Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Ніконенко Тетяна Володимирівна

Кандидатка педагогічних наук, в. о. доцентка катедри початкової освіти

Наукометрика

Google Scholar

YWj362cAAAAJ&hl

Researcher iD

E-4759-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Біографія

 

У 2003 році закінчила з відзнакою Шахтарське педагогічне училище за спеціальністю «Початкове навчання».

З 2003 р. по 2006 р. працювала вчителем початкових класів та англійської мови у ЗОШ № 2, м. Кіровське Донецької області.

З 2003 р по 2006 р. навчалася на заочному відділенні Бердянського державного педагогічного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» і здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи.

У 2007 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Українська мова та література» і отримала кваліфікацію магістра філології, фахівця з української мови та літератури, викладача.

З 2006 р. по 2011 р. працювала вчителем початкових класів та англійської мови у ЗОШ № 2, м. Бердянська.

Стаж роботи в загальноосвітньому закладі – 8 років. Має кваліфікацію «Вчитель I категорії», педагогічне звання «старший вчитель».

У 2010 році брала участь у конкурсі «Вчитель року».

2011-2020 рр. – старша викладачка кафедри початкової освіти.

У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти.

З 2014 по 2018 рр. навчалась в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету без відриву від виробництва.

3 грудня 2018 році захистила дисертацію на тему «Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Коваль Людмила Вікторівна).

З 1 вересня 2020 року на посаді в. о. доцентки кафедри початкової освіти.

Ніконенко Т. В. має близько 50 наукових публікацій, серед яких навчальний-методичний посібник з грифом МОН України «Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас)» у співавторстві з доктором пед. наук, проф. Л. Коваль (2014 р.), «Практикум з методики навчання математики в початковій школі (2 клас)» у співавторстві з доктором пед. наук, проф. Л. Коваль (2016 р.), монографія «Контекстне навчання як мета-технологія професійної підготовки магістрів початкової освіти у співавторстві з доктором пед. наук, проф. Л. Коваль (2020 р.).

Тетяна Володимирівна викладає такі дисципліни: «Методика навчання математики в початковій школі», «Сучасні технології навчання математики в початковій школі», «Підручник для початкової школи», «Практикум з розв’язування задач в початковій школі».

Тетяна Ніконенко нагороджена грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.) за сумлінне виконання своїх професійних обов’язків, грамотою Міністерства освіти і науки України (2019 р.) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2019 р.) за захист кандидатської дисертації.

 

2012

  1. Ніконенко Т. В. Підготовка майбутніх учителів до реалізації початкової математичної освіти. Зб. тез наук. доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 квітня 2012 року. Педагогічні науки. Т. 1. Бердянськ: БДПУ, 2012. С. 171–175.
  2. Коваль Л., Т. Ніконенко. Ґенеза розвитку початкової математичної освіти в Україні. Дошкільна і початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участ. [за ред. Кондратюк С. М.]. Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. Т.1. С.107–113.
  3. Ніконенко Т. В. Сучасний контекст розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні. Зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спец. випуск) – Бердянськ: БДПУ, 2012. С. 184–192.
  4. Ніконенко Т. В. Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика у питаннях і відповідях. Метод. реком. для студ. денної та заочної форм навч. за напрямом підготовки «Початкова освіта». Бердянськ: 2012. 85 с.
  5. Ніконенко Т. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі : теорія і практика у питаннях і відповідях. Метод. реком. для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта». Бердянськ: 2012. 77 с.

 

2013

  1. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / за редакцією д. пед. н., проф. Л.В. Коваль, ст. викл. Т. В. Ніконенко. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. 120 с.
  2. Коваль Л., Ніконенко Т. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас): навч. посіб. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В, 2013. 256 с.
  3. Ніконенко Т. В. Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика у питаннях і відповідях. Метод. реком. для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Початкова освіта». Бердянськ: 2013. 75 с.
  4. Ніконенко Т. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі у питаннях і відповідях. Метод. реком. для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта». Бердянськ: 2013. 82 с.

