Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Regulations on the student council

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

Бердянського державного педагогічного університету

Преамбула

Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля,  морально-етичного, культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з метою активної участі у громадському житті Бердянського державного педагогічного університету (далі – Університету), у вирішенні питань навчання, побуту, захисту прав та інтересів студентів, управління Університетом, затверджується Положення про студентське самоврядування Університету (далі – Положення). У цьому Положенні встановлюються правові та організаційні засади створення та функціонування студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Університету.

Органи студентського самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Університету.

Розділ І

Стаття 1. Завдання та принципи діяльності студентського самоврядування

1.1. Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів Університету і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів Університету, виховання у студентської молоді соціальної активності.

1.2. Основні завдання та функції студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • сприяння проведенню навчально-виховної роботи в Університеті;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
 • представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах та їхніх структурних підрозділах Університету;
 • співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп, завідуючим гуртожитком, керівниками кафедр та інших структурних підрозділів.

1.3. Студентське самоврядування діє на принципах:

 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.4. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

1.5. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

Стаття 2. Структура студентського самоврядування

2.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету (інституту), коледжу та Університету в цілому.

2.2. Структура Студентського самоврядування складається з наступних органів:

 • Конференція студентів Університету;
 • Студентська рада Університету;
 • Конференція студентів факультету (інституту, коледжу);
 • Студентська рада факультету (інституту, колледжу).

2.3. Конференція студентів Університету є вищим представницьким органом студентського самоврядування Університету та виконує повноваження відповідно до цього Положення

2.4. Рішення Конференції студентів Університету мають вищу силу, порівняно з рішеннями інших ланок студентського самоврядування та є обов’язковими для виконання усіма студентами Університету.

2.5. Студентська рада Університету – це колегіальний виконавчий орган студентського самоврядування Університету, який очолює систему до якої входять Студентські ради факультетів (інститутів) та Учнівська рада коледжу.

2.6.  Студентська рада факультету (інституту,) коледжу функціонує на рівні факультету (інституту), коледжу.

2.11. Органи студентського самоврядування:

 • беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому Законом «Про вищу освіту» та Статутом Університету;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
 • вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • мають право оголошувати акції протесту, в порядку, визначеному законодавством;
 • виконують інші функції, передбачені законодавством та статутом університету та цим Положенням .

2.12. За погодженням з органом студентського самоврядування Університету, в порядку, визначеним цим Положенням, приймаються рішення :

 • відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 • переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, проректорів;
 • поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
 • затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються.

2.13. Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація та мати свою печатку відповідно до діючого законодавства.

Стаття 3. Прямі таємні вибори представників.

3.1. Порядок проведення прямих таємних виборів представників, що мають право брати участь у  Конференції трудового колективу Університету, виборах членів Вченої ради Університету, виборах ректора Університету визначається окремим положенням, яке затверджуєтся Конференцією студентів Університету.

Розділ ІІ

 Конференція студентів Університету

Стаття 4. Конференція студентів Університету

4.1. Конференція студентів Університету (далі – Конференція) є вищим колегіальним органом студентського самоврядування Університету.

4.2. Підготовка та проведення Конференції здійснюється Студентською радою Університету. Максимальна кількість делегатів на конференцію складає 300 осіб.

Кількість студентів від якої висувається один делегат визначається за формулою:

КС = ПКС університету/300

де ПКС – приведений контингент студентів університету, який визначається навчальним відділом Університету.

Кількість делегатів від кожного факультету (інституту, коледжу) визначається за формулою:

КД = ПКС факультету(інституту, коледжу)/ КС,

де КС– кількість студентів від якої висувається один делегат, ПКС факультету (інституту, коледжу) – приведений контингент студентів факультету (інституту, коледжу), який визначається навчальним відділом Університету.

