іванівна Зайцева. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. – 191 с.
У посібнику запропоновано профільну програму формування логіко-математичної компетентності, орієнтовні конспекти занять та практичні ситуації з логіко-математичного розвитку для дітей 6-го року життя, складені з урахуванням двох рівнів логіко-математичного розвитку (базового та високого) на основі Базового компонента дошкільної освіти України та гуманістичних засад логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку: діяльнісного, компетентнісного, індивідуально-диференційованого підходів. У комплекті з посібником рекомендується використовувати робочий зошит «Математична скринька».
 Зайцева Л. І. Математична скринька : Робочий зошит для дітей 5-6 років / Лариса Іванівна Зайцева. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. – 112 с.Робочий зошит «Математична скринька» є додатком до навчально-методичного посібника «Формування логіко-математичної компетентності дітей 6-го року життя».

Зошит можна використовувати в дошкільних навчальних закладах, а також в індивідуальній роботі батьків з дітьми

 Зайцева Л. І. Методика організації індивідуальної роботи в процесі формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності : навчально-методичний посібник / Лариса Зайцева. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 240 с.
Пропонований посібник укладений відповідно до навчального плану дисципліни «Методика організації індивідуальної роботи в процесі формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності», що викладається для студентів напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта у вищих педагогічних закладах. У посібнику подано навчальному програму, тематику та короткий зміст лекційного матеріалу, практичні заняття й методичні рекомендації щодо їх проведення, список базової та допоміжної літератури, глосарій, додатки. Зміст кожного модуля складають лекції, що висвітлюють основні положення індивідуального підходу до формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності. Розроблено практичні заняття у формі рольових і ділових ігор, самостійні та індивідуальні заняття, які сприятимуть формуванню в майбутніх вихователів практичних умінь.
Навчально-виховна діяльність у дошкільному закладі: проблеми, пошуки, знахідки : монографія/ [Гайдаржийська Л. П., Гуренко О. І.,Зайцева Л. І. та інші; за ред. І. Г. Улюкаєвої]. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – 325 с.

Колективна монографія присвячена проблемі пошуку шляхів підвищення ефективності освітньо-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі, її перебудови відповідно до сучасних вимог. Автори охопили широке коло питань організації виховання й навчання дітей дошкільного віку, розроблення методик і педагогічних технологій.

Підготовлене видання є творчим науковим доробком кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету. Монографія розрахована на науковців, викладачів ВНЗ, а також практичних працівників – педагогів дошкільної освіти.

 Теорія та практика дошкільної освіти в сучасних експериментальних дослідженнях : монографія / Л. І. Зайцева, Л. І. Казанцева, Н. В. Гавриш та ін. [за ред. І. Г. Улюкаєвої]. – Х. : Діса плюс, 2015. – 448 с.Колективна монографія репрезентує результати наукових досліджень, здійснених за широким колом актуальних проблем дошкільної освіти і підготовки для неї педагогічних кадрів.

Адресується науковцям, студентам та викладачам вищих педагогічних навчальних закладів, педагогам-практикам.

 Комплект програм з фахових дисциплін за кредитно-трансферною системою за напрямом підготовки 6.010101 Дошкільна освіта / за ред. Л. І. Зайцевої. – Х. : Вид-во «Діса плюс», 2015. – 330 с.Комплект програм з фахових дисциплін є узагальненим досвідом з підготовки фахівців дошкільної освіти освітнього ступеня «бакалавр» з напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта за вимогами кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. Представлені навчальні програми курсів підготовки бакалавра в галузі дошкільної освіти: вступ, предмет вивчення, міждисциплінарні зв’язки, мета та завдання навчальної дисципліни, згідно з вимогами освітньо-професійної програми визначені знання та вміння студентів, кількість кредитів, інформаційний обсяг навчальної дисципліни, рекомендована література, форма підсумкового контролю, засоби діагностики успішності навчання.

Комплект програм з фахових дисциплін адресований викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти. Біобібліографія / Відповід. ред.. І. Г. Улюкаєва. – Х. : ФО-П Дуюнова Т. В. – 211 с.

Показчик присвячений публікаціям професорсько-викладацького складу Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету до 1 січня 2015 року. Уміщено відомості про основні факти біографії викладачів ІСПКО, зазначено напрями їхніх наукових досліджень, здобутки, монографії, підручники, посібники, статті.

