Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Teaching staff

Ihor I. Lyman, DSc in History, Professor, Head of the Department;

Viktoriia M. Konstantinova, DSc in History, Professor;

Olena S. Avdieieva;

Yurii V. Fedoryk;

Yuliia Yu. Korolevska;

Valentyna I. Dudenok;

Ivan I. Lipych;

Taisa K. Zakharchenko;

Svitlana S. Bakhanova;

Maryna M. Antoshchak.