Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Practical training of higher education graduates

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Інформаційний лист щодо проходження практики студентів Бердянського державного педагогічного університету

Практика проводиться в різних типах закладів освіти, виховних закладах, які відповідають вимогам програми практики.

Базами практик можуть бути загальноосвітні школи різних типів (державні, приватні, гімназії, школи-інтернати, колегіуми), професійно-технічні училища, технікуми, вищі навчальні заклади, коледжі, дошкільні навчальні заклади, заклади соціальної сфери, заклади та служби соціальної допомоги та підтримки дитини, позашкільні виховні заклади, оздоровчі табори, літні пришкільні майданчики, дитячі центри, центри реабілітації, підприємства, СЮТ, еколого-натуралістичні центри та інші, що мають необхідну навчально-матеріальну і методичну базу та кваліфіковані педагогічні кадри.

З базами практики університет завчасно укладає угоди на її проведення за відповідною формою. Тривалість дії угод погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п’яти років.

Студенти можуть самостійно, з дозволу відповідних кафедр, підбирати для себе місце проходження виробничої практики і пропонувати його для використання. У таких випадках університет співпрацює з базою практики на основі клопотання про практику від бази практики (см. Додаток 1).

До початку практики керівник виробничої практики університету готує направлення на практику від ЗВО на ім’я дирекції бази практики.

 

Організація і керівництво практикою

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівника вищого навчального закладу. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри університету. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює керівник практики університету, який за рішенням ректора університету підпорядкований першому проректору.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр.

 

Керівник практики від інституту/факультету:

 • перед початком практики перевіряє наявність необхідних місць для студентів-практикантів у базових закладах згідно укладених угод і подає необхідну інформацію на кафедри факультету та керівнику виробничої практики університету;
 • згідно угод, укладеними між університетом та базовими закладами про проведення практик, проводить розподіл студентів за базами практик, готує проект наказу;
 • перед початком практики забезпечує необхідною документацією з практики методистів, керівників базових закладів освіти, студентів-практикантів;
 • бере участь в організації і проведенні настановчих конференцій з практики, надає рекомендації й настанови щодо проходження практики,
  проводить інструктаж з техніки безпеки і охорони праці (у разі потреби тісно співпрацює з інженером з техніки безпеки);
 • повідомляє студентів про порядок звітності з практики;
 • у тісному контакті з викладачами відповідних кафедр та керівниками баз практики забезпечує належний рівень її проведення згідно з програмою;
 • контролює умови праці і побуту студентів та проведення з ними на місці проходження практики обов’язкових інструктажів з охорони праці й техніки безпеки;
 • контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку на місці проходження практики, організовує облік відвідування бази практики студентами й методистами;
 • вибірково відвідує заходи, які проводить студент-практикант, аналізує, оцінює їх, надає методичну допомогу;
 • бере участь в організації і проведенні підсумкових конференцій з практики, оцінюванні її результатів; обговорює результати практики на засіданнях кафедр, раді факультету;
 • контролює своєчасність виставлення груповим керівником загальної оцінки з практики у відомість практик і подання її в деканат факультету;
 • на основі звітів групових керівників, керівників від бази практики по завершенню семестру та навчального року подає деканові факультету, керівнику виробничої практики університету письмовий звіт про хід, результати практики із зауваженнями і пропозиціями щодо подальшого вдосконалення та організації її проведення.

Груповий керівник:

 • у перший день практики разом з методистом фахової кафедри та адміністрацією від бази практики закріплює студентів за місцем проходження практики;
 • з керівником від бази практики визначає теми заходів, які будуть проводитися студентами-практикантами; проводить організаційне засідання з академічною групою студентів щодо питань організації і проведення практики;
 • раз на тиждень перевіряє щоденник студент-практиканта, записує зауваження та поради щодо подальшої роботи студента, контролює ведення студентами-практикантами документації, затверджує індивідуальний план роботи;
 • надає студентам-практикантам дві консультації (за потреби і більше) щодо виконання програми практики; відвідує залікові заходи, аналізує, оцінює їх;
 • надає методичну допомогу в оформленні документації, у виконанні навчально-дослідної роботи (курсової, кваліфікаційної роботи тощо);
 • перевіряє й аналізує документацію, подану студентом після закінчення практики;
 • бере участь у проведенні заліку з практики і разом з методистами, факультетськими керівниками оцінює роботу студента-практиканта, виставляє у відомість та залікову книжку загальну оцінку з практики.

