Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Makarova Irina

PhD in Economics

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Biography

 

The graduate of Lviv Trade-Economic Institute (1990), speciality “Commodity research and organization of non-food goods’ trade”. The qualification “Commodity specialist of highest qualification” was assigned.

She finished Lviv Center of Science-Technical and Economic Information (1998), speciality “Economy in trade”.

She defended her candidate thesis by the theme “Organizationally-economic basics of greening’s supply of food market’s development (using the example of milk and dairy products’ market)”. Speciality 08.00.03 “Economy and management of national agriculture”.

During years she had been teaching such disciplines as Commodity Research, Technique of Realization of Enterprise’s Trade Operation, Economy of Education, Market Conditions, Methodology of Science Research, Theory of Agriculture, Management of Stock’s Goods.

Since 2018 she has been working as an assistant professor in the Department of Economics, Enterprise and Finances.

 1. Дубініна А.А. Сенсорний аналіз: навч. Посібник у структурно-логічних схемах / А.А.Дубініна, Т.В.Щербакова, Н.І.Черевична, Макарова І.А. Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків, 2016. – 200с.
 2. Макарова І.А. Інформатизація освіти та аналіз методів навчання. Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: 2017 рік : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, 27 березня – 21 квітня 2017 р. / ред. колегія : О.П.Ситніков, Н.В.Верченко, Н.Г.Торба [та ін]. : у 2-х Т. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2017.  Т.2. С. 58–62.
 3. Макарова І.А. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: 2018 рік : матеріали ХХХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 лютого 2018 р. Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 33. С.228-233.
 4. Макарова І.А. Особливості впровадження коуч-технології в освітній процес ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Навчання, виховання та розвиток в контексті життєвих перспектив особистості: зб. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) / За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С.116-120.
 5. Макарова І.А. Тренди ресторанного бізнесу 2020. Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки України: зб. тез доповідей Міжнар. наук. інтернет-конф. Харків, 21-22 листопада 2019 р. : Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2019. С.47-49. URL: http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/zbirka-tez-vikladachi-19122019.pdf
 6. Макарова І.А. Мережеві проєкти як ефективний засіб підвищення професійної компетентності сучасного педагога. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-х Ч. (10-12 листопада 2020 р., м.Запоріжжя) Електронний збірник наукових праць ЗОІППО № 5(42) 2020.
 7. Макарова І.А. Цифровий слід людини в освітньому просторі. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (02 квітня 2021 р., м. Київ) ДНЗ «Інститут модернізації змісту освіти», 2021. Ч.1. С.84-86. URL: https://imzo.gov.ua/osvita/profesiyno-tehnichna-osvita-2/profesiyna-osvita/materialy-konferentsiy/
 8. Макарова І.А. Цифрова трансформація викладача в умовах сучасного освітнього процесу. Сучасні освітні середовища і проблеми професійної самореалізації педагогів: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.: у 2-х Ч. (30 вересня 2021 р., м. Київ). ДНЗ «Інститут модернізації змісту освіти», 2021. Ч.1. С.149-153. URL: https://imzo.gov.ua/osvita/profesiyno-tehnichna-osvita-2/profesiyna-osvita/materialy-konferentsiy/
 9. Макарова І.А. Інтелект-карти як засіб візуалізації навчальної інформації. Урок. ОСВІТА.UA.11.2018 URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/62431/
 10. Макарова І.А. Цифрова трансформація викладача в умовах сучасного освітнього процесу. Всеосвіта. 24.11.2021 URL: https://vseosvita.ua/library/cifrova-transformacia-vikladaca-v-umovah-sucasnogo-osvitnogo-procesu-497309.html
 11. Макарова І.А. Формування інформаційно-цифрової компетентності викладачів, Фахова передвища освіта. 2020. №2. С. 11-14.