Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Давиденко Іван Олександрович

старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

кандидат філологічних наук

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р.)
грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2017 р.)
грамота міського голови Бердянська (2017 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000312346271

Google Scholar

C8LvveMAAAAJ

Researcher iD

D92982019

Scopus iD

ResearchGate iD

Ivan_Davydenko

Біографія

Народився 26 квітня 1989 р. в місті Енергодарі Запорізької області. У 2006 р. закінчив Енергодарський навчально-виховний комплекс «Гармонія».

З вересня 2006 р. по червень 2011 р. навчався в Інституті філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» та здобув кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів.

2011–2012 рр. – секретар-друкар заочного відділення Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

У вересні 2012 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

З грудня 2012 р. по листопад 2015 р. навчався в цільовій аспірантурі БДПУ (денна форма). 18 лютого 2016 р. захистив кандидатську дисертацію «Інтерпретація образу Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській літературах другої половини ХХ століття» зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В.А. Зарва.

Сфера наукових зацікавлень: літературознавча етноімагологія, античний текст у сучасній літературі, міфокритика, часопросторові виміри літератури.

 

Список наукових праць

 

2008

 1. Давиденко І. О. Поетика назви повісті Ю. Мушкетика «Літній лебідь на зимовому березі». Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Київ : Освіта України, 2008. Вип. ХІХ: Лінгвістика і літературознавство. С. 216–220.
 2. Давиденко І. О. Рецепція образу Овідія в повісті Ю. М. Мушкетика «Літній лебідь на зимовому березі». Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції «Слово про будинок “СЛОВО” : літературне життя Харкова й розвиток української літератури ХІХ–ХХІ століть» (22 квітня 2008 р.). Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. С. 73–78.

2009

 1. Давиденко І. О. Топос Риму в романі Я. Бохенського «Овідій Назон – поет» та в повісті Ю. Мушкетика «Літній лебідь на зимовому березі» (типологічні сходження). Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Бердянськ : БДПУ, 2009. Вип. ХХІІ. С. 159–167.
 2. Давиденко І. О. Бестіарій повісті Ю. Мушкетика «Літній лебідь на зимовому березі». П’ятий Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед студентської молоді. Київ, 2009. Ч. І. С. 116–120.

2011

 1. Давиденко І. Крізь призму узагальнень : Античність і література. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень» (10–11 травня 2011 р.) : у 3 т. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. Т. 2. С. 25–26.
 2. Давиденко І. Міфологічні трансформації в оповіданнях В. Даниленка. Слово і Час. 2011. № 9. С. 100–106.

2012

 1. Давиденко І. О. Символічний простір повісті «Літній лебідь на зимовому березі» Ю. Мушкетика. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія : збірник наукових праць / відп. ред. К. В. Балабанов. Маріуполь : МДУ, 2012. Вип. 6. С. 22–27.

2013

 1. Давиденко І. Multum in parvo : новела-притча «Біла дівчинка» А. Дністрового в контексті актуальних проблем сьогодення. Слово і Час. 2013. № 11. С. 91–97.
 2. Давиденко И. Публий Овидий Назон в литературе восточных славян : имагологический аспект. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХI Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. : у 2 ч. Мінск : РІВШ, 2013. Ч. 1 / пад рэд. Т. П. Казаковай. С. 72–77.

2014

 1. Давиденко І. Автоміфологізація біографії Публія Овідія Назона. Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. С. 200–215.
 2. Давиденко І. Авторські інтерпретації образу Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській літературах другої половини ХХ століття. Studia Ukrainica Posnaniensia. 2014. Vol. II. PP. 7–13.
 3. Давиденко І. Інтерпретаційна поліфонія науково-критичних міфів Публія Овідія Назона. МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. І (169). С. 397–404.
 4. Давиденко І. Особливості соціально-історичного хронотопу в польській та австрійській Овідіані другої половини ХХ століття. Іноземна філологія. 2014. Вип. 126, Ч. 1. С. 66–72.