Методист фахової кафедри:

 • разом з груповими керівниками практики від університету, керівником бази практики закріплює студентів за місцем проходження практики;
 • з керівником від бази практики визначає теми залікових заходів, що будуть проводитися студентами-практикантами;
 • допомагає студентам скласти індивідуальний план роботи на весь період практики, консультує з теми навчально-дослідної роботи;
 • спостерігає за практичною діяльністю студентів-практикантів, визначає їх рівень підготовки до професійної діяльності, диференційовано підходить до завдань, які повинен виконати студент-практикант;
 • надає студентам дві консультації (за потреби і більше) щодо виконання програми практики;
  відвідує залікові заходи, аналізує й оцінює їх;
 • бере участь у настановчій і підсумковій конференціях, нарадах з питань практики на факультеті, університеті, базі практики;
 • бере участь у проведенні заліку з практики і разом з груповим керівником, факультетським керівником оцінює роботу студента-практиканта.

Студенти-практиканти зобов’язані:

 • за два тижні до початку практики надати керівнику практики відомості про місце проходження практики (якщо базами практики є ДНЗ та ЗОШ м. Бердянська та Бердянського р-ну, у списку напроти свого прізвища просто зазначити номер бази практики; якщо база практики знаходиться за межами Бердянського району, то обов’язково надати клопотання від бази практики);
 • за тиждень до початку практики прослухати лекцію з охорони життя і безпеки учнів, шкільної гігієни та санітарії (якщо база практики регламентує, пройти медичний огляд);
 • до початку практики одержати від керівника практики від навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
  нести відповідальність за виконану роботу;
 • приходити не пізніше як за 15 хв. до початку практики;
 • перебувати на місці проходження практики не менше 6 год. щоденно (якщо немає інших обставин, що вимагають подальшої присутності);
 • у випадку відсутності або запізнення повідомляти про це старосту, групового керівника, методиста, пояснювати причину відсутності або запізнення, надавати при цьому необхідні документи, що це засвідчують (довідку про хворобу тощо);
 • відвідувати консультації, методичні наради, які проводить керівник або методист з практики;
 • у встановлений термін здавати звіт про виконання завдань практики;
 • своєчасно скласти залік з практики.

Розподіл студентів на педагогічну практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх майбутнього місця працевлаштування після закінчення навчання.

 

Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Документація з практики, визначена програмою практики, здається студентами-практикантами на перевірку упродовж трьох днів після закінчення практики.

 

Вимоги до звіту з виробничої практики:

Обсяг звіту: від 20 до 25 аркушів.

 

Звіт складається:

 • з титульного аркуша;
 • вступу, у якому коротко розкривається роль, місце, мета проведеної практики в системі професійної підготовки вчителя (основні принципи організації практики, основні завдання практики; визначення професійних умінь і навичок, які повинні формуватися і вдосконалюватися під час практики);
 • основної частини, в якій розкриваються підрозділи з навчальної, виховної, методичної і науково-дослідної роботи відповідно до конкретних завдань програми практики зі спеціальності та педагогіки.
  Наводяться по одному конспекту залікового уроку з кожного предмета, по одному аналізу їх проведення, методична розробка позакласного заходу, методична розробка виховного заходу, психолого-педагогічна характеристика (учня чи учнівського колективу), матеріали індивідуально-творчого завдання; курсової, кваліфікаційної роботи тощо;
 • висновки: які знання, вміння і навички здобуті в процесі проходження практики, пропозиції щодо удосконалення організації практики;
 • список використаних джерел;
 • додатки: завдання-звіт практиканта. У якості додатків до звіту наводяться щоденник, індивідуальне завдання, відгуки керівників практики від бази практики та від кафедри.

Правила оформлення:

Звіт друкується на комп’ютері з додержанням стандартів ЄСКД, з наскрізною нумерацію сторінок і брошурується у альбом по формату А4.

У звіті повинна бути конкретно описана робота, особисто виконана студентом; не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики, а також цитування літературних джерел.

Звіт з практики захищається студентом на підсумковій конференції.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами керівників практики.

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенти, які не пройшли практику або частину практики з поважних причин, мають право на її продовження у вільний від навчання час при наявності відповідних довідок.

Студент, який отримав незадовільну оцінку з практики, за рішенням директорату інституту (деканату факультету) може бути поданий на відрахування з університету.

Результати педагогічної практики для всіх кваліфікаційних рівнів («бакалавр», «спеціаліст», «магістр») оцінюються за 100 бальною шкалою.