Улюкаєва І. Г. Історія дошкільної педагогіки : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва. – Х. : Вид-во «Діса-плюс», 2015. – 354 с.
Підручник «Історія дошкільної педагогіки»  призначений для педагогічних навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка фахівців дошкільної освіти. Зміст підручника відповідає Стандартам вищої освіти за напрямом підготовки 6.010101  «Дошкільна освіта».
Міжнародні педагогічні студії: проблеми довкілля в сучасній освіті // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету; [укладач І. Г. Улюкаєва]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 266–270.
У збірнику друкуються статті, що містять результати наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених різноманітним проблемам педагогіки та психології дошкільного дитинства.
Теорія та практика оновлення сучасної дошкільної освіти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 вересня 2010 р.) / Бердянський державний педагогічний університет; укладач І. Г. Улюкаєва. – Донецьк : вид-во «Ноулідж», 2010. – 220 с.
 Улюкаєва І. Г. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки в Україні : навчальний посібник / І. Г. Улюкаєва. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 213 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
 Улюкаєва І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навчальний посібник.Вип. 4-й, доп./ І. Г. Улюкаєва. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХ1, 2013. – 240 с.У навчальному посібнику подано історію суспільного дошкільного виховання в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, у роки Української Народної Республіки (1917-1919 рр.), у 20-30 роки, а також у період з 1943 по 2010 роки.

Навчальний посібник рекомендовано студентам вищих педагогічних навчальних закладів

 Макаренко Л. В. Все про театр і дитячу театралізовану діяльність / Л. В. Макаренко. – К. : Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
У методичному посібнику розкривається сутність театрального мистецтва, педагогічні можливості театралізованих ігор, готовність вихователя до організації театралізованої діяльності. Подано авторську програму «Ознайомлення дошкільників з театром».
 Макаренко Л. В. Игра в театр// Все о младшем школьнике: Книга для родителей о том, как воспитывать и обучать детей  [Н. Ф. Виноградова, Л. Е. Журова, Л. В. Макаренко и др.; под ред. Н. Ф. Виноградовой]. – Москва : Вентана-Граф, 2004. – 400 с.У книзі розкриваються різні питання сімейної педагогіки: як вибрати школу, як допомогти дитині вчитися, як організувати дозвілля, розвити інтереси та інше.

У додатках розміщено основні законодавчі документи, що сприятиме більш глибокому засвоєнню теоретичних знань та формуванню професійних умінь студентів.

 Макаренко Л. В.Вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / К. Й. Щербакова, Л. В. Макаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2011. – 100 с.
У методичному посібнику представлено задачі, зміст, форми та методи роботи студентів з вивчення курсу «Вступ до спеціальності» (напрям 02020 Мистецтво, спеціальності «Музичне мистецтво», «Хореографія»). Особливу увагу приділено ознайомленню студентів з різними формами організації навчального процесу: лекції, семінарські, практичні заняття, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, написання рефератів тощо.
 Макаренко Л. В. Театр і театралізована діяльність у сучасному дошкільному закладі освіти : монографія / Л. В. Макаренко. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 211 с.Монографія присвячена актуальній проблемі формування театралізованої діяльності у дітей старшого дошкільного віку. На основі аналізу психолого-педагогічних джерел автором підтверджено необхідність та своєчасність наукового інтересу до проблеми формування театралізованої діяльності у дітей старшого дошкільного віку, уточнено характеристику поняття «готовність до театралізованої діяльності», подано програмно-методичне забезпечення ознайомлення з театром.

Монографія може представляти інтерес для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, педагогів-практиків у дошкільних навчальних закладах освіти, закладах позашкільної освіти та виховання

 Макаренко Л. В. Вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта / К. Й. Щербакова, Л. В. Макаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 199 с.
У посібнику представлено задачі, зміст, форми та методи роботи студентів з вивчення курсу «Вступ до спеціальності». Увага приділяється різним формам організації навчального процесу: лекції, семінарські, практичні заняття, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, написання рефератів тощо.
 Макаренко Л. В. Організація театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі / Л. В. Макаренко – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 256 с.
У навчально-методичному посібнику представлено зміст, задачі, форми та методи роботи студентів з вивчення курсу «Організація театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі» за кредитно-трансферною системою. Увага приділяється різним формам організації навчального процесу (лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних навчально-творчих завдань, постановки міні-вистав за темами курсу). У додатках розміщено дитячі вірші про театр, дидактичні ігри для дошкільників тощо, використання яких доцільне у практичній діяльності майбутніх вихователів.
 Макаренко Л. В. Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників / К. Щербакова, Л. Макаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 224 с.У навчально-методичному посібнику представлено зміст, задачі, форми та методи роботи студентів з вивчення курсу «Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників» за кредитно-трансферною системою. Увага приділяється різним формам організації навчально-виховного процесу (лекції, практичні заняття, завдання для самостійного опрацювання тощо).

У додатках розміщено оповідання про здоров’я, розваги для дітей дошкільного віку тощо, використання яких доцільне у практичній діяльності майбутніх вихователів.

Для викладачів, студентів вищих педагогічних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта.

 Омеляненко А. В. Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми : монографія/ А. В. Омеляненко. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 196 с.У монографії досліджувалась проблема навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми. Представлено методику навчання дітей дошкільного віку складати розповіді-роздуми. Визначено педагогічні умови за яких навчання старших дошкільників складати розповіді роздуми відбуватиметься ефективніше. Виявлено критерії та охарактеризовано рівні сформованості вмінь старших дошкільників складати розповіді-роздуми. Встановлено послідовні стадії формування вмінь дітей старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум та тенденції, що спостерігались у процесі навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми.