 

2014

  1. Коваль Л., Ніконенко Т. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас): навч.-метод. посіб. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2014. 224 с. (Лист № 1/11-9314 від 17.06.2014 р.).
  2. Коваль Л., Ніконенко Т. Підручник математики для початкової школи: теорія і практика : навч.-метод. посіб. Бердянськ: ФОП Ткачук О. В., 2014. 192 с.
  3. КовальЛ., НіконенкоТ. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі: метод. реком. Бердянськ:                        ФО-П Ткачук О.В., 2014. 96 с.
  4. Коваль Л., Ніконенко Т. Методика навчання математики в початковій школі: метод. реком. Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. 96 с.
  5. 5. Ніконенко Т. В. Проблеми модернізації сучасної початкової математичної освіти в Україні. Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф [«Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи»], (Умань, 09-10 жовт. 2014 р.). Умань, 2014. С.49–52.
  6. Ніконенко Т. В. Шляхи розвитку початкової математичної освіти в контексті нової редакції державного стандарту загальної початкової освіти. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. Вип. 50. С. 211–217.
  7. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т. В. Ніконенко. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2014. 288 с.

 

2015

  1. Ніконенко Т. В. Технологія контекстного навчання у вищій педагогічній школі як психолого-педагогічна проблема. Проблеми та перспективи розвитку освіти: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 17-18 квітня 2015 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 70–74.
  2. Ніконенко Т. В. Особливості застосування технологічного підходу у процесі підготовки магістрів початкової освіти. Підготовка конкурентноздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи: матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (Луцьк, 25-26 червня 2015 р.) / за заг. ред. проф. Пріми Р. М. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. С. 93–96.
  3. Nikonenko T. V. Theoretical Aspects of Problem of Technology of Context Teaching within the Process of Training Magister of Primary School Education. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (24), Issue: 48, 2015. P. 18–21.
  4. Ніконенко Т. В. Проблема застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 40 (93). С. 224–230.
  5. Ніконенко Т. В. Теорія та практика застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти. Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія / за заг. ред. проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 417–446.
  6. Ніконенко Т. Теоретичний аспект впровадження технології контекстного навчання. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. Вип. 53. С. 147–152.

 

2016

  1. Ніконенко Т. В. Компетентнісний підхід до застосування технології контекстного навчання в процесі підготовки магістрів початкової освіти. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження С.Ф. Русової (Чернігів, 18-19 лютого 2016 р.). Чернігів : Десна Поліграф, 2016. С. 180–183.
  2. Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (2 клас): навч.-метод. посіб. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. 160 с.
  3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, д. пед. н., проф. А. М. Крамаренко, ст. викл. Т. В. Ніконенко. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016.–216 с.
  4. Ніконенко Т. В. Технологічний підхід у процесі підготовки магістрів початкової освіти. Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи, (Одеса, 15-16 вересня 2016 р.). Харків: Вид-во «Ранок», 2016. С. 267–271.
  5. Ніконенко Т. В. Роль технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти. Молодь і ринок: наук.-педагог. журнал. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2016. № 8 (139). С. 115–119.
  6. Коваль Л. В., Ніконенко Т. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі. Сучасні технології навчання в початковій школі: питання та відповіді / За ред. д. п. н., проф. Л. В. Коваль, д. п. н., проф. А. М. Крамаренко. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 27–47.
  7. Коваль Л. В., Ніконенко Т. В. Методики навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі. Методики навчання в початковій школі: питання та відповіді / За ред. д. п. н., проф. Л. В. Коваль, д. п. н., проф. А. М. Крамаренко. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 38–95.

 

2017

  1. Ніконенко Т. В. Задачний підхід до застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: зб. тез наук. робіт. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 27-28 січня 2017 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С. 161–163.
  2. Ніконенко Т. В. Сучасний контекст професійної підготовки магістрів початкової освіти. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 р.).: зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2017. Ч. 2. С. 126-128. URL: http://bdpu.org/nauka-3-tysyacholittya.html.
  3. Ніконенко Т. В. Особистісно орієнтований підхід до застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнар. конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.184–186.
  4. Ніконенко Т. В. Наукові засади застосування технології контекстного навчання в процесі підготовки магістрів початкової освіти. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. LXXV, Т. 3. С. 186–191.
  5. Ніконенко Т. Створення рефлексивно-інноваційного середовища контекстного типу в педагогічній магістратурі / Т. Ніконенко // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (Бердянськ, 14 вересня 2017 р.) – Бердянськ, 2017. – С. 205-209.

