Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Документація

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Перший етап

Після закінчення роботи над дисертацією здобувач наукового ступеня подає її до розгляду на кафедру, де виконувалась робота. У місячний термін після рекомендації до захисту, висновок кафедри (розширеного засідання кафедри) оформлюється як витяг з протоколу кафедри (розширеного засідання кафедри) у 2 примірниках і підписується завідувачем кафедри (головою засідання), секретарем засідання, затверджується ректором Університету, скріплюється печаткою університету (Зразок оформлення висновку для здобувачів наукового ступеня). Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації для розгляду у спеціалізовану вчену раду.

Другий етап

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059 затверджено “Положення про спеціалізовану вчену раду”, у відповідності до якого, встановлений наступний перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня.

Спеціалізована вчена рада приймає дисертацію до попереднього розгляду за наявності наступних документів, які надають аспіранти, докторанти, здобувачі.

 • Заява на ім’я проректора з наукової роботи про прийняття дисертації до розгляду в спеціалізованій вченій раді, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація (заява пишеться власною рукою на чистому папері А4, Зразок заяви).
 • Титульний аркуш до особової справи здобувача, (Зразок титульного аркушу)
 • Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники).
 • Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 №343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за №484/1020, з відомостями, чинними на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 • Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, або завірена нотаріально (2 примірники).
 • Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем імені) (2 примірники).
 • У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).
 • Посвідчення про складення кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №309 (у 2-х примірниках: один примірник – оригінал, другий – копія).
 • Витяг з наказу про зарахування до аспірантури (докторантури), засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі (докторантурі).
 • Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (для докторів наук), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, або завірена нотаріально (2 примірники). У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені і легалізований. Якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально (для іноземців).
 • Витяги з наказів про призначення (зміну) наукового керівника чи наукового консультанта спеціальності (за наявності), засвідчені підписом проректора з наукової роботи та печаткою Університету.
 • Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач ( 2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (розширеного засідання кафедри, наукового семінару), підписується завідувачем кафедри (головою засідання), як правило, доктором наук, секретарем, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
 • Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (консультанта).
 • Згода про використання персональних даних
 • Клопотання про прийняття дисертації до розгляду у спецраді на бланку установи, де працює здобувач з підписом керівника та печаткою установи (для здобувачів інших установ) (зразок клопотання)
 • Список наукових праць здобувача за формою 26 (Зразок списку наукових праць)
 • Витяг з протоколу затвердження теми дисертації вченою радою Університету
 • Координація теми у міжвідомчій раді з психологічних і педагогічних наук в Україні
 • Ксерокопії довідок про упровадження результатів дослідження

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно до встановлених вимог, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду (зразок лист до бібліотеки), для автора та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підпиcаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні та повні вихідні дані відповідних видань. Копіїї наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря спецради;
 • афореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
 • примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

Аспіранти та здобувачі, які закінчили аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету, отримують посвідчення про складені кандидатські іспити у відділі аспірантури.

Всі зазначені документи здобувач подає вченому секретарю спецради Д. 18.092.01.

 

Третій етап

Для подачі повідомлення про захист дисертації готуються такі документи:

 • усі документи, передбачені другим етапом, які подавались на попередній розгляд дисертації;
 • підписаний висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради із підписами експертів (підписи не завіряють) (у 2-х примірниках) (Зразок експертного висновку);
 • відомості про офіційних опонентів (Додаток 10 до Положення про спеціалізовану вчену раду) за підписом секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою Університету (у відомостях вказуються публікації за останні 5 років, зразок відомостей про опонентів) (у 2 примірниках);
 • повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня у 2-х примірниках за підписом Голови спеціалізованої вченої ради (Зразок повідомлення), завіряється підписом Вченого секретаря та печаткою установи (Ректорат, канцелярія) в установленому порядку;
 • на електронну скриньку вченого секретаря – e-mail: profpedagog@ukr.net здобувачем надсилаються такі документи:- відсканований оригінал повідомлення у форматі PDF;
  – текст повідомлення у форматі Word;
  – відсканований оригінал квитанції про сплату послуг (з відміткою банку), в якій обов’язково мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові здобувача. У темі електронного листа вказується шифр спеціалізованої вченої ради, прізвище, ініціали здобувача;

Реквізити банку для оплати: ДІВП видавництво «Педагогічна преса»: р/р 26008000117401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Києва, МФО 300346, ЄДРПОУ 24093064, ПІН 240930626120, СПП 38415994. Призначення платежу – оплата за розміщення повідомлення у Спецвипуску газети «Освіта України» (210 грн.)

Повідомлення для розміщення у черговому номері щомісячника Спецвипуск газети «Освіта України» подається здобувачем до 20 числа поточного місяця. У випадку подачі вище зазначених документів після 20 числа поточного місяця, повідомлення буде опубліковане у номері, який вийде місяцем пізніше.

Четвертий етап

Для тиражування та розсилання автореферату необхідно:

 • Подати на підпис до вченого секретаря копію автореферату дисертації (формат А4) з підписом наукового керівника та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.
 • Підписаний до друку автореферат, тиражувати та розіслати згідно списку розсилки, визначеного спеціалізованою вченою радою. Список розсилки автореферату підписує вчений секретар спеціалізованої вченої ради (Зразок списку розсилки)
 • Не пізніше ніж за місяць до захисту один примірник дисертації (з підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради і печаткою Університету) та 2 примірники автореферату необхідно передати в бібліотеку БДПУ (1 поверх 1 корпусу, 10 кімната) та зареєструвати у відповідному журналі бібліотеки.
 • Обов’язково для розміщення на сайті Університету на e-mail: profpedagog@ukr.net здобувачем надсилаються:

– автореферат дисертації одним файлом, із зазначенням дати захисту (не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації);
– відскановані оригінали відгуків офіційних опонентів (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації);
– примірник дисертації в електронному вигляді (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації).

 

П’ятий етап

На захист дисертації наукового ступеня здобувач готує:

Шостий етап

Після захисту дисертаційної роботи атестаційна справа здобувача (дві окремі папки з документами оформленими згідно вимог МОН України, а саме:опис справи, що подається у МОН України, опис справи, що залишається в архіві – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11), подається вченому секретареві для перевірки.