Видання адресовано науковцям, магістрантам, аспірантам, студентам педагогічних ВНЗ, вихователям ДНЗ, батькам.

 Єськова Т. Л. Виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (1917-1941 рр.) / Т. Л. Єськова. – Х. : Вид-во «Діса-плюс», 2015. – 266 с.
У монографії розкрито історико-педагогічний аспект проблеми виховання працелюбності дітей дошкільного віку, визначено й обґрунтовано особливості змісту, форм, видів занять з ручної праці в дошкільних установах у період 1917-1941 рр. Окреслено провідні шляхи виховання працелюбності в освітньо-виховному процесі дошкільних установ, схарактеризовано перспективи творчого використання надбань минулого в умовах сучасного довкілля.
 Формування дослідницької культури старших дошкільників у проектній діяльності : метод. реком. / О. Каплуновська, П. Завада, Л. Мороз-Рекотова, О. Борзенкова, Н. Ружина, О. Єрлик. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2013. – 56 с.У методичних рекомендаціях запропоновано алгоритм організації та запровадження в систему роботи педагогічного колективу дошкільного навчального закладу проектної діяльності дітей старшого дошкільного віку, що ґрунтується на наукових твердженнях російського психолога, спеціаліста з психології дошкільної освіти, доктора психологічних наук, професора М. Є. Веракси.

Посібник рекомендовано вихователям, методистам, завідувачам ДНЗ, студентам педагогічних навчальних закладів.

Мороз-Рекотова Л. В. Вчуся жити : морально-духовне виховання дошкільника / О. М. Каплуновська, Л. В. Мороз-Рекотова. – К. : Видавництво «Ранок», 2014. – 90 с.

Посібник покликаний допомогти дорослим у вихованні цілісної особистості дитини, зокрема її духовної сфери. Мета посібника – введення дитини до культури стосунків між людьми, взаємодії з навколишнім світом, що є початковим етапом не тільки духовно-морального виховання, а й формування духовної культури особистості в подальшому житті.

Мороз-Рекотова Л. В. Культура мовлення та виразне читання : навчальний посібник / Л. В. Мороз-Рекотова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 222 с.

Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу «Культура мовлення та виразне читання» і має на меті оволодіння студентами культурним мовленням та навичками виразного читання як важливою передумовою їх успішної підготовки до професійної діяльності, а також ознайомлення студентів із теоретичними аспектами культури мовлення та виразного читання, із науково-практичними позиціями, на яких ґрунтується оволодіння культурним мовленням, підведення до осмислення основних цілей та завдань вивчення курсую.

Матеріали навчально-методичного посібника структуровані відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання. У ньому подані стислі змісти лекцій, плани практичних занять, система запитань і завдань для самостійної та індивідуальної роботи, тестові завдання для підсумкового контролю.

Мороз-Рекотова Л. В. Навчання дошкільників грамоти: в схемах і таблицях : навчально-методичний посібник / Л. В. Мороз-Рекотова. –Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2017. – 234 с.

Посібник містить навчально-методичні матеріали з питань навчання грамоти дітей дошкільного віку та має на меті висвітлення наукових засад навчання грамоти, формування цілісного уявлення про систему навчання грамоти дітей в дошкільному навчальному закладі, допомогу в застосуванні на практиці основних положень лінгводидактики щодо навчання дітей дошкільного віку грамоти.

Посібник адресований студентам спеціальності «Дошкільна освіта», вихователям дошкільних навчальних закладів.

Тельчарова О. П. Педагогіка раннього дитинства: навчально-методичний посібник/ О. П. Тельчарова, Л. В. Мороз-Рекотова / За заг. ред. І. Г. Улюкаєвої. – Х. :. Видавництво Іванченка І.С., 2017. – 230 с.

Посібник містить навчально-методичні матеріали з питань педагогіки раннього дитинства і має на меті висвітлення особливостей побудови освітньо-виховного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі, формування цілісного уявлення про особливості розвитку та виховання дітей в період від народження до трьох років.

Посібник адресований студентам спеціальності «Дошкільна освіта», вихователям дошкільних навчальних закладів.

Кот Н. А. Фізичне виховання дітей раннього віку: навчально-методичний посібник / Н. А. Кот, Ю. Б. Семеняко. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 232 с.

У посібнику подається інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Фізичне виховання дітей раннього віку». У ньому розглянуто загальні питання теорії фізичного виховання дітей раннього віку, динаміку вікових фізіологічних та рухових змін, а також методику проведення різних форм роботи з фізичного виховання в группах раннього віку. Представлено навчальну программу, стислий зміст лекційного матеріалу, тематику практичних занять, рекомендовану літературу, самостійні та індівідуальні завдання, питання для самоконтроля, глосарій і додатки.

Пропонований навчальний посібник, призначений для студентів, викладачів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільна освіта».