 

2018

  1. Ніконенко Т. В. Педагогічні умови підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 178–185.
  2. Ніконенко Т. В. Формування здатності магістрів початкової освіти здійснювати рефлексивну діяльність. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квітня 2018 р. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 389–391.
  3. Ніконенко Т. В. Становлення професійної ідентичності магістрів початкової освіти. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 25–26 квіт. 2018 р.: зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 1. С. 234–236. URL: http://bdpu.org/rmu/conferences-rmu
  4. Merkulova N., Kochkurova O., Nikonenko T. (2018). Professional identity training as a means of future primary school teachers’. Science and Education, №4. 165–171. (Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).
  5. Ніконенко Т. В. Розвиток педагогічного мислення магістрів початкової освіти. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. С. 83­88.
  6. Ніконенко Т. В. Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.04. Бердянськ. 2018. 20 с.
  7. Ніконенко Т. В. Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Бердянськ, 2018. 269 с.

 

2019

  1. Koval L., Popova O. & Nikonenko T. (2019). Practice-Oriented Direction of Professional Preparation of Future Teachers of Primary Education in the Context of European Integration Processes. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 85­ doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2060 (web of science).
  2. Ніконенко Т. В. Контекстне навчання як мета-технологія у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. . Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школисвітові освітні практики, український контекст:Зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю (м. Мелітополь, Україна, 6-8 червня 2019 року) / За заг. ред. С. М. Дубяга, І. О. Яковенко. Мелітополь: ФОП Однорог Т. Ф., 2019. С.188–193.
  3. Ніконенко Т.В. Практико-орієнтована підготовка магістрів
   початкової освіти на основі реалізації технології
   контекстного навчання. Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 11 квітня 2019 року) / за ред. Н.І. Луцан; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Педагогічний факультет, кафедра фахових методик і технологій початкової освіти. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С. 56–61.
  4. Ніконенко Т. В. Модель підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5. Пед. науки: реалії та перспективи. Вип. 69: зб. наук. пр. / МОН, НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 145–150.
  5. Ніконенко Т. В. Сутність та особливості формування рефлексивно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти. Наступність у навчанні математики в умовах реформи середньої освіти: реалії та перспективи: зб. наук. матер. Всеукр наук.-практ. конференції з міжнар. участю (м. Одеса, 20-21 вересня 2019 року) / МОН, ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського [та ін.]. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. С. 152–154.

 

2020

  1. Ніконенко Т. Застосування технології контекстного навчання під час підготовки магістрів початкової освіти. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Л. Коваль, А. Крамаренко. Мелітополь, Видавничий будиночок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 55–118.
  2. Коваль Л., Ніконенко Т. Контекстне навчання як мета-технологія професійної підготовки магістрів початкової освіти. Монографія. Мелітополь. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 254 с.
  3. Ніконенко Т. В. Практико-орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Вип. 70. Т. 3: зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (гол.ред.) та ін.] Запоріжжя: КПУ, 2020. С. 147–154. Архів видання: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/index.php/archiv?id=123
  4. Ніконенко Т., Мелай Р. Теоретичні засади підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (16 вересня 2020 року). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 66–70.
  5. Ніконенко Т., Стельмах М. Палички Кюізенера як розвивальний елемент інтелекту здобувачів освіти на уроках математики в умовах Нової української школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (16 вересня 2020 року). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 141–145.
  6. Ніконенко Т., Замятіна В. Формування пізнавальної активності молодших школярів шляхом впровадження дидактичних ігор на уроках математики в умовах Нової української школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (16 вересня 2020 року). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 145 – 148.
  7. Ніконенко Т., Коваль К. Особливості роботи з геобордами на уроках математики в умовах Нової української школи. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Бердянськ, 26-27 лист., 2020 р.): зб. тез. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 264–267. URL: http://bdpu.org/wp-content/uploads/2020/12/Materialy_konferentsii_2020.pdf
  8. Ніконенко Т., Чорна Л. Урахування вікових особливостей учнів покоління Z на уроках математики в умовах Нової української школи. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Бердянськ, 26-27 лист., 2020 р.: зб. тез. Бердянськ : БДПУ, 2020. С.192–194. URL: http://bdpu.org/wpcontent/uploads/2020/12/Materialy_konferentsii_2020.pdf