2015

 1. Давиденко І. «Літературні телепортації» : Публій Овідій Назон як традиційний образ. Слово і Час. 2015. № 1. С. 17–30.
 2. Давиденко І. О. Міфологізація як інтерпретаційний корелят у художньо-біографічному дискурсі. Актуальні проблеми літературознавчої термінології: науковий збірник / відп. ред. Є. М. Васильєв. Рівне : О. Зень, 2015. С. 48–51.
 3. Давиденко І. Міфологізація постаті Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській прозі другої половини ХХ століття. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / наук. ред. М. Сулима ; відп. ред. Л. Бербенець. Київ, 2015. Вип. 23. С. 181–187.
 4. Давиденко І. Імагологічний код Публія Овідія Назона : стереотипія образу. Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс : транскультурні виміри: зб. наук. пр. / гол. ред. Н. О. Висоцька. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. Вип. 12. С. 162–175.
 5. Давиденко І. О. Інтерпретація образу Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській літературах другої половини ХХ століття : дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 / Бердянський державний педагогічний університет. Бердянськ, 2015. 234с.

2016

 1. Давиденко І. О. Інтерпретація образу Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській літературах другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05. Бердянськ, 2016. 18 с.

2017

 1. Давиденко І. О. Код Античності в онтології літературного універсуму. International research and practice conferenceContemporary issues in philological sciences : experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine (April 28–29, 2017): Conference Proceedings. Lublin : Lublin Science and Technology Park S.A., 2017. PP. 153–157.
 2. Давиденко І. О. Етнокультурне Я та образ Іншого в есе «Хвала тіні» Танідзакі Джюн’ічіро. Сучасна філологія : перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 23–24 червня 2017 року. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. С. 67–71.
 3. Давиденко І. О. Історіографічний дискурс порівняльно-типологічного дослідження образу Публія Овідія Назона. Сучасний вимір філологічних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21–22 липня 2017 р. Львів : ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 2017. С. 6–10.
 4. Давиденко І. О. Функціональність історико-культурного контексту в розкритті проблемно-тематичної основи роману «Овідій Назон – поет» Яцека Бохенського. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Харків, 2017. Вип. 76. С. 50–54.
 5. Давиденко І. О. Стратегії авторської міфологізації біографії Публія Овідія Назона у романі «Скандал в імператорському сімействі» В. Чемериса. Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст. (ІІ Мішуковські читання) : матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Херсон, 13–14 жовтня 2017 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 188–193.
 6. Давиденко І. О. Смислові домінанти заголовків європейської Овідіани другої половини ХХ століття. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність. 2017. Вип. 10. С. 12–21.
 7. Давиденко І. О. Надєжда Зоя Петрівна. Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / під заг. ред. І. Т. Богданова. Київ : Освіта України, 2017. С. 156.
 8. Давиденко І. О. Співак Ірина Едуардівна. Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / під заг. ред. І. Т. Богданова. Київ : Освіта України, 2017. С. 210.

2018

 1. Давиденко І. Поняття «Інтерпретація» в терміносистемі літературознавчої теорії : історіографічний дискурс. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. Вип. XVІІ. С. 64–77.
 2. Давиденко І. О. Антитоталітарний пафос роману «Останній світ» Крістофа Рансмайра у світлі літературної антропології. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Харків, 2018. Вип. 79. С. 107–114.

2019

 1. Давиденко І. О. Тематологічна парадигма української прозової Овідіани другої половини ХХ століття. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип. 7. Том 2. С. 162–167.
 2. ДавиденкоІ. О. Стан літературної освіти в добу панування цифри : психолого-педагогічний аспект. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 98–99.
 3. ДавиденкоІ.О. Образ моря в космічній концептосфері альбому «Залізна ластівка» гурту «The Hardkiss». «Усі ріки течуть у море» : мариністика в літературі та культурі : зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 26–27 вересня 2019 р.) / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 39–42.