4.3. Конференція виконує наступні функції:

 • ухвалює Положення про студентське самоврядування Бердянського державного педагогічного університету, вносить до нього зміни і доповнення;
 • визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
 • заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;
 • обирає та затверджує кількісний та особовий склад Виборчої комісії студентів;
 • затверджує символіку студентського самоврядування;
 • затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
 • затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;
 • обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

4.4. На Конференції мають право бути присутніми:

 • представники ректорату Університету;
 • представники деканату факультетів (інститутів);
 • члени органів студентського самоврядування факультетів (інститутів) Університету;
 • представники органів студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, громадських організацій, консультативно-дорадчих органів (за запрошенням).

4.5. Правом голосу на Конференції володіють делегати від факультетів (інститутів), які обираються на конференціях студентів факультетів (інститутів);

4.6. Рішення на Конференції приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

4.7. Конференція вважається правомочною за умови присутності не менше 50 відсотків делегатів.

4.8. Конференція скликається не менше ніж один раз на рік за рішенням Студентської ради Університету або за ініціативою не менше 10 відсотків студентів Університету.

4.9. Конференція виконує свою роботу відповідно до цього Положення.

Розділ ІІІ

Студентська рада Університету

Стаття 5. Студентська рада Університету

5.1. Студентська рада Університету є вищим виборним виконавчим органом студентського самоврядування та функціонує на рівні Університету.

5.2. Студентська рада Університету очолює систему Студентських рад факультетів (інститутів), коледжу.

5.3. Метою діяльності Студентської ради Університету є створення умов для самореалізації особистості студентів Університету і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

5.4 Діяльність Студентської ради спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів Університету, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Стаття 6. Структура Студентської ради Університету

6.1. Членами Студентської ради Університету можуть бути студенти денної форми навчання Університету.

6.2. Посадами у Студентській раді Університету є:

 • голова Студентської ради Університету;
 • заступник голови Студентської ради Університету;
 • секретар Студентської ради Університету;
 • голови секторів Студентської ради Університету;
 • інші члени Студентської ради Університету.

Стаття 7. Вибори членів Студентської ради та Голови Студентської ради Університету

7.1. Кількісний та особовий склад Студентської ради затверджується Конференцією студентів університету. Студентська рада обирається на початку кожного навчального року строком на один навчальний рік. Членом студентської ради студент може бути не більше ніж два строки.

7.2. На Конференціях студентів факультетів (інститутів) обираються представники до складу Студентської ради Університету. З числа заявлениних факультетами (інститутами) представників, на Конференції студентів Університету обирається Студенстька рада Університету шляхом відкритого голосування. Кожен факультет (інститут) повинен бути представлений в Студентській раді Університету не менше ніж одним студентом.

7.3. З числа обраних членів Студенської ради Університету Конференцією студентів обирається Голова шляхом відкритого голосування.

7.4. Обраним до членів Студентської ради та Головою вважається особа яка набрала білише 50 відсотків голосів присутніх на конференції.

7.5. Студенти, обрані до складу Студентської ради Університету, можуть бути усунуті зі своїх посад за результатами загального таємного гоосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менше як 10 відсотків студентів Університету.

Стаття 8. Організація діяльності Студентського Ради Університету

8.1. Організаційною формою роботи Студентської ради Університету є засідання, які проводяться не менше, ніж раз на тиждень головою , або його заступником.

8.2. На засідання Студентської ради Університету головою можуть бути запрошені гості з правом дорадчого голосу.

8.3. Засідання Студентської ради Університету є повноважним у разі присутності на ньому простої більшості членів від його загального складу.

8.4.  Студентська рада Університету здійснює наступні повноваження:

 • проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів;
 • спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;
 • сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо, співпрацює з ними;
 • встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями України та інших країн;
 • погоджує призначення проректорів Університету;
 • координує діяльність органів студентського самоврядування на рівні факультету (інституту);
 • погоджує Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку;
 • приймає рішення про проведення виборів (всіх видів);
 • затверджує квоти кількості виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету, виборах ректора Університету, членів Вченої ради Університету;
 • інформує студентів Університету про свою діяльність;
 • приймає рішення щодо проведення студентських акцій (в тому числі акцій протесту), заходів та програм;
 • організовує та проводить науково-практичні конференцій, практикуми, диспути, тематичні «круглі столи», літературно-мистецькі заходи тощо;
 • займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на фізичний розвиток студентів та пропагування здорового способу життя;
 • займається реалізацією цілей та завдань, поставлених Конференцією;
 • звітує перед Конференцією щодо своєї діяльності;
 • займається організацією проведення Конференції;
 • планує роботу Студентської ради університету за відповідними напрямками діяльності;
 • розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними;
 • здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних ресурсів студентського самоврядування;
 • допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та ініціатив, залучає їх до активної участі у діяльності Університету;
 • створює та ліквідує комісії Студентської ради за поданням Голови;
 • може випускати власне студентське видання в електронному або друкованому вигляді;
 • виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та завданням студентського самоврядування, закріплені цим Положенням.

Стаття 9. Повноваження Голови Студентської ради Університету

9.1. Голова Студентської ради Університету здійснює наступні повноваження:

 • представляє студентське самоврядування Університету у відносинах з адміністрацією Університету, факультетів (інститутів) та з іншими організаціями;
 • підписує двосторонні договори про співпрацю з іншими організаціями;
 • входить до складу Вченої ради Університету, як один із виборних представників з числа студентів, який є керівником органу студентського самоврядування Університету;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів Студентського самоврядування Університету для здійснення своєї діяльності;
 • в межах своїх повноважень видає усні та письмові розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування в Університеті;
 • організовує проведення Конференцій;
 • звітує від імені Студентської ради університету перед Конференцією;
 • скликає та веде засідання Студентської ради Університету;
 • підписує документи, які приймає Студентська рада Університету;
 • спрямовує і контролює діяльність Студентської ради Університету;
 • ініціює питання про виключення зі складу Студентської ради Університету;
 • призначає заступника та секретаря;
 • призначає голів секторів Студентської ради Університету;
 • у випадку відсторонення від обов’язків представника структурного підрозділу студентського самоврядування, який втратив довіру, призначає замість нього тимчасово виконуючого обов’язки;
 • складає та вносить на затвердження Студентської ради Університету порядок денний його засідання;
 • здійснює розподіл повноважень між заступниками та іншими членами Студентської ради Університету;
 • погоджує від імені студентського самврядування накази та розпорядження ректора Університету.

9.3. Голові Студентської ради Університету заборонено займати будь-які інші посади у структурних підрозділах студентського самоврядування.

9.4. У разі відсутності голови його функції виконує заступник, а у разі його відсутності – секретар.

9.5. У випадку дострокового складання своїх повноважень головою Студентської ради Університету його обов’язки виконує заступник.

9.6. Секретар Студентської ради Університету веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

9.7. Голова Студентської ради Університету та секретар несуть персональнк відповідальність за збереження документації Студентської ради Університету та печатки (за наявністю).

Стаття 10. Підстави для припинення повноважень голови Студентської ради Університету

10.1. Підставами для припинення повноважень Голови студентської ради Університету є :

– добровільне складання повноважень;

– у разі відрахування з числа студента Університету;

– за результатом таємного голосування студентів на умовах, визначених цим Положенням.

Стаття 11. Голови секторів Студентської ради Університету

11.1. Головів секторів у Студентській раді Університету призначає та відстороняє з посади голова студентської ради Університету з числа її членів.

11.2. Обов’язковим є закріплення голів секторів за такими напрямками:

 • інформаційно-технологічний;
 • волонткрський;
 • науковий;
 • редакційна колегія.

11.3. Строк повноважень голів секторів дорівнює строку повноважень Студентської ради Університету.

11.4. Голови секторів реалізують наступні завдання:

 • розробляють проекти діяльності та відповідні проекти рішеннь Студентської ради Університету, готують висновки з цих питань;
 • в межах визначеної сфери діяльності організовують та реалізують заходи, направлені на задоволення потреб студентів Університету;
 • офіційно представляють напрямок у відносинах з іншими органами студентського самоврядування;
 • визначають основні напрямки роботи;
 • виступають на засіданнях Студентської ради Університету з доповідями з питань напрямку;
 • мають право безперешкодного доступу до засідань органів студентських самоврядувань Університету всіх рівнів;
 • здійснюють інші повноваження, які не суперечать актам органів студентського самоврядування Університету.
 • в межах сфери діяльності узагальнюють та систематизують пропозиції студентів та інших зацікавлених осіб;
 • здійснюють інші повноваження відповідно до цього Положення.