 

2021

  1. Ніконенко Т. В. Сучасні координати змін у професійній підготовці магістрів початкової освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 294–303.
  2. Ніконенко Т. В. Сучасні координати змін у професійній підготовці магістрів початкової освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 294–303. URL: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/4050
  3. Vasyl Khryk, Stanislav Ponomarenko, Antonina Verhun, Oksana Morhulets, Tetiana Nikonenko, Liudmyla Koval. Digitization Of Education As A Key Characteristic Of Modernity. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.10, October 2021. pp. 191-195. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202110/20211026.pdf (web of science).
  4. Ніконенко Т., Коваль К. Особливості розвитку здобувачів початкової освіти під час організації навчання на уроках математики в умовах Нової української школи. Нова українська школа очима студентів: матеріали ІІI Всеукраїнської Інтернет-конференції з міжнародною участю (19 травня 2021 р.) / відп. за вип. І. В. Мозуль. Глухів : ГНПУ імені Олександра Довженка, 2021. С. 39–40.
  5. Ніконенко Т. Замятіна В. Особливості моделювання уроку математики в контексті Нової української школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бердянськ, 16 вересня 2021 р.) / за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С. 22–26.
  6. Ніконенко Т. Коваль К. Технологія «STORYTELLING» на уроках математики: до проблеми реалізації компетентнісного підходу в межах становлення Нової української школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бердянськ, 16 вересня 2021 р.) / за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С. 26–30.
  7. Ніконенко Т. Фатьянова Т. Особливості використання наочності на уроках математики в умовах Нової української школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бердянськ, 16 вересня 2021 р.) / за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С. 30–34.
  8. Ніконенко Т. Шатило О. Реалізація діяльнісного підходу нам уроках математики в першому класі в рамках науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бердянськ, 16 вересня 2021 р.) / за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С. 34–38.
  9. Ніконенко Т. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021) / за ред. І. А. Барбашової, Л. Г. Ярощук. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 166 – 170.
  10. Ніконенко Т. В., Малиш Я. В. Особливості впровадження інноваційної технології «Щоденні 3» на уроках математики в умовах Нової української школи. The 5 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (October 28-30, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. P. 421 – 426.
  11. Ніконенко Т. В., Фатьянова Т. О. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах Нової української школи. The 3 rd International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (November 4-6, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021. P. 460 – 466.
  12. Ніконенко Т. В., Ісланкіна Є. О., Гоменюк Д. С. Особливості впровадження технології «Шість капелюхів» на уроках математики в умовах Нової української школи The 5 th International scientific and practical conference. Topical issues of modern science, society and education. (November 28-30, 2021) SPC Sci-conf.com.ua, Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 974–981. TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-28-30.11.21 Харків.pdf
  13. Ніконенко Т. В., Маєвська С, М., Соловйова О. О. Лепбукінг як засіб реалізації математичної освітньої галузі в умовах Нової української школи. The 3 rd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 5-7, 2021) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021. P. 492–498. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-5-7.12.21.pdf

 

2022

 1. Ніконенко Т. Практико-орієнтовані завдання як засіб формування професійно-педагогічної компетентності магістрів початкової освіти. «Пріоритети щодо змісту та структури сучасної освіти в умовах трансформаційних змін»: матеріали І міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Покровськ, 10 березня 2022 р.) / за ред. Олійник О. (відп. ред.) та ін. Покровськ: КЗ «ППФК», 2022. С. 63 – 68.
 2. Ніконенко Т. В., Малиш Я. В., Гоменюк Д. С. Особливості застосування розвиваючої дошки Бізіборд на уроках математики в початковій школі. The 6 th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (March 6–8, 2022) SSPG Publisher, Stockholm, Sweden. 2022. P. 121 – 125.
 3. Коваль Л., Ніконенко Т. Сучасний аспект впровадження технології організації диференційованого навчання: дистанційна освіта на уроках математики в початковій школі Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 120 – 128. URL: https://bdpu.org.ua/pedagogy/ua/