 Стаття 12. Права та обов’язки членів Студентської ради Університету

12.1. Члени Студентської ради Університету мають право:

 • брати участь у роботі Студентської ради Університету, використовувати своє право голосу;
 • обирати і бути обраним на керівні посади в студентській раді Університету;
 • вийти в установленому порядку зі складу Студентської ради Університету;
 • своєчасно одержувати інформацію про діяльність Студентської ради Університету;
 • пропонувати питання для розгляду на Конференції та засіданнях Студентської ради Університету;
 • вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються Конференцією та Студентською радою Університету, а також пропозиції щодо порядку голосування;
 • висловлювати думку щодо діяльності членів Студентської ради Університету;
 • брати участь у дебатах на Конференції і засіданнях Студентської ради Університету, ставити питання доповідачу і головуючому на засіданні;
 • брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що проводяться за ініціативи чи за участю студентського самоврядування Університету;
 • бути присутнім на засіданні будь-якої студентської організації Університету з правом дорадчого голосу;
 • оскаржувати будь-які дії адміністрації Університету, посадових осіб структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей діяльності студентського самоврядування Університету;
 • користуватися іншими правами і законними інтересами, що не суперечать законодавству України і цьому Положенню.

12.2. Члени студентської ради Університету зобов’язані:

 • дотримуватися норм цього Положення і прийнятих на його основі рішень Конференції, Студентської ради Університету та голів секторів;
 • бути присутніми на всіх засіданнях Студентської ради Університету, а в разі відсутності з поважних причин, попередньо попередити секретаря та отримати інформацію щодо прийнятих рішень;
 • брати активну участь в організації та реалізації масових заходів, що проводяться відповідно до програми діяльності Студентської ради Університету;
 • безпосередньо брати участь у діяльності Студентської ради Університету;
 • виконувати доручення Голови вчасно та сумлінно;
 • утримуватися від порушень прав і законних інтересів окремих студентів, студентської громади та адміністрації Університету;
 • вживати всіх необхідних заходів для підвищення поваги студентів до органів Студентського самоврядування Університету;
 • вживати заходів для припинення порушень студентами Статуту Університету і цього Положення.

Стаття 13. Припинення членства в Студентській раді Університету

13.1.  Підставами для припинення членства в Студентській раді Університету є:

 • добровільне складання повноважень;
 • відрахування зі складу студента Університету;
 • за результатами загального таємного голосування студентів на умовах, визначених цим Положенням.

Стаття 14. Відносини Студентської ради Університету з адміністрацією Університету та факультетів (інститутів), первинною профспілковою організацію Університету

14.1. Ректорат, директори інститутів (декани факультетів), профспілковий комітет мають право делегувати своїх представників для участі в роботі органів студентського самоврядування з правом дорадчого голосу.

14.2. Студентська рада Університету зобов’язана повідомляти ректорат та деканати про дату, час та місце проведення Конференцій.

14.3. Ректорат, деканати та профспілковий комітет можуть проводити консультації з органами студентського самоврядування з питань життєдіяльності студентської громади.

14.4. Органи студентського самоврядування можуть проводити різноманітні заходи спільно з ректоратом,  деканатами, профспілковим комітетом.

14.5.  Студентська рада Університету має право вносити на розгляд ректорату, деканатів та профспілкового комітету подання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності студентського самоврядування, запрошувати представників ректорату, деканатів, профспілкового комітету на заходи, що проводяться під егідою студентського самоврядування.

14.6. Студентська рада Університету інформує ректорат, деканати та профспілковий комітет про результати проведених заходів органами студентського самоврядування та студентськими організаціями.

14.7. Щороку Студентська рада Університету та профспілковий комітет можуть укладати та/або оновлювати угоду про спільну діяльність.

Розділ ІV

Студентські ради та Конференції студентів факультетів (інститутів) та коледжу

Стаття 15. Студентська рада та Конференція студентів факультету (інституту) та коледжу

15.1. Студентська рада факультету (інституту), коледжу функціонує на рівні факультету (інституту), коледжу.

15.2. Найвищим колегіальним органом на рівні самоврядування факультету (інституту) є Конференція студентів факультету (інституту), коледжу.

15.3. Конференція факультету (інституту), коледжу обирає членів Студентської ради факультету (інституту), колледжу та представників до складу Студентської ради Університету.

15.4. Конференція студентів факультету (інституту). коледжу скликається не рідше одного разу на рік за рішенням Студентської ради факультету (інституту, коледжу) або за ініціативою не менше 10 відсотків студентів факультету (інституту, коледжу). Загальна кількість делегатів на конференцію студентів факультету (інституту, коледжу) визначається Студентською радою факультету (інституту, коледжу). Загальна кількість делегатів має складати не менше 50 відсотків приведеного контингенту студентів факультету (інституту, коледжу).

Стаття 16. Структура Студентської ради факультету (інституту, коледжу)

16.1. Членами Студентської ради факультету (інституту, коледжу) можуть бути студенти денної форми навчання відповідного факультету (інституту, коледжу).

16.2. Посадами у  Студентській раді факультету (інституту, коледжу) є:

 • голова Студентської ради факультету (інституту, коледжу);
 • заступник голови Студентської ради факультету (інституту, коледжу);
 • секретар Студентської ради факультету (інституту, коледжу);
 • голови секторів Студентської ради факультету (інституту, коледжу);
 • інші члени Студентської ради факультету (інституту, коледжу).

16.3. Голова Студентської ради факультету (інституту, коледжу) та його заступник можуть перебувати на посаді не більш, як два строки.

Стаття 17. Вибори членів Студентської ради факультету (інституту, коледжу) та голови ради.

17.1. Кількісний та особовий склад Студентської ради факультету (інституту, коледжу) затверджується Конференцією студентів факультету (інституту, коледжу). Студентська рада обирається на початку кожного навчального року строком на один навчальний рік. Членом студентської ради студент може бути не більше ніж два строки.

17.2. На Конференціях студентів факультетів (інститутів, коледжу) шляхом відкритого голосування обираються члени Студентської ради факультету (інституту, коледжу).

17.3. З числа обраних членів Студенської ради Конференцією студентів факультету (інституту, коледжу) обирається Голова шляхом відкритого голосування.

17.4. Обраним до членів Студентської ради та головою вважається особа яка набрала білише 50 відсотків голосів присутніх на конференції.

17.5. Конференція студентів факультету (інституту, коледжу) вважається провомочною, якщо на ній присутні не менше 50 відсотків делегатів.

17.6. Студенти обрані до складу Студентської ради факультету (інституту, коледжу) можуть бути усунуті зі своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів факультету (інституту, коледжу). Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менше як 10 відсотків студентів факультету (інституту,коледжу).

Стаття 18. Організація роботи Студентської ради факультету (інституту, коледжу)

18.1. Студентська рада факультету (інституту, коледжу) здійснює свою роботу у формі засідань, які не рідше одного разу на тиждень скликаються головою Студентської ради факультету (інституту, коледжу) або в разі його відсутностті – заступником.

18.2. Студентська рада факультету (інституту, коледжу) здійснює наступні повноваження:

 • приймає та розглядає адресовані їй пропозиції, звернення, скарги студентів, виносить по них рішення;
 • визначає основні напрямки діяльності Студентської ради факультету (інституту, коледжу);
 • заслуховує щорічні та поточні звіти голови Студентської ради факультету (інституту, коледжу) про виконану роботу;
 • затверджує символіку студентського самоврядування факультету (інституту, коледжу);
 • реалізує цілі та завдання студентського самоврядування Університету та факультету (інституту, коледжу);
 • інформує студентів з питань наукового, спортивного, культурного та громадського життя.

18.3. За погодженням зі Студентськими радами факультетів (інститутів, коледжу) приймаються рішення про:

 • відрахування студентів відповідного інституту (факультету, коледжу) з Університету та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням на відповідному факультеті (інституті, коледжі), на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 • переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням на відповідному факультеті (інституті, коледжі);
 • призначення заступників декана факультету (директора інституту, коледжу).

Стаття 19. Голова Студентської ради факультету (інституту)

19.1. Голова Студентської ради факультету (інституту, коледжу):

 • організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності .студентської ради факультету (інституту, коледжу);
 • самостійно призначає заступника, секретаря, керівників секторів з числа членів Студентської ради факультету (інституту, коледжу);
 • представляє інтереси студентської громади факультету (інституту, коледжу);
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення засідань Студентської ради факультету (інституту, коледжу);
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації факультету (інституту, коледжу) та структурних підрозділів факультету (інституту, коледжу) для здійснення своєї діяльності;
 • має інші права та обов’язки, передбачені цим Положенням та чинним законодавством.

19.2. У випадку дострокового складання повноважень головою Студенстької ради  факультету (інституту, коледжу) його обов’язки виконує Заступник.

19.3. Відповідно до функціональних повноважень заступник голови координує та спрямовує роботу секторів Студентської ради факультету (інституту, коледжу).

19.4. Секретар Студентської ради факультету (інституту, коледжу) призначається головою Студентської ради факультету (інституту, колежу) з числа членів Студентської ради факультету (інституту, коледжу).

19.5. Секретар Студентської ради факультету (інституту, коледжу) веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

19.6. Голова та секретар Студентської ради факультету (інституту, коледжу) відповідають за збереження документації студентського самоврядування факультету (інституту, коледжу).

Стаття 20 Сектори студентської ради факультету (інституту, коледжу)

20.1. Сектори Студентської ради факультету (інституту, коледжу):

 • інформаційно-технологічний;
 • волонткрський;
 • науковий;
 • редакційна колегія.

20.2. Голови відповідних секторів забезпечують реалізацію завдань та цілей студентського самоврядування, за що несуть відповідальність перед Студентською радою факультету (інституту).

20.3. Повноваження голів секторів Студентської ради факультету (інституту, коледжу) припиняються у разі:

 • добровільного складання повноважень;
 • відрахування з числа студента Університету;
 • за результатами загального таємного голосування студентів факультету (інституту, коледжу) на умовах, визначених цим Положенням.

Стаття 21. Права та обов’язки членів Студентської ради  факультету (інституту, коледжу)

21.1.  Студентська рада факультету (інституту, коледжу) має право:

 • опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів, якщо вони обмежують права студентів чи ускладнюють досягнення цілей студентського самоврядування відповідно до чинного законодавства;
 • звертатися до керівництва інститутів, факультетів та ректорату Університету з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності студентського самоврядування;
 • інші права, що випливають з основних завдань діяльності Студентської ради факультету (інституту, коледжу).

21.2. Студентська рада факультету (інституту, коледжу) зобов’язана дотримуватися цього Положення та діючого законодавства.

Стаття 22. Припинення повноважень членів Студентської ради факультету (інституту, коледжу)

22.1. Повноваження членів Студентської ради факультету (інституту, коледжу) припиняються у разі:

 • добровільного складання повноважень;
 • відрахування зі склалу студентів Університету;
 • за результатами загального таємного голосування студентів на умовах, визначених цим Положенням.

Розділ VI

Матеріально-фінансове забезпечення

 Стаття 23. Цільове направлення коштів та звітність.

23.1. Кошти студентського самоврядування Університету спрямовуються на виконання завдань і здійснення повноважень студентського самоврядування відповідно до затвердженого кошторису.

23.2. Голова Студентської ради Університету публічно звітує на Конференції про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

Стаття 24 Джерела матеріально-фінансового забезпечення

24.1. До джерел матеріально-фінансового забезпечення студентського самоврядування належать:

 • кошти визначені Вченою радою Університету в розмірі не менше 0.5 відсотка коштів спеціального фонду;
 • інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству.